Social- og Sundhedsudvalget

07-02-2017

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 6 - 13

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 12.01.2017 - 30.01.2017

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 12.01.2017 - 30.01.2017

Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2017
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2017 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at høringssvarene tages til efterretning samt
  2. at kvalitetsstandarderne, med de indarbejdede ændringer på baggrund af høringssvarene, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp for 2017 blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2016 (sag nr. 68).

De opdaterede kvalitetsstandarder har herefter været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet (bilag 1 og 2).

Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer. Ændringerne fremgår af bilag 3.

Fra både Seniorrådet og Handicaprådet er der en opfordring til, at faste medarbejdere er tilknyttet borgerene, således at borgerene ikke oplever for mange forskellige medarbejdere.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Lov om specialundervisning for voksne
Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Budget 2017.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft den 1. marts 2017.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar Handicaprådet
Bilag 2: Høringssvar SeniorRådet
Bilag 3: Kommentarer til høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet
Bilag 4: Oversigt kvalitetsstandarder 2017
Bilag 5: Alle kvalitetsstandarder 2017 med indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om visitation til hjemmehjælp
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om arbejdsgange og eksempler på visitation til hjemmehjælp.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer på Social- og Sundhedsudvalgets møde om visitation til hjemmehjælp med henblik på en drøftelse af visitationsprocessen og tilrettelæggelsen af hjemmehjælpen.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017 pr. januar 207 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. november 2016 til 20. januar 2017 har visitationsudvalget modtaget 33 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 29, idet to borgere er afgået ved døden, og to borgere har valgt at trække sin ansøgning. Ingen borgere modtog afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 13 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Tre borgere har takket nej til tilbud om plejebolig. Den ene borger har efterfølgende modtaget et nyt tilbud om plejebolig, mens de to andre fortsat er på venteliste til plejebolig. Ingen borgere er tilflyttet fra anden kommune. To rødovreborgere er flyttet på plejehjem i anden kommune.

Pr. 20. januar 2017 er der en ledig plejebolig, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 10 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for fem borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 19 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker 12 borgere Ældrecentret Broparken, fem borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten og to borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet. Plejehjemmet Ørbygård har på grund af ombygning midlertidig lukket for indflytning af nye beboere. Dog er der fornyelig tre borgere, der er tilbudt plejebolig på Plejehjemmet Ørbygård.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fire rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fire rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

20 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 11 af de 20 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 11 af de 20 borgere er plejeboliggarantien overskredet. 5 af de 11 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. januar 2017" i vedlagte bilag.
Desuden er vedlagt oversigten "Antal ansøgninger til plejebolig, venteliste og indflytninger 2016" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. januar 2017.
Bilag 2: Antal ansøgninger til plejebolig, venteliste og indflytninger 2016.

Ophævelse af effektiviseringsforslag om etablering af bofællesskaber
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev det besluttet at etablere et bofællesskab under Børne- og Familieafdelingen til ibrugtagning sommeren 2017. I forbindelse med forberedelse af etableringen er det blevet klart, at forudsætningerne for forslaget ikke er aktuelle.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at der ikke som forudsat etableres bofællesskab for unge
  2. at det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten til Social- og Sundhedsudvalget til etablering af bofællesskabet på 2,9 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet var tiltænkt sårbare unge i alderen 16-23 år. Tilbuddet skulle indebære en målrettet indsats vedrørende uddannelse og job i overgangsfasen til et selvstændigt voksenliv. Planen var at etablere 8 midlertidige pladser til unge, som alternativ til eksterne tilbud på opholdssteder og lignende.

En nøje gennemgang af den potentielle målgruppe (anbragte unge i alderen15-22 år), har imidlertid gjort det klart, at der ikke er grundlag for etablering af et sådant tilbud. Størsteparten har mere komplekse behov, end hvad der ville kunne tilgodeses i det planlagte tilbud. Derfor er det ikke muligt ad den vej at opnå en besparelse på køb af eksterne tilbud til denne unge målgruppe. Forvaltningen vurderer, at den aktuelle kapacitet i Ungdomsboligerne Elektravej kan dække behovet for botilbud til unge, der med forholdsvis let støtte kan sluses videre til egen bolig.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes budget for 2017
Servicelovens § 52 stk. 7, og § 76

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på 1,1 mio. kr. i 2017 kan ikke opnås som forudsat i forslaget og søges afholdt inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 2,9 mio. kr. i 2017 kan tilføres kassebeholdningen.

Det manglende provenu på 2,2 mio. kr. i 2018 og følgende år indarbejdes i budgettet for 2018.

Tidsplan

Ingen

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.30