Social- og Sundhedsudvalget

16-01-2018

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (V), sag 1-5

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal på mødet den 16. januar 2018 udpege en formand og næstformand for udvalget.

Beslutning

Formand: Britt Jensen (A)

Næstformand: Ahmed H. Dhaqane (A)

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Social- og Sundhedsudvalget:

Britt Jensen (A)

Ahmed H. Dhaqane (A)

Brian Møller (A)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Marianne Christensen (Ø)

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget fungerer i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Meddelelser
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 • Nyhedslisten for Social i perioden 18.11.2017 - 03.01.2018
 • Sundheds- og Ældreministeriets udspil "Sundhed, hvor du er"

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 18.11.2017 - 03.01.2018
Bilag 2: Sundhed, hvor borgeren er

Generel orientering om Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet give en introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde, struktur og delegationer samt igangværende og kommende større opgaver på udvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansvarsområde

Som det fremgår af Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt (vedtaget af Kommunalbestyrelsen oktober 2015), skal Social- og Sundhedsudvalget træffe afgørelser i sager om hjælp til enkeltpersoner på det sociale- og sundhedsmæssige område (uddelegeret til forvaltningen) samt varetage den umiddelbare forvaltning af social- og sundhedsopgaverne, herunder:

 • Ældreområdet (plejehjem, hjemmepleje, træning m.v.)
 • Sundhedsplejen
 • Borgerrettet og patientrettet forebyggelse
 • Støtte til særligt udsatte børn og deres forældre
 • Støtte til voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap
 • Misbrugsbehandling
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Frivillighed (tilskud og aktiviteter)
 • Overførselsindkomster (førtidspension og fleksjob)
 • Opgaver vedrørende kommunens institutioner samt private og selvejende institutioner, som kommunen har aftale/overenskomst med
 • Drift af anlæg og arealer under udvalgets område
 • Samarbejde med fælleskommunale organisationer

Fakta

Ovenstående opgaver er fordelt på Social- og Sundhedsforvaltningens fem afdelinger samt sekretariatet. Da mange af de henvendelser, som forvaltningen modtager, går på tværs af de forskellige fagområder, er det vigtig, at forvaltningen hele tiden har fokus på at arbejde på tværs af områderne med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats, hvad enten det drejer sig om den enkelte borger, en hel familie, en frivillig forening eller en samarbejdspart.

Forvaltningens afdelinger:

Social- og Psykiatriafdelingen varetager opgaver indenfor forsørgelse, rådgivning og misbrugsbehandling, socialpsykiatrien, det specialiserede voksenområde, dag- og klubtilbud, boliger til vidtgående psykisk udviklingshæmmede, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse samt vejledning og administration af personlige tillæg til folke- og førtidspensionister.

Ældre- og Handicapafdelingen varetager opgaver indenfor visitation i forhold kvalitetsstandarderne, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, samarbejde med hospitalerne, dagcenter, træningscenter, midlertidige pladser, plejehjem, forebyggende hjemmebesøg samt kronikerområdet.

Børne- og Familieafdelingen varetager opgaver indenfor forebyggende foranstaltninger for børn og unge, fødselssamarbejde, anbringelser udenfor hjemmet, støtte- og kontaktpersoner, drift af Familiehus på Elektravej, Udviklingscenter Skiftespor, Rødovre Børnehus samt psykolog- og familiebehandling.

Sekretariat for sundhed, udvikling og administration varetager opgaver indenfor sundhedspleje, borgerrettet forebyggelse i sundhedscenteret, betjening af de politiske udvalg og Forvaltningen, udviklings- og kommunikationsopgaver samt det frivillige sociale område.

Borgerservice varetager opgaver indenfor borgerbetjening, herunder brugen af digitale løsninger, modtagelse og telefonomstilling, pladsanvisning, boligservice, folkeregister, skat, kontrolgruppen samt vejledning og hjælp i forhold til kontakt til Udbetaling Danmark.

Rødovre Jobcenter varetager opgaver indenfor myndighed på det borgerrettede og virksomhedsrettede område, beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte, virksomhedssamarbejde, integrationsopgaver, uddannelses- og erhvervsvejledning, kriminalitetsforebyggelse samt koordinering af den samlede beskæftigelsesindsats.

Som bilag til mødesagen vedlægges organisationsdiagram for Social- og Sundhedsforvaltningen samt notat, der uddyber ovenstående opgaver.

Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme (drift) er for 2018: 1.161 mio. kr. på udgiftssiden og 117 mio. kr. på indtægtssiden, svarende til en nettoramme på 1.044 mio. kr.

I 2018 er der afsat 58 mio. kr. til anlæg. Dette forløb fordeler sig således:

 • Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, boliger: 42,2 mio. kr. (lånefinansieret)
 • Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, servicearealer: 15,8 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet bilag til mødesagen, der viser Social- og Sundhedsudvalgets økonomi for 2018.

Udvalg og bestyrelser

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 er der på Social- og Sundhedsudvalgets område nedsat følgende udvalg/bestyrelser:

Britt Jensen blev valgt til Handicaprådet.

Derudover skal der på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar udpeges en kontaktperson(et medlem af Social- og Sundhedsudvalget) til henholdsvis plejehjemmet Ørbygaård, plejehjemmet Engskrænten, plejecenter Broparken og Dorthe Mariehjemmet.

Råd

Udover ovennævnte Handicapråd, sekretariatsbetjener Social- og Sundhedsforvaltningen SeniorRådet, Integrationsrådet og Udsatterådet. I disse råd sidder ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Delegationer

Den vedtagne delegationsplan tager udgangspunkt i, at enkeltsager afgøres af Forvaltningen, og at politikskabende sager og sager af principiel betydning afgøres af Udvalget.

Med henblik på at give Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at følge med i udviklingen på enkeltsagsområderne forelægges der en gang årligt status på følgende områder:

 • Anbragte børn og unge med og uden samtykke
 • Værgemålssager
 • Førtidspensionssager
 • Tildeling af boliger via den boligsociale liste

Derudover forelægger forvaltningen en gang om året kvalitetsstandarder i henhold til lovgivningen på området.

Sammen med borgeren

Social- og Sundhedsforvaltningen startede i sommeren 2017 et udviklingsprogram med titlen "Sammen med borgeren". "Sammen med borgeren" bygger videre på tankesæt og vision i "Sammen om Rødovre" og følger fire principper:

 • Processer og tilgange er tænkt og set fra borgerens perspektiv
 • De rette løsninger er ikke nødvendigvis kommunens løsninger
 • Vi taler ikke om borgeren, men med borgeren, når vi finder løsninger
 • En indgang - sammenhængende og helhedsorienterede løsninger

Med udgangspunkt i disse principper har der hen over efteråret været arbejdet med forskellige livssituationer, hvor input fra borgere, samarbejdsparter og fagfolk har resulteret i forslag til nye måder at arbejde på. Disse vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsforvaltningens samlede ledergruppe og medarbejderrepræsentanter i slutningen af januar 2018.

Der er tale om en proces, der skal køre fortløbende, og hvor så mange som muligt af forvaltningens fagområder hen ad vejen vil arbejde ud fra "Sammen med borgeren"-tilgangen. Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive inddraget i processen og dens resultater og fremdrift.

Social- og Sundhedsudvalget vil på de kommende fagudvalgsmøder blive nærmere introduceret til forvaltningens fagområder, herunder kommende større opgaver. Denne introduktion vil tage udgangspunkt i en række livssituationer, altså situationer, hvor borgeren af den ene eller anden grund kommer i kontakt med Kommunen.

Politikker 

Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder målrettet med politikker, hvortil der tilknyttes handleplaner med henblik på udmøntning af de politisk vedtagne målsætninger.

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreligger der følgende politikker:

 • Ældrepolitikken (Godkendt af KB 2012)
 • Værdighedspolitikken (Godkendt af KB 2016)
 • Handicappolitikken (Godkendt af KB 2017)
 • Sundhedspolitikken (Godkendt af KB 2015)
 • Frivillighedspolitikken (Godkendt af KB 2014)
 • Udsattepolitikken (Godkendt af KB 2016)

Som et tillæg til Børne- og Ungepolitikken er der den sammenhængende børnepolitik for børn med særlige behov.

Indholdet af de enkelte politikker, deres vision og strategimål vil blive præsenteret i forbindelse med gennemgangen af de enkelte fagområder på de kommende møder.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, Lbkg. nr. 318 af 28. marts 2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: SOC organisationsdiagram jan. 2018
Bilag 2: Oversigt over Social- og Sundhedsforvaltningens arbejdsopgaver
Bilag 3: Social- og Sundhedsudvalgets budget 2018

Brobygger til kriminalitetsforebyggende indsats
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat midler til ansættelse af en brobygger, der skal arbejde med en kriminalitetsforebyggende indsats blandt unge og deres familier, så familien støttes i at tage ansvar for deres børns og unges trivsel. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller hermed forslag til udmøntningen af denne beslutning.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der ansættes en brobygger, der skal arbejde med en kriminalitetsforebyggende indsats blandt unge og deres familier
 2. at indsatsen forankres i Børne- og Familieafdelingen
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget samt,
 4. at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget finansieret af den allerede indarbejdede bevilling til projektet i budget 2018 ff under Beskæftigelsesudvalget

 


Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 og frem afsat 500.000 kr. til ansættelse af en brobygger, der skal medvirke til at færre unge mistrives og potentielt påbegynder en kriminel løbebane.

Brobyggeren skal være opsøgende og udegående blandt børn og unge og inddrage de unges familier i den forebyggende indsats. Det er forældrene og det øvrige netværk omkring den unge, der skal sættes i stand til/støttes i at hjælpe. Brobyggeren kan også hjælpe familierne med at danne sociale netværk og desuden rådgive udsatte familier om samarbejde med skole, daginstitution, jobcenter mv.

Brobyggeren skal understøtte en tidlig indsats over for negativ social arv i samarbejde med daginstitutioner og skoler ved f.eks. at fungere som rådgiver ved bekymringssager samt kontakt- og kulturformidler overfor familier, der eksempelvis ikke deltager i møder eller kommunikerer med skole og daginstitution.

Indsatsen skal ske i et tæt samarbejde mellem SSP, skoler, klubber, Jobcentret(ungeindsats) og Børne- og Familieafdelingen ved bekymringer for unges trivsel, herunder manglende skolegang, uddannelsesforløb eller job. Derudover ved bekymrende adfærd f.eks. misbrug eller begyndende kriminalitet. Der etableres desuden et fast samarbejde med politiets kriminalitetsforebyggende indsats. Målgruppen vil primært være unge mellem 13 og 21 år.

Brobyggeren fungerer ikke som myndighedsperson, men har direkte adgang til forvaltningen gennem faste kontaktpersoner og kan foreslå støttende foranstaltninger indenfor serviceloven og beskæftigelsesloven mv.

Målet er at bringe unge, hvor der optræder bekymring, i uddannelse, arbejde, fritidsjob eller fritidsaktivitet, samt at sikre et fundament for, at den unge kan indgå og forblive i normalsamfundet i øvrigt.

Der lægges op til, at indsatsen forankres i Børne- og Familieafdelingen, da det vurderes, at der her er det bedste faglige fundament for indsatsen. Indsatsen skal understøttes af et stærkt tværgående samarbejde med repræsentation fra både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service og Lov om Aktiv Beskæftigelse

Økonomiske konsekvenser

Den allerede afsatte driftsbevilling på 500.000 kr. under Beskæftigelsesudvalget flyttes til Social- og Sundhedsudvalget, da stillingen forankres i Børne- og Familieafdelingen.

Tidsplan

Igangsættes forår 2018.

Diverse
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20:30.