Social- og Sundhedsudvalget

16-08-2016

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Fraværende

Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 41 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 31.05.2016 - 08.08.2016

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 31.05.2016 - 08.08.2016.

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016 pr. juli 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. maj 2016 til 20. juli 2016 har visitationsudvalget modtaget 41 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 38, idet en borger har valgt at trække sin ansøgning, og to borgere er afgået ved døden.

 • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 25. maj 2016
 • 20 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 29. juni 2016

De resterende otte ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.

Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. maj 2016 til 20. juli 2016 er 13 borgere flyttet i permanent plejebolig i Rødovre Kommune. Heraf tre borgere, der er flyttet fra Plejehjemmet Ørbygård til andet plejehjem i kommunen pga. den kommende ombygning samt en borger, der er tilflyttet fra anden kommune. En borger har takket nej til tilbud om plejebolig og er fortsat på venteliste til plejebolig. To rødovreborgere er flyttet på plejehjem i anden kommune.

Pr. 20. juli 2016 er der registreret to ledige plejeboliger, som er under klargøring mellem udflytning og indflytning.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 13 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for seks borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 20 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker ni borgere Ældrecentret Broparken, syv borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, og fire borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet. Plejehjemmet Ørbygård har på grund af ombygning midlertidig lukket for indflytning af nye beboere.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fire rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

16 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Otte af de 16 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 10 af de 16 borgere er plejeboliggarantien overskredet. To af de 10 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. juli 2016" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. juli 2016.

Temadrøftelse af den nye handicappolitik
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger på udvalgsmødet oplæg til temadrøftelse af den nye handicappolitik. Formålet med temadrøftelsen er mundtligt at præsentere input fra den første del af processen med at udvikle den nye handicappolitik og drøfte de foreløbige temaer.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg til temadrøftelse af den nye handicappolitik tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 10. november 2015 (sag nr. 76) procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16.

Handicappolitikken skal bidrage til at skabe dialog om de vilkår og betingelser, som mennesker med handicap lever under. Samtidig er politikken et fælles grundlag for Kommunalbestyrelsen og medarbejderne i Rødovre Kommune, når der træffes beslutninger på området.

Med henblik på at få input til vision, værdier, strategimål og konkrete handlinger er der i første halvår 2016 afholdt kick off møde, dialogmøder og interviews. På baggrund af disse møder og interviews samt øvrig viden på området har vi formuleret fem foreløbige temaer, som skal danne baggrund for formuleringen af strategimål:  

 • Styrket samarbejde
 • Mere inkluderende fællesskaber
 • Bedre fysisk og mental tilgængelighed
 • Større fokus på egne evner
 • Ligeværdighed for alle.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august lægger forvaltningen op til en temadrøftelse af de fem foreløbige temaer med henblik på at få input til det videre arbejde.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
FN´s handicapkonvention.
Rødovre Kommunes politikker.
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".
KL´s debatindlæg om fremtidens socialpolitik "Invester før det sker".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August 2016: Bearbejdning af data og formulering af udkast til politik.
Oktober 2016: Udkast til den nye handicappolitik forelægges til godkendelse.
November 2016: Politikken sendes i høring.
December 2016: Den nye handicappolitik forelægges til endelig godkendelse.

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2016.  

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 tages til efterretning samt
 2. at der overføres 0,3 mio.kr. fra hovedkonto 05 (Forebyggende foranstaltninger/Udviklingscenter Skiftesporet) til hovedkonto 03 (Undervisning/Udviklingscenter Skiftesporet)

Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 – Social- og Sundhedsudvalget".

Der anmodes om den budgetneutrale omplacering på baggrund af, at der har været budgetlagt forkert på undervisningspersonale på Udviklingscenter Skiftesporet. Budgetomplaceringen skal ske for at give et retvisende regnskab.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017-2020, Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2017-2020, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hvide bokse - større tilpasninger i budgetoplægget.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015.

Redegørelsen forelægges i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I november 2015 forlod Lally Parwana, efter eget ønske, posten som formand for Integrationsrådet. Nenad Radulovic, som i de senere år har fungeret som næstformand, har overtaget formandsskabet.

Der er i 2015 afgivet høringssvar til budgettet for 2016, udkast til en ny sundhedspolitik og udkast til politik for udsatte borgere.

Integrationsrådet har fortsat et godt samarbejde på både det politiske og forvaltningsmæssige niveau, om integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet er ligeledes repræsenteret i Etniske minoriteters repræsentantskab, Folkeoplysningsudvalget og har deltaget i arbejdet med Demokratisk laboratorium.

Igen i 2015 var mangfoldighedsfestivalen rigtig godt besøgt. Festivalen opleves som et godt kulturelt indslag i Rødovre kommune.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2015.

Diverse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.10.