Social- og Sundhedsudvalget

07-11-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 67 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

  • Nyhedsliste for Social i perioden 27.09.2017 - 25.10.2017
  • Kontanthjælpsloft og 225-timers regel

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 27.09.2017 - 25.10.2017
Bilag 2: Status på kontanthjælpsreformen pr. 1. oktober

Handleplan på demensområdet 2018 - 2019
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan på demensområdet gældende fra januar 2018 til december 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at handleplan på demensområdet drøftes.
  2. at handleplan på demensområdet sendes i høring i SeniorRådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handleplan på demensområdet afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt.

I juni 2017 blev der afholdt et borgermøde, hvor borgere, der har berøring med demens, havde mulighed for at give udtryk for deres meninger og behov på demensområdet. Input fra mødet er inddraget i handleplanen sammen med holdninger og værdier fra Rødovre kommunes ældrepolitik fra 2012, Det regionale forløbsprogram for demens fra 2011 og den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017.

Handleplan på demensområdet beskriver følgende indsatser:

  • Tidlig opsporing
  • Pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlig kommune
  • Øget videns- og kompetenceniveau

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Økonomiske konsekvenser

Der vil løbende være opmærksomhed på de puljer, der udmøntes i forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan for at muliggøre indsatser, der ligger udenfor de budgetmæssige rammer.

Tidsplan

Handleplanen sendes i høring i SeniorRådet og forelægges til godkendelse på udvalgsmødet i december.

Bilag

Bilag 1: 2018 Handleplan

Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2017
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo september 2017".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo september 2017

Diverse
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.