Social- og Sundhedsudvalget

05-12-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (V), sag 71-78

Sager 71 - 78

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 • Nyhedslisten for Social i perioden 27.09.2017 - 17.11.2017
 • Mundtlig status på "Sammen med borgeren"
 • Mundtlig orientering om status på akutfunktionen

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 27.09.2017 - 17.11.2017

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2016 og 2017 pr. november 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 16. september 2017 til 13. november 2017 har visitationsudvalget modtaget 21 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere modtog afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 7 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Den ene af disse borgere boede på plejehjem i Rødovre Kommune. En borger har takket nej til plejebolig, søger specifikt et bestemt plejehjem og er fortsat på venteliste til plejebolig.

Pr. 13. september 2017 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 14 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ni borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 24 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker 11 borgere Ældrecentret Broparken, ti borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, to borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og en borger ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, er der kun en begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Syv borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

23 borgere, heraf et ægtepar fra anden kommune, er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 14 af de 23 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For ti af de 23 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Seks af de ti borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. november 2017" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. november 2017

Handleplan på demensområdet 2018 - 2019
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Handleplan på Demensområdet forelægges til godkendelse efter høring i Seniorrådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Handleplan på Demensområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handleplan på Demensområdet blev fremlagt til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget den 7. november 2017 (sag nr. 68). Handleplanen har derefter været til høring i Seniorrådet (se bilag) Høringssvar.

Handleplanen på demensområdet beskriver følgende indsatser:

 • Tidlig opsporing
 • Pleje, omsorg og rehabilitering
 • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
 • Demensvenlig kommune
 • Øget videns- og kompetenceniveau

Handleplanen forelægges hermed til godkendelse.

Der er planlagt et borgermøde med præsentation af handleplanen den 18. december 2017.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil løbende være opmærksomhed på de puljer, der udmøntes i forbindelse med Den Nationale Handleplan for at muliggøre indsatser, der ligger udenfor de budgetmæssige rammer.

Tidsplan

01.01 2018 - 31.12 2019

Bilag

Bilag 1: 2018 Handleplan
Bilag 2: Høringssvar

Forslag til anvendelsen af midler til en mere værdig ældrepleje 2018
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til anvendelsen af midler til en mere værdig ældrepleje for 2018. I forslaget lægger forvaltningen vægt på at videreføre initiativer, der understøtter indsatsen til de svageste ældre og indsatser, der øger livskvaliteten, selvbestemmelsen og uafhængigheden.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelsen af midler til en mere værdig ældrepleje for 2018 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. november 2016 (sag nr. 183) forslag til anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje for 2017.

I 2017 var Rødovre Kommunes andel af midlerne 7.224.000 kr., og i 2018 er andelen 7.284.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at videreføre følgende fire indsatser fra 2017:

Det særlige demenstilbud på plejehjemmet Engskrænten: 1.125.300 kr.

Der er ansat ekstra personale for at tilgodese de 12 beboeres behov for en individuel tilrettelagt indsats og støtte, som giver dem mest mulig tryghed og selvstændighed.

Diætist i hjemmeplejen:394.343 kr.

Der er ansat en diætist i hjemmeplejen. Målet er at forebygge utilsigtet vægttab og iværksætte individuelle ernæringsindsatser. Indsatsen skal forbygge ernæringsbetingede indlæggelser.

Ekstra personale i aftenvagten på alle fire plejehjem: 3.553.902 kr.

Der er ansat ekstra personale i aftenvagten på alle fire plejehjem for at forbedre kvaliteten af aftenmåltidet og tilgodese den enkelte beboers ønske til døgnrytme.

Livskvalitet og selvbestemmelse: 2.110.455 kr.

For at styrke den tværfaglige og sammenhængende rehabiliteringsindsats for hjemmeboende borgere, er der etableret en specialgruppe i hjemmeplejen. Der er ansat en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske. Derudover er der tilført ressourcer til visitationsafdelingen for at sikre en hurtig visitation og iværksættelse af indsatsen, samt andre understøttende initiativer. Formålet er at fremme den enkelte borgeres mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskavaliteten ved at blive uafhængig af hjælp eller ved at reducere behovet for hjælp.

Tidlig opsporing og forløbskoordination på demensområdet: 100.000 kr.

Til at understøtte implementeringen af Rødovre Kommunes handleplan på demensområdet, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen et nyt indsatsområde.

Midlerne skal styrke hjemmeplejens indsats på demensområdet ved at øge det ugentlige timeantal for ressourcepersonen på demensområdet.

Formålet er at styrke den tidlige opsporing og forløbskoordination til hjemmeboende borgere.  

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune tilføres 7.284.000 kr., der fordeles, når bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet foreligger.

Tidsplan

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne for 2018 er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Forslag til anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig og praktiskhjælp 2018
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp for 2018 til godkendelse.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning, samt
 2. at kvalitetsstandarderne godkendes

Beslutning

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp for 2018 blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 10. oktober 2017(sag nr. 64).

Kvalitetsstandarderne har herefter været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet (se bilag).

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Seniorrådet og Handicaprådet påpeger ønsket om, at der stadig arbejdes på at få faste teams af medarbejdere til løsning af opgaverne.

Handicaprådet påpeger, at ventetiden på opstart af genoptræning efter udskrivining fra hospital er for lang.

I et regeringsudspillet fra den 25. oktober 2017, vil der i forbindelse med finansloven blive fremsat forslag om frit valg af leverandør på genoptræningsopgaven, hvis kommunerne ikke kan opstarte genoptræningen inden for syv dage. Dette vil medføre en ændring af den forelagte kvalitetsstandard på genoptræning efter sundhedsloven. 

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sundhedsloven.

Lov om specialundervisning.

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2018.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft den 1. januar 2018

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp mv 2018
Bilag 2: Høringssvar HandicapRåd
Bilag 3: Høringssvar SeniorRåd

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, forår 2018
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

På budget 2018 er der afsat 978.714 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2018 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2018 er der afsat 848.714 kr. til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober (til forårssæsonen) og 1. april (til efterårssæssonen).

Der er indgået 60 ansøgninger, som fordeler sig på 32 ansøgninger til §18 og 28 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger for 632.946 kr. og under puljen for foreningstilskud §79 er der indkommet ansøgninger for 110.196 kr. i støtte.

Forvaltningen forslår, at der i foråret 2018 fordeles 334.685 kr. til §18 og 97.698 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 6. december 2016 (Sag nr. 73).

 • Grobund for netværk og samarbejde på tværs
 • Plads til alle i foreningerne

Der er ikke indkommet ansøgninger til "Grobund for netværk og samarbejde på tværs", og der er indkommet to ansøgninger indenfor "Plads til alle i foreningerne".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Det kan være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 10 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • syv ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • tre ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • 11 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremme aktiviteter"
 • en ansøgning indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • ingen ansøgninger indenfor området "andre"

Foreningstilskud ydes som forebyggende og aktiverende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges en samlet oversigt over fordeling af midlerne samt oversigt over indkomne ansøgninger til henholdvis §18 og §79. Her er der givet kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forårspuljen 2018
Bilag 2: Indkomne ansøgninger § 18 forår 2018
Bilag 3: Indkomne ansøgninger § 79 forår 2018

Forslag til Kommuneplan 2018
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. juni 2016 (sag nr. 103) i forbindelse med offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2016 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Med udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" er kommuneplanen revideret med fokus på bæredygtig byudvikling.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter er det vurderet, at Forslag til Kommuneplan 2018 skal miljøvurderes. I forbindelse med arbejdet med Forslag til Kommuneplan 2018 er der udarbejdet en detailhandelsanalyse. Miljøvurderingen og detailhandelsanalysen er vedlagt som bilag og offentliggøres begge sammen med planforslaget.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Kommuneplan 2018 med miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget, 05. december 2017, pkt. 122:

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2018 "Sammen om et bæredygtigt Rødovre" er en fuld revision af Kommuneplan 2014. Med udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" er kommuneplanen revideret med fokus på bæredygtig byudvikling.

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2018

Forslag til Kommuneplan 2018 er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3 stk. 1, nr. 1.

Det er vurderet at emnerne:

"Midlertidig anvendelse", "bevaringsværdige bygninger og områder", "bebyggelsesprocent i åben/lav boligområder" og "detailhandel" kan have en indvirkning på miljøet.

En miljøvurdering følger planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplanen endeligt, vil miljøvurderingen blive afløst af en sammenfattende redegørelse, hvor der skal redegøres for, hvordan der i den endelige plan er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultater er indarbejdet i kommuneplanen.

Debatperiode

Kommunalbestyrelsen har inviteret borgerne til debat inden færdiggørelse af kommuneplanforslaget. Debatperioden blev afholdt fra den 10. til den 31. maj 2017. Emnerne på debatmøderne var "Sammen om byens udvikling", "Sammen om fremtidens fællesskaber og det gode liv", "Sammen om fremtidens velfærd" og "Sammen om et bæredygtigt Rødovre". På tværs af møderne blev følgende emner drøftet: "Rødovreånden", det gode serviceniveau, byrum som inviterer til fællesskaber, kommunikation, tryghed og trafik. Inputtene fra debatperioden har indgået i arbejdet med Forslag til Kommuneplan 2018 og flere af emnerne indgår i visionerne i kapitel 1 "Vi binder byen sammen".

Kommuneplanforslagets opbygning og indhold

Kommuneplan 2018 er opbygget efter samme princip som Kommuneplan 2010-2022.

Kapitel 1:

I kapitel 1 - "Vi binder byen sammen" - bliver visionerne for den fremtidige udvikling i Rødovre beskrevet. Visionerne tager afsæt i Kommuneplanstrategi 2016 og handler om at udvikle et bæredygtigt Rødovre med vægt på fællesskab og sammenhæng. Fokusområderne i "Vi binder byen sammen" er bæredygtig byudvikling, mobilitet og tilgængelighed, attraktive fælles byrum, mangfoldige boligområder, erhverv i udvikling, oplevelser og kulturarv.

Kapitel 2:

I kapitel 2 beskrives forudsætninger for planlægningen med en redegørelse for status, udviklingstendenser og visioner. Det gælder i forhold til planlægning på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Kapitel 3:

Kapitel 3 er hovedstruktur, redegørelse og retningslinjer, hvor temaerne er:

 • Bysamfundet
 • Natur og friluftsliv
 • Trafik, miljø og forsyning
 • Klimatilpasning

Kapitel 4:

I Kapitel 4 er kommunens syv lokalområder beskrevet, med visioner og mål for områderne.

Kapitel 5:

Kapitel 5 indeholder rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder, opdelt i de syv lokalområder.

Bæredygtighed
I Forslag til Kommuneplan 2018 er bæredygtighed et gennemgående tema. Det traditionelle bæredygtighedsbegreb, der omfatter miljømæssige, økonomiske, og sociale aspekter er i Forslag til Kommuneplan 2018 udvidet med aspekterne kultur og demokrati. På denne måde bygger bæredygtighedsbegrebet videre på visionen fra "Sammen om Rødovre" i forhold til inddragelse af borgerne og udvikling af fællesskabet. Med de fem bæredygtighedsaspekter som ramme kan kommunen i fællesskab med borgere, virksomheder og foreninger arbejde for at skabe en bæredygtig og attraktiv by for alle.  

Byudviklingsområder
Forslag til Kommuneplan 2018 tager afsæt i de tidligere udpegede byudviklingsområder. I Kommuneplan 2014 var der udpeget fem byudviklingsområder, hvoraf to områder (Irmabyen og Islevdal Erhvervskvarter) nu er færdigplanlagt. I Forslag til Kommuneplan 2018 er det derfor de resterende tre områder, der er udpeget. Områderne har særlige muligheder eller behov for byudvikling. 

 1. Rødovre Nord
 2. Bykernen
 3. Rødovre Syd

Områderne er geografisk placeret i forskellige dele af kommunen, og er af forskellig størrelse og har forskellige forudsætninger og visioner for udviklingen. I det følgende beskrives de overordnede planer for områderne.

Byudviklingsområde 1 - Rødovre Nord

Visionen for Rødovre Nord er at skabe smukke og funktionelle byrum, der bidrager til at styrke området og skabe sammenhæng mellem områdets mange kvaliteter. Baggrunden er "Islev Helhedsplan", der viser en samlende strækning for områdets forskellige funktioner: ID-linjen. I den kommende planperiode skal ID-linjen færdigetableres fra rundkørslen ved Nørrevangen frem til den kommende letbanestation ved Slotsherrensvej. Der skal udarbejdes lokalplaner for letbanestationen og koblingen til ID-linjen samt udviklingsmulighederne i de stationsnære områder. Det store nye boligbyggeri på ID-linjen ved Islevgård Allé 5 forventes at pågå i 2018.

I forbindelse med ID-linjen udvides bydelscenteret Islev Butikstorv, så to matrikler på den østlige side af krydset ved Viemosevej og Islevbrovej indgår som en del af bydelscenteret. Ved at give mulighed for at planlægge for butikker her, kan krydset indrammes med centerfunktioner og skabe en god bymæssig ankomst til butikstorvet.

Byudviklingsområde 2 Bykernen

Forslag til Kommuneplan 2018 tager afsæt i helhedsplanen for Bykernen, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2017. Visionen for området er at skabe mere byliv i oplevelsesrige byrum. Der skal samtidigt være grønne områder, og der skal være et varieret og attraktivt boligudbud og arkitektur i høj kvalitet.

I Bykernen er rammerne de samme som i Tillæg 6 til Kommuneplan 2014, der blev vedtaget sammen med helhedsplanen i april 2017. Dog er området "Parkbyen" i Forslag til Kommuneplan 2018 udlagt til boligområde i stedet for blandet bolig- og erhvervsområde. Dette er gjort for at samle mulighederne for planlægning af erhverv omkring det planlagte hovedstrøg, der løber fra Rødovre Centrum over Rådhuspladsen og igennem den vestlige del af Egegårdskvarteret.

Byudviklingsområde 3 Rødovre Syd

En del af byudviklingsområdet Rødovre Syd er Rødovre Port, der er lokalplanlagt. Det forventes, at planen vil blive realiseret i planperioden. I den kommende planperiode skal der udarbejdes et dispositionsforslag, som skal danne grundlag for indretningen af Rødovre Stationsplads og sammenhæng til den nye bydel Rødovre Port. I forbindelse med udviklingen skal der arbejdes med at skabe sammenhængende byrum, hvor fokus er tryghed for beboere og besøgende, både omkring Rødovre Port, ved stationen og i boligområdet Milestedet. Mulighederne for en bæredygtig udvikling med afsæt i den eksisterende bebyggelsesplan og haveanlægget skal undersøges for Milestedet.

Parcelhusområder

En stor del af Rødovre består af parcelhusområder. For at områderne fremstår grønne, trygge og attraktive er der følgende fokusområder i Kommuneplan 2018:

Bebyggelsesprocent:

Boligområderne i kommunen afhænger i høj grad af, hvordan arealerne mellem husene udformes og indgår i byen i øvrigt. Parcelhusområderne skal for fremtiden planlægges med henblik på at bevare den åbne karakter, så områderne fremstår grønne og så husene ligger frit mellem hinanden. Det er ikke i parcelhusområderne, at der skal fortættes. I Forslag til Kommuneplan 2018 er kravet til den fremtidige bebyggelsesprocent for parcelhusområderne derfor skærpet fra 30% til 25%.

For at kunne håndhæve det skærpede krav til bebyggelsesprocenten for parcelhusområderne i kommuneplanen, vil det kræve udarbejdelse af lokalplaner. Indtil der er vedtaget en lokalplan for områderne med bestemmelser om en bebyggelsesprocent på 25%, vil bygningsreglementets bestemmelser gælde for områderne, da kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser skal respektere anden lovgivning. Den tilladte bebyggelsesprocent ifølge bygningsreglementet er 30%.

Levende hegn:

Et andet vigtigt aspekt, for at boligområderne opleves grønne og trygge, er, at boligejendommene har åbne forhaver, hække eller anden beplantning. Med Forslag til Kommuneplan 2018 vil det derfor ikke være muligt at planlægge for faste hegn, medmindre det er nødvendige støjhegn. Forslag til Kommuneplan 2018 stiller desuden krav til, at støjhegn skal dækkes af beplantning mod vej.

For at håndhæve det skærpede krav til levende hegn vil det kræve udarbejdelse af lokalplaner. Der kan opsættes hegn op til 1,8 m uden, at der skal søges om byggetilladelse i henhold til Bygningsreglementet.

Klimatilpasning:

I Forslag til Kommuneplan 2018 er der desuden krav om, at klimatilpasning arbejdes ind i forbindelse med detaljeret planlægning af hele kommunen. Dette gælder også for boligområderne, hvor der i fremtiden vil stilles krav til f.eks. maks. befæstelsesgrad og håndtering af regnvand på egen grund.

Kulturarv:

Kulturarven har med Forslag til Kommuneplan 2018 fået en aktiv rolle i forhold til at fremme oplevelse, fællesskab og fremme identitetsfølelsen i boligområderne. I forbindelse med Kommuneplan 2018 er der gennemført en ny registrering for en del af kommunen, og hvor bebyggelse fra efter 1940 er medtaget.

Med den nye registrering og vurderingsgrundlag betyder det, at der er udpeget nye bevaringsværdige bygninger samtidig med, at en del er udgået. Fokus er i højere grad rettet mod rækkehusområder, grønne strukturer og pladser, veje og stier - idet der er lagt vægt på udpegningen af samlede kulturmiljøer.

I hele kommunen er enkeltbygninger med SAVE-karaktererne 1-3 medtaget som bevaringsværdige. Rækkehusbebyggelser er medtaget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Slotsherrensvej 400

I forbindelse med den planlagte letbanestation ved Slotsherrensvej er der opstået muligheder for at udvikle arealet på Slotsherrensvej 400, der i dag ligger ubenyttet hen. For at sikre liv ved den kommende stationsforplads udlægges den nordlige del af Slotsherrrensvej 400 til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 120 og den sydlige til offentligt område til station/stationsforplads. I dag er hele området udlagt til erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. For at skabe en god sammenhæng med villaområdet øst for grunden stilles krav om aftrapning fra 5 etager mod Ring 3 til 3 etager mod villaområdet. 

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2018 offentliggøres og sendes i offentlig høring i 8 uger fra januar til marts 2018.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 0
Bilag 2: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 1
Bilag 3: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 2
Bilag 4: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 3 (42 MB)
Bilag 5: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 4
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 5
Bilag 7: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 6
Bilag 8: Forslag til Hovedstrukturkort
Bilag 9: Screening og scoping af Kommuneplan 2018
Bilag 10: Miljøvurdering af Kommuneplan 2018
Bilag 11: Detailhandelsanalyse

Diverse
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:50