Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Lene Due (A)

Fraværende

Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 53 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 23.05.2015 - 16.07.2015
  • Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Stockholm maj 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.05.2015 - 16.07.2015
Bilag 2: Opsamling på Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Stockholm 27. til 29. maj 2015

Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. maj 2015 til 20. juli 2015 har visitationsudvalget modtaget 22 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 20 ansøgninger, idet 2 borgere har trukket deres ansøgning.

  • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27. maj 2015
  • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 24. juni 2015

Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. maj 2015 til 20. juli 2015 er 14 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere er tilflyttet fra anden kommune. 2 borger er flyttet i plejebolig i anden kommune. 1 borger har modtaget tilbud om plejebolig, men takkede nej. Borgeren er fortsat på venteliste til plejebolig.

Der er pr. 20. juli 2015 ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for 2 måneder. 12 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 9 borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opført de borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig plejebolig. 15 borgere er opført på den specifikke venteliste. Af de 15 borgere ønsker 6 borgere Ældrecentret Broparken, 6 borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og 3 borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Plejehjemmet Ørbygård har lukket for indflytning af nye beboere, hvilket er årsag til, at ingen borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. Nogle af de 15 borgere har valgt at prioritere et plejehjem som deres 2. prioritet, såfremt deres 1. prioritet ikke kan blive opfyldt.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
1 rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste til anden kommune
5 rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
15 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 12 af de 15 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 7 af de 15 borgere er plejeboliggarantien overskredet. 5 af de 7 borgere bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelles venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. juli 2015 i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. juli 2015.docx

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Budgetforslag 2016-2019, Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2016-2019, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Større ændringer i budgetforslag 2016-2019

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.