Social- og Sundhedsudvalget

12-04-2016

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 21 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2016 - 04.04.2016
 2. Status på implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne – Udviklingen fra 2013-2015 Rødovre Kommune.
 3. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2016 – 04.04.2016
Bilag 2: Status på implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne – Udviklingen fra 2013-2015 Rødovre Kommune.
Bilag 3: Ankestatistik - Rødovre Kommune

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. januar 2016 til 20. marts 2016 har visitationsudvalget modtaget 26 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 24, idet en borger har trukket sin ansøgning, og en borger er afgået ved døden.

 • 17 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27. januar 2016
 • Syv ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 24. februar 2016

En borger fra anden kommune modtog afslag på ansøgning om plejebolig. Visitationsudvalget vurderede, at borgerens store misbrug og deraf følgende store plejebehov samt udadreagerende adfærd ikke ville kunne tilgodeses på et plejehjem i Rødovre Kommune. Visitationsudvalget anbefalede borgeren at søge plejebolig på et plejehjem for misbrugere.

I perioden 21. januar 2016 til 20. marts 2016 er 10 borgere flyttet i permanent plejebolig i Rødovre Kommune. Heraf er en borger tilflyttet fra anden kommune. Ingen borgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Der er pr. 20. marts 2016 ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 19 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ni borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste

På den specifikke venteliste er opført de borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig plejebolig. 22 borgere er opført på den specifikke venteliste. Af de 22 borgere ønsker 14 borgere Ældrecentret Broparken, fire borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og fire borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Plejehjemmet Ørbygård har lukket for indflytning af ny beboere, hvilket er årsag til, at ingen borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Ingen rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fem rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

15 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Otte af de 15 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 10 af de 15 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fire af de 10 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. marts 2016" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54
Lov om social service § 192

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. marts 2016.

Forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Folketinget vedtog den 21. december 2015 en ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg, som blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2016 (sag nr. 8). Forslaget har efterfølgende været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg godkendes og
 2. at de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Oversigt over "Målgrupper og varetagelse af de forebyggende hjemmebesøg" blev udleveret på mødet og indgår som bilag i sagens behandling.

 1. Godkendt.
 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Seniorrådet har i deres høringssvar påpeget, at borgere der fylder 75 år, og som ikke er kendt af de forebyggende sygeplejersker, skal modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, da de mener, at det er uklart hvordan, der kan foretages et fagligt skøn, når borgeren ikke er kendt. Handicaprådet har påpeget den samme uklarhed, og Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund ændret tilbuddet, så borgere der fylder 75 år, som ikke er i særlig risikogruppe og ikke er kendt af hjemmeplejen, modtager et brev med dato for besøg.

Seniorrådet finder, at ordet empowerment i beskrivelsen af de forebyggende hjemmebesøg skal skrives med et dansk udtryk, hvilket er rettet til mestringsevne.

Handicaprådet har i deres høringssvar fokus på synligheden af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, og opsporing af borgere i risikogrupperne. Der er i beskrivelsen af indsatsen gjort en del ud af synliggørelse af tilbuddet om forbyggende hjemmebesøg, og alle borgere, der har haft kontakt til de forebyggende sygeplejersker, får udleveret telefonnummer med mulighed for at kontakte medarbejderne, hvis der opstår behov for en samtale eller et hjemmebesøg.

Integrationsrådet finder, at forslaget er tilpas finmasket og med balanceret respekt for den enkelte ældre borger.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79a.
Rødovre Kommunes Ældrepolitik.
Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Omlægningen iværksættes efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg 2016
Bilag 2: Integrationsrådets høringssvar til forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg.
Bilag 3: Handicaprådets Høringssvar vedrørende omlægning af de forbyggende hjemmebesøg.
Bilag 4: Seniorrådets høringssvar til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg.
Bilag 5: Målgrupper og varetagelse af de forebyggende hjemmebesøg.

Godkendelse af Rødovre kommunes politik for udsatte borgere
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" til godkendelse efter endt høring.

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" godkendes.
 2. at de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

 1. Anbefales.
 2. Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. oktober 2015 (sag nr.190) første udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere.

I politikken er visionen, at I Rødovre Kommune er der plads til alle - også dem på kanten af samfundet.
For at komme nærmere visionen er der fem overordnede strategimål:

 • Vi forebygger, at mennesker bliver socialt udsatte
 • Vi finder løsninger sammen med borgeren
 • Alle har en tryg base/bolig
 • Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 • Alle har et godt og sundt liv

Rødovre Kommune gør i dag en stor indsats for udsatte borgere. De mange interview, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af politikken for udsatte borgere, viser en generel tilfredshed med indsatsen på mange områder. Strategimålene i politikken er formuleret som fremtidige mål, vi gerne vil arbejde hen i mod. I lighed med andre politikker, vil politikken blive fulgt op af handleplaner med beskrivelse af konkrete indsatser, der udvikler indsatsen yderligere.

Der har tidligt i processen ved udarbejdelsen af politikken været høj grad af borgerinddragelse. Der er gennemført dialogmøder/interviews med brugerne på et værested, en borger i socialpsykiatrien og to borgere, som har været igennem et forløb i Rådgivnings- og Behandlingscenteret. Derudover er der gennemført interview med den ledende socialrådgiver på Psykiatrisk Center Glostrup, formanden for Sind Rødovre, Lisbeth Zornig, formanden for SAND (landsforeningen for hjemløse), støtte- og kontaktpersoner i Social- og Psykiatriafdelingen og beboerrådgiveren i kærene.

Gennemgang af høringssvar

Udkast til politik for udsatte borgere har været i høring og lagt på kommunens hjemmeside, hvor det har været muligt at sende kommentarer til politikken til Social- og Sundhedsforvaltningen. Alle de personer der er blevet interviewet har fået tilsendt en mail med en opfordring til at afgive høringssvar. Udkastet har derudover været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er modtaget høringssvar fra en af de interviewede, samt fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Den interviewede, som er ledende socialrådgiver i Psykiatrisk Center Glostrup nævner, at politikken ser rigtig fin ud og betoner vigtigheden i, at have fokus på sektorsamarbejdet, når den helhedsorienterede indsats nævnes i politikken.

Seniorrådet finder politikken ambitiøs med positive og visionære målsætninger, men mangler overblikket over, hvad det betyder i forhold til både økonomi og personaleressourcer, hvis målsætningerne skal realiseres. Seniorrådet mener, at det er vigtigt at være opmærksom på, at realiseringen af målsætningerne ikke giver øget pres på det nuværende personale. Seniorrådet vil derudover med interesse følge, hvordan det opsøgende arbejde vil blive etableret og hvor mange socialt udsatte, der vil findes frem til.

Handicaprådet mener, at citatet i indledningen skal udelades, da det er på engelsk, og at de to cases skal udelades, da alle historier er forskellige, og det netop er den enkelte borgers holdning til egen tilværelse, der er vigtig. Principper som Handicaprådet i øvrigt mener er fælles for alle borgere i kontakt med kommunen. Handicaprådet mener, at den sammenhængende indsats skal styrkes ved at have en koordinerende kontaktperson i kommunen. Handicaprådet mener, at visionen i politikken skal være: "At fremme et lokalt udsatteråd". Til sidst betoner Handicaprådet vigtigheden af, at indsatserne på området gennemføres i respekt for den enkelte borgers ønsker, og at Social- og Sundhedsforvaltningen hører de socialt udsattes kommentarer til politikken.

Integrationsrådet mener, at Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere er et prisværdigt initiativ og et flot stykke arbejde. Integrationsrådets kommentarer til afsnit om strategimål er, at en base ikke behøver at være en bolig. Derfor skal der stå base/bolig i afsnittet om strategimålet om, at alle skal have en base. Derudover mener Integrationsrådet, at det er vigtigt at præcisere, hvordan der tages hånd om de udsatte borgere, hvem der har ansvaret for at koordinere indsatsen, og hvad der konkret skal gøres for at styrke netværk og samarbejde. Ligesom det skal præciseres, hvordan der konkret skal arbejdes med, hvordan vi styrker en stærk samarbejdskultur. Integrationsrådet fremfører også, at den boligsociale indsats bør indgå i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune. Integrationsrådet ser frem til, at politikken følges op af konkrete indsatser.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået høringssvarene. I forhold til sektoransvaret vil der være fokus på dette ved udarbejdelsen af handleplan for indsatsen. Ligesom der også i handleplanen vil være opmærksomhed på, om indsatserne kræver yderligere ressourcer i form af enten økonomi eller personale. I forhold til det opsøgende arbejde nævner Seniorrådet, at en af udfordringerne på dette område er at nå de mennesker, der har brug for en indsats og ikke selv er opsøgende i forhold til dette. Et aspekt, der vil være centralt i handleplanen og i udsatterådets arbejde.

I forhold til Handicaprådets kommentarer til citatet på engelsk og de to cases, vil de blive en del af den grafiske opsætning af politikken, da det er med til at gøre politikken mere levende og nærværende. Handicaprådets forslag om at etablere en koordinerende kontaktperson i kommunen vil indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige handleplaner. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens opfattelse at etablering af et udsatteråd er et konkret middel til at komme nærmere visionen for indsatsen og ikke selve visionen.

I forhold til Integrationsrådets kommentarer er overskriften i afsnittet om strategimålet om at "Alle skal have en base" rettet til "Alle skal have en base/bolig". Derudover vil fremtidige handleplaner indeholde forslag til, hvordan der konkret tages hånd om de udsatte borgere, og hvad der konkret skal gøres for at styrke netværk, samarbejde og en stærk samarbejdskultur. I handleplanerne vil forslaget om, at den boligsociale indsats indgår i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune blive inddraget.

Den videre proces

På baggrund af ovenstående vil følgende blive inddraget ved planlægningen af fremtidige handleplaner:

 • At have fokus på sektorsamarbejdet, når den helhedsorienterede indsats skal styrkes
 • At økonomi og personaleressourcer er indarbejdet i indsatserne
 • At der gøres en indsats for at opspore de borgere, der ikke selv opsøger hjælp
 • At have en koordinerende kontaktperson i kommunen
 • At iværksætte konkrete forslag der styrker en stærk samarbejdskultur
 • At den boligsociale indsats indgår i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune

De parter, der har afgivet høringssvar, vil modtage et uddybende svar på høringssvaret fra Social- og Sundhedsforvaltningen.

Udsatteråd

Det er nævnt i politikken, at der som det første i 2016 skal etableres et udsatteråd i Rødovre. Udsatterådet vil være centralt i arbejdet med at planlægge og gennemføre indsatserne på området. Det er vigtigt, at alle indsatser i handleplanerne gennemføres i respekt for og i tæt samarbejde med de berørte parter.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere.
Bilag 2: Høringssvar fra ledende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Glostrup.
Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet.
Bilag 4: Høringssvar fra Seniorrådet.
Bilag 5: Høringssvar fra Integrationsrådet.

Diverse
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Optagelse i særligt botilbud uden samtykke.
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Taget til efterretning.