Social- og Sundhedsudvalget

07-06-2016

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Sager 33 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 10.05.2016 - 30.05.2016

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 09.05.2016 - 30.05.2016

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. marts 2016 til 20. maj 2016 har visitationsudvalget modtaget 26 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 24, idet to borgere er afgået ved døden.

 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30. marts 2016
 • syv ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27. april 2016.

De resterende seks ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.

En borger har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig; borgeren bor i ældrebolig og visitationsudvalget vurderede, at borgeren ikke havde behov for kontinuerlig og omfattende støtte og pleje samt omsorg hele døgnet.

I perioden 21. marts 2016 til 20. maj 2016 er 13 borgere flyttet i permanent plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere er tilflyttet fra anden kommune. Tre borgere er flyttet i plejebolig i anden kommune, heraf en borger, der boede på plejehjem i Rødovre Kommune. Fire borgere har takket nej til tilbud om plejebolig, heraf et ægtepar, der efterfølgende ønskede at blive slettet fra ventelisten til plejebolig. De to øvrige borgere er fortsat på venteliste til plejebolig.

Der er pr. 20. maj 2016 to ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Ni borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for syv borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste

På den specifikke venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig plejebolig. 17 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker syv borgere Ældrecentret Broparken, fem borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og fem borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Plejehjemmet Ørbygård har på grund af ombygning lukket for indflytning af nye beboere, hvilket er årsagen til, at ingen borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Ingen rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fire rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

18 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Otte af de 18 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 10 af de 18 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fire af de 10 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. maj 2016" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. maj 2016.

Forslag til Rødovre Kommunes værdighedspolitik
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til værdighedspolitik, og forslag til anvendelse af de afsatte midler til en værdig ældrepleje.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til værdighedspolitik godkendes og
 2. at forslag til anvendelse af ansøgte midler til en værdig ældrepleje godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte på sit møde den 8. marts 2016 (sag nr. 14) forslag til proces og tidsplan for udarbejdelsen af en værdighedspolitik.

Rødovre Kommunes værdighedspolitik er en del af ældrepolitikken og er baseret på den samme vision, værdier og indsatser som ældrepolitikken.

Visionen i værdighedspolitikken er, at se ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle. Det er vigtigt, at alle ældre borgere, uanset helbredssituation, kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i forslag til anvendelsen af de afsatte midler lagt vægt på, at midlerne skal understøtte indsatsen hos de svageste ældre borgere i forhold til fem indsatsområder:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død

Der er udarbejdet syv forslag, der blandt andet indeholder tilførelse af personale til demensindsatsen, aftenvagten på alle fire plejehjem, og de svageste ældre hjemmeboende, der modtager hjemmehjælp. Derudover indeholder de en indsats for at forebygge utilsigtet vægttab hos ældre hjemmeboende. Indsatserne er beskrevet i bilaget med forslag til anvendelse af de afsatte midler til en værdig ældrepleje

Værdighedspolitikken og redegørelsen for forslag til anvendelsen af de afsatte midler skal godkendes og offentliggøres af Kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Værdighedspolitikken og redegørelsen for forslag til anvendelsen af de afsatte midler indsendes herefter til Sundheds- og Ældreministeriet til behandling, hvorefter midlerne udbetales til kommunen.

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2016.
Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune tilføres 7,272 mio. kr., der fordeles, når bevillingen fra Ministeriet forelægger.

Tidsplan

1. juli 2016: Værdighedspolitikken og redegørelsen for de afsatte midler offentliggøres og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes værdighedspolitik.
Bilag 2: Forslag til anvendelse af de afsatte midler til en værdig ældrepleje.

Status på tværkommunalt samarbejde på kræftområdet
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en status på det tværkommunale samarbejde mellem kommunerne Egedal, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Ballerup og Rødovre på området for kræftrehabilitering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”. Med forløbsprogrammet fik kommunerne til opgave at varetage borgernes almene rehabiliteringsbehov under og efter en kræftsygdom. På den baggrund har kommunerne Ballerup, Furesø, Egedal, Herlev, Gladsaxe og Rødovre indgået et tværkommunalt samarbejde på kræftområdet. Det har skabt et større befolkningsgrundlag og dermed mulighed for at tilbyde borgere med forskellige kræftsygdomme en højt kvalificeret og mere målrettet indsats på tværs af kommunegrænserne.

I denne sag orienteres om status på samarbejdet, der nu overgår fra projekt til drift. Det betyder, at projektets administrative styregruppe nedlægges, og samarbejdet kører videre i regi af en driftsledergruppe med repræsentanter fra alle seks kommuner. Gruppen består af daglige driftsledere, primært på det ambulante træningsområde, og en udviklingskonsulent/koordinator for hver af kommunerne. Driftsledergruppen har ansvaret for drift, udvikling, samt monitorering af tilbud til borgerne fremadrettet.

Da det tværkommunale samarbejde på kræftområdet nu overgår til drift, vil der ikke længere blive afrapporteret særskilt til udvalget. Kræftområdet vil fremover indgå i den årlige status på handleplan for sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune.

Status på samarbejdet

Kommunalbestyrelsen godkendte model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet på møde den 28. april 2015 (sag nr. 86). Desuden har Social- og Sundhedsvalget godkendt principper for tværkommunalt samarbejde på møde den 8. oktober 2013 (sag nr. 98). Der tages i denne status afsæt i de politisk godkendte principper for samarbejdet, som det tværkommunale samarbejde bygger på i forhold til; øget faglig kvalitet i tilbuddene, ensartet kvalitet, inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, mellemkommunal udgiftsneutralitet, borgernes mobilitet på tværs af kommunegrænser, samt organisatorisk robusthed.

Alle seks kommuner tilbyder fysisk træning til blandede diagnoser og borgere, som har behov for individuel træning. Alle kommuner varetager mindst ét af de målspecifikke tilbud. Styregruppen har besluttet, at det er mest hensigtsmæssigt, at ansvaret for afholdelse af patientundervisningen varetages af den kommune, som udbyder det. Det har vist sig, at der er manglende efterspørgsel på et kommunalt tilbud til unge med kræft. Erfaringen viser nu, at denne målgruppe benytter sig af andre relevante tilbud, og det tværkommunale ungehold er derfor nedlagt. Driftsledergruppen vil løbende tage stilling til behov for udbud og geografisk placering af tilbud med udgangspunkt i at sikre mellemkommunal udgiftsneutralitet.

De tværkommunale indsatser på hold til særlige målgrupper er pr. 1. august 2016:

Ballerup Kommune:

 • Træning for borgere med hjernekræft
 • Patientundervisningen: Livskraft

Egedal Kommune:

 • Træning for mænd med prostatakræft, herunder bækkenbundstræning
 • Træning for mænd, blandede diagnoser

Gladsaxe Kommune:

 • Træning for mænd, blandede diagnoser (tre hold)

Herlev Kommune:

 • Træning og netværksgruppe for borgere med hoved-halskræft

Rødovre og Furesø kommuner:

 • Træning for kvinder opereret for brystkræft samt efter anden kræft operation der kan give samme symptomer
 • Træning for mænd opereret for brystkræft samt efter andre kræft operationer der kan give samme symptomer
 • (Tilbuddet er primært individuelt, men varetages af personale i Rødovre og Furesø, som har særlige kompetencer på området)

Kommunerne har udarbejdet fælles kvalitetsstandarder ud fra Den Danske Kvalitets Model, kompetenceprofiler og vejledninger for de tværkommunale indsatser. Der er oprettet en hjemmeside Visamlerkræfterne.dk og faglige netværksgrupper for personalet med henblik på løbende kompetenceudvikling og kvalitetssikring af indsatserne.

Repræsentanter fra Herlev Hospital har været inddraget i projektets styregruppe. Samarbejdet mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne fortsætter og udbygges med henblik på henvisning af flere borgere til de fælleskommunale tilbud. Der er etableret et øget samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger og kommunerne, bl.a. afholdes møder med repræsentanter for de lokale foreninger og de seks kommuner med henblik på fortsat at udvikle samarbejdet. Lokalforeningerne har i samarbejde afholdt en foredragsrække på tværs af de seks kommuner, hvor der også har været en kommunal repræsentant til stede.

Det tværkommunale samarbejde skal være udgiftsneutralt, og der afregnes således ikke mellemkommunalt, når borgerne fordeles på tværs af kommunegrænserne efter relevant tilbud. Driftsledergruppen vil løbende følge udviklingen og sikre de nødvendige justeringer på baggrund af en model for den tværkommunale monitorering, som er udviklet og taget i brug 1. januar 2016. Opgaven er at sikre, at alle kommuner bidrager med en samlet kapacitet, der så vidt muligt svarer til befolkningsgrundlaget i den enkelte kommune. Rødovre Kommune har fra 1. maj 2015 og til 1. maj 2016 henvist 48 borgere til indsatser i det tværkommunale samarbejde. Heraf er 25 borgere henvist til holdet for brystopererede kvinder, som varetages af Rødovre Kommune. De resterende 23 borgere er henvist til tilbud i andre kommuner.

Det var forventet, at der, i begrænset omfang, kunne komme øgede udgifter til kørsel på tværs af kommunegrænserne. Forventningen var, at de fleste borgerne ville transportere sig selv som hidtil, selvom afstanden var lidt længere, hvilket også har været tilfældet. I Rødovre Kommune har tre borgere modtaget kørsel ud af de 23 borgere, som har deltaget i tilbud i andre kommuner. Borgerne er blevet tilbudt de tværkommunale tilbud, når de har været klar til det og magtet transporten. Ingen borgere fra Rødovre har takket nej til et tværkommunalt tilbud på grund af afstanden.

Den større borgervolumen for de tværkommunale tilbud har sikret en højere grad af organisatorisk robusthed. F.eks. kan holdene for fysisk træning for mænd og brystopererede kvinder nu køre kontinuerligt. Der er derfor kun kort ventetid for borgerne, når de er visiteret til indsatserne.

Borgernes tilfredshed med tilbuddet

Borgere fra de seks kommuner, som har deltaget i de tværkommunale tilbud, er blevet bedt om at besvare et online spørgeskema, når de har afsluttet tilbuddet. I perioden 2015 til 20. maj 2016 har 60 borgere besvaret spørgeskemaet. 17 procent er borgere i Rødovre Kommune, og 24 procent er borgere fra andre kommuner, der har deltaget i Rødovres tilbud.

I besvarelserne tilkendegiver borgerne en stor grad af tilfredshed deres udbytte og det tilbud, de har modtaget: 97 procent er samlet set tilfredse med udbyttet af træningen. 95 procent er samlet set tilfredse med den første samtale med kontaktperson, 89 procent er tilfredse med medinddragelse f.eks. i udarbejdelse af plan for forløb, og 97 procent er tilfredse med terapeuternes arbejde f.eks. terapeuternes evne til at motivere og tilpasse træning.

Det fremgår af spørgeskemabesvarelserne, at borgerne fra de seks kommuner ikke har oplevet afstand til de tværkommunale tilbud som et problem: 83 procent er tilfredse med tilgængeligheden til træningsstedet. 11 procent angiver, at kommunen sørgede for transport, 13 procent at de tog offentlig transport, og 57 procent at de transporterede sig i privat bil.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §§119 og 140.
Lov om social service §86.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Brugertilfredshedsundersøgelse, Vi samler kræfterne. Maj 2016.

Opfølgning på budgetresolution om fædregrupper
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en opfølgning på budgetresolutionen om mulighed for initiering af fædregrupper til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opfølgningen på budgetresolutionen om mulighed for initiering af fædregrupper tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 aftalt følgende budgetresolution: Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag vedrørende mulighed for initiering af fædregrupper.

Med henblik på at afdække behovet for fædregrupper har Sundhedsplejen med bistand fra Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Derudover er der holdt møde med biblioteket om muligheden for at arrangere foredrag eller andet målrettet fædre.

I første kvartal 2016 har Sundhedsplejen udleveret 103 spørgeskemaer. Der er indkommet 43 besvarelser.

Undersøgelsen spurgte bredere ind til behov og ønsker end blot til fædregrupper. Blandt andet spørges der ind til, i hvilken grad de var interesserede i andre aktiviteter som for eksempel babybio, babysvømning, fars legestue, caféarrangementer med inspirationsoplæg, hvad deres indstilling er til at deltage i aktiviteter for fædre, samt hvilke emner de kunne tænke sig at høre mere om.

Af besvarelserne fremgår det, at kun 16 procent 'i høj grad' er interesserede i at deltage i en fædregruppe. 14 procent angiver 'i nogen grad', mens knap 40 procent og knap 30 procent svarer henholdsvis 'i ringe grad' og 'slet ikke'. På denne baggrund vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at etablere fædregrupper.

Den aktivitet, der er størst interesse for at deltage i blandt fædrene, er babysvømning, hvor knap 42 procent svarer 'i høj grad'. Mindst er fædrenes interesse for caféarrangementer med inspirationsoplæg; kun 14 procent har ytret stor interesse for denne aktivitet.

Sundhedsplejen er opmærksom på nye behov og ønsker, og hvis der opstår behov for at etablere fædregrupper eller andre aktiviteter inden for Sundhedsplejens område, initierer Sundhedsplejen gerne disse.

Lov- og plangrundlag

Budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse vedrørende fædregrupper

Tilskud til frivillige socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2016
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til fordeling af tilskud til de frivillige sociale foreninger §§ 18 og 79 for 2. halvår 2016 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af tilskud godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2016 er der i budgettet afsat 642.485 kroner i henhold til servicelovens §18 og 303.394 kroner i henhold til servicelovens §79 - i alt 945.879 kroner.

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. maj (til efterårssæsonen) og den 1. november (til forårssæsonen).

Der er kommet 61 ansøgninger: 30 ansøgninger til §18 og 31 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der ansøgt om 545.646 kroner i tilskud og under puljen for foreningstilskud §79 er der ansøgt om 137.919 kroner i tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der i efteråret 2016 fordeles 312.150 kroner til §18 og 105.547 kroner til §79 - i alt 417.697 kroner.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige indsatsområder for 2016, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 15. september 2015 (sag nr. 63):

 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet
 • Grobund for netværk og samarbejde på tværs.

Der er modtaget to ansøgninger til "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet" og en ansøgning til "Grobund for netværk på samarbejde på tværs".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der andre overvejelser i fordelingen af de økonomiske midler. Der ses eksempelvis på foreningens kassebeholdning, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, og om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi som for eksempel skovture for kommunens pensionister. I forhold til sidstnævnte kriterium gøres der dog undtagelser i situationer, hvor målgruppen eller indholdet i aktiviteten tilsiger det.

Til den akutelle fordeling er der kommet:

11

ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for ældre og handicappede"

10

ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for børn, unge og familier"

2

ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for sindslidende"

6

ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"

1

ansøgning indenfor området "Aktiviteter for oplysende og rådgivende"

0

ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for andre"

Foreningstilskud efter §79 ydes til forebyggende og aktiviterende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges en samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdsvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §18 og §79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud den 1. maj og 1. november.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2016
Bilag 2: Indkomne ansøgninger §18 efterår 2016.
Bilag 3: Indkomne ansøgninger §79 efterår 2016.

Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 har været fremlagt i offentlig høring og der er indkommet 5 høringssvar.
Kommuneplanstrategi 2016 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2016 vedtages endeligt,
 2. at Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres, samt
 3. at Bilag 3 - behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter den lovpligtige høringsperiode på 8 uger, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til fremkomne bemærkninger i høringsperioden og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. januar 2016, sag. nr. 2, at fremlægge Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 i offentlig høring i 8 uger, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.
Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode. Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner.

Kommuneplanstrategi 2016 "Sammen om Rødovre - bæredygtig byudvikling" beskriver Kommunalbestyrelsens strategi for den forestående planlægning. Udover det overordnede tema beskrives 6 undertemaer, samt status på den aktuelle situation og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

Udviklingen beskrives gennem temaerne:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling

Høringssvar

Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 - Indkomne høringssvar.
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer.
Høringssvarene omtaler i vidt omfang emner der er så konkrete, at det ikke naturligt indgår på det strategiske niveau som Kommuneplanstrategi 2016 befinder sig på. En lang række af bemærkningerne vedrører derfor andre planer og politiker i Rødovre Kommune. Som udgangspunkt beskriver Kommuneplanstrategi 2016 visionerne og strategien for den forestående planlægning, der herefter vil blive bearbejdet og konkretiseret i den kommende kommuneplan og efterfølgende lokalplaner. Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Høringssvarene vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

Cafédebat om Kommuneplanstrategiens emner og byudviklingsområder

Den 6. april 2016 blev der afholdt en cafédebat om Forslag til Kommuneplanstrategi 2016. Ved denne lejlighed var det muligt for alle interesserede at deltage i debatter omkring strategiens temaer og Byområder i udvikling. Der var et pænt fremmøde til cafédebatten. Der blev debatteret i mindre grupper og de fremmødte kunne i løbet af aftenen nå at deltage i debat om tre emner. På side 22 i Kommuneplanstrategien er en opsamling fra høringsperioden.
I Bilag 4 - Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016 kan ses en opsamling af debatterne.

Opsamlingen fra cafédebatten vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21 strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt. Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres sommer 2016.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2016
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016

Diverse
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Ansøgning om personligt og økonomisk værgemål
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om personligt og økonomisk værgemål
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Taget til efterretning.