Social- og Sundhedsudvalget

10-05-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (V)

Sager 33 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkt:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 22.03.2017 - 20.04.2017
 2. Status på indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 22.03.2017 - 20.04.2027
Bilag 4: Status på indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Renovering af køkkenet på Ørbygård
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud på 3,825 mio. kr. i 2017 til renovering af køkkenet på Ørbygård. Tilsagnet er med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Renoveringen kan derfor gennemføres i 2017 frem for i 2018 som oprindeligt planlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5.100.000 kr., der finansieres af tilskuddet fra Staten og kassebeholdningen med de restende 1.275.000 kr.,
 2. at der gives en anlægsbevilling i 2017 på 5.100.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til renovering af køkkenet på Ørbygård,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på -3.825.000 kr., samt
 4. at der gives en anlægsbevilling i 2017 på -3.825.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet vedrørende tilskuddet fra Staten.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i finansloven for 2017 er der afsat en ansøgningspulje på 425 mio. kr. under Sundheds- og Ældreministeriet til ”renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre”. Der ydes op til 75 % tilskud til projekter med dette formål i 2017.

Rødovre Kommune har benyttet muligheden for at søge tilskud til renovering af køkkenet på Plejehjemmet Ørbygård. Køkkenet er nedslidt og har brug for en renovering, så det også i fremtiden kan drives til gavn for plejehjemmets beboere. Den tilhørende café renoveres også, og gøres mere indbydende for dens brugere.

Rødovre Kommune har modtaget tilsagn fra ministeriet om støtte på 3.825.000 kr.

Renoveringen omhandler blandt andet:

 • Ny gulvbelægning
 • Ny udsugning
 • Udskiftning af loft
 • Nyt gulvafløb
 • Nyt kølerum
 • Ny LED belysning
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Ny tagbelægning

Renoveringen betyder, at Ørbygårds cafe vil være lukket i op til fire måneder i løbet af sidste halvår af 2017. Køkkenet forventes at kunne fungere i hele perioden. Alternativt må mad til beboerne på Ørbygård plejehjem blive leveret fra et af de andre kommunale plejehjem.

Lov- og plangrundlag

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre

Lov om social service § 192

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har udarbejdet et overslag over de samlede udgifter til renovering på kr. 5.100.000 kr. Dette er 300.000 kr. mere end det skøn, der fremgår af investeringsoversigten, hvor renoveringen figurerer i 2018. Årsagen er, at der nu indgår udskiftning af lyskilder til LED-belysning. Udskiftningen skal ses i sammenhæng med den pulje til energitiltag, der er afsat på Investeringsoversigten i 2017.

Der forventes mindreindtægter til køkkenet i den del af byggeperioden, hvor cafeen ikke vil være i drift. Omfanget vil være afhængig af den konkrete projektering, og i hvor høj grad der sideløbende kan skrues ned for ressourceforbruget i perioden. Driftstabet forventes at udgøre ca. 300.000 kr. netto. Det vil efter en konkret opgørelse blive søgt reguleret i overførselsagen fra 2017-18.

Tidsplan

Maj/Juni 2017: Projektering, udbud og kontrakt.

Juli-december 2017: Udførelse af bygningsarbejder.

Januar 2018: Ibrugtagning.

Bilag

Bilag 1: Tilsagnsbrev Rødovre Kommune køkkenpuljen 2017

Status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2016-17
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2016-17.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for frivilligt socialt arbejde 2016-17 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Handleplanen er ikke en udtømmende beskrivelse af, hvad der foregår på frivillighedsområdet. Udover de beskrevne indsatser afholder Rødovre Kommune hvert år forårskonference, netværksaften og kåring af årets ildsjæl med sigte på at pleje og udvikle det nære samarbejde samt bidrage til netværksdannelsen på tværs af foreningerne.

I handleplanen 2016-17 har der været fokus på temaerne:

 • Værdien af frivilligt socialt arbejde
 • Samarbejde på tværs
 • Rummelige og mangfoldige fællesskaber

Indsatserne under disse temaer har handlet om at styrke samarbejdet på tværs af foreninger, at inspirere foreningerne til at interessere sig for, hvilken værdi de skaber for brugere og frivillige samt om at støtte de frivillige sociale foreninger i arbejdet med at skabe rummelige og mangfoldige fællesskaber.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August 2017: Forslag til handleplan for frivilligt socialt arbejde 2017-18 forelægges til godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Statusoversigt

Orientering om klageafgørelser i Ankestyrelsen for 2016
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Ankestyrelsens behandling af klageafgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet i 2016.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Ankestyrelsens afgørelser tages til efterretning 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Klagesagerne er tilfælde, hvor borgere har indklaget Social- og Beskæftigelsesområdets afgørelse til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har behandlet sagen ved at efterprøve Social- og Beskæftigelsesområdets afgørelse. Ankestyrelsen har i 2016 modtaget 143 klagesager over Rødovre Kommunes afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 137 sager.

Der er tale om afgørelser på lovområderne:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og sygedagpengeloven
 • Lov om aktiv socialpolitik og serviceloven
 • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
 • Retssikkerhedsloven
 • Øvrige lovområder

I 2016 har Ankestyrelsen stadfæstet 93 sager, ændret/ophævet 15 sager, hjemvist yderligere 15 sager og afvist 14 sager ud af 137 afgørelser. Der er ligeledes fortsat en stor andel af klagesagerne (93), som er stadfæstet af Ankestyrelsen. Stadfæstede afgørelser er udtryk for, at Ankestyrelsen er enig i Social- og Beskæftigelsesområdets afgørelse. Ændrede afgørelser er udtryk for, at Ankestyrelsen ikke er enig i Social- og Beskæftigelsesområdets afgørelse. Der er i alt 15 ændrede afgørelser, og hovedparten er på sygedagpenge- og servicelovområdet. Hjemviste afgørelser er sager, hvor Ankestyrelsen ikke mener, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller at der kan være tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl. Sagen hjemvises derfor til kommunen til fornyet behandling.

Antallet af afgjorte sager til Ankestyrelsen er faldet fra 201 (2014), 161 (2015) til 137 (2016).

På trods af den positive udvikling, arbejder man i Rødovre Kommune med at ændre tilgangen til klager, nedbringe klagebehandlingstiden og udnytte potentialet i klager. Antallet af klagesager på servicelov og sygedagpenge området er procentmæssigt højere end de andre sagsområder. Disse to områder har derfor skærpet fokus på at nedbringe antallet af klagesager. På servicelovområdet arbejder både Ældre- og Handicapafdelingen og Social- og Psykiatriafdelingen efter Ankestyrelsens praksis, og de forsøger i videst muligt omfang at forklare afgørelsen og begrundelsen bag.

På sygedagpengeområdet har Jobcenteret fokus på at formidle og forklare afgørelserne til den enkelte borger. Derudover er der skærpet fokus på, at overlevering til anden sagsbehandling sker i forbindelse med en aftalt plan for både forsørgelse og beskæftigelsesindsats.

I bilag 1 fremgår afgørelser fordelt efter sags- og afgørelsestype 2016. I bilag 2 fremgår Ankestyrelsens årsstatistik 2014-2016.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Ankestyrelsens Ankestatistik 2016
Bilag 2: Bilag 2- Ankestyrelsens årsstatistik 2014-2016

Orientering om den særlige indsatspakke på kontantshjælpsområdet
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017 (sag nr. 17) at iværksatte en særlig indsatspakke som følge af det såkaldte kontanthjælpsloft samt reglen om 225 timers arbejdskrav for kontanthjælpsmodtagere. Forvaltningen giver en status på initiativerne og deres foreløbige resultater.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på den særlige indsatspakke - samt de beskrevne justeringer - tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indsatspakken omfatter følgende aktiviteter:

Opsøgende indsats med tilbud om særlig hyppig rådgivning til alle, der har mistet over 2.000 kr. pr. måned

I februar og marts er alle borgere, der har mistet mere end 2.000 kr. blevet ringet op med tilbud om rådgivning. Det har drejet sig om ca. 80 borgere, hvoraf forvaltningen har fået kontakt med 61. Alle de borgere, der har været kontakt med, har taget godt imod henvendelsen og har været glade for den politiske opmærksomhed. De er blevet informeret om ”Åbent hus”, med tilbud om vejledning omkring deres økonomi og jobmuligheder.

Borgerne kan på baggrund af samtalen inddeles i 3 kategorier:

 • Klarer sig økonomisk fint: 19
 • Klarer sig økonomisk nogenlunde: 25
 • Har svært ved, at klare sig økonomisk:17

Flere af ovenstående borgere er nu på supplerende kontanthjælp, fordi de er kommet i deltidsjob.

De berørte borgere har generelt skåret ned på fritidsinteresser til børnene, tøj og gaver. Enkelte er holdt op med at ryge eller flyttet til en billigere bolig.

Den generelle vurdering er, at borgerne har været gode til at prioritere og tilpasse sig den lavere udbetaling, efter de er ramt af kontanthjælpsloftet.

Social- og Sundhedforvaltningen får besked fra boligselskaberne eller fogedretten, når en borger over en periode er i restance med huslejen, såldes at de kan tilbydes økonomisk rådgivning. Der kommer i gennemsnit 10-12 månedlige henvendelser. I perioden oktober 2016 til april 2017 har i alt 6 af disse vedrørt borgere, der er berørt af kontanthjælpsloftet, hvilket svarer til 8%. Forvaltningen er ikke bekendt med, at borgere har mistet deres bolig, som følge af kontanthjælpsloftet. 

Åbent hus: Ugentlige arrangementer med helhedsorienteret rådgivning

Der har været afholdt åbent hus en gang om ugen, hvor borgerne på én gang har haft mulig-hed for, at komme hele vejen rundt om deres økonomiske og beskæftigelsesrettede muligheder. Efterspørgslen har været begrænset, idet kun 2 familier har benyttet tilbuddet. Forvaltningen vil derfor justere tilbuddet fra at være fast hver torsdag, til at borgerne kan booke en tid til en helhedsorienteret samtale inden for maksimalt en uge.

Særligt fokus på børnefamilier, så der fortsat er mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter

Rødovre Bibliotek har givet et antal fribilletter til deres arrangementer i foråret, som er uddelt til børnefamilier, der er ramt af loftet. Informationsmaterialet, der er nævnt nedenfor, omfatter også vejledning til fritidsarrangementer og støttemuligheder til fritidsaktiviteter.

Styrket informationsindsats mod målgruppen

Forvaltningen har udarbejdet en pjece om mulighederne for hjælp i Rødovre Kommune, hvis man er omfattet af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. Pjecen er delt ud via Jobcenteret og Økonomisk Team og findes også på rk.dk sammen med links til yderligere oplysninger om emnet.

”Hurtigt i gang” - et 4 ugers intensivt forløb med fokus på eksisterende kompetencer og evt. opkvalificering. Efterfølgende relevant opfølgning, herunder håndholdt virksomhedskontakt med henblik på praktikforløb eller deltidsansættelse

Efterspørgslen efter denne indsats har ikke været markant stigende som følge af de nye regler. Jobcentret har derfor, frem for at etablere et særskilt kursus, fokus på, at borgere omfattet af 225timers reglen og kontanthjælpsloftet, bliver inkluderet i de kurser og undervisningsforløb, som Jobcentret generelt tilbyder. På kursusforløbene er Jobcentret opmærksomme på at yde en ekstra indsats til de borgere, der er hårdest ramt af de nye regler på området.

Opsøgende arbejde hos virksomheder med henblik på at skaffe ordinære småjobs

Jobcentrets virksomhedsservice er fortsat opsøgende på virksomhederne, men må konstatere, at efterspørgslen blandt borgerne ikke er meget større end normalt.

Der er ultimo marts 87 borgere, der er i gang med at optjene timer, enten i form af småjobs eller fordi de har været i ansættelse inden for det seneste år. 20 af disse borgere har allerede optjent 225 timer eller flere.

Uændret vejledende rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkeltydelser

De nye regler har som udgangspunkt udvidet den gruppe, der efter en konkret vurdering kan få hjælp til enkeltydelser, fordi det vejledende rådighedsbeløb er fastholdt. Intet tyder dog foreløbigt på, at omfanget af hjælp til enkeltydelser er steget siden 1. oktober, hvor reglerne trådte i kraft.

Resultater: Sådan er det gået siden januar

Pr. 1. januar 2017 var 358 personer berørt af kontanthjælpsloftet, dette tal var 1. april faldet til 341. I januar havde 100 borgere mistet over 2.000 kr. pr. måned som følge af loftet; dette tal var i marts faldet til 76.

Primo april er følgende borgere omfattet af 225 timers reglen:

 • 306 jobparate kontanthjælpsmodtagere er omfattet hvor af 9 er fritaget.
 • 522 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er omfattet, hvor af 382 er fritaget.
 • 92 unge uddannelsesparate er omfattet, hvor af ingen er fritaget.
 • 160 aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp er omfattet, hvor af 111 er fritaget.
 • 29 borgere på integrationsydelse er omfattet, hvor alle er fritaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Forventet regnskab pr. ulitmo marts 2017
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2017

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: SOSU Forventet regnskab pr ultimo marts 2017 - Social- og Sundhedsudvalgetdocx 2

Diverse
Sag nr. 39

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og mødet afsluttet kl. 9.20.