Social- og Sundhedsudvalget

10-04-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 19-25

Sager 19 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 20.02.2018 - 20.03.2018.
 2. Livssituationer og introduktion til Børne- og Familieområdet
 3. Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed vedr. kommunernes monitorering af de forebyggende indsatser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 20.02.2018-20.03.2018
Bilag 2: Rapporten - Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed oversigt over visitation af borgere til plejehjem.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2017 og 2018 pr. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 13. januar 2018 til 12. marts 2018 har visitationsudvalget modtaget 21 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 20, da en ansøgning ikke længere er aktuel. En borger har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig. Visitationsudvalget anbefalede i stedet borger at søge en ældrevenlig bolig.

I samme periode er 14 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. En borger fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Ingen borgere har takket nej til plejebolig.

Pr. 12. marts 2018 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 23 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ti borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 22 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker ti borgere Plejehjemmet Engskrænten, otte borgere Ældrecentret Broparken, to borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, og to borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der kun en begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Otte borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

20 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 12 af de 20 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 10 af de 20 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Seks af de 10 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. marts 2018" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. marts 2018

Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem 2018
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til anvendelsen af puljemidlerne til bedre bemandning i hjemmeplejen og på plejehjem for 2018.

I forslagene lægger forvaltningen vægt på at understøtte indsatserne for de svageste ældre. Derudover er der, i tråd med formålet med puljen, set på medarbejdernes arbejdsvilkår og rekruttering til hjemmeplejen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelsen af midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem for 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved finanslovsaftalen i december 2017 for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne skal anvendes til løft af ældreområdet i form af bedre bemanding i form af nyansættelser i fuldtidsstillinger og/eller opjustering af arbejdstiden for medarbejdere på deltid. Rødovre Kommunes andel af puljen foreslås fortrinsvis anvendt til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. Generelt gælder det allerede nu, at medarbejdere på deltid tilbydes ansættelse på fuldtid ved ledige stillinger, hvis de ønsker det. Ofte er det medarbejdere, som ikke ønsker fuldtidsansættelse, men derimod foretrækker deltidsansættelse.

Udover redegørelse for anvendelse af midlerne til bedre bemanding, skal der til Beskæftigelsesministeriet indsendes en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Det endelig tilsagn og vejledning er modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet den 7. marts 2018, med en deadline inden den 1. april 2018.

Rødovre Kommunes andel af puljemidlerne er 3.504.000 kr. årlig. Midlerne udmøntes i perioden 2018 - 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af en årlig redegørelse for anvendelsen af midlerne.

I udarbejdelsen af forslagene til anvendelse af midlerne, er der taget højde for de politiske prioriteringer i de tidligere puljer, pulje til en bedre ældrepleje, en mere værdig ældrepleje og klippekortordningerne til hjemmeboende og plejehjemsbeboere. Her er eksempelvis plejehjemmene tilført ressourcer til aktivitetsmedarbejdere, bedre normering i aftenvagten og demensafsnittet på Engskrænten.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende indsatser:

Ansættelse af tre sygeplejersker i hjemmeplejen: 1.400.000 kr.

Hjemmeplejens ældre borgere har i stigende grad meget komplekse problemstillinger, der kræver en tæt forløbskoordinering af indsatserne i de enkelte hjem og hvor de pårørende er en vigtig del af samarbejdet. De mest pleje og behandlingskrævende borgere vil med indsatsen få en fast kontaktsygeplejerske, der skal sikre en sammenhængende indsats og med fokus på helhedssituation.

Øget bemanding på de midlertidige demensdøgnpladser på plejehjemmet Engskrænten: 764.000 kr.

Borgerne der tilbydes aflastning og observationsophold på døgnpladserne på plejehjemmet Engskrænten har et stort behov for trygge rammer og er i et stadie af deres demenssygdom udfordret af mange komplekse problemstillinger. For at kunne imødekomme borgernes og de pårørendes behov for nogle trygge og rolige rammer tilføres midler til en øget bemandning i dag- og aftenvagten. Derudover vil det give mulighed for, i perioder med stor efterspørgelse på aflastningsmulighed, at øge antallet af borgere på døgnpladserne fra seks til syv borgere.

Ansættelse af ekstra fysio- og ergoterapeut til træningscenteret og de midlertidige døgnpladser i Broparken : 440.000 kr.

De midlertidige døgnpladser er en vigtig del af den rehabiliterende indsats for borgere efter hospitalsindlæggelse og/eller svækkelse i eget hjem. For at styrke den rehabiliterende indsats styrkes træningsindsatsen således, at der også bliver mulighed for trænende terapeuter på lørdage.  

Ansættelse af medarbejdere i hjemmeplejen for at imødekomme medarbejderønsket om færre weekendvagter: 900.000 kr.

Der er et stort ønske fra medarbejderne i hjemmeplejen om færre weekendvagter. Medarbejderne arbejder i dag hver anden weekend, hvor medarbejderene på plejehjemmene har færre vagter. Det opleves desuden, at antallet af weekendvagter har betydning for rekruttering af nye medarbejdere, specielt social- og sundhedsassistenter. Med muligheden for at ansætte ekstra medarbejdere, vil hjemmeplejens ledelse, i samarbejde med medarbejderne, omlægge weekendvagterne efter afviklingen sommerferien.  

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2018

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune tilføres 3.504.000 kr., der fordeles, når bevillingen fra Sundheds- og Ædreministeriet foreligger.

Tidsplan

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse

Tilsyn med botilbud 2017
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Socialtilsynets tilsyn med Rødovre Kommunes botilbud 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2013 vedtog Folketinget loven om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Lovens overordnede formål er at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere efter lov om social service.

Fem tværkommunale socialtilsyn - ét i hver region - er oprettet som led i loven om socialtilsyn. Hvert socialtilsyn fører tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier i regionen. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, som står for tilsyn med Rødovre Kommunes sociale tilbud.

Socialtilsynet skal aflægge tilsyn minimum én gang årligt hos tilbuddene. I 2017 har tilsynet været på et anmeldt besøg hos Rødovrevej 386, et af Bostederne for psykisk sårbare, samt syv anmeldte besøg hos Bofællesskaberne i Rødovre:

 • Bofællesskabet Rødovrevej 382
 • Bofællesskabet Nyholms Allé
 • Bofællesskabet Medelbyvej 4
 • Bofællesskabet Bystræde 33
 • Bofællesskabet Østfløjen, Slotsherrens Vænge 6
 • samt to besøg på Bofællesskabet Vestfløjen, Slotsherrens Vænge 6.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddene samlet set fungerer godt. Beboerne trives, og de oplever at få den omsorg og støtte, de individuelt har behov for. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddene anvender relevante faglige tilgange, metoder og dokumentationspraksisser, som er relevante i forhold til tilbuddenes målsætninger og målgruppens behov.

Tilsynet vurderer, at bofællesskaberne er yderst veldrevne tilbud med en tydelig organisering, kompetent ledelse og medarbejdere. Det konkluderes, at tilbuddenes indsats er veludviklet, og borgerne mødes med et højt fagligt niveau, der understøtter borgernes udvikling. Tilsynet konkluderer, at borgernes rettigheder og sundhed understøttes i samarbejde med borgerne og ud fra et fagprofessionel perspektiv. Herunder vægter tilbuddene at arbejde målrettet med at sikre udvikling af borgernes kompetencer i henhold til selvstændighed og til at indgå i og fastholde sociale relationer.

Socialtilsynet vurderer, at en borger falder uden for målgruppen i Bofællesskabet på Rødovrevej 386. Tilsynet vurderer også, at tilbuddet skal være opmærksomt på kostudgiften til beboerne, der skal budgetteres og fremgå af den samlede takst (pladspris). Forvaltningen tager hånd om tilsynets opmærksomhedspunkter.  

Lov- og plangrundlag

§§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bofællesskaberne i Rødovre
Bilag 2: Bostederne for psykisk sårbare

Orientering om indsatser på børne- og familieområdet
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om udviklingen i indsatser og underretninger på børne- og familieområdet

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommune er der i alt 10.534 børn og unge mellem 0-22 år hvor af 671 har en sag i Børne- og familieafdelingen svarende til 6,4 %

Nedenstående tabel viser, fordelingen og udviklingen i Rødovre Kommunes børnesager fordelt på ydelser og år

Tabel 1: Ydelser fordelt på år

År

2015

2016

2017

2018*

Underretninger

453

553

735

226

Forebyggende

291

416

453

269

Familiebehandling

104

145

148

103

Anbringelser

124

127

125

96

* Første to måneder

Tabel 1 viser antallet af personer der har modtaget ydelser i det pågældende år, hvor ydelsen ikke er en afledt ydelse.

Tabellen viser en stigning i de forebyggende foranstaltninger mens, at anbringelsestallet har været mere stabilt. Stigningen i antallet af forebyggende foranstaltninger, er i tråd med målsætningen i den sammenhængende børnepolitik om tidlig indsats og understøttelse af muligheden for, at bevare familierne og sikre barnets relation til egen familie og nær miljø.

I Rødovre Kommune er der, opbygget en stærk intern tilbudsvifte med forebyggende indsatser på Familiehuset Elektravej, Udviklingscenter Skiftesporet og Rødovre Børnehuse. Børne- og familieafdelingen har haft fokus på den sammenhængende indsats, gennem bl.a. projektet ”Sammen om Familien”, hvor børne- og familieafdelingen og jobcentret har arbejdet tæt sammen på tværs, med en ambition om en tidligere og mere effektiv indsats for familierne. 

Tabellen viser en stor stigning i antallet af underretninger, denne udvikling har været gældende siden indførelsen af barnets reform og overgrebspakken der begge har haft fokus på at underretninger.

I bilag er vedlagt en figur der viser fordelingen af underretninger på afsender.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Figur underretningsfordelt

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingcenter Skiftesporet
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimums timetal for undervisning af elever, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette. For fortsat at sikre sammenhængen i Udviklingcenter Skiftesporets undervisning og behandling søges der, i lighed med de sidste fire år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2018-2019 fastlægges til 30 timer per uge for alle klassetrin.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger et minimums timeantal for elevernes årlige skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende, vil det fulde timeantal for eleverne få alvorlige konsekvenser, for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet i Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

 • Individuelle samtaler med børn, unge og deres familier
 • Undervisning og supervision af personalet
 • Eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler og Børne- og Familieafdelingen

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" (L51 vedtaget 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der, om reduktion af timetallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. til 9. klassetrin, så alle elever fortsat her en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé om ugen. For eleverne på 4. til 6. klassetrin, betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 undervisningstimer og tre timers lektiecafé. For de ældste elever betyder det fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 undervisningstimer og to timers lektiecafé.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan i følge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og 16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20 december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden for eleverne på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2018 og frem til 31. juli 2019.

Bilag

Bilag 1: Lov 51 Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre lov

Diverse
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Studietur til Trieste for Social- og Sundhedsudvalget er planlagt fra den 2.4.2019 til den 5.4.2019.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 21.00.