Social- og Sundhedsudvalget

06-02-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Sager 6 - 13

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedslisten for Social i perioden 04.01.2018 - 24.01.2018
 2. Livssituationer og introduktion til:
 • Ældreområdet og den patientrettede del af forebyggelse
 • Det frivillige sociale område

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 04.01.2018 - 24.01.2018
Bilag 2: Notat vedr. Sundhedsaftalen til kommunale fagudvalg

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne af Handicaprådet.

Indstilling

  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at repræsentanter indstillet af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre udpeges samt
 2. at medarbejderrepræsentanter indstillet af Direktionen udpeges

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016, sammensættes Handicaprådet af seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre, fem medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger og et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget Britt Jensen fra Kommunalbestyrelsen.

Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre indstiller følgende repræsentanter til Handicaprådet:

 • Torben Bjørn Andersen, Muskelsvindsfonden
 • Lis Jensen, Diabetesforeningen
 • Tine Marie Gulstad Ravn, Hjernesagen
 • Jytte Andresen, UlykkesPatientForeningen
 • Jytte Mikkelsen, Landsforeningen Downs Syndrom
 • Tom Olsen, Landsforeningen LEV

Suppleanter: 

 • Susanne Skydt, Landsforeningen LEV
 • Lena Hyllested, UlykkesPatientForeningen
 • Villy Kofod, Diabetesforeningen

Direktionen indstiller følgende fagchefer til Handicaprådet:

 • Bjarne Rieckmann, chef for byudvikling, Teknisk Forvaltning
 • Henning Elmelund, kultur- og fritidschef, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Pia Mehlsen, daginstitutionschef, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Jakob Duvå, jobcenterchef, Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Allan Pedersen, ældre- og handicapchef, Social- og Sundhedsforvaltningen

Forvaltningerne vil sikre suppleantdækning ved fravær. 

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikerhed og administration på det sociale område.

Vedtægter for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Funktionsperioden følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, 2018 - 2021.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Handicaprådet

Udpegning af kontaktpersoner til plejehjemmene i Rødovre Kommune
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget skal af sine medlemmer vælge en kontaktperson til plejehjemmet Ørbygård, en til plejehjemmet Engskrænten, en til ældrecentret Broparken og en til plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der udpeges kontaktpersoner til plejehjemmet Ørbygård, plejehjemmet Engskrænten, ældrecentret Broparken og plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet.

Beslutning

Følgende blev udpeget:

Plejehjemmet Ørbygård: Brian Møller

Plejehjemmet Engskrænten: Claus Gisselmann Olsen

Plejehjemmet Broparken: Ahmed Dhaqane

Plejehjemmet Dorthe Marie hjemmet: Marianne Christensen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vælger blandt sine medlemmer kontaktpersoner til plejehjemmene i Rødovre Kommune. Kontaktpersonernes opgave er at deltage i det årlige bruger- og pårørenderådsmøde på hvert plejehjem, hvor tilsynsrapporterne fra det kommunale tilsyn drøftes.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2017 og 2018 pr. januar 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 14. november 2017 til 12. januar 2018 har visitationsudvalget modtaget 23 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 11 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. Tre borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Den ene af disse borgere boede på plejehjem i Rødovre Kommune. En borger har takket nej til plejebolig, ønskede et specifikt plejehjem. Behovet er ikke længere aktuelt.

Pr. 12. januar 2018 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 19 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ti borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 26 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker 12 borgere Ældrecentret Broparken, ni borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, tre borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og to borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, er der kun en begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fire rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Syv borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

22 borgere, heraf et ægtepar fra anden kommune, er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 14 af de 22 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For ni af de 22 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Seks af de ni borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. januar 2018" i vedlagte bilag.

Desuden er vedlagt oversigten "Antal ansøgninger til plejebolig, visiteret og indflytninger i 2017" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.Ingen.

Bilag

Bilag 1: Antal ansøgninger til plejebolig, visiteret og indflytninger 2017
Bilag 2: Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. januar 2018

Status på etablering af akutfunktion
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om status på etablering af akutfunktionen i hjemmeplejen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på etablering af akutfunktionen tages til efterretning 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle kommuner skal have en døgndækket akutfunktion fra 1. januar 2018.

Formålet med den kommunale akutfunktion er at tilbyde en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgernes hjem. Akutfunktionen skal give borgerne en effektiv, hurtig og professionel behandling og medvirke til at undgå unødige indlæggelser.

Målgruppen er:

 • lægehenviste borgere med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • lægehenviste borgere der efter udskrivning fra hospital fortsat har komplekse pleje- og/ behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, der er til stede i akutfunktionen.
 • Borgere, henvist fra hjemmeplejen, plejehjem og botilbud, hvor der er behov for sparring med akutfunktionen med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Behandlingsforløb og -tilbud skal være koordineret på tværs i samarbejde med hospitaler og praktiserende læger, så der sikres kontinuitet og en klar ansvarsfordeling i borgerens forløb, herunder også et entydigt lægeligt behandlingsansvar.

Rødovre Kommune har i hjemmesygeplejen etableret en akutfunktion, som varetager en stor del af de specialicerede sygeplejeopgaver, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for den kommunale akutfunktion. I det videre arbejde med udviklingen af akutfunktionen, er der fokus på kompetenceudvikling i varetagelsen af specialiserede instrumentelle sygeplejeopgaver (eks. blodprøvetagning, sondeanlæggelse, intravenøs medicin).

Herudover er der igangsat rekruttering af sygeplejersker, der lever op til krav og kompetencer som beskrevet af Sundhedsstyrelsen. Der er ligeledes igangsat udarbejdelse af instrukser for instrumentelle handlinger samt funktionsbeskrivelse for medarbejdere i akutfunktionen i henhold til kvalitetstandarden. Derudover skal der udarbejdes rammer for samarbejdet med den øvrige sygepleje, som ydes af hjemmesygeplejen og plejecentrene.

For at sikre det lægefaglige ansvar, er der indgået en samarbejdsaftale med Den Præhospitale Virksomhed(1813), og Herlev og Gentofte Hospital, og der er på regionalt plan forhandlinger med de praktiserende lægers organisation om en tilsvarende aftale for de praktiserende læger i regionen.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil i marts måned tage en dialog med de praktiserende læger i Rødovre Kommune og informere dem om akutfunktionen og mulighederne for samarbejde. 

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 indarbejdet 1.172.000 kr. fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet.

Tidsplan

Fuldt implementeret i april 2018.

Bilag

Bilag 1: Opsummering af-kvalitetsstandarder for akutfunktioner

Frivillige fokusområder 2018
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til frivillige fokusområder i 2018.

I henhold til Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område skal Social- og

Sundhedsudvalget hvert år udpege frivillige fokusområder, hvor en frivillig social indsats ønskes

iværksat.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til frivillige fokusområder i 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i følge servicelovens § 18 samarbejde med frivillige sociale foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det er op til en lokal politisk afgørelse at prioritere hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal tildeles støtte.

Formålet med at udpege frivillige fokusområder er at fremme det frivillige sociale arbejde på disse områder og dermed målrette den økonomiske støtte til Rødovre Kommunes overordnede strategier og politikker. Fokusområderne tjener også som inspiration til de årlige arrangementer for de frivillige sociale foreninger som forårskonference, netværksaften og dialogmøder.

Foreningerne kan ansøge bredt som hidtil, men blandt de foreninger, der søger inden for indsatsområderne, udvælges der to foreninger, som får medieomtale i borgermagasinet ”Sammen om Rødovre”.  

De nye fokusområder gælder for de to ansøgningsrunder i 2018: Den 1. april og den 1. oktober.

Som en del af handleplanen for frivilligt socialt arbejde 2016-17 blev det besluttet at styrke de særlige fokusområder. Derfor udarbejdede Social- og Sundhedsforvaltningen en kommunikationsstrategi kaldet "Frivilligt Fokus", som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2016 (sag nr. 73). Formålet var at øge antallet af ansøgninger, så flere frivillige sociale foreninger opretter aktiviteter inden for fokusområderne. Kommunikationsstrategien evalueres efter ansøgningsrunderne i 2018.

Frivillige fokusområder i 2017 og antal ansøgninger inden for disse fokusområder

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2016 (sag nr. 73) følgende områder for 2017:

 • Grobund for netværk og samarbejde på tværs - 0.
 • Plads til alle i foreningerne - 2.

Der er ikke modtaget nogen ansøgninger inden for fokusområdet "Grobund for netværk og samarbejde på tværs", men det er ikke udtryk for, at der ikke dannes netværk mellem foreninger. Eksempelvis har flere patientforeninger indgået et samarbejde, og det samme gælder foreninger på flygtninge- og indvandrerområdet. Der skal desuden tages forbehold for opgørelsen, da udmeldingerne om fokusområderne har været lidt uklare. Det er der taget hånd om i forhold til fremtidige udmeldinger.

Forslag til frivillige fokusområder i 2018

 • Plads til alle i foreningerne (videreføres)
 • Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed.

Plads til alle i foreningerne:

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at videreføre indsatsområdet "Plads til alle i foreningerne". Det er et vigtigt mål i frivillighedspolitikken at skabe mulighed for netværk, og derudover er der en klar sammenhæng til handicappolitikkens strategimål "Stærke lokale fællesskaber". Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der er potentiale for at arbejde grundigere med fokusområdet.

Formålet med indsatsen er at sætte fokus på, at alle mennesker kan bidrage med noget. En måde at bidrage til lokalsamfundet på er ved at yde en frivillig indsats eksempelvis i en forening. Målet er at åbne lokalsamfundets sociale fællesskaber endnu mere op, så flere mennesker kan deltage, herunder mennesker med sociale udfordringer, som ofte kan opleve særlige barrierer for at deltage.

Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed:

I Rødovre arbejder vi målrettet for, at alle borgere kan leve et sundt liv med høj livskvalitet uanset livssituation. Et godt helbred er en forudsætning for at trives og udfolde sine potentialer. Visionen er, at alle borgere i Rødovre får lige mulighed for et liv med sundhed og livskvalitet. Der er fokus på at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed og skabe bedre muligheder for alle. Lighed i sundhed skabes i sunde og gode rammer i alle sammenhænge, som borgerne indgår i, herunder foreningslivet.

Når der tales sundhed, har der traditionelt være fokus på den fysiske sundhed – at overvægtighed skal undgås, at kroppen skal holdes i gang m.m.. Den fysiske sundhed er vigtig for at trives og have et godt liv, men Verdenssundhedsorganisationen (WHO) arbejder imidlertid med en bredere forståelse af sundhed: ”Sundhed er en tilstand af fysisk, mental og socialt velvære, og ikke blot fraværet af sygdom eller dårligdomme.”(WHO, 1948). Derfor er det vigtigt at have styr på det mentale aspekt af sundhed, da dette har mindst lige så store konsekvenser for individet, som det fysiske har. Det kan eksempelvis handle om deltagelse i meningsfulde aktiviteter og nære sociale relationer.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 18.

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter godkendelse udmeldes de frivillige fokusområder for 2018 til de frivillige sociale foreninger.

Første gang der kan søges til de nye fokusområder er 1. april 2018.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo december 2017".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.