Social- og Sundhedsudvalget

10-02-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 10 - 17

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 10

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 06.01.2015 - 02.02.2015
 • Redegørelse for § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2013

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 10.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 06.01.2015 - 02.02.2015
Bilag 2: Redegørelse for § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2013

Ledelsesinformation på sundhedsområdet
Sag nr. 11

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen informerer om den ledelsesinformation, der foreligger på sundhedsområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at informationen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 11.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 13. januar 2015 (sag nr. 3) udkast til sundhedsaftale for 2015 - 2018. Under behandlingen af sagen blev der spurgt til ledelsesinformation på sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet informere om ledelsesinformation på følgende områder:

 • Indlæggelser, herunder forbyggelige indlæggelser
 • Færdigbehandlede patienter
 • Genoptræning
 • Belægning på Rehabiliterings- og Akutafdelingen i Broparken.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven og sundhedsaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Puljen til øget livskvalitet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere-
Sag nr. 12

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til udmøntning af puljen til øget livskvalitet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere (klippekortmodellen).

I forbindelse med aftale om Finanslov for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Ministeriet har den 16. januar 2015 udsendt vejledningen til ansøgning om støtte fra puljen til kommunerne med ansøgningsfrist den 18. februar 2015.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftbehovet på ældreområdet. Rødovre Kommunes andel af midlerne er 558.000 kr. i 2015 og 1.115.000 kr. i 2016. De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, men fra 2017 overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til udmøntning af puljen godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne med et forslag til afgrænsning af målgruppen og med udgangspunkt i den afsatte ramme.

Målgruppen er de hjemmehjælpsmodtagere, der modtager omfattende støtte til personlig pleje i hverdagen eller får moderat støtte til personlig pleje i hverdagen og samtidig har indkøbsordning og tøjvask. I uge 4 var der 71 borgere, der modtog mere end 15 timers hjemmehjælp om ugen, hvilket primært vil være målgruppen for klippekortordningen.

Den ekstra tid, der tildeles borgerne, skal have et socialt og aktiverende sigte og indhold. Den enkelte borger planlægger indholdet og tidspunkt for aktiviteten.Der ydes 30 minutter om ugen, og der er mulighed for at opspare tid (dog maksimalt 3 timer).

Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan eksempelvis være højtlæsning, en gåtur, en tur på kirkegård, indkøb af tøj, sko og gaver, en tur til frisør, besøg hos venner og familie samt kulturelle aktiviteter.

SeniorRådet er på sit møde den 29. januar 2015 orienteret om forslaget og er positive overfor foreliggende forslag.

Ansøgningen vil blive udarbejdet og afsendt med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Klippekortordningen vil indgå i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, der forventes forelagt til godkendelse i maj 2015.

Lov- og plangrundlag

Finanslovsaftalen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Klippekortordningen er udgiftsneutral for Rødovre Kommune, idet den finansieres af puljemidlerne på 558.000 kr. i 2015 og 1.115.000 kr. i 2016.

Udgifterne til klippekortordningen vil blive bogført på en separat konto, så det kan dokumenteres, at puljemidlerne bliver anvendt til ovennævnte formål.

Tidsplan

18. februar 2015: Ansøgningsfrist
Marts 2015: Tilsagn på ansøgningen
Medio 2015: Klippekortordningen starter

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunerne

Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 13

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 13.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. oktober 2014 til 20. januar 2015 har visitationsudvalget modtaget 45 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 37 ansøgninger, idet tre borgere har trukket deres ansøgning og fem borgere er afgået ved døden.

 • 17 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 29.10.2014
 • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 26.11.2014
 • 8 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 17.12.2014.

Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. oktober 2014 til 20. januar 2015 er 18 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. En af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. To borgere er tilflyttet anden kommune. En borger har modtaget tilbud om plejebolig, men takkede nej, da borgeren ikke ønskede plejebolig på det pågældende plejehjem. Borgeren er fortsat på venteliste til plejebolig.

Der er pr. 20. januar 2015 2 ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens fire plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Tretten borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem, og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for syv borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opført de borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en plads, når der er en ledig plejebolig. Tyve borgere er noteret på den specifikke venteliste. Af de tyve borgere ønsker seks borgere Plejehjemmet Ørbygård, seks borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, fire borgere ønsker Ældrecentret Broparken og fire borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Nogle af de tyve borgere har valgt at prioritere et plejehjem som deres 2. og 3. prioritet, såfremt deres 1. prioritet ikke kan blive opfyldt.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Fire rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste til anden kommune
Seks rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
22 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 16 af de 22 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 7 af de 22 borgere er plejeboliggarantien overskredet. 5 af de 7 borgere bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om en ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for en plejebolig.

For at kunne tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigten over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. januar 2015" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Desuden er vedlagt oversigten "Antal ansøgninger til plejebolig, indflytninger og venteliste 2014" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. januar 2015
Bilag 2: Antal ansøgninger til plejebolig, indflytninger og venteliste 2014

Redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger 2014
Sag nr. 14

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 14.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Da beslutningskompetencen om tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension blev udlagt til kommunerne, blev det besluttet, at afgørelserne på området skulle fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt.

Der har i 2014 været afholdt 13 møder i pensionsnævnet, hvor der er truffet afgørelse i 47 sager. Der er tilkendt førtidspension i 32 sager og meddelt 15 afslag.

I 2014 er der behandlet 20 sager færre end i 2013 og tilkendt 6 flere førtidspensioner.

De forholdsvis få tilkendelser er en konsekvens af lovændringerne, der trådte i kraft 01.01.2013, som stærkt begrænser retten til tilkendelse af førtidspension for personer under 40 år, og i øvrigt som hovedregel gælder for alle uden forudgående gennemførelse af et ressourceforløb.

15 personer har ønsket deres sag behandlet på det foreliggende grundlag i henhold til lovens § 17. Alle 15 har fået afslag, dels begrundet i fortsatte behandlingsmuligheder for deres helbredsmæssige problemer, dels begrundet i iværksættelse af ressourceforløb og endeligt begrundet i, at de er vurderet til at kunne klare beskæftigelse i et vist begrænset omfang.

Der er i 2014 modtaget 9 ankesager, 5 er positivt stadfæstet, de øvrige 4 er endnu ikke afgjort.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2014 været på 2,02 måneder.

Begrundelserne for ansøgning om pension har i 17 sager været psykiske lidelser, i 4 sager uhelbredelig cancer og i 13 sager forskellige fysiske lidelser.

Fordelt på alder er der tilkendt 9 pensioner til personer under 30 år, primært svært handicappede overgået fra Børne- og Familieafdelingen, 5 pensioner til personer i aldersgruppen 31-50 år og 18 pensioner til personer over 51 år.

Ca. 22 % af pensionerne er tilkendt til personer med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket er lavere end procenten for 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om social pension §§ 16, 17, 18 og 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsstatistik førtidspensionsansøgninger 2014

Tilsyn med døgntilbud 2014
Sag nr. 15

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Socialtilsynets tilsyn 2014 af Rødovre Kommunes døgntilbud.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


1. at tilsynsrapporterne drøftes,

2. at tilsynsrapporterne sendes i høring i handicaprådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 15.
Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2013 vedtog et enigt Folketing en ny lov om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Loven trådte i kraft 01.01.2014. Lovens overordnede formål er først og fremmest at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der, efter lov om social service, leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere.

Fem tværkommunale socialtilsyn - ét i hver region - er blevet oprettet som led i loven om social-tilsyn. Hvert socialtilsyn godkender og fører tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier, som findes i regionen. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, forankret i Frederiksberg Kommune, som står for tilsyn med Rødovre Kommunes sociale tilbud.

Socialtilsynet skal aflægge tilsyn minimum én gang årligt. I 2014 har tilsynet været på ét anmeldt besøg på hvert af følgende tilbud:

 • Botilbud Vestfløjen
 • Bofællesskabet Østfløjen
 • Bofællesskabet 386
 • Bofællesskabet Næsbyvej 3-5

Generelle vurderinger

På baggrund af tilsynene vurderes det, at tilbuddene overordnet fungerer tilfredsstillende. Beboerne trives, og de oplever at få den hjælp og støtte, de har behov for. Det vurderes også, at tilbuddene har stort fokus på, at beboeren lever et liv så selvstændigt som muligt med udgangspunkt i beboerens ønsker og behov.

Socialtilsynet konstaterer, at de indskrevne borgere ligger inden for tilbuddenes målgrupper, og at der anvendes faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddenes målsætninger og målgruppens behov. Den daglige praksis tilrettelægges og udføres ud fra en klar målgruppebeskrivelse.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddene har fokus på at understøtte borgernes fysiske og mentale trivsel gennem kostvejledning og tilbud om motion, samt at alle får den nødvendige støtte til at opsøge relevante sundhedsydelser, som borgeren ønsker.

Botilbuddene Vestfløjen og Østfløjen

Botilbuddet Vestfløjen og Bofællesskabet Østfløjen vurderes til at støtte beboerne aktivt i beskæftigelsestilbud, som giver mest mening for den enkelte beboer. De få beboere, som ikke magter at være i beskæftigelse, støttes til værdige alternativer.

Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at Botilbuddet Vestfløjen lever op til de mål, der er sat op for beboerne. Botilbuddet har fast procedure for, hvordan der opstilles mål sammen med borgerne og videre, hvordan der dokumenteres og evalueres i henhold til disse mål. Socialtilsynets vurdering er, at Vestfløjen med fordel kan arbejde med at sikre overblik over hvilke borgere, der mangler handleplaner fra den visiterende kommune, samt indhente disse.

Tilsynet vurderer, at Vestfløjen arbejder relevant med at forebygge og håndtere magtanvendelser, men at de med fordel kan udarbejde et beredskab til at forebygge og håndtere eventuelle overgreb beboerne imellem.

Botilbuddet Vestfløjen og Bofællesskabet Østfløjen er, i forbindelse med tilsynets regodkendelse af tilbuddene, blevet ændret fra tilbud drevet i henhold til lov om social service §§ 107 og 108 til tilbud for borgere, der modtager støtte efter SEL § 85. Baggrunden for dette er, at der er tale om boliger med selvstændig lejekontrakt opført med støtte fra ældreboliglovgivningen, og på baggrund af dette ikke er omfattet af servicelovens §§ 107 og 108.

Socialtilsynet opfordrer til, at Bofællesskabet Østfløjens gode arbejde i forhold til at understøtte beboernes mulighed for at være i beskæftigelse optimeres ved, at Østfløjen sammen med borgerne får opstillet konkrete mål for indsatsen med udgangspunkt i § 141-handleplaner fra de visiterende kommuner, således at indsatsen kan blive dokumenter- og evaluer-bar. Det samme gælder for indsatsen om selvstændighed og selvbestemmelse.

Socialtilsynet vurderer, at Østfløjen har arbejdet med problematikken vedrørende magtanvendelse på konstruktiv vis, således at magtanvendelse ikke længere finder sted. Det anbefales, at Østfløjen udarbejder en vejledning med henblik på at identificere og forebygge seksuelle overgreb beboerne imellem.

Tilsynet anbefaler, at Østfløjen benytter velbeskrevne og anerkendte metoder i deres pædagogiske tilgang, så medarbejderne gives mulighed for via faglitteraturen at sætte sig ind i teorien bag den valgte metode, samtidig at der indføres rammer for fælles faglige refleksioner samt for dokumentation og evaluering af valgte metoder.

Bofællesskaberne Rødovrevej 386 og Næsbyvej 3-5

Socialtilsynet vurderer, at indsatserne på Bofællesskabet 386 og Bofællesskabet Næsbyvej 3-5 (tilbuddene for vidtgående psykisk syge) tager udgangspunkt i individuelle, konkrete mål for den enkelte borgers ophold på tilbuddet, men at der ikke foretages systematisk dokumentation af indsatsen samt evaluering af de opnåede resultater. Det vurderes, at den daglige dokumentation af personalets håndtering af de pædagogiske opgaver i nogle situationer er mangelfuld, og at dette bl.a. skyldes, at tilbuddene ikke har de fornødne elektroniske redskaber til rådighed for denne dokumentation.

Socialtilsynet pålægger tilbuddenes leder i samarbejde med Rødovre Kommune at opstille en handlingsplan for forbedring af det elektroniske journalsystem på Bofællesskabet 386, så det tilgodeser de behov, som tilbuddet har for at kunne dokumentere den daglige pædagogiske praksis med udgangspunkt i de mål, som borgerens kommune opstiller for opholdet på tilbuddet.

Socialtilsynet pålægger Næsbyvej 3-5’s leder i samarbejde med Rødovre Kommune at sikre, at der forefindes de nødvendige elektroniske dokumentationsredskaber på tilbuddet, samt at disse fungerer efter hensigten.

Socialtilsynet vurderer, at der gennemgående er en kultur til at forebygge og helt undgå magtanvendelser og overgreb mod beboerne på tilbuddene, men at tilbuddenes interne instrukser omkring magtanvendelse og overgreb fremstår ubearbejdede og ikke tager udgangspunkt i en recovery-orienteret forståelsesramme.

Ved dokumentgennemgang har Socialtilsynet konstateret, at en del af Bofællesskabet 386’s juridiske konstruktion ikke er lovlig i forhold til SEL § 107, i lighed med Vest- og Østfløjen, idet borgerne har lejekontrakt med almennyttigt boligselskab, og tilbuddet er etableret som almennyttige boliger. Socialtilsynet udsteder i forlængelse af tilsynet påbud om, at tilbuddets ledelse i samarbejde med Rødovre Kommune skal lovliggøre tilbuddet i henhold til enten SEL § 107 eller ABL § 105, stk. 2.

Rødovre Kommune har gennemført dette, og endelig regodkendelse er modtaget i 2015. Der er ligeledes allerede ultimo 2014 startet implementering af nyt EDB system – EKJ fra Kommunedata – som forventes at være fuldt indført medio 2015.

Socialtilsynet anbefaler, at Bofællesskabet 386’s leder i samarbejde med Rødovre Kommune opstiller en plan omkring en borger i tilbuddet, som vurderes til ikke at tilhøre tilbuddets målgruppe. Planen bør indeholde konkret anvisning på, hvorledes det sikres, at borgerens særlige behov opfyldes.

Lov- og plangrundlag

§§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Februar: Tilsynsrapporterne forelægges til politisk behandling.
Marts-april: Tilsynsrapporterne sendes i høring.
Maj: Høringssvarene forelægges sammen med tilsynsrapporterne til endelig godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport Regodkendelse Bofællesskabet Østfløjen
Bilag 2: Afgørelse om re-godkendelse af Bofællesskabet Østfløjen
Bilag 3: Vestfløjen - Tilsynsrapport til høring
Bilag 4: Tilsynsrapport Rødovrevej 386
Bilag 5: Tilsynsrapport Næsbyvej

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 16

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 16.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014

Diverse
Sag nr. 17