Social- og Sundhedsudvalget

15-08-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Fraværende

Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 49 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 24.05.2017 - 07.08.2017
 • Mundtlig orientering om konkurs hos privat leverandør
 • Opfølgning på temadrøftelse på ældreområdet, herunder status på rehabiliteringsindsats
 • Mundtlig orientering om pris pr. plads på plejehjem
 • Børne- og Familieafdelingen orienterer om Projekt "LØFT"
 • Orientering om ændring af kadence for indsendelse af sundhedsaftaler
 • Mundtlig orientering om samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om projekt "Rigere uden røg"
 • Opsamling på Borgermødet om "Fremtidens velfærd"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 24.05.2017 - 07.08.2017
Bilag 2: Orientering om ændring af kadence for indsendelse af sundhedsaftaler
Bilag 3: Notat om Opsamling på borgermødet ”Fremtidens velfærd”

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017 pr. juli 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 16. maj 2017 til 15. juli 2017 har visitationsudvalget modtaget 25 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere modtog afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 17 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune, og ingen borgere fra Rødovre Kommune er flyttet på plejehjem i anden kommune. En borger har takket nej til tilbud om plejebolig og er fortsat noteret på venteliste til plejebolig.

Pr. 15. juli 2017 er der en ledig plejebolig, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 16 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem, og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for seks borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 19 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker 11 borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, to borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, og ingen borger ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der kun en begrænset mulighed for nye indflytninger.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

To rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Syv rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

23 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 14 af de 23 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 10 af de 23 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Syv af de 10 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. juli 2017" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. juli 2017

Orientering om udviklingen i indsatser på børne- og familieområdet
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om udviklingen i indsatser på børne- og familieområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommune er der i alt 10.351 børn og unge mellem 0-22 år. 6 % (651) af de børn og unge har en sag i børne- og familieafdelingen, hvilket er på niveau med omkringliggende og sammenlignelige kommuner.

Nedenstående tabel viser, hvordan Rødovre Kommunes børnesager har været fordelt på ydelser de seneste år.

 

2014

2015

2016

2017*

Underretninger

465

453

553

364

Forebyggende

171

276

398

396

Familiebehandling

126

113

127

127

Anbringelser

103

119

114

105

* 1. halvår

Udviklingen viser, at der er en stigning i forebyggende indsatser, men at anbringelsestallet er stabilt.  

Stigningen i den tidlige indsats og de forebyggende foranstaltninger er i tråd med målsætningen i den sammenhængende børnepolitik om tidlig indsats og understøttelse af muligheden for bevare at familierne og sikre barnets relation til familier og nærmiljø.

I Rødovre har vi en stærk intern tilbudsvifte med forebyggende indsatser på Familiehuset Elektravej, Udviklingscenter Skiftesporet og Rødovre Børnehus.  Der er ligeledes fokus på den sammenhængende indsats bl.a. i projekt ”Sammen om Familien”, hvor børne- og familieafdelingen og jobcentret arbejder tæt sammen på tværs. Ambitionen i de kommende år vil være fortsat at udvikle den tidlige og forebyggende indsats og forhåbentlig gerne at nedbringe antallet af anbringelser.

Den kraftige stigning på underretninger skyldes primært Barnets Reform samt Overgrebspakken, som har skærpet fokus på underretninger og dermed resulteret i en stigning i antallet af disse.  Endvidere er det med Overgrebspakken fastsat, at der indenfor 24 timer skal foretages en vurdering af alle indkommende underretninger, underordnet ferie og helligdage.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bekymringsstige

Handleplan for udsatteområdet 2017
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for udsatteområdet i 2017 til 2019 til godkendelse. Fokusområder i handleplanen er: "Synliggøre Udsatterådet og tilbud til udsatte", "Øge stemmeprocenten til kommunalvalget", "Færre ensomme og flere fællesskaber", "Flere unge og udsatte borgere har en bolig" og "Flere skal med på arbejdsmarkedet". I handleplanen beskrives fokusområderne og de konkrete indsatser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for udsatteområdet 2017 til 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2016 fik Rødovre Kommune sin første politik for udsatte borgere. I Udsattepolitikken er formuleret, at der skal nedsættes et Udsatteråd, og at der hvert år skal laves en handleplan for, hvordan der konkret kan arbejdes videre med strategimålene i udsattepolitikken. Udsatterådet havde sit første møde i januar 2017 og har siden gennem workshops, arbejdsgrupper og dialogmøder arbejdet med forslag til indsatser, der kan gøre en forskel for udsatte borgere i Rødovre.

Visionen i udsattepolitikken er, at der skal være plads til alle - også dem der lever på kanten af samfundet. Forskellighed bryder grænser, og mangfoldighed er en af forudsætningerne for et stærkt lokalsamfund. For at nå nærmere visionen er der i udsattepolitikken fem strategimål, som skal være retningsgivende for arbejdet:

 1. Vi forebygger, at mennesker bliver social udsatte
 2. Vi finder løsninger sammen med borgeren
 3. Alle har en tryg base/bolig
 4. Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 5. Alle har et godt og sundt liv.

Udsatterådet har udarbejdet en bruttoliste over forslag til fremtidige indsatser, som kan bringe os nærmere strategimålene. Af de mange forslag der var fremme, var en indsats mod ensomhed højt prioriteret hos rådets medlemmer. En indsats for at styrke de sociale fællesskaber og skabe rammer, hvor borgere kan mødes, er en indsats, der omfatter flere af strategimålene, og som er til gavn for alle borgere og dermed også har en forebyggende effekt i forhold til at komme i en udsat situation. Ensomhed er derfor blevet valgt som et af de fem fokusområder i 2017 til 2019.

Derudover vil der i 2017 være fokus på at synliggøre Udsatterådet, da det er et helt nyt råd, som det er vigtigt, at borgerne, herunder især udsatte borgere, kender til. Det er vigtigt for Udsatterådet, at komme i kontakt og dialog med borgerne, så rådets medlemmer får et indtryk af, hvad der rører sig blandt borgerne og kan tage det med ind i det videre arbejde.

Yderligere fokusområder i handleplanen er:

 • at øge stemmedeltagelsen til kommunalvalget i 2017, da det er vigtigt, at flere borgere stemmer til valget og bliver en del af det lokale demokrati,
 • at gøre en indsats for at flere unge og udsatte borgere får en bolig, og
 • at flere langtidsledige kommer i arbejde, da beskæftigelse kan være en vej ud af en udsat situation.

 I handleplanen beskrives fokusområderne for de næste to år, som også er Udsatterådets første valgperiode.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Udsattepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Tidsplan

Handleplanen er for perioden 2017-2019. Der fremlægges status på handleplanen i august 2018.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Udsattepolitikkens handleplan 2017-2018

Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni 2017
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni 2017".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 - 2021 Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2018 - 2021, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag SOSU - Hvide bokse
Bilag 2: Bilag SOSU - Grå bokse - effektiviseringer

Diverse
Sag nr. 55

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.40