Social- og Sundhedsudvalget

04-10-2016

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)

Sager 53 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 06.09.2016 - 26.09.2016
 2. Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 06.09.2016 – 26.09.2016
Bilag 2: Ankestatistik - Rødovre Kommune.

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016 pr. september 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. juli 2016 til 20. september 2016 har visitationsudvalget modtaget 32 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 28, idet to borgere har valgt at trække sin ansøgning, og to borgere er afgået ved døden.

 • 6 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27. juli 2016
 • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30. august 2016

De resterende ti ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.

Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. juli 2016 til 20. september 2016 er 20 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. En borger har takket nej til tilbud om plejebolig, men har efterfølgende modtaget et nyt tilbud om plejebolig, som borgeren har takket ja til. Ingen borgere er tilflyttet fra anden kommune. Fire rødovreborgere er flyttet på plejehjem i anden kommune.

Pr. 20. september 2016 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 14 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ti borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 20 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker ni borgere Ældrecentret Broparken, syv borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten og fire borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet. Plejehjemmet Ørbygård har på grund af ombygning midlertidig lukket for indflytning af nye beboere.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fire rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

16 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Ti af de 16 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 11 af de 16 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fem af de 11 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. september 2016" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. september 2016.

Udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet", inden det sendes i høring.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" drøftes og sendes i høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 10. november 2015 (sag nr. 76) procesplanen for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16. Nu forelægges et udkast til politikken til drøftelse, inden det sendes i høring hos borgere og informanter samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til december sammen med det endelig forslag til politikken.

Målgruppen for den nye politik er børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel, sensorisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Forud for udarbejdelsen af politikken er der gennemført en inddragende proces, hvor borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere har bidraget med viden og erfaringer. Social- og Sundhedsforvaltningen har afholdt et kick off borgermøde for ca. 80 deltagere, fem dialogmøder med otte til ti deltagere samt tre interviews med i alt seks unge med handicap. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra disse møder og interviews samt øvrig viden på området danner baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

På baggrund af de indsamlede data er der formuleret fire tilgange og værdier:

 • Vi behandler alle lige - men ikke ens
 • Vi har positive forventninger til alle
 • Vi finder holdbare løsninger
 • Vi har fokus på habilitering.

Derudover er der formuleret en vision: Alle borgere i Rødovre har lige muligheder i livet.

For at realisere visionen foreslås det at arbejde med følgende fire strategimål:

 • Et ligeværdigt liv
 • Sammenhæng skaber tryghed
 • Stærke lokale fællesskaber
 • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Strategimålene er de langsigtede mål, der styres imod gennem forskellige konkrete indsatser. Der vil blive udarbejdet en toårig handleplan for indsatsen på handicapområdet, som beskriver konkrete tiltag og aktiviteter inden for de fire strategimål. Hvert år gøres der status på handleplanens indsatser.

Når politikken er endelig godkendt, vil den tekstmæssige del, som dette udkast repræsenterer, desuden blive tilført layout, billeder og citater fra borgere og pårørende i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

November 2016: Udkast sendes i høring
December 2016: Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Marts 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til ny handicappolitik "Lige muligheder i livet"

Orientering om Kræftplan IV - Patienternes Kræftplan
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Regeringen lancerede i august 2016 Kræftplan IV "Patienternes Kræftplan". Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed Kræftplan IV samt beskrivelse af indsatsen i Rødovre.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kræftplan IV "Patienternes Kræftplan" samt beskrivelsen af kræftrehabiliteringen og forebyggesesindsatsen i Rødovre tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har i august 2016 fremlagt Kræftplan IV "Patienternes Kræftplan".

De tidligere kræftplaner og andre tiltag på sundhedsområdet har medført markante forbedringer af kræftindsatsen de sidste 15 år.Trods de store fremskridt er der stadig en række udfordringer på området. Flere mennesker vil få kræft, prognosen for en række kræftformer er stadig dårligere end i de andre nordiske lande. Der er stadig udfordringer med at sikre tilbud af høj kvalitet på tværs af sektorer, og kræftpatienter oplever ofte, at deres forløb ikke hænger sammen og nogle oplever, at de ikke bliver tilstrækkeligt inddraget i deres forløb.

Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner med yderligere forslag til forbedringer af området inden for følgende områder:

Patienten først og fremmest

Sammenhængen i patienternes forløb skal understøttes ved, at alle patienter får en ansvarlig læge, som følger dem i deres forløb. Beslutningsstøtteværktøjer og patientrapporterede oplysninger skal udbredes, så patienten i højere grad kommer med på råd, og behandling tættere på hjemmet skal fremmes. Koordination og overblik over patientens forløb skal styrkes ved brug af nye digitale redskaber som første skridt til en egentlig personlig patientplan.

På sygehusene skal der være målrettede tilbud til unge med kræft såsom særlige ungemiljøer og fællesskaber. Der vil derudover blive afsat midler til et serviceeftersyn af pakkeforløbene, så de bliver gennemført hurtigere med plads til patienternes ønsker.

Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige målgrupper

Målsætningen er røgfri generation og ingen børn og unge, der ryger i 2030. Regeringen vil arbejde for, at rygeloven ændres, så alle uddannelsesinstitutioner bliver røgfrit område, og at skoletiden også i større omfang bliver røgfri og igangsætte en kampagne og indsatser målrettet børn og unges rygning. Derudover vil regeringen styrke indsatsen, for at flere unge vælger at få en HPV-vaccination.

Der skal være hjælp i form af rygestopmedicin til særlige grupper og kræftpatienter, der ryger.

Øget kvalitet og forbedret overlevelse

Kræft skal opdages tidligere. Derfor vil regeringen gennemføre livmoderhalskræftscreening af kvinder født før 1948 og igangsætte initiativer, der får flere til at deltage i screeningsprogrammerne.

Der skal være en høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet, derfor vil regeringen gennemføre en systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien og en faglig gennemgang af de kliniske retningslinjer.

Regeringen vil løfte den kommunale rehabilitering, så patienter i hele landet modtager et ensartet og godt tilbud. Der skal udvikles klare mål og retningslinjer for den kommunale indsats - herunder mere ensartet henvisning fra sygehuset til de kommunale tilbud. Behovet for indsatser for patienter med alvorlige senfølger skal afdækkes. Den palliative indsats skal løftes i kommunerne, almen praksis og på sygehusene, så kræftpatienter får en værdig og god lindrende palliativ behandling, og der skal opstilles klare mål og retningslinjer for den basale palliative indsats.

Rettidig omhu

Generelt skal der arbejdes for rettidig omhu gennem et ambitiøst løft af kapaciteten på sygehusene, en effektiv ressourceanvendelse, ny og målrettet behandling samt bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling.

Forebyggelsesindsatsen og kræftrehabilitering i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune har i lighed med tidligere år indsatser i forhold til forebyggelse af rygestart og tilbud om rygestopforløb, herunder også særlige indsatser for børn og unge. Kommunen vil følge op på de landsdækkende kampagner med lokale indsatser på skolerne og ungdomsuddannelserne. Indsatsene beskrives i handleplan for sundhedsindsatsen.

I Rødovre Kommune har vi som anbefalet og beskrevet i Kræftplan IV siden 2013 indgået i et tværkommunalt samarbejde med Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Egedal og Furesø om rehabiliteringen på kræftområdet. Der er udarbejdet klare mål og retningslinjer for samarbejdet for at sikre, at borgerne får tilbudt rehabilitering af høj faglig kvalitet. Det kommunale samarbejde gør, at ressourcerne udnyttes mere effektiv, og det er muligt at have flere forskellige og differentierede tilbud til gavn for forskellige borgere - herunder borgere med komplekse behov. Der er indgået samarbejde med Herlev Hospital om øget information om rehabiliteringen og sikring af sammenhæng i indsatsen ved overgange mellem hospital og kommune. Fremadrettet vil der blive arbejdet videre med dette, og der vil i de kommende måneder blive sat ekstra fokus på samarbejdet med de praktiserende læger.

I Rødovre Kommune er der ansat en kræftkoordinator, som gør det muligt også at tilbyde en mere håndholdt og differentieret indsats, hvor der er fokus på de psykosociale aspekter hos den enkelte - herunder også samarbejde med jobcenteret i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Koordinatoren har også en koordinerende rolle for at sikre sammenhæng i forløbene. Der er pårørendegrupper, og rehabiliteringsindsatsen er også omfattet borgere med senfølger efter kræft.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:50.