Social- og Sundhedsudvalget

14-03-2017

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)

Sager 14 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 01.02.2017 - 21.02.2017

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.02.2017 - 21.02.2017

Træningscentret Broparken - anlægsbevilling til renovering af facader og vinduer
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Træningscentret Broparken skal have renoveret vinduer og facader. Der er afsat 7.300.000 kr. på anlægsbudgettet i budget 2017 til renoveringsarbejdet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller dispositionsoplæg og tidsplan til godkendelse, og at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 7.300.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
  2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
  3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 7.300.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ingeniørfirmaet Niras har i efteråret 2011 foretaget PCB-screening af Broparken Træningscenter. Da der blev konstateret skadelige mængder af PCB, blev der iværksat midlertidige løsninger i form af øget ventilation.

Dertil kommer, at vinduerne er stærkt nedbrudte og på grund af deres stand er der betydelige kulde- og trækgener i den kolde del af året, mens de ikke kan åbnes for udluftning i den varme del. På baggrund af facadepartiernes tilstand og i henhold til ingeniørfirmaets og bygningsafdelingens anbefalinger, skal samtlige vinduer samt lette facader udskiftes, hvilket også forbedrer energitilstanden væsentligt. Ved udskiftning af vinduer og lette facader vil der blive udskiftet med materialer og farver, som harmonerer med det eksisterende samt de omkringliggende bygninger. Det er forudsat, at opgaven udbydes som hovedentreprise.

Forslaget omfatter:

  • PCB sanering
  • Udskiftning af vinduer og lette facader

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen med bistand fra ekstern rådgiver.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 7.300.000 kr.

Tidsplan

April til maj 2017: Projektering og udbud.
Juni til september 2017: Udførelse.
Ultimo september 2017: Afslutning.

Uden overskrift

 

Bilag

Bilag 1: Broparken - Bevillingsoplæg

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimums timetal for undervisning af eleverne, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette.

Undervisningen på Udviklingscenteret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats. En optimal sammenhængende indsats stiller krav om daglig koordinering af indsatsen i forhold til det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til koordinering søges der, i lighed med de sidste tre år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Det betyder, at undervisningstiden bliver 30 timer for alle klassetrin.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2017-2018 fastlægges til 30 timer pr. uge for alle klassetrin.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger minimums timetal for børnenes årlige samlede skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den fulde implementering af den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet i Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

  • individuelle samtaler med børn, unge og deres familier,
  • undervisning og supervision af personalet samt
  • eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler, fritidsinstitutioner og Børne- og Familieafdelingen.

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der, i lighed med de sidste tre år, om reduktion af timetallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. til 9. klassetrin, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé. For eleverne på 4. til 6. klassetrin betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 timers ugentlig undervisning og tre timers lektiecafe. For de ældste elever betyder fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 timers undervisning og to timers lektiecafe om ugen.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og 16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20 december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden for eleverne på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2017 og frem til 31. juli 2018.

Bilag

Bilag 1: Lov 51 "Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b.

Overflytning af Særlig Tilrettelagt Ungdomssuddannelse
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det foreslås, at tilbuddet om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er en del af Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolens tilbud, overflyttes fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen med virkning fra det kommende skoleår.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at tilbuddet om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Skovmoseskolen overflyttes til Social- og Sundhedsforvaltningen fra 1. august 2017.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2012 blev det besluttet at oprette et tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen. Målgruppen var de elever, som havde afsluttet deres skolegang på Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen samt de af Rødovre Kommunes unge, som havde behov for et sådant tilbud. Det har imidlertid vist sig, at der gennem årene ikke har været den forventede søgning fra de elever, som har forladt Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen, men at det primært er øvrige unge fra kommunen, der er blevet visiteret til tilbuddet.Tilbuddet har til huse på Espevang, 1. sal.

Social- og Sundhedsforvaltningen er primærvisitator til tilbuddet, og det samlede budget til visitationen af Rødovre Kommunes unge, som har brug for et STU-tilbud, ligger her. Forvaltningerne foreslår derfor, at STU-tilbuddet under Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen flyttes fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen, og at det ansvarlige udvalg fremover bliver Social- og Sundhedsudvalget.

Som følge af ovenstående organisatoriske ændring vil de ansatte i STU-tilbuddet på Skovmoseskolen overgå til ansættelse i Social- og Sundhedsforvaltningen. De berørte medarbejdere er blevet informeret om dette 1. marts 2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Overflytningen af STU-tilbuddet fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Ved tilbuddets oprettelse var det en forudsætning, at tilbuddet var fuldt takstfinansieret.

Medarbejderne (tre pædagoger, en lærer samt en flex-medarbejder) overgår som følge af overflytningen til ansættelse i Social- og Sundhedsforvaltningen på uændrede vilkår.

Tidsplan

Ændringen får virkning fra 1. august 2017.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i alle udvalg på møderækken i februar 2017 med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C).
Gruppe C tog forbehold, idet de ønsker yderligere forklaring på afvigelser i forhold til målopfyldelse.

Børne- og Skoleudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A,Ø og O) og et medlem tog forbehold (C).

Social- og Sundhedsudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og et medlem tog forbehold (C).

Teknik- og Miljøudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-02-2017:
Da der i forlængelse af udvalgsmøderne er fremsendt supplerende spørgsmål sendes sagen tilbage til fornyet drøftelse og behandling i fagudvalgene.

På baggrund af ovenstående beslutning i Økonomiudvalget, har Social- og Sundhedsforvaltningen efterfølgende udarbejdet notat med svar på spørgsmålene vedlagt som bilag 2 til mødesagen, som grundlag for den fornyede behandling i fagudvalgene.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Bilag 2: Bilag 2: Svar på spørgsmål til handleplan 2016

Diverse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Træningscentret Broparken - renovering af facader og vinduer - godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Diverse
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Taget til efterretning.