Social- og Sundhedsudvalget

11-11-2014

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 72 - 75

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 72

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

  • Nyhedsliste for Social i perioden 30.10.2014 - 31.10.2014
  • Sundhedsaftale 2015 - 2018, administrativ del - høringssvar

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.09.2014 - 31.10.2014
Bilag 2: Kommuneklynge Midt høringssvar vedr SAIII 2015-2018 version endelig 10. okt 2014

Ombygning af plejehjemmet Ørbygård - dispositionsforslag
Sag nr. 73

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger dispositionsforslag for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at dispositionsforslaget for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2015 og efterfølgende år, blev der udfærdiget en budgetresolution vedrørende plejehjemmet Ørbygård med følgende formulering:

"Plejehjemmet Ørbygård står foran ombygning, så det omdannes til plejecenter med almene ældreboliger. Der fremlægges en mødesag om det nye dispositionsforslag i oktober.

Den stadig bedre sundhedstilstand blandt de ældre gør, at de ældre Rødovreborgere lever længere, og antallet af ældre borgere er fortsat stigende. Parterne er enige om, at der skal være tilstrækkelige tilbud til alle grupper af ældre borgere.

Derfor ønsker parterne, at der bygges en 3. etage på bygning A på Ørbygård.

Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 155), at plejehjemmet ikke ombygges, men at der opføres et nybyggeri.

På bagrund af resolutionen i budgetaftalen og Kommunalbestyrelsens beslutning har rådgiverne i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning og juridisk afdeling, udarbejdet nyt dispositionsforslag.

Det ændrede dispositionsforslag har betydet, at der sideløbende med den videre projektering af ombygningen er igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for området omkring plejehjemmet Ørbygård. Ombygningen og den ændrede bygningsstruktur kunne ikke rummes inden for den eksisterende byplansvedtægt. Dette bevirker en tidsforskydning på ca. fem måneder.

Ved det ændrede dispositionsforslag opføres der en hovedbygning i 3 plan, og en sidebygning i 2 plan. Plejehjemmet Ørbygård vil efter ombygningen i oktober 2018 rumme 82 boliger, hvor der i dag er 60 plejeboliger.

Ombygningen af plejehjemmet Ørbygård udføres i to etaper. Under første etape vil antallet af boliger blive reduceret til 31 boliger. Under anden etape vil antallet af boliger blive reduceret til 34 boliger. Social- og Sundhedsforvaltningen vil i ombygningsperioden være opmærksom på konsekvenserne af den reducerede kapacitet, og vil, hvis der bliver behov for det, forelægge forslag til løsning af et stigende plejeboligbehov.

På baggrund af budgetaftalen for 2015, har Kommunalbestyrelsen et ønske om, at gøre Roskildevej til en aktiv handelsgade, med bedre torve. Derfor er der i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget, undersøgt mulighederne for at bygge hovedbygningen ud til Roskildevej.

De fysiske muligheder for at rykke byggeriet frem til Roskildevej begrænses af ejendommen på hjørnet af Roskildevej og Agerskovvej, og en fremrykning af bygningen i det areal, der er til rådighed vil betyde en besværlig adgang til hovedindgangen på plejehjemmet og en manglende sammenhæng i plejeboligafdelingen.

Rådgiverne har igangsat udarbejdelse af forslag til ny forplads, der skal være et aktivt torv der åbner Ørbygård ud til Roskildevej. Forslaget vil blive forelagt til politisk godkendelse når det er udarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger
Budgetaftale for 2015 og følgende år.

Økonomiske konsekvenser

De kommunaløkonomiske konsekvenser for hele ombygningen af plejehjemmet Ørbygård forelægges i forbindelse med skema A i august 2015

Tidsplan

August 2015: Lokalplansforslag forelægges
August 2015: Projektforslag og Skema A forelægges
Februar 2016: Skema B forelægges
April 2016: Første spadestik
Oktober 2018: Afslutning af byggeriet

Bilag

Bilag 1: 2014 10 22 Ørbygård dispositionsforslag

Redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007
Sag nr. 74

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen i november 2007.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen vedrørende den nugældende overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den overordnede børne- og ungepolitik, som blev godkendt i november 2007, har fungeret som et fremadrettet og aktivt redskab til udviklingen af børne- og ungeområdet i de sidste 7 år.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger og i alt 34 målsætninger er beskrevet.

Fokusområderne er:

  • Udvikling og læring
  • Sundhed og trivsel
  • Inklusion og rummelighed
  • Sprog og Integration
  • Børnekultur og fritid
  • Sammenhæng og helhed

Politikken er i høj grad blevet anvendt som styringsredskab i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen, og der er blevet arbejdet grundigt med de 6 fokusområder, handlingerne og målsætningerne.

I det følgende er der en kort beskrivelse af emneområderne og de handlinger, der er blevet iværksat under de 6 fokusområder. For en grundigere gennemgang – se bilag.

Under ”Udvikling og læring” har der været fokus på dannelse og uddannelse, børns og unges lyst til at lære og lege, samt på demokrati. Der er blevet iværksat alternative projekter for børn og unge med fokus på leg og læring på nye og udfordrende måder. Der er blevet udarbejdet forskellige handleplaner, som er med til at sikre, at børn og unge får de nødvendige kvalifikationer, der er vigtige at mestre i samfundet i dag. Dertil er der blevet arbejdet med demokratibegrebet, for at sikre at børn og unge via deltagelse i forskellige råd og udvalg, får medindflydelse på eget liv.

Under ”Sundhed og trivsel” har der været fokus på fysisk aktivitet, sund kost samt konflikthåndtering. De fysiske rammer er blevet forbedret, og dermed er der blevet bedre muligheder for fysisk udfoldelse i skolegårde, på legepladser og andre grønne områder. Der er etableret tilbud om sunde madordninger på flere institutioner, og udarbejdet overordnede kostretningslinjer. Der er blevet arbejdet med mobning og konflikthåndtering, og i den forbindelse er der iværksat forskellige former for mægling samt et vredeshåndteringsforløb.

Under ”Inklusion og rummelighed” har der været fokus på tilbud til de unge i lokalmiljøet, forældreinddragelse, samt børns og unges forskellighed. Via familieklassetilbud, en handleplan for inklusion, samt arbejdet med en LTU-Model (læsning, trivsel og udvikling), har man fået mere opmærksomhed på det enkelte barn og dets forudsætninger, samt etableret en tillidsfuld og åben dialog med forældrene.

Under ”Sprog og integration” har der været fokus på sproglige færdigheder, mangfoldighed og kulturelle miljøer, samt dialog og indflydelse. Der er blevet indført obligatorisk sprogstimulering, en to-sprogsgruppe, en mere jævn fordeling af tosprogede via skoledistriktsændringer, samt udarbejdet en handleplan for tosprogede børn og unge.

Under ”Børnekultur og fritid” har der været fokus på at inspirere børn og unge ved hjælp af professionelle kunstnere, skabe et mangfoldigt børnekulturelt miljø samt udvikle børns og unges netværk. Via et godt samarbejde mellem skoler, kulturinstitutioner, foreninger og ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen, møder børn og unge kunst på professionelt niveau, og de har fået lettere adgang til at dyrke kulturelle aktiviteter i inspirerende og professionelle rammer. Gennem foreningslivet har børn og unge gode muligheder for at udvide og dyrke deres netværk.

Under ”Sammenhæng og helhed” har der været fokus på den kommunale indsats, på velforberedte overgange, tværfagligt samarbejde og kommunikation. Via dialogmøder, videndeling og konstruktiv dialog, bliver der arbejdet sammen på kryds og tværs af afdelinger og forvaltninger. Der bliver løbende lavet nye tiltag i forbindelse med at skabe velforberedte og sammenhængende overgange fra daginstitution til skole. Kommunikation og dialog, let tilgængelig information, samt kendskab til offentlige tilbud, bliver imødekommet ved hjælp af kommunens hjemmeside, Skole- og Børneintra, facebook og KulturNaut, samt direkte dialog på de decentrale institutioner.

Alle målene er stort set blevet imødekommet (se bilag), og en ny børne- og ungepolitik er på vej. Den nye politik tager udgangspunkt i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007, og flere af målene bliver videreudviklet i den nye politik. Den nye overordnede børne- og ungepolitik er i høring oktober/november 2014, og forventes politisk godkendt i december 2014.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007

Diverse
Sag nr. 75

Sagens kerne

Beslutning

 

 

 

 

Oversigt over venteliste til plejehjem for 2013 og 2014 blev omdelt.