Social- og Sundhedsudvalget

12-09-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 56 - 60

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 08.08.2017 - 27.08.2017
 • Forvaltningen orienterer om KL´s nye udspil på det sociale området "Fælles om fremtidens socialpolitik"
 • Opfølgning på temadrøftelse på ældreområdet, herunder status på rehabiliteringsindsats.
 • Mundtlig orientering om "Sammen med borgeren"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.08.2017 - 27.08.2017

Beslutning om fritvalgsordning af personlig og praktisk hjælp
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev det besluttet at sætte fritvalgsordningen af personlig og praktisk hjælp i udbud. Aftalen indebærer, at den personlige og praktiske hjælp fremover skal varetages af to private leverandører og den kommunale hjemmepleje. I budgetaftalen indgik en forventet besparelse på 1 mio. kr. på rammen til hjemmehjælp.

Den 30. juni 2017 indgav Din Fleksible Service aps. konkursbegæring, og den 1. juli overtog Rødovre Kommunes hjemmepleje opgaverne. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag om, at kontrakten med Aleris a/s, som er den anden leverandør fastholdes, og at hjemmeplejens budget tilføres 1 mio. kr. da grundlaget for besparelsen er frafalder.

Indstilling

 Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at den nuværende kontrakt fastholdes, og at der dermed er én privat leverandør på fritvalgsområdet samt
 2. at hjemmeplejens budget for 2018 og frem forhøjes med 1 mio, idet grundlaget for besparelsen bortfalder.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 12. maj 2015 (sag nr. 39) tildelingskriterier og vægtning heraf i forhold til udbud af varetagelse af den personlige og praktiske hjælp.

De to private leverandører, Aleris a/s og Din Fleksible Service aps. blev valgt på følgende tildelingskriterier:

 • Pris (vægtes 35%)
 • Kvalitet (vægtes 45%) omhandler personlig, praktisk hjælp og hverdagsrehabilitering samt kvalitetssikring og medarbejderudvikling
 • Leveringssikkerhed og samarbejde (vægtes 20%)

Kontraktlængden er på fire år med mulighed for at forlænge kontraktperioden med to gange et år. Den valgte kontraktlængde er valgt af hensyn til leverandørernes mulighed for at kunne opbygge en forretningsmæssig sikkerhed. Af kontrakterne fremgår det, at timepriserne hos Aleris a/s på praktisk hjælp og personlig pleje på hverdage er højere end hjemmeplejens timepriser, mens timepriserne hos Din Fleksible Service aps. ligger under den kommunale hjemmepleje. Samlet set betød dette, at der kunne opnås en besparelse på en mio. kr. på rammen til hjemmehjælp.

Kontrakterne kan opsiges med seks måneders varsel.

På baggrund af udbudet, indgik Rødovre Kommune en aftale med Aleris a/s og Din Fleksible Service aps. med kontraktopstart den 1. februar 2016.

Den 30. juni 2017 indgav Din Fleksible Service aps. konkursbegæring. Det betød, at Rødovre Kommunes hjemmepleje overtog opgaverne den 1. juli 2017 hos de 129 borgere, der hidtil havde valgt Din Fleksible Service aps. som leverandør. Din Fleksible Service aps. har overfor forvaltningen oplyst, at de har haft en rentabel forretning i Rødovre Kommune.

Varetagelsen af den personlige og praktiske hjælp varetages i dag af Aleris a/s og den kommunale hjemmepleje, hvilket tilgodeser borgernes mulighed for frit valg af leverandør og lovgivningen på området. Det er forvaltningens vurdering, at Aleris a/s har en seriøs forretningsmodel og en økonomisk soliditet, der sikrer driften fremadrettet.

I anbefalingen af videreførelse af fritvalgsordningen med en privat leverandør og den kommunale hjemmepleje indgår ønsket om, at borgerne oplever en stabilitet og leveringssikkerhed, så utrygheden ved skift af leverandør undgås.

Seniorrådets høringssvar vil blive forelagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med beslutningen om udbud af leverandører til fritvalgsområdet blev der i 2015 indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. Denne besparelse kan ikke realiseres med Aleris a/s som eneste private leverandør, da deres timepriser på praktisk hjælp og personlig pleje på hverdage er højere end hjemmeplejens timepriser , og den indarbejdede besparelse derfor alene baserede sig på de opnåede priser hos Din Fleksible Service aps.

Merudgiften for 2017 søges afholdt inden for Social- og Sundhedsforvaltningens ramme.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hørings svar fritvalgsordningen.docx

Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden fremlægger Rammeaftale for 2018 til politisk godkendelse i kommunerne. Endvidere fremlægger KKR Hovedstaden forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede og specialundervisningsområdet til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes, samt
 2. at Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, herunder udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde blev behandlet på KKR Hovedstadens møde den 14. juni 2017, hvor KKR anbefalede at sende rammeaftalen og de fælles mål til godkendelse i Kommunalbestyrelserne.

Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og udbud af pladser og ydelser for alle målgrupper. Det vurderes derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

På baggrund af de tendenser som kommunerne oplever, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i det tværgående samarbejde i 2018:

Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.

Kommunerne oplever øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udviklie nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.

I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Styringsaftalen er en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014 til 2018 og aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

I styringsaftalen for 2018 er principperne for takstdifferentiering blevet præciseret, opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU er blevet ændret fra 90 til 30 dage, og proceduren for fastsættelse og opkrævning af beboernes egenbetaling er blevet justeret (botilbud efter Servicelovens §§ 107-108 og §§ 109-110).

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I Rammeaftalen 2017 var udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde et særligt tema.

De fælles mål skal styrke og fokusere samarbejdet på tværs af kommuner og mellem kommuner og region. Ønsket er at fokusere på områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt, vil målene udgøre rammen for samarbejdet i rammeaftalen i perioden 2018 til 2021. Målene vil blive indarbejdet i Rammeaftale 2018. De fælles mål fremgår af bilag til mødesagen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018
Bilag 2: Fælles mål tværgående højt specialiserede tilbud

Afrapportering fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen offentliggjorde i juni 2017 en afrapportering om et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger afrapporteringen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at afrapportering fra udvalget om en plan for det nære og sammmenhængende sundhedsvæsen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 indgået aftale om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en kommende plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner.

Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer er sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og af høj kvalitet. Udvalgets arbejde har fokuseret på tre specifikke målgrupper:

 • Den ældre medicinske patient
 • Patienter med kroniske sygdomme
 • Mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med samtidigt misbrug

Udvalget har fået til opgave at udarbejde forslag til at styrke indsatsen på følgende områder:

 • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
 • Rette kompetencer til rette opgaver
 • Ensartet kvalitet over hele landet
 • Bedre digital understøttelse og brug af data

Udvalgets vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er:

"Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højst mulig livskvalitet"

Udvalget har formuleret 20 anbefalinger, som vil indgå i regeringens arbejde med et udspil til en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (se bilag). Planen forventes at blive præsenteret i efteråret 2017.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Afrapportering fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Diverse
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.