Social- og Sundhedsudvalget

17-01-2017

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 29.11.2016 - 11.01.2017
 2. Kort orientering om headspace

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.11.2016 - 11.01.2017

Godkendelse af Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" til godkendelse. Politikken har været i høring, og der er kommet ni høringssvar.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning samt
 2. at Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. oktober 2016 (sag nr.156), at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik blev sendt i høring.

Høringen gav mulighed for, at bidragsydere og andre personer med interesse for området kunne komme med de sidste kvalificerende input. Forvaltningen har forud for formuleringen af politikken gennemført en inddragende proces, hvor borgere, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere bidrog ved borgermøde, dialogmøder og interviews. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra denne proces danner sammen med øvrig viden på området baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

Handicappolitikken i høring

Udkastet til handicappolitikken har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet og hos alle, der har deltaget i dialogmøder og interviews. Politikken er desuden lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside. Der er i alt modtaget ni høringssvar, hvoraf fire er fra borgere. Alle høringssvar er grundigt gennemgået af forvaltningen, og høringssvarene fra de officielle høringsparter er vedlagt som bilag.

Overordnet set er de konkrete forslag til indholdsmæssige ændringer indarbejdet i politikken. Derudover indeholder høringssvarene en række kommentarer og forslag til konkrete handlinger, som vil indgå i udarbejdelsen af handleplanen. Endelig er der en række bemærkninger, som er af generel karakter og ikke møntet på specifikke dele af politikken.

Forvaltningen har indarbejdet en række tilpasninger af politikken på baggrund af høringssvarene. Disse fremgår af bilag 2. Det er både redaktionelle og indholdsmæssige ændringer. De større indholdsmæssige ændringer er følgende:

 • 'Kommunikationsvanskeligheder' er tilføjet målgruppebeskrivelsen (side 2)
 • De danske, handicappolitiske grundprincipper er præciseret (side 3)
 • 'Rehabilitering' er tilføjet som en tilgang, Rødovre Kommune har fokus på, på lige fod med habilitering (side 3)
 • Visionen er forenklet, så der nu kun er én vision (side 4)
 • Det er tilføjet, at Rødovre Kommune yder grundig rådgivning og vejledning om rettigheder og muligheder både til enkeltpersoner og til familier (side 6)
 • Der er tilføjet et afsnit om vilkår for uddannelse og arbejde for mennesker med handicap (side 7)
 • Der er afslutningsvis tilføjet et nyt afsnit (Tak til), hvor processen for udarbejdelse af politikken beskrives, og bidragsyderne takkes (side 10).

Den nye handicappolitik

I den nye handicappolitik er der formuleret fire tilgange og værdier:

 • Vi behandler alle lige - men ikke ens
 • Vi har positive forventninger til alle
 • Vi finder holdbare løsninger
 • Vi har fokus på rehabilitering og habilitering.

Politikkens vision er: Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet.

For at realisere denne vision vil Rødovre Kommune arbejde med fire strategimål. Strategimålene er fremtidige mål, som Rødovre Kommune vil arbejde hen i mod:

 • Et ligeværdigt liv
 • Sammenhæng skaber tryghed
 • Stærke lokale fællesskaber
 • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Handicappolitikken følges op af en toårig handleplan, der beskriver de konkrete indsatser, som forvaltningen vil gennemføre for at nå målene. Handicappolitikken går på tværs af fagområder og forvaltninger, og derfor vil de enkelte indsatser i handleplanen blive forankret i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene får forelagt det samlede forslag til handleplan sammen med forslag til indsatser på eget fagområde.

Lov- og plangrundlag

FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes handicappolitik
Bilag 2: Udkast til ny handicappolitik - med registrerede ændringer
Bilag 3: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Handicapråd
Bilag 4: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Integrationsråd
Bilag 5: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Seniorråd
Bilag 6: Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer
Bilag 7: Høringssvar fra Ældresagen

Særlig indsatspakke som følge af genindførelse af kontanthjælpsloft og 225 timers arbejdskrav
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Regeringen indførte pr. 1. oktober 2016 det såkaldte kontanthjælpsloft samt reglen om 225 timers arbejdskrav, der påvirker den ydelse, man samlet set kan få som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund iværksat en intensiveret og koordineret rådgivningsindsats ultimo 2016 og foreslår, at der følges op med yderligere initiativer på området. Målet er så vidt muligt at sikre, at de berørte borgere dels får overblik og handleanvisninger i deres nye økonomiske situation og dels tilbydes en målrettet indsats, der bereder vejen til ordinær deltidsansættelse i en virksomhed.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den særlige indsatspakke på kontanthjælpsområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloftet omfatter alle, der samtidig med kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse (i det følgende blot ”kontanthjælp”) modtager særlig støtte eller boligstøtte.

Reglen om 225-timers arbejdskrav omfatter kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft mindst 225 timers arbejde indenfor de foregående 12 kalendermåneder, og som ikke undtages fra kravet af Jobcenteret. 225-timers reglen rammer ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, særlig hårdt, idet parret mister op til halvdelen af deres samlede ydelse – efter den eventuelt først er reduceret som følge af kontanthjælpsloftet.

Sådan er det hidtil gået i Rødovre

Pr. 1. oktober blev 401 Rødovreborgere omfattet af kontanthjælpsloftet. Pr. 1. januar er tallet faldet til 358 personer. Over halvdelen af disse har mistet under 1.000 kr. pr. måned i ydelse, mens under en fjerdedel har mistet mellem 2.000 og 3.000 kr. Syv personer har mistet over 3.000 kr. pr. måned som følge af kontanthjælpsloftet.

Omkring 800 Rødovreborgere blev endvidere omfattet af 225-timers reglen, fordi de ikke levede op til kravet om 225 timers beskæftigelse indenfor det sidste år. Heraf er 65% dog undtaget, hvilket er en lidt højere andel end landsgennemsnittet på 60%. I vurderingen af, hvem der kan undtages, er der foretaget et konkret skøn for den enkelte borger. I udgangspunktet er alle sygemeldte kontanthjælpsmodtagere undtaget i Rødovre. Man er også undtaget, hvis man er i et uddannelsesforløb, et behandlingsforløb, eller hvis man har en hjerneskade eller en alvorlig psykiatrisk diagnose. I perioden 1. oktober til 31. december har seks ægtepar i Rødovre mistet den ene del af forsørgelsen som følge af arbejdskravet.

Forvaltningens oplevelse af virkningen af de nye regler er, at de fleste kontanthjælpsmodtagere godt kan få økonomien til at hænge sammen på trods af den reducerede hjælp. Det kan imidlertid være svært for nogle borgere at få overblik over deres nye økonomiske situation, hvilket kommer til at tage fokus fra arbejdsmarkedsperspektivet. For denne gruppe er det vigtigt hurtigt at få styr på økonomien, så de kan bruge kræfterne på at komme i job.

Et mindre antal rammes dog som nævnt hårdt og vil få svært ved at få økonomien til at hænge sammen i længden. For denne målgruppe vil det være ekstra vigtigt at komme i job. Nogle vil klare dette på egen hånd, mens andre skal have målrettet hjælp til at finde (deltids-)jobs for at honorere 225-timers reglens arbejdskrav, eller for at supplere den samlede indkomst med løn fra arbejde, som i givet fald kun delvist modregnes i den offentlige ydelse.

Forslag til en særlig indsatspakke for kontanthjælpsmodtagere

De nye regler aktualiserer derfor dels en målrettet og sammenhængende støtte og rådgivning fra Jobcenteret og fra Økonomisk Team, hvor borgerne på én gang kan komme hele vejen rundt om deres økonomiske og beskæftigelsesrettede muligheder. Dels er der behov for en målrettet indsats for ledige, som ønsker at starte beskæftigelse på deltid, og som vil yde en fornyet personlig indsats for at opnå ordinær ansættelse i en virksomhed. Indsatsen skal om muligt hjælpe de borgere, der rammes hårdest af de nye regler, og i øvrigt alle i den relevante målgruppe.

Konkret foreslås følgende aktiviteter:

 • Styrket økonomisk og beskæftigelsesmæssig rådgivning:
  • Åbent hus: Ugentlige arrangementer med helhedsorienteret rådgivning
  • Opsøgende indsats med tilbud om særlig hyppig rådgivning til alle, der har mistet over 2.000 kr. pr. måne
  • Særligt fokus på børnefamilier, så der fortsat er mulighed for at deltage i fritidsaktivitete
  • Styrket informationsindsats mod målgruppen
 • ”Hurtigt i gang” - et 4 ugers intensivt forløb med fokus på eksisterende kompetencer og evt. opkvalificering. Efterfølgende relevant opfølgning, herunder håndholdt virksomhedskontakt med henblik på praktikforløb eller deltidsansættelse
 • Opsøgende arbejde hos virksomheder med henblik på at skaffe ordinære småjobs
 • Uændret vejledende rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkeltydelser

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen prioriteres indenfor det afsatte budget i 2017.

Det er dog vanskeligt at bedømme stigningen i omfanget af hjælp til enkeltydelser, når målgruppen forøges. En fastholdelse af rådighedsbeløbet kan betyde merudgifter i 2017.

Tidsplan

Forvaltningen iværksætter indsatspakken og giver en midtvejsstatus, herunder vedrørende den økonomiske udvikling, i maj-møderækken 2017.

Kommuneplan 2018 - program og tidsplan
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Stillingtagen til program og tidsplan for den forestående revision af Kommuneplan 2018 på baggrund af Kommuneplanstrategi 2016 - ”Sammen om Rødovre – bæredygtig byudvikling” (sag nr. 103), som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. juni 2016.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at program og tidsplan for Kommuneplan 2018 vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommunens samlede udvikling for en 12-årig periode.
Rødovres kommuneplan består af:

 • Kommunalbestyrelsens visioner for udviklingen.
 • En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen af kommunens fysiske områder og arealanvendelsen i hele Rødovre Kommunes geografiske område.
 • Retningslinjer for arealanvendelse og administration af en række emner.
 • Beskrivelse af kommunens syv lokalområder.
 • Rammer for lokalplanernes fremtidige indhold for de enkelte dele af kommunen.
 • Miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Udarbejdelsen af en ny kommuneplan indledes med en kommuneplanstrategi, der beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsen vil nå frem til en ny kommuneplan. En kommuneplan skal i henhold til Planloven revideres hvert fjerde år – enten dele af den eller i sin helhed.

Med den endelige vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplan 2014, der består af en temarevision fra 2014 og Rødovre Kommuneplan 2010-2022, skal revideres i sin helhed.

Med udgangspunkt i den politiske vision ”Sammen om Rødovre” revideres kommuneplanen med fokus på bæredygtig byudvikling. I Kommuneplanstrategi 2016 beskrives seks temaer, der vil danne baggrund for revisionen af den gældende kommuneplan. De seks temaer er:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling.

Planlægning siden sidst – statslige krav og tværkommunale samarbejder

Staten har i efteråret 2016 udsendt udkast til revideret Planlov i høring hos bl.a. Rødovre Kommune. Ministeriet skriver om lovforslaget, at ”Lovforslaget har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø.”

For Rødovre Kommune vil en del af planlovsændringerne ikke for alvor kunne bringes i anvendelse, før der er sket ændringer af landsplandirektiver for Hovedstadsområdet om detailhandel og Fingerplan 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder på en revision af Fingerplan 2013. Forventet ikrafttrædelse af en revideret planlov er ikke meddelt kommunen.
Det er forventningen, at staten fremsender deres interesser i kommuneplanlægningen i 2017.

Rødovre Kommune indgår i en række samarbejder, der har relevans for kommuneplanlægningen herunder LOOP City og GREATER CoPENHAGEN.

Udkast til tidsplan

Inden forslag til Kommuneplan 2018 skal behandles politisk i december 2017, foreslår Teknisk Forvaltning, at der afholdes en debatperiode til inspiration for planarbejdet. I de seneste kommuneplanprocesser har debatperioden bestået af en række borgermøder med fagudvalgene som værter. Borgermøderne har været planlagt af de relevante fagforvaltninger.

Med afsæt i tankerne i udviklingsprojektet "Sammen om Rødovre" foreslås, at der i foråret afholdes 4 borgermøder; et overordnet temamøde om rammerne om kommuneplan og 3 sektormøder relateret til vedfærdsteknologi, beskæftigelse, naboskab, fysiske rammer m.m. Sektormøderne planlægges af fagforvaltningerne i fællesskab og afholdes på tværs af fagudvalgene. Teknik- og Miljøudvalget afholder et sektormøde. Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder et sektormøde i fællesskab. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget afholder et sektormøde i fællesskab.

På baggrund af borgermøderne afholdes et temamøde i august for Kommunalbestyrelsen, hvor input fra borgermøderne drøftes.

Efter debatperioden færdiggøres kommuneplanudkastet og forelægges til politisk behandling.

Efter den politiske behandling af Forslag til Kommuneplan 2018, skal forslaget sendes i en lovpligtig offentlig høring på minimum 8 uger. Der er mulighed for at afholde borgermøde i høringsperioden.

Herefter kan Kommunebestyrelsen vedtage kommuneplanen endeligt.

Teknisk Forvaltning forventer, at det er den siddende Kommunalbestyrelse der behandler Forslag til Kommuneplan 2018 i december 2017 og den nye Kommunalbestyrelse, der behandler den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2018 i maj-juni 2018.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Teknisk Forvaltning foreslår et temamøde for Kommunalbestyrelsen i august 2017. Temamødet vil omhandle en status på arbejdet med kommuneplanrevisionen og en forberedelse til debatperiode inden behandling af kommuneplanforslaget.

Tværfaglig organisering

Kommuneplanarbejdet er forankret i Teknisk Forvaltning og organiseret tværfagligt, så alle forvaltninger inddrages i processen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2018 april-maj 2017
Temamøde for Kommunalbestyrelsen august 2017
Behandling af Forslag til Kommuneplan 2018 på den politiske møderække i december 2017
Offentlig høring i minimum 8 uger fra januar til marts 2018
Eventuelt borgermøde i høringsperioden (besluttes sammen med behandling af Forslag til Kommuneplan 2018)
Behandling af indkomne høringssvar april 2018
Vedtagelse af Kommuneplan 2018 maj-juni 2018

Diverse
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

4. april 2017: Møde med SeniorRådet
15. august 2017: Fællesmøde med SeniorRåd og Handicapråd
10. oktober 2017: Møde med SeniorRådet

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17.50