Social- og Sundhedsudvalget

02-06-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 45 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 05.05.2015 - 22.05.2015
 • Magtanvendelse og værgemål på ældreområdet 2014

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.05.2015 - 22.05.2015
Bilag 2: Magtanvendelse og værgemål på ældreområdet 2014

Anvendelse af restbeløbet fra puljen til løft af ældreområdet 2014
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2014 (sag nr. 40) ansøgning til pulje til løft af ældreområdet. Rødovre Kommunes andel af puljen var 7,6 mill. kr., og det endelige regnskab viser et mindreforbrug på 1.647.877 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen har, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse, indsendt ansøgning om anvendelsen af de uforbrugte midler.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelse af restbeløbet fra puljen til løft af ældreområdet 2014 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Udmøntningen af pulje til løft af ældreområdet, anvendes til fire aktiviteter:

Hovedrengøring.
Hovedrengøring tilbydes til de borgere, der er visiteret til rengøring. I 2014 har 770 borgere modtaget hovedrengøring

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabiliteringen styrkes ved at sikre en sammenhæng imellem den træning, borgeren modtager i træningscenteret, og den videre træning og vedligeholdelse af færdigheder, der skal ske i borgerens eget hjem. Indsatsen visiteres således som en ydelse i hjemmet udført af kommunal eller privat leverandør af hjemmehjælp.

Sociale aktiviteter på plejehjemmene
For at styrke de sociale aktiviteter på de fire plejehjem i Rødovre Kommune, er der afsat midler til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder på hvert plejehjem. Medarbejderen har ansvar for at skabe liv og aktiviteter i dagligdagen på plejehjemmene.

Styrket indsats på demensområdet
For at kunne imødekomme det stigende behov, og sikre et kvalitativt bedre tilbud er der etableret af døgn- og dagaflastningspladser for borgere med demens i underetagen på plejehjemmet Engskrænten.

Aktiviteterne er videreført i 2015, og en endelig evaluering af aktiviteterne vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2015.

Mindreforbruget af puljemidlerne fra 2014 skyldes primært, at aflastningstilbuddet på Engskrænten først kunne starte i juli måned 2014. Afdelingen skulle klargøres, og medarbejderene skulle ansættes og introduceres til opgaven. Derudover har der været færre borgere igennem rehabiliteringsindsatsen end forventet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har ansøgt ministeriet om overførsel af uforbrugte midler, idet midlerne ellers skal tilbagebetales til ministeriet. Der er ansøgt om finansiering af følgende aktiviteter:

Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
Ansættelse af to fysioterapeuter i 6 måneder, så flere borgere vil kunne tilbydes et rehabiliteringsforløb.

Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats
Ansættelse af en diætist i hjemmeplejen i 6 måneder, med henblik på en ernæringsscreening af borgere, der modtager hjemmehjælp. Formålet er:

 • at forebygge utilsigtet vægttab hos ældre hjemmeboende,
 • at iværksætte en individuel ernæringsindsats,
 • at forbygge indlæggelse på hospital på grund af ernæringsbetingede årsager.

Velfærdsteknologiske løsninger

Der etableres et åbent Wi-fi på de fire plejehjem i Rødovre Kommune. Formålet er:

Der etableres et åbent Wi-fi på de fire plejehjem i Rødovre Kommune. Formålet er:

 • at understøtte den offentlige digitalisering, idet mange pårørende administrerer beboernes digitale post,
 • at beboerne, de pårørende og brugere af plejehjemmenes faciliteter får mulighed for internetadgang,
 • at tilvejebringe muligheden for visuel kommunikation mellem beboerne og deres pårørende.

Lov- og plangrundlag

Finanslovsaftalen for 2014.

Økonomiske konsekvenser

De planlagte initiativer er udgiftsneutrale for Rødovre Kommune, da de finansieres af mindreforbruget af puljemidlerne fra 2014.

Lønudgifter til to fysioterapeuter og en diætist i 6 måneder: 747.877 kr.
Anlægsudgiften til etablering af åbent Wi-fi : 900.000 kr.

Udgifterne til de nye aktiviteter vil blive bogført på separate konti, så det kan dokumenteres, at puljemidlerne bliver anvendt til de nævnte formål.

Tidsplan

Opstart juli 2015

Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. marts 2015 til 20. maj 2015 har visitationsudvalget modtaget 25 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 20 ansøgninger, idet 4 borgere har trukket deres ansøgning og 1 borger er afgået ved døden.

 • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 25. marts 2015
 • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 29. april 2015

2 af de behandlede ansøgninger er modtaget før perioden 21. marts til 20. maj 2015.
Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.
1 borger har fået udsat afgørelsen på sin ansøgning, idet visitationsudvalget ønskede at afvente resultat af borgers træningsforløb.

I perioden 21. marts 2015 til 20. maj 2015 er 15 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune, heraf er 1 borger tilflyttet fra anden kommune.

Pr. 20. maj 2015 er der 3 ledige plejeboliger på Ældrecentret Broparken og 1 ledig plejebolig på Dorthe Mariehjemmet.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for 2 måneder. 15 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 5 borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opført de borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig plejebolig. 15 borgere er opført på den specifikke venteliste. Af de 15 borgere ønsker 7 borgere ældrecentret Broparken, 4 borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og 4 borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Plejehjemmet Ørbygård har lukket for indflytning af nye beboere pga. den forestående ombygning, hvilket er årsag til, at ingen borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. Nogle af de 15 borgere har valgt at prioritere et plejehjem som deres 2. prioritet, såfremt deres 1. prioritet ikke kan blive opfyldt.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
3 rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste til anden kommune
4 rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
16 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 13 af de 16 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 6 af de 16 borgere er plejeboliggarantien overskredet. 5 af de 6 borgere bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at kunne tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommune, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. maj 2015" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. maj 2015

Tilsyn med døgntilbud 2014 efter endt høring
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 10.2.2015 (sag nr. 15) at fremsende Socialtilsynets tilsyn med Rødovre Kommunes døgntilbud til høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar fremlægges til drøftelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvaret fra Handicaprådet tages til efterretning,
 2. at tilsynsrapporterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet tilslutter sig de generelle vurderinger fra Socialtilsynet, der viser, at personalet yder en stor indsats i arbejdet under de gældende forhold. Ifølge Handicaprådet har tilsynet givet påbud, som forekommer gode og rimelige, og rådet opfordrer til, at de efterfølges og iværksættes hurtigst muligt. Handicaprådet lægger stor vægt på, at der bruges så megen tid sammen med borgerne som muligt, hvilket kræver, at personalet løbende uddannes, forstår og kan følge med de lagte målsætninger. Handicaprådet tilslutter sig tilsynets påbud om et stort fokus på dokumentation og evaluering, som skal have en høj standard med et lille tidsforbrug.

Rådet tilslutter sig ændringen af det tidligere Bofællesskabet 386's status.

Handicaprådet mener ikke, at beboernes selvbestemmelse er blevet respekteret på Botilbud Østfløjen ved, at kogepladerne i boligerne er frakoblet for alle uden forudgående aftalte med beboerne. Rådet mener, at frakoblingen burde have været vurderet i hvert enkelte tilfælde.

Rådet mener, at der er behov for flere pædagoger til at hjælpe, når en beboer har hjemmedag. Desuden ønsker Handicaprådet et bredere samarbejde mellem forældre, pårørende og personale, som rådet mener, ville bidrage med en positiv udvikling for alle parter.

Rødovre Kommune bemærker, at beslutningen om at frakoble kogepladerne efterfølgende er vurderet individuelt, og efter aftale er det fastholdt ikke at tilslutte kogepladerne hos nogen af beboerne. Det forsøges at balancere imellem, at beboerne er voksne mennesker, der ikke er umyndiggjort, og inddragelse af pårørende. Beboernes pårørende forsøges inddraget, bl.a. ved afholdelse af temaemner, men der ikke er et stort fremmøde fra de pårørende.

Lov- og plangrundlag

§§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Endelig tilsynsrapport for Bostederne for psykisk sårbare
Bilag 2: Endelig tilsynsrapport for Botilbud Vestfløjen
Bilag 3: Handicaprådets høringssvar ang. Socialtilsynets tilsyn i 2014 af Rødovre Kommunes døgntilbud
Bilag 4: Tilsynsrapport regodkendelse Bofællesskabet Østfløjen

Tilskud til frivillige socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2015
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

På budget 2015 er der afsat 971.571 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 2. halvår 2015, fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2015 er der i budgettet afsat 673.471 kr. i henhold til servicelovens §18 og 298.100 kr. i henhold til servicelovens §79, i alt 971.551 kr. Midlerne uddeles 2 gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 65 ansøgninger, som fordeler sig på hhv. 36 foreninger til §18 og 29 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgning om 526.277 kr. i støtte, og under puljen for foreningstilskud §79 er der kommet ansøgning om 145.268 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i efteråret 2015 fordeles 350.928 kr. til §18 og 85.771 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper for 2015, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 11. marts 2014.

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet

Der er modtaget 6 ansøgninger til "Psykisk sårbare", 10 ansøgninger til "Forebyggelse" og 7 ansøgninger til "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet.

Udover de nævnte indsatsområdet indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på foreningens kassebeholdning, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, og om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til sidstnævnte kriteriet sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet i aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

12 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"

8 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"

2 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"

13 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter.

4 ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"

Foreningstilskud efter § 79 ydes til forebyggende og aktiviterende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdsvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §18 og §79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er den 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2015
Bilag 2: Indkomme ansøgning §18 efterår 2015
Bilag 3: Indkomme ansøgninger §79 efterår 2015

Fælles Uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til høringssvar til fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at vedlagte udkast til fælles uddannelsesstrategi drøftes, og
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen meddeler KKR, at Rødovre Kommune ikke har yderligere bemærkninger til udkastet

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som led i styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt ”fodslag” om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til sommerferien. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod:

 • Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
 • Aftagere i form af kommunerne selv
 • De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til, at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. Der vil blive igangsat en proces med henblik på at forankre strategien.

Social- og Sundhedsforvaltningen er enig i strategien og anbefaler, at KKR meddeles, at Rødovre Kommune ikke har yderligere bemærkninger til strategien.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til uddannelsesstrategi bilag
Bilag 2: Notat. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

Oprettelse af SSP+
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Gruppen af unge, der begår alvorlig og/eller banderelateret kriminalitet i Rødovre kommune er lille, og der er primært tale om unge i alderen 16-25 år. De få er dog desværre toneangivende både i kriminalitetsstatistikkerne og i bybilledet, og de er medvirkende til, at lovlydige børn og unge påvirkes i en negativ og uhensigtsmæssig retning.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til en kriminalitetsforebyggende indsats målrettet unge op til 25 år. Med udgangspunkt i nærværende beskrivelse for det reaktive kriminalitetsforebyggende arbejde, foreslås en samarbejdsstruktur med henblik på at sætte særligt ind over for denne gruppe af toneangivende kriminelle unge.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oprettelse af SSP+ godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med indsatsen er at sikre en struktureret, tæt koordineret og målrettet indsats over for målgrupperne - på tværs af forvaltninger, afdelinger og eksterne samarbejdspartnere.

Målet er en målbar nedgang i tilbagefald blandt kriminelle unge mellem 16 og 25 år, og at en større andel af målgruppen inkluderes i uddannelse og/eller beskæftigelse. Målet er ligeledes at sikre kriminalitetstruede unges muligheder for et ungdomsliv uden kriminalitet.

Der opsættes to effektmål :

 1. Fald i den registrerede kriminalitet inden for aldersgruppen og
 2. Større tilknytning for målgrupperne til uddannelse og arbejdsmarked.

SSP+ indsatsen retter sig imod Rødovreborgere, der er dømt eller sigtet for at have begået gentagen alvorlig kriminalitet, og Rødovreborgere hvis adfærd og handlinger indikerer, at de er på vej til at blive det.

For at sikre en sammenhæng og en hurtig myndighedsudøvelse er en sagsbehandler fra ungeenheden i Jobcenteret for kriminalitetstruede koordinator for SSP+ samarbejdet. SSP-konsulenten for det forebyggende arbejde med børn under 18 år deltager i SSP+ samarbejdet for at sikre en sammenhængende indsats mellem SSP og SSP+ arbejdet.

Indsatsen for reaktiv kriminalitetsforebyggelse falder inden for to målgrupper:

 1. Primær målgruppe: Kriminelle unge mellem 16 og 25 år, som er del af et organiseret bandelignende fællesskab, som udøver bandemotiveret og banderelateret kriminalitet.

 2. Sekundær målgruppe: kriminalitetstruede unge mellem 16 og 25 år, der udøver situationelt betinget kriminalitet, samt unge som er kriminalitetstruede.

Der arbejdes ud fra Servicestyrelsens "Køreplan for god løsladelse - en samarbejdsmetode for kriminalforsorgen og kommunerne".

God løsladelse – hvordan arbejder vi med det:

 • Rådgivnings- og behandlingscenteret koordinerer deltagerne ved løsladelsesmødet, og invitation skal fremsendes hertil. De enkelte afdelinger i kommunen prioriterer deltagelse i mødet.
 • Den løsladte får et ”grønt kort” i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige, at kommunen tilstræber at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk Team samt rådgivning- og behandling. Rådighedsvurdering finder sted i Jobcentrets visitation. Kriminalforsorgen kan anmode relevant sagsbehandler om at få ansøgningspapir fremsendt inden løsladelse.
 • Jobcenteret og Økonomisk Team – Rådighedsvurdering kan finde sted 14 dage før løsladelse. Kriminalforsorgen kan bestille tid i Jobcentrets visitation.
 • I forhold til varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse får den løsladte et ”grønt kort” i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige, at kommunen tilstræber at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk Team samt rådgivning- og behandling.
 • Unge kriminelle under 18 år, surrogatfængslede og dømte unge under 18 år vil som hovedregel altid have en fast rådgiver i Børne- og Familieafdelingen. Hvis ikke vil Rødovre Kommunes visitationsteam varetage den akutte sagsbehandling og vurdere, om den unge skal viderevisiteres til Kommunens undersøgelses- og foranstaltningsgruppe.

Samarbejdsmodellen er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Beskæftigelsesloven - ret til koordinerende sagsbehandler.

Retsplejeloven § 115a.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Det koordinerende samarbejde holdes inden for forvaltningernes samlede rammer.

Tidsplan

SSP+ samarbejdet startes op ved den politiske beslutning.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdshjul SSP+
Bilag 2: Køreplan for God Løsladelse
Bilag 3: Samarbejdsaftale RK og KF 27. november 2012

Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi - offentlig høring
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udsendt Forslag til den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) med titlen Copenhagen - hele Danmarks hovedstad.

Forslaget er udsendt i høring fra den 24.04.2015 til den 19.06.2015.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det vedlagte høringssvar til Region Hovedstaden fremsendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele. Den bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Den indeholder en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de næste år.

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer. Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema beskrives regionale udfordringer, målsætninger og investeringer, som tilsammen bidrager til at realisere visionen for hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.

Rammevilkår

For at opnå succes med at skabe livskvalitet og stærke erhvervs- og vidensmiljøer på det sunde, det grønne, det kreative og det smarte område, må de rette rammevilkår være til stede. Region Hovedstaden har fokus på to rammevilkår, der understøtter både sund, grøn, kreativ og smart vækst:

 1. Effektiv og bæredygtig mobilitet, herunder eksempelvis sammenhæng i regionen og grønne drivmidler.
 2. Kompetent arbejdskraft og internationalisering, herunder eksempelvis kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrækning af internationale talenter.

Strategiske væksttemaer

Virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen er blandt de bedste, når det kommer til områder som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi samt smarte og kreative løsninger, fordi der er en lang tradition for at specialisere sig inden for disse områder. Det skal der bygges videre på. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi bygget op om fire strategiske væksttemaer:

Sund vækst, herunder eksempelvis øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation.
Grøn vækst, herunder eksempelvis omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse.
Kreativ vækst, herunder eksempelvis flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv.
Smart vækst, herunder eksempelvis regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver.

Bemærkninger Rødovre Kommune

Overordnet kan Rødovre Kommune tilslutte sig strategiens visioner og målsætninger. Rødovre Kommune arbejder allerede med mange af strategiens temaer.

I forhold til strategiens rammevilkår 1 om Effektiv og bæredygtig mobilitet finder Rødovre Kommune det væsentligt, at der tænkes helhedsorienteret og ikke efterlades områder udenfor det effektive højfrekvente kollektive trafiknet.

Med forslaget om en letbane fra Glostrup letbanestation over Hvidovre Hospital til Ny Ellebjerg Station bliver størstedelen af Rødovre Kommune ikke tilknyttet det nye kollektive trafiknet.
Derfor er det væsentligt at fastholde en fremtidig udvidelse af metrolinjen gennem Rødovre fra Vanløse til Rødovre Station. En forlængelse af metrolinjen gennem Rødovre fremgik også af Den regionale udviklingsplan fra 2008, side 51 og ligesom det i Den regionale udviklingsplan 2012, side 36 peger på at letbane og metrosystem skal udbygges, så der skabes en sammenhængende banebetjening. Rødovre Kommune forventer derfor, at dette stadig er en del af Region Hovedstadens visioner.
Følgende sætning på side 19 ”En ny letbanelinje, som knytter den kommende letbane i Ring 3 med den kommende Sydhavnsmetro, en strækning via Hvidovre Hospital, mellem Glostrup letbane station og Ny Ellebjerg station, som er endestationen for Sydhavnsmetroen.” foreslås derfor ændret til: ”Denne linjeføring bør føres videre fra Hvidovre Hospital og tilknyttes det øvrige letbane- eller metronet.”

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Høringsfrist 19.06.2015.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi
Bilag 2: ReVUS forslag offentlig høring april 2015

Diverse
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 17:50.