Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2014

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 76 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 76

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 01.11.2014 - 24.11.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.11.2014 - 24.11.2014

Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 77

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. juli 2014 til 20. oktober 2014 har visitationsudvalget modtaget 44 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 39 ansøgninger, idet tre borgere har trukket deres ansøgning, og to borgere er afgået ved døden.

 • 9 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30. juli 2014
 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27. august 2014
 • 17 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 24. september 2014

De resterende to ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.
Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. juli 2014 til 20. oktober 2014 er 27 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. To af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. Ingen borgere er tilflyttet anden kommune. En borger har modtaget tilbud om plejebolig, men har takket nej og er ikke længere på venteliste til plejebolig. Tre borgere har modtaget tilbud om samme ledige plejebolig, men har takket nej og er fortsat på venteliste. Alle tre borgere syntes, plejeboligen var for lille. Der er en ledig plejebolig.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens fire plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde en plejebolig inden for to måneder. 13 rødovreborgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem, og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for syv borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opført de borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en plads, når der er en ledig plejebolig. 23 rødovreborgere er noteret på den specifikke venteliste. Af de 23 borgere ønsker syv borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, fem borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård og fem borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet. Nogle af de 23 borgere har valgt at prioritere et plejehjem som deres 2. og 3. prioritet, såfremt deres 1. prioritet ikke kan blive opfyldt.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Fem rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste til anden kommune
Seks rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
21 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. For fem af de 21 borgere er plejeboliggarantien overskredet.

Tilbud om en plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for en plejebolig.

For at kunne tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigten over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2013 og 2014, pr. november 2014" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2013 og 2014, pr. november 2014

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, forår 2015
Sag nr. 78

Sagens kerne

På budget 2015 er der afsat 971.571 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2015 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Ahmed Dhaqane deltog ikke i behandling af dette punkt.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2015 er der i budgettet afsat 673.471 kr. i henhold til servicelovens §18 og 298.100 kr. i henhold til servicelovens §79. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 67 ansøgninger, som fordeler sig på hhv. 39 ansøgninger til §18 og 28 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger for 697.763 kr. i støtte og under puljen for foreningstilskud §79 for 135.179 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i foråret 2015 fordeles 314.250 kr. til §18 og 94.180 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11. marts 2014.

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillig netværk på sundhedsområdet

Der er indkommet 8 ansøgninger til "Psykisk sårbare", 9 ansøgninger indenfor "Forebyggelse" og 0 indenfor "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på, hvor stor kassebeholdning foreningen råder over i forhold til deres udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet eller om der er tale om en aktivitet, der allerede forefindes i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til de sidst nævnte kriterier sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet af aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 14 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • 9 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • 2 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • 9 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • 5 ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiverende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges en samlet oversigt over fordeling af midlerne samt oversigt over indkomne ansøgninger til henholdsvis §18 og §79. Her er der givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Samlet oversigt, forårspuljen 2015
Bilag 2: Indkomme ansøgninger §18 forår 2015
Bilag 3: Indkomme ansøgninger §79 forår 2015

1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 79

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger 1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune.

1. udkast til revideret sundhedspolitik i Rødovre Kommune forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at 1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om sundhed" drøftes og sendes til høring

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2013 (sag nr. 27) blev det besluttet at tilrettelægge en proces for revidering af sundhedspolitikken for Rødovre Kommune. Den nuværende sundhedspolitik er fra 2006.

Forslag til proces for revidering af sundhedspolitikken blev vedtaget på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2013 (sag nr. 92).

1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune forelægges hermed til drøftelse, inden den sendes til høring hos borgere, lokale patientforeninger, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. Efter høringsfasen vil de indkomne høringssvar samt forslag til revideret sundhedspolitik blive forelagt kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Processen for revidering af sundhedspolitikken har haft til formål at skabe en bred fælles forståelse for de rammer, behov, ønsker, udfordringer og muligheder, der er på sundhedsområdet, gennem inddragelse af borgere, patientforeninger og medarbejdere i kommunen.

Der er blevet afholdt borgermøder om sundhedspolitikken i august 2013 og i juni 2014. Ud over borgermøderne er der blevet afholdt en række dialogmøder med borgere, hvor de i forvejen er samlet i forskellige fora. Det har været dialogmøder med deltagere af stolegymnastik, pårørende til demente, en bruger på et værested, skolebestyrelsen på Rødovre og Henriksholm skole, elevrådet på Islev Skole, elever på Milestedet, dagplejens forældrebestyrelse, Nyager Børnehave og en mødregruppe. Der er blevet afholdt workshops med medarbejderne på tværs af alle forvaltningsområder i februar og marts 2014.

På borgermøder, dialogmøder og workshops er der kommet mange input til den nye sundhedspolitik, som så vidt muligt er blevet indarbejdet i politikken. Nogle input har vist sig at være relevante at inddrage i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for sundhedsindsatsen.

I udkast til sundhedspolitikken beskrives tilgangen, samt de bærende værdier på sundhedsområdet og vision og strategimål. Til sidst i politikken er der et afsnit om, hvordan sundhedspolitikken implementeres og gøres levende.

Visionen for sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune er, at sundhed og livskvalitet skal være en lige mulighed for alle i Rødovre.

En af de store udfordringer på sundhedsområdet er den sociale ulighed i sundhed. Sygdomme og sundhedsrisici er skævt fordelt og jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Ønsket med visionen er, at arbejde målrettet med at skabe mere lighed i sundhedsindsatsen.

For at komme nærmere visionen foreslås det i politikken at arbejde med fire strategimål:

 • Vi har sunde rammer, hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

For hvert strategimål er der opsat målsætninger for indsatsen, som danner rammen for den mere konkrete udmøntning af sundhedspolitikken i handleplan for sundhedsindsatsen.

Ved implementeringen af sundhedspolitikken vil der blive lagt vægt på samarbejde på tværs af forvaltningsområder, da sundhed vedrører mange kommunale fagområder, såsom eksempelvis miljø, læring, sport, kultur, beskæftigelsesindsatsen og byplanlægning.

Samtidig er det vigtigt at kombinere indsatser på højt fagligt niveau med inddragelse af borgere og brugere i planlægningen og udførelsen af indsatserne.

Implementering af sundhedspolitikken skal også kobles med forslag til indsatser fremkommet i kommunens tværgående velfærdsfornyelsesproces "Sammen om Rødovre".

Når udkast til sundhedspolitikken er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen, vil der i forbindelse med layout for politikken blive indarbejdet udtalelser fra borgere, billeder, faktabokse og figurer.

Lov- og plangrundlag

Sundhedspolitikken er en udmøntning af sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2, som siger at:

 • Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og
 • Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2014: 1. behandling i samtlige fagudvalg og kommunalbestyrelsen
Januar 2015: 4 ugers høringsfase
Marts 2015: Endelig godkendelse af sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om sundhed"

Bilag

Bilag 1: 1. udkast til sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om Sundhed"

Kommunikationsstrategi for Rødovre Sundhedscenter
Sag nr. 80

Sagens kerne

I forbindelse med godkendelse af Handleplan for Sundhedsindsatsen i 2013 på kommunalbestyrelsesmøde den 26.2.2013 (sag nr. 27) blev det besluttet at udarbejde en kommunikationsstrategi for Rødovre Sundhedscenter.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en kommunikationsstrategi for Rødovre Sundhedscenter.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunikationsstrategien for Rødovre Sundhedscenter godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes kommunikationspolitik. Ambitionen er, at den bliver et brugbart strategisk redskab på sundhedsområdet. Kommunikationsstrategien skal også ses i sammenhæng med Rødovre Kommunes sundhedspolitik ’Sammen om sundhed’.

Det overordnede formål med kommunikationsstrategien er at tilrettelægge og målrette kommunikationen til Sundhedscenterets målgrupper. Det er vigtigt, at kommunikation såvel som sundhedsindsatser tager udgangspunkt i den enkelte målgruppes værdier, ressourcer og behov. Kommunens sundhedstilbud skal være synlige, relevante og lettilgængelige for borgerne. Udover borgernes kendskab til sundhedstilbud, er det også afgørende at styrke kendskabet til sundhedstilbuddene hos medarbejderne i kommunen.

I strategien beskrives Sundhedscenterets målgrupper og de inddeles i eksterne målgrupper; borgere, presse, virksomheder og samarbejdspartere, og interne målgrupper; kommunens medarbejdere og ledere. Kommunikationsstrategien indeholder også strategiske overvejelser for layout og evaluering af kommunikationsindsatsen.

Til Kommunikationsstrategien hører en håndbog med konkrete skrivevejledninger om, hvordan Sundhedscenteret kan tilrettelægge sin formidling til forskellige målgrupper, eksterne såvel som interne. Håndbogen vedlægges til orientering og er tænkt som et værktøj til Sundhedscenterets medarbejdere.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Rødovre Sundhedscenter
Bilag 2: Håndbog til kommunikationsstrategi

Ny Børne- og Ungepolitik
Sag nr. 81

Sagens kerne

På kommunalbestyrelsens møde den 25.02.2014 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny overordnet børne- og ungepolitik for børn og unge i alderen 0-18 år i Rødovre Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen har i et bredt samarbejde med mange forskellige faggrupper såvel centralt som decentralt udarbejdet forslag til den nye politik.

På mødet den 30.09.2014 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslaget til den nye børne- og ungepolitik i høring frem til den 14.11.2014. Sagen genoptages nu med henblik på en endelig vedtagelse af politikken.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I alt er indkommet 13 høringssvar, og de generelle tilbagemeldinger er langt overvejende positive med udsagn som:

"Vi glæder os til at se politikken udmøntet i konkrete handlinger og tiltag i dagligdagen",
"Skolebestyrelsen er positiv over for indholdet i Ny Børne- og Ungepolitik",
"MED-udvalget ser frem til at skulle arbejde med politikken i de kommende år",
"Den er overskueligt sat op, og den er formuleret i et klart og let forståeligt sprog" og
"Der er mange gode tanker i den overordnede børne- og ungepolitik".

Enkelte høringssvar peger på besparelserne i 2015 og 2016, og på hvordan målene skal opfyldes. Der vil - i lighed med den tidligere politik - blive arbejdet konkret med målene via blandt andet udviklingsplanerne, ligesom der vil blive udarbejdet handleplaner efter behov.

På baggrund af forslag og bemærkninger i høringssvarene og ved den politiske behandling er der indarbejdet et afsnit om miljø og bæredygtighed under afsnittet 'Medansvar og indflydelse', der er tilføjet mål om børns sproglige udvikling, der er sat lidt større fokus på børns leg, og der er foretaget mindre sproglige tilretninger og tilføjelser.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges hermed til endelig godkendelse, og den erstatter den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 2007. Desuden er der udarbejdet en PIXI-udgave af politikken, som er målrettet de yngre børn.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer, at den nye politik vil være tilgængelig i en endelig udgave primo januar 2015, hvor den vil være sat op med fotos af børn og unge fra Rødovre. PIXI-udgaven vil blive sat op med illustrationer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttræden ved Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Ny B&U politik november 2014
Bilag 2: Høringssvar Folkeoplysningsudvalgets
Bilag 3: Høringssvar Tinderhøj Skole
Bilag 4: Høringssvar Rødovre Skole
Bilag 5: Handicaprådets høringssvar oktober 2014 vedrørende Børne Ungepolitik
Bilag 6: Høringsvar Islev Skole
Bilag 7: Høringssvar Hendriksholmskole MED udvalg
Bilag 8: Høringssvar Hendriksholmskole skolebestyrelsen
Bilag 9: Høringssvar BKF Fælles MED
Bilag 10: Høringssvar integrationsrådet
Bilag 11: Høringssvar Egegården forældrebestyrelse
Bilag 12: Høringssvar Børnehuset Solsikken forældrebestyrelse
Bilag 13: Høringssvar Broparken forældrebestyrelse
Bilag 14: Høringssvar Nyager

Diverse
Sag nr. 82

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.