Social- og Sundhedsudvalget

14-08-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Sager 46 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 30.05.2018 - 02.08.2018.
  2. Oversigt over tilsyn på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.05.2018 - 02.08.2018
Bilag 2: Oversigt over tilsyn på Social- og Sundhedsudvalgets område

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2017 og 2018 pr. juli 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 13. maj 2018 til 23. juli 2018 har visitationsudvalget modtaget 25 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 30 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. En borger fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. En borger har takket nej til plejebolig, men er fortsat på venteliste til et plejehjem efter eget ønske.

Pr. 23. juli 2018 er der en ledig plejebolig, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 18 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 13 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske
På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 21 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker ni borgere Ældrecentret Broparken, fem borgere Plejehjemmet Engskrænten, fem borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og to borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Otte borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

23 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 16 af de 23 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 11 af de 23 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Syv af de 11 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. juli 2018" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. juli 2018

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni 2018".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslag 2019 - 2022
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2019 - 2022, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herfter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag SOSU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag SOSU - Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19:30