Social- og Sundhedsudvalget

10-03-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (V)

Sager 21 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 03.02.2015 - 02.03.2015
 • Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2014

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.02.2015 – 02.03.2015
Bilag 2: Ankestatistik 2014 - Rødovre Kommune

Orientering om den sociale boliganvisning for 2014
Sag nr. 22

Sagens kerne

Orientering om den sociale boliganvisning for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har aftalt med de almene boligselskaber, at kommunen har anvisningsret til 33 % af de ledigblevne lejligheder. Aftalen er til for dels at styrke en hensigtsmæssig beboersammensætning, og dels for at sikre boliger til borgere med særlige behov.

Socialudvalget besluttede i 2002 at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidig overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til dette udvalg, som består af børne- og familiechefen og social- og psykiatrichefen.

Anvisningen af de boligsociale lejligheder vurderes fortsat at fungere godt. Der er etableret et godt og smidigt samarbejde med boligkontoret, og der er mulighed for hurtig faglig og økonomisk vurdering i forhold til tildelingen af ledige boliger.

Den boligsociale venteliste var pr. 31.12.2014 på 235 godkendte ansøgere. Det er en stigning på 26 ansøgere i forhold til 2013. En del af stigningen skyldes et ønske fra ansøgerne om en billigere husleje, idet de har vanskeligt ved at betale husleje, der hvor de bor, på grund af f.eks. nedgang i indkomst.

I 2014 blev der på visitationsudvalgsmøderne givet godkendelser til 116 borgere og 61 borgere fik afslag på deres ansøgning om bolig. Begrundelserne for afslag har været følgende:

 • flyttet ind i fremlejet bolig (15)
 • flyttet ind hos familie/bekendte (29)
 • nabochikane (1)
 • indeklimaproblemer (4)
 • søger større bolig eller anden bolig i Rødovre (12)

Af de 61 afslag er der 7 borgere, der enten skriftligt eller mundtligt har klaget over afslaget. 5 ansøgere har fået fastholdt tidligere meddelt afslag, og 2 ansøgere er blevet godkendt til opskrivning.

Der er i 2014 anvist følgende boliger:

 • et-værelsesbolig (8)
 • to-værelsesbolig (20)
 • tre-værelsesbolig (20)
 • fire-værelsesbolig (6)

I alt er der anvist 54 boliger, hvilket er et fald på 3 boliger i forhold til 2013. Faldet i anviste boliger skal ses i sammenhæng med et generelt fald i den almindelige fraflytning fra de almene boliger.

Der er pr. 1.1.2015 opskrevet:

 • 45 ansøgere til et-værelsesbolig. Af disse har 15 ansøgere en betalingsevne på under 3.000 kr. i mdl. husleje.
 • 107 ansøgere til to-værelsesbolig. Af disse har 64 ansøgere en betalingsevne på under 5.000 kr. i mdl. husleje.
 • 47 ansøgere til tre-værelsesbolig. Af disse har 40 ansøgere en betalingsevne på under 6.000 kr. i mdl. husleje
 • 36 ansøgere til fire-værelsesbolig. Af disse har 33 ansøgere en betalingsevne på under 7.000 kr. i mdl. husleje.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Dispensation fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden på udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 23

Sagens kerne

Undervisningen på Udviklingscentret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats og for at sikre en optimal sammenhængende indsats stiller det store krav til daglig koordinering af indsatsen for det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til denne koordinering, der foregår efter den daglige undervisning, ansøges der, lige som sidste år på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11.03.2014 (sag nr.19) samt på Børne- og Skoleudvalgets møde samme dag (sag nr. 37), om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Den nye folkeskolereform har nu været implementeret siden den 01.08.2014. Det har betydet en øget samlet undervisningstid for alle folkeskoleelever, og dermed også for de børn og unge, der midlertidigt går på Udviklingscentret Skiftesporet i stedet for på en af folkeskolerne i Rødovre.

Samlet er undervisningstiden på Udviklingscenteret Skiftesporet øget med 2 ½ time pr. uge, så alle børn nu har 30 timers undervisning pr. uge, hvilket er mindre end det lovmæssigt fastsatte mindste varighed for undervisningstid for 4. - 9. klasse. Folkeskoleloven giver dog Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra mindste varighed, begrundet i ekstra personale i klasserne.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives dispensation til at fravige mindste varighedsregler for den samlede undervisningstid på Udviklingscentret Skiftesporet i skoleåret 2015 - 2016.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som trådte i kraft 01.08.2014, fastlægger minimums timetal for børnenes årlige samlede skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den fulde implementering af den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier. ¨

Udviklingscenter Skiftesporets arbejde indeholder foruden undervisning individuelle samtaler med børn, unge og deres familier, undervisning og supervision af personalet samt eksterne møder med samarbejdspartnere som Børne- og familieafdelingen, PPR, folkeskoler og fritidsinstitutioner.

Det behandlings- og netværksbaserede arbejde er krumtappen i Udviklingscenter Skiftesporets arbejde for at få skabt basis for at sluse eleverne tilbage i et normalt undervisningsmiljø.

Dette tværfaglige arbejde vil der ikke være tilstrækkelig tid til, og formålet med den kombinerede undervisning og behandling af børn og deres familier vil ikke kunne nås, hvis eleverne på klassetrin 4. - 9. klasse fortsat skal være på skolen helt frem til kl. 15.00.

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal indenfor den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med 2 medarbejdere, ansøges om reduktion af det samlede årlige timetal for eleverne på 4.- 6. klassetrin på 120 timer, og for 7 -9. klassetrin på 200 timer, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Dette vil opfylde kravet for elever på 0.- 3. klassetrin, der er på 28 undervisningstimer, og tilbud om 2 timers lektiecafe. For 4.- 6. klassetrin er kravet 30 timers ugentlig undervisning, og tilbud om 3 timers lektiecafe, og for de ældste elever 33 timers undervisning og tilbud om 2 timers lektiecafe.

Der er plads til 40 elever på Udviklingscenter Skiftesporet, og de fordeler sig pt. med 16 elever på 0.-3. klassetrin, 17 elever på 4.- 6. klassetrin og 7 elever på 7.- 9. klassetrin. Det har vist sig, i det halve år, der nu er gået siden implementeringen af den nye folkeskolereform, at den ikke har haft nogen konsekvenser for elevernes efterfølgende skolefritidstilbud. Elever i SFO 1 (for 0.- 3. klasse) møder ind til den nye åbningstid kl. 14, og elever i SFO 2 (4.- 6. klasse) bliver sendt afsted fra Udviklingscenter Skiftesporet, så de ankommer til SFO 2 kl. 14.30.

Herved undgås, at der skal tilbydes ekstra åbningstid til eleverne (jf. bilag med bemærkningerne i L52, §16B, stk. 2). Ønske om ændring i mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ændring af mindste varighed af undervisningstiden for børn på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet sker fra 1. august 2015 og frem til 31. juli 2016.

Bilag

Bilag 1: Lov 51"Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b

Godkendelse af ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 24

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den nye sundhedspolitik i Rødovre Kommune godkendes

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. december 2014 (sag nr. 248) første udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune. Efterfølgende har udkastet været i høring hos patientforeningerne og relevante råd i Rødovre Kommune. Det har derudover været muligt for borgerne at indgive høringssvar via kommunens hjemmeside.

Der er kommet otte høringssvar fra henholdsvis Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling, Rødovre Lokale Lungeforening, Høreforeningen, Dansk Sygeplejeråds Kreds Hovedstaden, Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Der er i høringssvarene ros til udkastet til ny sundhedspolitik, og udkastet betragtes generelt som ambitiøst og gennemarbejdet. Derudover er der stor opbakning til sundhedspolitikkens vision om at arbejde for at skabe mere lighed i sundhed. Det betragtes som en af de store udfordringer på sundhedsområdet.

Flere af høringssvarene nævner den målrettede individuelt tilpassede sundhedsindsats og støtte og opbakning til borgerens netværk som vigtige indsatser. Samtidig nævnes også, at kommunikationen af sundhedsindsatserne skal være målrettet og foregå på borgernes egne præmisser.

Integrationsrådet nævner i sit høringssvar, at det kan være vanskeligt at finde frem til sundhedscenterets tilbud på kommunens hjemmeside. Hertil skal bemærkes, at brug af søgefunktionen gør det væsentlig nemmere at orientere sig på hjemmesiden. Forvaltningen har taget kontakt til Integrationsrådet vedrørende dette. Sundhedscenteret arbejder løbende på forbedring af egen hjemmeside, og lancerer en facebookside i slutningen af februar måned.

Høringssvarene har givet anledning til følgende konkrete justeringer i udkastet:

 • Strategimål 1 ændres til: ”Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • I opremsningen af målsætninger side 8 ændres 2. dot til ”have let tilgængelige og vedkommende sundhedstilbud til alle aldersgrupper”

I flere af høringssvarene pointeres det, at en af de store udfordringer bliver at udarbejde en handleplan for sundhedsindsatsen, som skal realisere sundhedspolitikkens vision og strategimål. Flere patientforeninger nævner et ønske om at blive involveret i gennemførelsen af de konkrete indsatser. Generelt nævnes det i høringssvarene, at inddragelse af borgere, relevante råd og aktører er vigtig for at sikre jordnære og realistiske indsatser.

Der er også i høringssvarene flere bud på indsatser i handleplanen, som vil blive taget med i det videre arbejde med handleplanen på sundhedsområdet.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Hvor der står: "at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne"

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Sundhedspolitikken forventes foreligge godkendt og trykt senest juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2015

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Sag nr. 25

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

I 2014 blev der arbejdet med konkrete mål for udvalgte indsatser. Opsamling på målene fremgår af vedlagte notat om opfølgning på indsatser og mål for udvalgte indsatsområder.

Der er i 2014 opnået erfaringer med at sætte operationelle mål for indsatserne og at finde frem til de mest hensigtsmæssige procedurer for de statistiske registreringer. På baggrund af erfaringerne fra 2014, arbejdes der videre med udvikling af måling af effekten af indsatserne i 2015.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2014.
Bilag 2: Opfølgning på indsatser og mål for udvalgte indsatsområder i 2014

Godkendelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 26

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2015 godkendes

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen det pågældende år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen for sundhedsindsatsen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Her står:

at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

I budgettet er der afsat 525.276 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen 2015.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2015 er der fokus på den sociale ulighed i sundhed, da handleplanen udmønter sundhedspolitikkens vision om at skabe lige muligheder for borgerne i Rødovre i forhold til sundhed og livskvalitet. Handleplanens afsnit er præget af sundhedspolitikkens fire strategimål og omhandler emnerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser. For at komme visionen nærmere er det vigtigt at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger og at lave flere målrettede indsatser tæt på, hvor borgerne er.

Ud fra erfaringerne med at arbejde med konkrete mål for indsatserne i 2014, bliver der i 2015 arbejdet videre med at opkvalificere indsatsen for at måle effekten af indsatserne. Der er udarbejdet en mere omfattende og struktureret beskrivelse ud fra en skabelon for mange af indsatserne, hvor blandt andet formålet, mål, succeskriterier og evalueringsmetode beskrives. Denne skabelon er et redskab i den faglige udvikling af indsatserne. I handleplanen er sundhedsindsatserne beskrevet kort baseret på skabelonerne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen se bilag 3, samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2015.
Bilag 2: Mål for indsatser handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 3: Budgetforslag Forebyggelsesmidler Handleplan 2015.

Diverse
Sag nr. 27

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.