Social- og Sundhedsudvalget

10-11-2015

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Lene Due(A)

Sager 74 - 78

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 29.09.2015 - 02.11.2015

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 74.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.09.2015 - 02.11.2015

Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård - skema A
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger projektforslag og skema A for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at det fremlagte projekt for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård godkendes, og
  2. at ansøgningsskema A til Landsbyggefonden, inkl. bilag, godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 75.
Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i dispositionsforslaget for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. november 2014 (sag nr. 229), har rådgivergruppen i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag for ombygningen. Rådgivergruppen består af arkitekttegnestuen Virumgaard A/S (totalrådgiver), Dominia A/S (rådgivende ingeniører), Nørgård og Holscher landskab (landskabsarkitekter), samt DAB (bygherrerådgiver).

DAB har på basis af projektforslaget udarbejdet og fremsendt skema A-ansøgning for tilsagn om etablering af 82 almene plejeboliger med tilknyttede servicearealer. Med ansøgningen følger AB 92 om "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med bygherrens (Rødovre Kommunes) forslag til tilføjelser og fravigelser, som ligeledes fremlægges til godkendelse. I udbuddet af byggeriet indgår blandt andet, at det skal finde sted i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 24. februar 2015 (sag nr. 34) om brug af arbejdsklausuler og uddannelses- og praktikpladser.

Støttebetingelser

I overensstemmelse med hidtidig praksis omfatter Kommunalbestyrelsens behandling af skema A alene et tilsagn om støtte til at opføre almene boliger. Den kommunale finansiering afklares således i forbindelse med skema B (efter udbudsforretning) og skema C (når byggeriet er afsluttet)

Inden kommunalbestyrelsen indstiller godkendelse af skema A til Landsbyggefonden, skal nedennævnte betingelser være opfyldt:

  1. Byggearbejderne må ikke være påbegyndt.
  2. Der skal foreligge en endelig godkendt lokalplan.
  3. Ansøgningen skal indeholde totaløkonomiske beregninger. På baggrund af disse oplysninger skal kommunen tage stilling til, om de anslåede udgifter er rimelige, herunder at boligerne er uden luksuspræg.
  4. Der skal fremsendes førsynsrapport, så kommunen kan vurdere, om bygningen er egnet til ombygning.
  5. For almene ældreboliger skal kommunen særligt påse, at boligerne ved ombygningsprojektet bliver væsentligt bedre egnede for ældre og personer med nedsat funktionsevne, at ombygningen er gennemgribende, og at arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

Forvaltningens bemærkninger er, at alle støttebetingelserne er opfyldt. Med henvisning til tegningsmaterialet og beskrivelse af byggeriet er det ud fra en socialfaglig vurdering forvaltningens opfattelse, at støttebekendtgørelsens betingelser vedrørende projektets udformning og totaløkonomi er opfyldt.

Projektbeskrivelse

Projektet følger lokalplan 138, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. august 2015.

Projektet omhandler nedrivningen af det nuværende plejecenter med 60 pladser og etablering af et nyt plejecenter på samme grund bestående af 82 plejeboliger med tilknyttede servicearealer, birum og friarealer.Plejecenteret er planlagt opført i to byggeafsnit. Byggestart forventes at finde sted ved påbegyndelse af 1. byggeafsnit den 25. juni 2016 og påbegyndelse af 2. byggeafsnit den 25. oktober 2017 med en forventet aflevering af det samlede byggeri den 25. februar 2019.

Plejecenteret vil bestå af bygninger i henholdsvis 2 og 3 etager foruden delvis kælder. Stuetagen og 1. salen vil indeholde hver to boliggrupper med henholdsvis 16 og 17 boliger, 2. sal vil indeholde en boliggruppe. I alt 5 boliggrupper, hvoraf 64 boliger udføres som 1-rums boliger, og 18 boliger udføres som 2-rums. Boliggruppernes fællesrum er placeret centralt i plejecenterets gange og fordelingsområder og indrettet med anretter-køkkener, spisepladser og opholdsarealer. Fællesrummene på 1. og 2. sal har adgang til stor opholdsaltan, ligesom der i centeret typisk indrettes mindre opholdsområder for enden af gangforløb.

Det totale projekt har et bruttoareal på i alt 7.575 m2 inklusive servicedelen, der udgør 2.227 m2. Samlet bruttoareal for boligerne er 5.348 m2, heraf er 493 m2 fællesareal. Det gennemsnitlige bruttoareal for boligerne er 65 m2.

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, er ombygning og udvidelsen af cafeen taget ud af projektet. Denne ombygning ville have kostet 17 mio. kr. som ren kommunal udgift. Det er i budgetaftalen for 2016 besluttet at udlicitere madlevering til hjemmeboende borgere, der dermed ikke skal leveres fra Ørbygård. En udbygning af køkkenet er dermed ikke påkrævet til trods for det øgede antal beboere.

I projekteringsfasen er det undersøgt, om ombygningen kan foregå i ét byggeafsnit ved etablering af en midlertidig pavillonløsning til genhusning af beboerne. En sådan løsning ville imidlertid kræve et nyt udbudsmateriale med henblik på en prækvalificering af hovedentreprenører. Endvidere ændring af lokalplaner for de områder, der størrelsesmæssigt vil kunne rumme den midlertidige pavillonløsning.

I byggeperioden bliver plejehjemmets kapacitet sat ned fra 60 til ca. 30 pladser. For at imødekomme et eventuelt pres på behovet for plejeboliger i ombygningsperioden, vil forvaltningen undersøge mulighederne for at etablere et mindre antal midlertidige boliger - evt. i tilknytning til eksisterende plejeboliger.

Byggeriets økonomi

Den samlede anskaffelsessum for boligerne og servicearealerne udgør i henhold til skema A 221,9 mio. kr. inklusiv moms. Forvaltningen vil fremlægge et endeligt forslag til finansiering i forbindelse med skema B.

Boligerne

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er i henhold til skema A 156,6 mio. kr. svarende til ca. 1,9 mio. kr. pr. bolig. Den samlede anskaffelsessum for boligerne er beregnet ud fra maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri på 27.830 kr. pr. m2 bolig-areal og 1.130 kr. energitillæg til maksimumsbeløbet pr. m2.

Grundudgifter (grundkøbesum, pilotering, fundering og tilslutningsafgifter m.v.) er opgjort til 17,2 mio. kr., håndværkerudgifter 114,2 mio. kr., omkostninger til rådgivning m.v. 22,7 mio. kr. og diverse gebyrer 2,5 mio. kr.

Den årlige boligafgift er beregnet til kr. 1.287 pr. m2, og forsyningsudgifterne (vand, varme og el) og IT, fællesantenne og øvrige udgifter skønnes at udgøre kr. 130 pr. m2 for plejeboligerne. Det svarer til en årlig husleje for en gennemsnitsbolig på 65 m2 på 83.655 kr. og udgifter til forsyning, IT og fællesudgifter mv. på 8.450 kr. I alt en udgift pr. måned pr. gennemsnitsbolig på 7.675 kr.

Boligerne finansieres, i henhold lov om almene boliger, som følger:

88 % rentetilpasningslån

137,8 mio. kr.

10 % kommunal grundkapital

15,7 mio. kr.

2 % beboerindskud

3,1 mio. kr.

Finansiering i alt

156,6 mio. kr.

Grundkapitalbeløbet på 15,7 mio. kr. finansieres delvis ved at indskyde værdien af ejendommen (grundkøbesummen) på 15,5 mio. kr. som grundkapital.

Rødovre Kommunes restfinansiering vedrørende boligdelen udgør herefter 0,2 mio. kr.

Servicearealerne

Anskaffelsessummen for servicearealerne er i udgangspunktet en ren kommunal udgift. Den er i skema A opgjort til 65,2 mio. kr. inklusiv moms. Summen er beregnet ved en forventet anskaffelsessum på kr. 28.960 pr. m2 (svarende til satsen for maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri pr. kvadratmeter boligareal inklusiv energitillæg).

Af anskaffelsessummen udgør grundudgifter 7,2 mio. kr. (heraf grundkøbesum 6,4 mio. kr.), håndværkerudgifter 51,8 mio. kr., omkostninger til rådgivning m.v. 6,0 mio. kr. og diverse gebyrer 0,3 mio. kr.

Når boligerne er opført, ydes der et statsligt tilskud på kr. 40.000 pr. bolig, i alt 3,3 mio. kr.

Når byggeriet står færdigt i 2019, vil kommunen desuden modtage momsrefusion for opførelse af servicearealerne svarende til 11,7 mio. kr.

Rødovre Kommune skal således nettofinansiere 43,8 mio. kr., svarende til anskaffelsessummen eksklusiv moms, samt fratrukket grundkøbesum og statstilskud, jf. tabellen nedenfor.

Forvaltningen vil fremlægge et samlet forslag til finansiering af boligerne og servicearealerne i forbindelse med skema B, hvor forvaltningen vil vurdere mulighederne for at finansiere den kommunale udgift til servicearealerne ved optagelse af en anlægsbevilling enten som et realkreditlån eller et kassetræk.

Byggesum i alt

65,2 mio. kr.

Indskud af grundkøbesum

-6,4 mio. kr.

Statsligt tilskud (40.000 kr. pr. bolig)

-3,3 mio. kr.

Momsrefusion (når byggeriet står færdigt i 2019)

-11,7 mio. kr.

Netto kommunal finansiering

43,8 mio. kr.

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Udover de økonomiske konsekvenser, som udspringer af finansieringen af byggeriet, vil opførelsen af plejeboligerne medføre en tilvækst af boliger på 22 almene plejeboliger. Den egentlige tilvækst vil først finde sted efter endt ombygning og modernisering af Ørbygård.

Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2017 fremlægge en vurdering af de afledte økonomiske konsekvenser af pladsudvidelsen, herunder sammenhængen til økonomien på ældreområdet som helhed.

Byggesagen omfatter ikke udgifter til løst inventar, så som møbler til fællesarealerne samt senge til de 22 nye boliger. Der vil i den forbindelse blive søgt anlægsbevillinger op til ibrugtagelsen af de to byggeafsnit i hhv. 2017 og 2019.

Andre afledte kommunale udgifter og indtægter vil eksempelvis være øgede udgifter til boligydelse samt refusion via kommunale udlignings- og tilskudsordninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anskaffelsessum for boligerne og servicearealerne udgør i henhold til skema A 221,9 mio. kr. inklusiv moms, heraf 156,6 mio. kr. til boligerne og 47,1 mio. kr. til servicearealer. Forvaltningen vil fremlægge et forslag til finansiering i forbindelse med skema B.

Tidsplan

April 2016: Skema B forelægges.
Byggestart 25. juni 2016. Opførelsen forventes afsluttet og afleveringsforretning gennemført ultimo 25. februar 2019.

Bilag

Bilag 1: Bilag til skema A Ørbygård projektforslag den 16.12.2014 (3)
Bilag 2: Skema A ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af Plejecentret Ørbygård - Servicearealer
Bilag 3: Skema A ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af Plejecentret Ørbygård - Boligarealer - og DAB Standard AB 92

Procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16 godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 76.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Handicappolitikken definerer rammerne for Rødovre Kommunes arbejde med borgere med handicap og fungerer som omdrejningspunkt for indsatserne på området. Politikken er en rettesnor på vigtige områder som eksempelvis tilgængelighed, inklusion, lighed i sundhed samt uddannelse, beskæftigelse og fritid.

Nyudviklingen af politikken handler om at opdatere den gældende politik fra 2008; der skal formuleres visioner og strategimål samt afklares nye temaer. Den gældende handicappolitik tager tydeligt afsæt i FN´s handicapkonvention og i de nationale grundprincipper om ligebehandling, kompensation, sektoransvarlighed og solidaritet. Disse love og principper er fortsat vigtige at bygge på, men det er også essentielt, at politikken harmonerer med borgernes nuværende behov, aktuelle strømninger og udfordringer på området samt flugter med Kommunalbestyrelsens øvrige politikker og strategier.

En af de fire veje, som vi vil gå for at realisere visionen "Sammen om Rødovre", er i højere grad at invitere borgere og brugere med til at skabe og udvikle den kommunale service. Derfor skal brugere og borgere aktivt inddrages i politikudviklingen. Det vil skabe inspiration til visioner, temaer og strategimål, og samtidig er inddragelsen med til at sikre større legitimitet - og i sidste ende et bedre produkt.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
FN´s handicapkonvention
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre"
KL´s debatindlæg om fremtidens socialpolitik "Invester før det sker".

Tidsplan

November 2015: Politisk godkendelse af procesplan.
Juni 2016: Politisk godkendelse af 1. udkast til ny handicappolitik
Oktober 2016: Politisk godkendelse af endeligt forslag til ny handicappolitik

Se bilag for nærmere tidsplan.

Bilag

Bilag 1: Procesplan
Bilag 2: Tidsplan

Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 77.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: SOSU