Social- og Sundhedsudvalget

04-04-2017

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen(V)
Lene Due(A)

Sager 22 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 22.02.2017 - 21.03.2017
 2. Orientering om aktuelle indsatser på ældreområdet

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 22.02.2017 - 21.03.2017
Bilag 2: Orientering om aktuelle indsatser på ældreområdet

Kommunalt tilsyn med plejehjem 2016
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2016 gennemført tilsyn med plejehjemmene Ørbygård, Engskrænten, Dorthe Mariehjemmet og ældrecenter Broparken. Der er udarbejdet tilsynsrapport for plejehjemmene, som forelægges til drøftelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at tilsynsrapporterne drøftes samt
 2. at tilsynsrapporterne sendes i høring i de relevante råd .

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsforvaltningen har i 2016 gennemført et uanmeldt tilsyn og et anmeldt tilsyn, tilrettelagt som et dialogmøde i bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene. Der er på den baggrund udarbejdet en tilsynsrapport for plejehjemmene.

På baggrund af tilsynene vurderes det, at plejehjemmene løser deres opgave fuldt tilfredsstillende. Beboerne mødes med respekt og oplever at få den hjælp og pleje, de har behov for.

Der er stor tilfredshed blandt medarbejdere, beboerne og pårørende med Kommunalbestyrelsens beslutning om, at fremme det sociale liv og mulighederne for aktiviteter ved at afsætte midler til en aktivitetsmedarbejder på hvert af de fire plejehjem. Det har øget det sociale liv og skabt oplevelser i dagligdagen.

Ved dialogmøderne med bruger- og pårørenderådene blev dagligdagen på plejehjemmene drøftet, og fokusområderne til værdighedspolitikken diskuteret, med henblik på beboernes og de pårørendes forslag til indsatser i forhold til deres dagligdag.

Tilsynsrapporterne bliver sendt til høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

April 2017: Tilsynsrapporterne forelægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.
Maj 2017: Tilsynsrapporterne sendes til høring i relevante råd.
Juni 2017: Høringssvarene forelægges sammen med tilsynsrapporterne til endelig godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport 2016 for plejehjemmene i Rødovre Kommune

Embedslægens tilsyn med plejehjem 2016
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen, under Styrelsen for Patientsikkerhed, har i 2016 gennemført uanmeldt tilsyn på Dorthe Mariehjemmet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at tilsynsrapporten drøftes
 2. at tilsynsrapporten sendes til høring i relevante råd

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Embedslægen har i 2016 kun gennemført tilsyn på plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet.

Ved Embedslægens tilsyn på plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet blev der fundet fejl og mangler inden for områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

På baggrund af de fundne fejl og mangler, har Dorthe Mariehjemmet udarbejdet en handleplan og tidsplan for hvilke løsninger der vil blive iværksat, således at de fundne fejl og mangler bliver rettet og, hvordan man undgår at fejlene gentages.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 219

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

April: Tilsynsrapporten drøftes
Maj: Tilsynsrapporten sendes i høring i relevante råd
Juni: høringssvar forelægges sammen med tilsynsrapporten til endelig godkendelse

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport Dorthe Marie 2016

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017 pr. marts 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. januar 2017 til 20. marts 2017 har visitationsudvalget modtaget 34 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 33, idet en borger er afgået ved døden. Ingen borgere modtog afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 18 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Seks borgere har takket nej til tilbud om plejebolig. To af disse borgere har efterfølgende modtaget et nyt tilbud om plejebolig, mens de fire andre fortsat er på venteliste til plejebolig. Ingen borgere er tilflyttet fra anden kommune. Fem rødovreborgere er flyttet på plejehjem i anden kommune, heraf en borger, der boede på plejehjem i Rødovre Kommune.

Pr. 20. marts 2017 er der tre ledige plejeboliger, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Ni borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem, og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for fire borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 20 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker 13 borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, og en borger ønsker Dorthe Mariehjemmet. Plejehjemmet Ørbygård har på grund af ombygning midlertidig lukket for indflytning af nye beboere.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fire rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fem rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

21 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 11 af de 21 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For ni af de 21 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fem af de ni borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud til ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. marts 2017" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Love om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. marts 2017

Aftale om faste læger tilknyttet plejecentre
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger orientering om aftale for implementering af faste læger tilknyttet plejehjemmene.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet for 2016 - 2019 er det aftalt, at der gradvist indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboerne på plejecentre.

Ordningen indføres med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne, herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser. Aftalen indeholder også en generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejehjemmene. Den sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet kan eksempelvis være om medicinhåndtering og konkrete problemstillinger på plejehjemmene.

KKR hovedstaden og de praktiserende lægers organisation har indgået en aftale om fasttilknyttede læger på plejehjemmene. Af aftalen fremgår det, at en læge der påtager sig at blive fasttilknyttet et plejehjem, normalt har tilmeldt 25 og 30 beboere. Det vil fortsat være den enkelte beboer, der vælger hvilken læge, de ønsker at have tilknyttet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har drøftet den nye ordning i det kommunalt lægelige udvalg, og det er aftalt, at det er udvalget, der formidler opslag om fast tilknyttede læger til plejehjemmene. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens hensigt, med udgangspunkt i den afsatte pulje, at tilknytte en læge til hvert af de fire plejehjem.

Lov- og plangrundlag

Satspuljeaftalen for 2016 - 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 136.000 kr. årligt til udgiften til og med 2019.

Tidsplan

Ordningen søges implementeret i 2017.

Bilag

Bilag 1: Fælles vejledningsbrev til kommuner og læger om fasttilknyttede plejecenterlæger

Oversigt over førtidspensionsafgørelser 2016
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der gives en årlig orientering om afgørelser om førtidspension.

Der blev i 2016 truffet afgørelse i 59 sager. Der er tilkendt førtidspension i 48 sager og givet ni afslag. To ansøgninger er trukket tilbage. I 2016 er der behandlet syv flere sager og tilkendt fem flere førtidspensioner end i 2015.

De forholdsvis få tilkendelser er en konsekvens af lovændringerne, der trådte i kraft 1. januar 2013, som stærkt begrænser retten til tilkendelse af førtidspension for personer under 40 år, og i øvrigt som hovedregel gælder for alle uden forudgående gennemførelse af et ressourceforløb.

Ni personer har ønsket deres sag behandlet på det foreliggende grundlag i henhold til lov om social pension § 17. Alle har fået afslag. Begrundelserne for afslag er, at der fortsat er behandlingsmuligheder for deres helbredsmæssige problemer, at der iværksættes ressourceforløb eller, at de er vurderet til at kunne klare beskæftigelse i et vist begrænset omfang.

Der er i 2016 modtaget én ankesag, som er positivt stadfæstet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2016 været på seks uger.

De primære begrundelser for at tilkende førtidspension har været psykiske lidelser, uhelbredelig cancer og fysiske lidelser.

Fordelt på alder er der tilkendt seks pensioner til personer under 30 år, 16 pensioner til personer i aldersgruppen 31-50 år og 26 pensioner til personer over 51 år.

Lov- og plangrundlag

Lov om social pension §§ 16, 17, 18 og 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over førtidspensionsafgørelser 2016

Orientering om den sociale boliganvisning 2016
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om den sociale boliganvisning 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om den sociale boliganvisning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har en aftale med de almene boligselskaber om, at kommunen har anvisningsret til at fordele hver tredje ledige bolig til henholdsvis sociale formål og efter boligpolitisk anvisning. Aftalen skal sikre boliger til borgere med særlige behov og styrke en hensigtsmæssig beboersammensætning. Hver anden bolig anvises i dag til sociale formål, hvor det tidligere var hver tredje bolig.

Det er det boligsociale udvalg, som anviser de boligsociale lejligheder. Udvalget består af børne- og familiechefen og social- og psykiatrichefen. Anvisningen af de boligsociale lejligheder vurderes fortsat at fungere godt.

Den boligsociale liste var pr. 31. december 2016 på 227 godkendte ansøgere. Det er en stigning på 18 ansøgere i forhold til 2015. Stigningen kan ses i lyset af, at der er lidt flere borgere med et længerevarende ophold i Rødovre (fx hjemløse men med folkeregisteradresse i Rødovre), som kommer på forsorgshjem og herberg. Dette giver et øget pres på kommunen for at tilbyde lejlighed gennem den boligsociale liste.

I 2016 har det boligsociale visitationsudvalg godkendt 114 ansøgere til bolig. I samme periode fik 61 ansøgere afslag begrundet med følgende:

 • flyttet ind i fremlejet bolig (21)
 • flyttet ind hos familie/bekendte (24)
 • indeklimaproblemer (2)
 • søger større bolig eller anden bolig i Rødovre (14)

Af de 61 afslag har syv ansøgere enten skriftligt eller mundtligt klaget over afslaget. Der er ikke givet medhold i nogen klager.

Der er i 2016 anvist følgende boliger:

 • et-værelsesbolig (14)
 • to-værelsesbolig (34)
 • tre-værelsesbolig (31)
 • fire-værelsesbolig (6)

I alt er der anvist 85 boliger, hvilket er 28 flere boliger end i 2015. Årsagen er aftaleændringen med de almennyttige boligselskaber, om at hver anden bolig anvises efter de boligsociale kriterier og ikke hver tredje bolig som tidligere. Det er fortsat en stor udfordring at imødekomme behovet for små billige boliger, som kan have den konsekvens, at nogle borgere må blive på deres anbringelsessted længere end socialfagligt nødvendigt. Problematikken vil blive yderligere forstærket, hvis behovet for boliger til flygtninge vokser.

Der er pr. 1. januar 2017 opskrevet:

 • 37 ansøgere til et-værelsesbolig. Heraf kan 24 ansøgere max. betale 3.000 kr. i månedlig husleje.
 • 97 ansøgere til to-værelsesbolig. Heraf kan 80 ansøgere max. betale 5.000 kr. i månedlig husleje.
 • 64 ansøgere til tre-værelsesbolig. Heraf kan 37 ansøgere max. betale 6.000 kr. i månedlig husleje.
 • 29 ansøgere til fire-værelsesbolig. Heraf kan 17 ansøgere max. betale 7.000 kr. i månedlig husleje.

Ansøgernes lave betalingsevne gør, at en del, der opskrives og godkendes på den boligsociale liste, reelt aldrig vil kunne modtage et boligtilbud. For eksempel er betalingsevnen for ansøgere til to-værelseslejligheder for syv ansøgere 2.500-3.000 kr., 31 ansøgere 3.100-4.000 kr., 42 ansøgere 4.100-5.000 kr. Dette er en udfordring, da en to-værelsesbolig til under 4.000 kr. stort set ikke eksisterer i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglov § 59

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2017
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen i 2017 til godkendelse. De overordnede fokusområder for 2017 er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering. I handleplanen beskrives fokusområderne og de konkrete indsatser.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Mange af de indsatser, der tidligere har været beskrevet i handleplanerne, er nu overgået til drift og vil ikke blive beskrevet yderligere i handleplanen for 2017.

Handleplan for sundhedsindsatsen fokuserer i år mere på en beskrivelse af prioriterede fokusområder for året. Fokusområderne er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2017 arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

Der vil i 2017 blive arbejdet målrettet på at komme ud, hvor borgerne er og præge de rammer, borgerne færdes i til dagligt i en sundere retning. Derudover vil der i 2017 være målrettede indsatser for overvægtige børn, borgere som oplever begyndende stress, borgere på sygedagpenge og mænd. Tobaksforebyggelsen bliver styrket, særligt i forhold til en indsats for de unge rygere ved at støtte op om Kræftplan IV. Ligeledes vil der i 2017 blive arbejdet med udviklingen af en samlet plan for den patientrettede forebyggelsesindsats. I forhold til kræftrehabiliteringen vil der blive arbejdet med at styrke samarbejdet på tværs, så flere sårbare borgere gør brug af kræftrehabiliteringen.

Prioriteringen af sundhedsindsatserne og udviklingen af disse foretages ud fra evidensbaserede metoder. Alle indsatser dokumenteres og følges op på for at sikre, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber mest sundhed og værdi for borgerne. I forbindelse med opstart af de forskellige indsatser vil der blive udarbejdet beskrivelser, hvor blandt andet mål, succeskriterier og evaluering af indsatsen beskrives i samarbejde med de relevante aktører.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årlig status på fokusområderne.

Der vil i 2017 blive afholdt en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 516.859 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen (se bilag 2).

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter på sundhedsområdet. Undtagelser i forhold til dette gælder for indsatserne seksuel sundhed og medlemskab af og aktiviteter i Sund By Netværket.

De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i Sundhedscenteret eller på Ældre- og Handicapområdet.

Tidsplan

April 2017: Handleplan for sundhedsindsatsen 2017 forelægges.
September 2017: Temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.
Februar 2018: Status på fokusindsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen forelægges.

Bilag

Bilag 1: Endelig Handleplan for sundhedsindsatsen i 2017
Bilag 2: Økonomioversigt handleplan for sundhedsindsatsen 2017

Godkendelse af KKR-mål for sundhed
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KKR-Hovedstaden har reduceret de tidligere rammepapirer, som kommunerne hidtil har benyttet som en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden, til tre enkle og fokuserede KKR-mål for sundhed. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger KKR-mål for sundhed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at KKR-mål for sundhed godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden samt forøget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

KKR-mål for sundhed er:

 • Vi vil sikre effektive akuttilbud til borgere med fysiske sygdomme
 • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
 • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er udtryk for de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme er der som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. I 2018 skal der sikres adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard. Man vil sammen udarbejde en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, som kan sikre et fælles udgangspunkt, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Der er dog ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene med mest mulig effekt. Primo 2018 afholder en til to tovholderkommuner en videndelingskonference om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Man vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommune og ungdomsuddannelser.

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner herunder indsatserne på akutområdet.

KKR-mål for sundhed vedrører de fælles mål, som kommunerne vil indfri i 2017 og 2018. I processen har været flere mål i spil. KKR nævner følgende mål og udviklingsområder for årene fremover:

 • Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser
 • Bedre styring af rusmiddelbehandlingen
 • Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser.

KKR-mål for sundhed fremgår af bilag 1. Tidsplanen for processen fremgår af bilag 2. I bilag 3 fremgår Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering af, hvad der skal til for at Rødovre Kommune kan bidrage til opnåelse af de enkelte mål.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: KKR-mål for sundhed
Bilag 2: Bilag 2: Tidsplan for KKR-mål for sundhed
Bilag 3: Bilag 3: Vurdering af implementering i Rødovre kommune

Diverse
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.15