Social- og Sundhedsudvalget

03-06-2014

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)

Sager 48 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Sagens kerne

Meddelelsespunktrne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 06.05.2014 - 26.05.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social 06.05.2014 - 26.05.2014

Ombygning og modernisering af plejehjemmet Ørbygård
Sag nr. 49

Sagens kerne

Fornyet stillingtagen til valg af model for om- og tilbygning af de to eksisterende bygninger på plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at plejehjemmets bygning B ikke om- og tilbygges men i stedet opføres som nybygning i lighed med bygning A

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde 18. juni 2013 (sag nr.112) at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejder videre med førsynsrapportens punkt 3: Nedrivning af eksisterende bygning A og opførelse af ny bygning i to etager samt ombygning af bygning B.

Byggeudvalget for moderniseringen af plejehjemmet Ørbygård har siden fået forelagt oplysninger om nogle problemstillinger på baggrund af totalrådgiverens løbende arbejde med at præcisere og kvalificere skitserne for de to bygninger. Problemstillingerne, der uddybet nedenfor, knytter sig især til udformningen af badeværelserne, overholdelse af lydkrav samt at etagerne i de to bygninger vil være forskudt for hinanden.

Badeværelser: Bredden i bygning B kan højst blive 233 cm, men bør være 265 cm for at de nødvendige hjælpemidler kan anvendes.
Loftshøjde: Bliver i boligerne 245 cm og fællesrum og kontorer 240 cm hvor kravet er min. 250 cm.
Støj: Krav til det maksimale lydniveau for støj mellem boligerne kan ikke overholdes.
Dispensationer for loftshøjder og lydkrav i bygning B er dog sandsynlige at få.

Forskudte plan: Bygning A skal som nybygning i to etager overholde gældende krav til rumhøjde og lydkrav. Det betyder, at 1. salen på bygning A vil være placeret højere end 1. salen på bygning B. Konkret betyder det, at adgangen mellem de to 1. sale vil ske ved trappe og elevator.

De her skitserede problemstillinger umuliggør ikke at gennemføre den besluttede model for ombygningen, men de aktualiserer en alternativ model for moderniseringen, nemlig en nedrivning og nybygning også af bygning B. Dette har den store fordel, at bygningen kan indrettes uden eksisterende bindinger og med mere optimal indretning af boliger og sammenhæng i bygningsmassen.

Den nye model ændrer ikke ved selve byggeprocessen,der stadig forudsættes gennemført i 2 etaper, og forventes færdig i 2018. Konkret betyder det, at bygning A nedrives og beboerne flyttes til 2. salen i bygning B. Denne etage er ledig, da rehabiliteringsafdelingen er flyttet til Rødbo. Da bygning A opføres i 2 etager i modsætning til den nuværende 1 etages bygning vil beboerne i stue- og 1. sals plan i bygning B kunne genhuses i bygning A. Der må dog kunne forventes en nedgang i antallet af beboere i ombygningsperioden. Antallet vil først være kendt ved Skema A, hvor det endelige antal boliger vil fremgå.

Der er udarbejdet økonomiske overslag til brug for en sammenligning af de to senarier. Beregningerne viser, at nedrivning og ombygning af bygning B er omkring 5% dyrere (ca. 3.mio. kr. ekskl. moms ud af ca. 60 mio. kr.) end en ombygning. Dette skyldes, at der kommer en større nedrivningsudgift ved nybyggeriet. Merudgift skal ses i sammenhæng med de fordele, der er ved nybyggeri hvad angår funktionalitet, samt vedligeholdelses- og driftsudgifter.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.
Sag nr. 112, Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2013

Økonomiske konsekvenser

Byggeriet vil blive anslået 3 mio. kr. dyrere, men vil fortsat holde sig indenfor rammebeløbet for ældreboliger på 27.560 kr. (2014 prisniveau). Dermed vil den kommunale andel af de øgede udgifter begrænse sig til serivicearealernes andel af den samlede byggesum.

De kommunaløkonomiske konsekvenser for hele moderniseringen forelægges i forbindelse med godkendelse af Skema A i oktober 2014.

Tidsplan

Skema A forelægges i oktober 2014.

Forventet ibrugtagning af Ørbygård medio 2018.

Bilag

Bilag 1: Bygningsplan plejehjemmet Ørbygård

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014
Sag nr. 50

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger høringssvar fra SeniorRådet og Handicaprådet til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. at høringssvarene tages til efterretning
 2. at de reviderede kvalitetsstandarder, med de indarbejdede ændringer på baggrund af høringssvarene, godkendes

Beslutning

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales. 
  (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 8. april 2014 (sag nr. 29)

De reviderede kvalitetsstandarder har herefter været i høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

SeniorrRådet finder, at tidsrammen på de fire timer der er afsat til hver hovedrengøring ikke er tilstrækkelig til, at levere en ordentlig rengøring.

Under eksempler på hovedrengøring er ikke nævnt rengøring af lofter, men Seniorrådet er orienteret om at denne ydelse indgår som en mulighed.

Ældre- og Handicapafdelingen er i gang med at udarbejde informationsmateriale til borgerene. Informationsmaterialet vil mere deltaljeret beskrive mulighederne for at vælge hvilke rengøringsydelser den enkelte borger ønsker udført. Rengøring af loft for støv, er indskrevet i kvalitetsstandarden som en aktivitet der kan indgå i hovedrengøring.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil primo 2015, og i forbindelse med tilbagemeldingen til Socialministeriet, evaluere tilbuddet om hovedrengøring og den tidsramme der er afsat til ydelsen.

Handicaprådet konstaterer med tilfredshed, at Rødovre Kommune har opretholdt samme serviceniveau i 2013 og 2014.

Handicaprådet ser med tilfredshed på prioriteringen af puljemidlerne fra Socialministeriet således, at der tilbydes en årlig hovedrengøring og en øget indsats på hverdagsrehabiliteringen. Der er stor tilfredshed med sammenhængen med træningsindsatsen i træningscenteret.

Ved visitation til rengøringsydelsen, bør der tages individuelle hensyn i forhold til borgere med luftvejslidelser, så rengøring af ikke synlige områder også indgår i ydelsen.

Handicaprådet finder det uklart om borgerne kan få hjælp til afhentning af medicin.

Kvalitetsstandarden for rengøring tager højde for borgere med en dokumenteret helbredslidelse. Her tilpasses ydelsen til borgerens yderligere behov, eksempelvis grundigere rengøring eller rengøring hver uge. Ved planlægningen af den årlige hovedrengøring, er det i kvalitetsstandarden præciseret, at ydelsens omfang og indhold tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger.

Afhentning af medicin indgår kun i ganske særlige tilfælde, hvor andre muligheder er udtømte. Ydelsen er beskrevet i kvalitetsstandarden for indkøb. De borgere der modtager ydelsen er borgeren der ikke har andre muligheder for at afhente eller modtage medicinen fra apoteket, og til borgere hvor medicinen skal ned i en aflåst boks.

Integrationsrådet har ikke fremsendt skriftligt høringssvar, men mundligt givet tilbagemelding at de tager kvalitetsstandarderne til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en ramme til hjemmehjælp i budget 2014

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft den 1. juli 2014

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag 2: Høringssvar fra SeniorRådet
Bilag 3: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014

Høring vedr. politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale lll
Sag nr. 51

Sagens kerne

Der skal inden udgangen af januar måned 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015 - 2018.

Den kommende sundhedsaftale skal bestå af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske aftale.

Sundhedskoordinationsudvalget for Region Hovedstaden har udarbejdet udkast til sundhedsaftalens politiske del, der sendes til høring i kommunerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at udkast til den politiske del af sundhedsaftale lll tages til efterretning

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den gældende sundhedsaftale, som er indgået mellem Regionsråd og Kommunalbestyrelsen, udløber ved udgangen af 2014, og der skal inden udgangen af januar måned 2015 indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015 - 2018. Folketinget har besluttet, at der fremover kun skal indgås en sundhedsaftale pr. region, og dermed ophører de individuelle aftaler kommunerne og regionen tidligere har indgået.

Den kommende sundhedsaftale vil bestå af en politisk del med visioner og målsætninger samt en administrativ del, hvor det konkretiseres hvordan målsætningerne tænkes nået.

Aftaleudkastet, til den politiske del, er udarbejdet på baggrund af den indledende politiske dialog der har været i regionen og kommunerne om den kommende sundhedsaftale. Høring af fælleskommunal politisk vision og målsætninger for sundhedsaftale lll, er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2013. (sag nr. 184)

Der er i aftalen lagt særlig vægt på, at aftalen skal bestå af få, klare politiske målsætninger. Samtidig er der et ønske om at have fokus på de effekter, som borgerne skal opleve som følge af sundhedsaftalen.

Aftaleudkastet er bygget omkring fire overordnede visioner:

 • at borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
 • at borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 • at sundhedsvæsnet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 • at udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

Til hver af de fire visioner er der i aftaleudkastet beskrevet to til tre politiske målsætninger. Sundhedskoordinationsudvalget har udvalgt disse målsætninger ud fra en vurdering af, hvor der er størst behov for et særligt politisk fokus.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Eventuelle bemærkninger skal være være sundhedskoordinationsudvalget i hænde den 30. juni 2014

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev
Bilag 2: Høringsudkast politisk aftale
Bilag 3: Inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger

Tilskud til frivillige socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2014
Sag nr. 52

Sagens kerne

På budget 2014 er er afsat 969.900 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 2. halvår 2014, fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2014 er der i budgettet afsat 674.500 kr. i henhold servicelovens §18 og 295.400 kr. i henhold til servicelovens §79, ialt 696.900 kr. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 65 ansøgninger, som fordeler sig på hhv. 38 foreninger til §18 og 27 ansøgninger til §79.

Under pujlen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet om 532.278 kr. i støtte og under pujlen for foreningstilskud §79 er der kommet ansøgninger om 111.953 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i efteråret 2014 fordeles 321.838 kr. til §18 og 88.954 kr. til §79.

I proriteringen af §18 er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper for 2014, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 11. marts 2014.

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet

Der er modtaget elleve til "Psykisk sårbare", tolv ansøgninger til "Forebyggelse" og to ansøgninger til "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet"

Udover de nævnte indsatsområdet indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på foreningens kassbeholdning, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, og om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til sidstenævte kriterie sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet i aktiviteteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • Femten ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • Otte ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • To ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • Otte ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • Fire ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • En ansøgning indenfor "Andre"

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiviterende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdsvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er den 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2014
Bilag 2: Indkomme ansøgninger §18 efterår 2014
Bilag 3: Indkomme ansøgninger §79 efterår 2014

Rødovre Kommuneplan 2014 - endelig vedtagelse
Sag nr. 53

Sagens kerne

Rødovre Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.01.2014 til den 25.03.2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, samt
 3. at temarevisionen integreres i Kommuneplan 2010-2022, som offentlig bekendtgøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommuneplan 2014 er en temarevision om bæredygtig byudvikling. Det er en delvis revision af den nuværende Kommuneplan 2010-2022. Forslaget er revideret på baggrund af Kommuneplanstrategi 2012. Den omfattter således en revision af 5 udvalgte byudviklingsområder med bolig- og erhvervsudvikling som vækstgenerator. Udviklingsområderne Rødovre Nord og Islevdal Erhvervskvarter får stationsnær status på grund af den kommende letbane i Ring 3. Dette medfører nye og udvidede byggemuligheder i disse to udviklingsområder. Herudover omhandler forslaget byudvikling i Korsdalskvarteret, Bykernen, samt Rødovre Syd. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 29.01.2014 til 25.03.2014. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de ændringer, som er anbefalet i forhold til Kommuneplan 2010-2022. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget ialt 33 høringssvar. Heraf er 7 bemærkninger fra statslige- eller kommunale myndigheder. Endvidere er der indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, Rødovre Kirke, Boligforeningen AAB, 2 grundejerforeninger, samt en lokal virksomhed.

De fremførte bemærkninger fra Naturstyrelsen vedrører følgende:

 • Udbygning af tekst i rammerne vedr. stationsnærhed.
 • Mere præcis afgrænsning af rammeområder med stationsnærhed.
 • Udbygning af tekstafsnit i kommuneplanforslaget, hvor de konkrete ændringer i rammerne, vurderes i forhold til grundvandsinteresser.

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om ovenstående punkter, jf. aftalenotat af 25.03.2014.

De øvrige fremsendte høringssvar handler om:

 • Højere bebyggelsesprocenter og tilladte byggehøjder i den nordlige del af Islevdal erhvervsområde og i Rødovre Centrum.
 • Øget trafikbelastning som følge af byvækst. Særligt på Jyllingevej, Slotsherrensvej, Brandstrupvej og Hendriksholms Boulevard.
 • Trafikstøjbelastning af nærliggende boligområder på grund af en højere bebyggelsesprocent i den nordlige del af erhvervsområdet Islevdal 1E01.
 • Belastning af eksisterende kloakker ved byvækst.
 • Integration af klimatilpasning og bæredygtighed ved byvækst.
 • Manglende beskyttelse af eksisterende grønne områder.
 • For få udlagte nye grønne områder i byudviklingsområder.

Teknisk Forvaltnings vurderinger og anbefalinger er samlet i notat af 12.05.2014.
Sammenfattende anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget.

Forslag til ændringer

1. Ændring af rammerne 1E01 og 1E04 - Erhvervsområdet Islevdal.

Fingerplan 2013 fastlægger et stationsnærhedsprincip. Stationsnærhedsprincippet bestemmer, at kontorbyggeri og andre byintensive funktioner over 1500 m² skal lokaliseres stationsnært. Fingerplanen opererer med to grader af stationsnær beliggenhed: Det stationsnære kerneområde, som har udstrækningen 600 m fra den nærmeste station og det stationsnære område, som har en udstrækning på 1000-1200 m fra den nærmeste station. På bagggrund af aftale med Naturstyrelsen ændres rammerne 1E01 og 1E04 for Islevdal Erhvervskvarter således, at det tydeligt fremgår af rammerne for erhvervsområdet, hvilken grad af stationsnærhed det enkelte rammeområde har.

Rammeområderne for Islevdal erhvervsområde revideres således:

Ramme 1E01 bliver ramme for den nordlige del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde.
Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E05 bliver ramme for den midterste del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære område. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m², såfremt der i et kommuneplantillæg redegøres for anvendelsen af supplerende virkemidler, der kan fremme den kollektive trafik. Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde og det stationsnære område. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E04 bliver ramme for den sydlige del af Islevdal erhvervsområde. Området får status som ikke stationsnært område. Indenfor området må der således ikke opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 70 og der må bygges i en højde af max 8.5 m. Rammen giver stadig mulighed for butikker til særlig pladskrævende varer.

Rammernes præcise afgrænsning fremgår af bilag 3.

2. Aftale med Naturstyrelsen vedrørende afgrænsning af rammeområder, i forhold til stationsnærhed, i næste kommuneplanrevision.

På baggrund af Fingerplanens principper er det aftalt med Naturstyrelsen, at samtlige rammer gennemgås i næste kommuneplanrevision således, at de følger afgrænsningen mellem stationsnært kerneområde, stationsnært område og øvrige områder. Naturstyrelsen gjorde Rødovre Kommune opmærksom på, at planforslagets cirkelslag for stationsnær afgrænsning ikke er tilstrækkelig præcis afgrænsning. I denne forbindelse vurderer Teknisk Forvaltning, at endelig udarbejdelse af en helhedsplan for Islevdal erhvervsområde vil være hensigtsmæssig at have, som baggrund for afgrænsningen af de stationsnære områder i Islevdal erhvervsområde.

3. Præcisering af afsnit vedr. grundvandsinteresser.

Der er ingen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) i Rødovre Kommune. Naturstyrelsen ønsker dog oplyst hvorvidt, der sker ændringer af anvendelsesbestemmelserne indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Byudviklingsområderne 1, 3 og 5 i kommuneplanforslaget er beliggende indenfor indvindingsoplande til lokale vandværker i Rødovre Kommune. Der er derfor udarbejdet en analyse, hvor de eksisterende rammer holdes op mod de nye rammer i kommuneplanforslaget. De ændringer der sker, præciseres og konsekvensen i forhold til grundvandsinteresser vurderes for hver enkelt ramme. På baggrund af analysen konkluderes det, at den byudvikling som kommuneplanforslaget anbefaler ikke skønnes, at påvirke grundvandsinteresserne i Rødovre.

4. Kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke.

Naturbeskyttelseslovens § 19 fastlægger kirkebyggelinjer, der bestemmer, at indenfor en afstand af 300 meter fra en kirke må der ikke opføres bebyggelse, med en højde over 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Rødovre Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke skønnes ikke, at være gældende i dette tilfælde, da der reelt er bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor revideres teksten i miljøvurderingen af planforslaget således, at det fremgår, at Rødovre Kirke reelt er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Kirkebeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 skønnes derfor ikke, at være gældende omkring Rødovre Kirke.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle tilpasninger og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.

Sammenfattende vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. notat af 12.05.2014, at der ikke er nogen høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget. De udvidede byggemuligheder, som kommuneplanforslaget omhandler, skønnes at fremme et alsidigt udvalg af boliger og erhverv. Dermed sikres vækst i Rødovre Kommune. Omdannelse af f.eks. Korsdalskvarteret fra et asfalt belagt industriområde til blandet bolig- og erhvervsområde, vurderes at fremme bedre og grønnere byrum, samt et bredere og mere attraktivt boligudbud og nye muligheder for erhvervslivet. Kommunens byudviklingsområder, som omfatter Rødovre Nord, Bykernen, Korsdalskvarteret, Rødovre Syd og Islevdal Erhvervskvarter har behov for fornyelse og omdannelse til mere tidssvarende bolig, butiks- og erhvervsområder. Som baggrund for kommuneplanforslaget er der udarbejdet helhedsplaner for de ovenfor nævnte byudviklingsområder med undtagelse af Islevdal erhvervsområde. Helhedsplanerne tager udgangspunkt i de enkelte områders særlige kvaliteter og muligheder og beskriver visioner for vækst ved, at skabe funktionelle og oplevelsesrige byrum, samt et alsidigt boligudbud og gode muligheder for erhvervslivet.

Ved byudvikling i kommunen er der generelt fokus på klima-, social- og økonomisk bæredygtighed. At udviklingen sker med en bæredygtighed sikres, bl.a. via den nye klimatilpasningsplan, som er et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen sikrer rammerne for, at bestemmelser vedrørende bæredygtighed indarbejdes i handleplaner og kommende lokalplaner for nye byudviklingsområder. I lokalplaner kan der ligeledes stilles krav til støj ved nybyggeri, byggeriers udformning, samt visuel indpasning i området. På denne baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at den vækst og de nye byggemuligheder, som kommuneplanforslaget foreslår, bør fastholdes.

De foreslåede ændringer i kommuneplanforslaget er ikke så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2. Det anbefales derfor, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt, med de ovenfor nævnte forslag til ændringer.

Note til bilag:

De afsnit i kommuneplanforslaget, hvor der er foretaget ændringer er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om bilag 3 "Detaljerede rammer - revideret" og bilag 4 "Bysamfundet -revideret". Til sammenligning er kommuneplanforslaget, som har været i offentlig høring vedhæftet som bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Planloven kapitel 4.
Fingerplan 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - 17.06.2014.
 • Offentliggørelse - medio august 2014.

Bilag

Bilag 1: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer samt aftale med Naturstyrelsen.
Bilag 2: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 3: Detaljerede rammer - revideret
Bilag 4: Bysamfundet - revideret
Bilag 5: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2014
Bilag 7: XSamledokument samtlige indkomne høringssvar

Diverse
Sag nr. 54

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:45