Social- og Sundhedsudvalget

17-05-2016

Medlemmer

Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane(A)
Britt Jensen(A)

Sager 28 - 32

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 05.04.2016 - 09.05.2016
  2. Mundtlig redegørelse for status på udarbejdelsen af værdighedspolitikken.
  3. På generalforsamling i Rødovre Frivilligcenter den 20. april 2016 blev det fremlagte forslag om vedtægtsændringer godkendt. Tilrettede vedtægter fremlægges.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.04.2016 - 09.05.2016.
Bilag 2: Tilrettede vedtægter for Rødovre Frivilligcenter 2016.

Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård - Skema B
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger skema B for ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at ansøgningsskema B godkendes,
  2. at der gives en anlægsbevilling på 156,9 mio. kr. til boligerne, og anlægsbevillinger (indtægter) på -138,1 mio. kr. til optagelse af byggekredit/lån vedrørende boligerne, -15,7 mio. kr. fra kommunal grundkapital og -3,1 mio. kr. fra beboertilskud,
  3. at der gives en anlægsbevilling på 53,8 mio. kr. til servicearealet, og anlægsbevillinger (indtægter) på -6 mio. kr. fra indskud af grundkøbesum og -3,3 mio. kr. fra statslig tilskud,
  4. at det godkendes, at Ole Jepsen A/S, der har givet laveste bud på hovedentreprisen for Plejehjemmet Ørbygård, er valgt som vinder af licitationen, og
  5. at det godkendes, at den årlige husleje udgør 1.289 kr. pr. m2, eksklusiv skønnede forsyningsudgifterne til vand, varme, el og fællesantenne på ca. 140 kr. pr. m2.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. november 2015 (sag nr. 208) at meddele tilsagn om støtte til opførelse af 82 boliger med tilhørende servicearealer på Plejehjemmet Ørbygård (godkendelse af Skema A).

Efter tilsagnet har de tekniske rådgivere udarbejdet detailprojekt, og byggearbejderne har været udbudt i hovedentreprise som et begrænset EU-udbud efter udbudsdirektivet. Fem entreprenører har været indbudt, og alle har afgivet tilbud. Ole Jepsen A/S, der har givet det laveste bud, er valgt som vinder af licitationen.

På baggrund af licitationsresultatet har DAB udarbejdet skema B med ansøgning om godkendelse af byggeprojekt og budget for henholdsvis boligarealet og servicearealet. DAB oplyser, at bebyggelsen følger den udformning, der fremgår af skema A, dog med en mindre korrektion af bruttoetagearealet som følge af den foretagne detailprojektering mellem skema A og skema B. I projektet er medtaget manuelt højdejusterbare toiletter (639.000 kr. u/moms), mens gulvvarme i boligerne (556.000 kr. u/moms) og et vandbassin i plejehjemmets havemiljø (200.000 kr. u/moms) er udeladt.

Plejecenteret opføres i to byggeafsnit. Første byggeafsnit forventes påbegyndt den 18. juli 2016, og andet byggeafsnit den 7. maj 2018. Det samlede byggeri forventes afleveret den 5. september 2019. Byggetiden i afsnit et er forlænget med seks måneder i forhold til skema A, på grund af en ekstraordinær lang leveringstid for betonelementer. Den samlede anskaffelsessum for boligerne og servicearealet udgør 222,3 mio. kr. inklusiv moms (221,9 mio. kr. ved skema A). Der er afsat 9,1 mio. kr. under boligerne og 3,7 mio. kr. under servicearealet til mindre reguleringer og uforudsete udgifter.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til henholdsvis boligerne og servicearealet er beskrevet i det følgende. Optagelse af rådighedsbeløb vil ske i takt med byggeriets opførelse og i forbindelse med budgetterne for 2016 - 2019.

 

Boligerne

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er 156,9 mio. kr. svarende til ca. 1,9 mio. kr. pr. bolig. Boligerne finansieres, i henhold lov om almene boliger, som følger:

Anlægsbevilling

156,9 mio. kr.

88 % rentetilpasningslån (indtægtsbevilling)

-138,1 mio. kr.

10 % kommunal grundkapital (indtægtsbevilling)

-15,7 mio. kr.

2 % beboerindskud (indtægtsbevilling)

-3,1 mio. kr.

Grundkapitalbeløbet på 15,7 mio. kr. finansieres delvis ved at indskyde værdien af ejendommen (grundkøbesummen) på 14,3 mio. kr. som grundkapital. Rødovre Kommunes restfinansiering vedrørende boligdelen udgør herefter 1,4 mio. kr.

 

Servicearealet

Anskaffelsessummen for servicearealet, der i udgangspunktet en ren kommunal udgift, udgør 53,8 mio. kr. (eksklusiv moms). Når boligerne er opført, ydes der et statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 3,3 mio. kr. Endvidere udgør grundkøbesummen 6 mio. kr.

Rødovre Kommune skal således nettofinansiere 44,5 mio. kr., svarende til anskaffelsessummen eksklusiv grundkøbesum og statstilskud, jf. tabellen nedenfor.

Anlægsbevilling

53,8 mio. kr.

Indskud af grundkøbesummen (indtægtsbevilling)

-6,0 mio. kr.

Statsligt tilskud - 40.000 kr. pr. bolig (indtægtsbevilling)

-3,3 mio. kr.

Netto kommunal finansiering

44,5 mio. kr.

 

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Udover de økonomiske konsekvenser, som udspringer af finansieringen af byggeriet, vil opførelsen af plejeboligerne medføre en tilvækst på 22 almene plejeboliger efter endt ombygning og modernisering af Ørbygård.

Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2018 og budget 2019 og op til ibrugtagelsen af de to byggeafsnit fremlægge en vurdering af de afledte økonomiske konsekvenser af pladsudvidelsen, herunder sammenhængen til økonomien på ældreområdet som helhed. Byggesagen omfatter ikke en vurdering af behovet for og de medfølgende udgifter til et øget plejepersonale på plejehjemmet, samt udgifter til løst inventar, så som møbler til fællesarealerne, og senge til de 22 nye boliger.

Andre afledte kommunale udgifter og indtægter vil eksempelvis være øgede udgifter til boligydelse samt refusion via kommunale udlignings- og tilskudsordninger.

Tidsplan

Byggestart 18. juli 2016. Opførelsen forventes afsluttet og afleveringsforretning gennemført 5. september 2019.

Bilag

Bilag 1: Skema B ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af Plejecenteret Ørbygård - Boliger.
Bilag 2: Skema B ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af Plejecentret Ørbygård - Servicearealer.
Bilag 3: Plejehjemmet Ørbygård, Hovedentrepriseudbud.

Status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2015 og forslag til handleplan 2016-17
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2015 og forslag til handleplan 2016-17 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2015 godkendes
  2. at handleplan 2016-17 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2015 blev den første handleplan for frivilligt socialt arbejde godkendt. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

I handleplan 2015 har der været fokus på at styrke samarbejdet, danne netværk og afprøve nye metoder for dialog med foreningerne. De konkrete indsatser har blandt andet rettet sig mod at indgå samarbejdsaftaler med nye foreninger og mod at formalisere det igangværende samarbejde med Rødovre Frivilligcenter.

I handleplan 2016-17 lægges der op til at videreføre de indsatser, der ikke blev gennemført i 2015. Ligesom handleplan 2016-17 viderefører det stærke fokus på samarbejde og dialog. Der er medtaget et nyt tema om at måle værdien af frivillige sociale indsatser, der konkret handler om at introducere foreninger til forskellige målemetoder, der gør dem bedre i stand til at vurdere, om deres indsatser virker efter hensigten. Derudover er der i den nye handleplan fokus på at støtte de frivillige sociale foreninger i arbejdet med at skabe rummelige og mangfoldige fællesskaber.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven §18 og 79.
Rødovre Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Indsatserne i handleplanen igangsættes efter politisk godkendelse og gennemføres i 2016-17.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2015.
Bilag 2: Handleplan 2016-17.

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18:00.