Social- og Sundhedsudvalget

11-09-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Sager 51 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 03.08.2018 - 22.08.2018
 2. Orientering om implementering af CURA

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.08.2018 - 22.08.2018
Bilag 2: Implementering af Fælles Sprog ll og nyt omsorgssystem-Cura

Høringssvar om tilsyn på plejehjemmene 2018
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har foretaget tilsyn på de fire plejehjem i Rødovre. Tilsynsrapporterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i juni 2018 og blev efterfølgende sendt til høring i plejehjemmenes Bruger- pårørenderåd samt i SeniorRådet. Der er indkommet tre høringssvar.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning, samt
 2. at tilsynsrapporterne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporterne har været i høring fra den 12. juni til den 20. august 2018. Der er indkommet tre høringssvar fra bruger- pårørenderådene på Plejehjemmet Engskrænten og Ældrecenter Broparken samt fra SeniorRådet. Grundet processen med ombygning er der pt. ikke et Bruger- pårørenderåd på Plejehjemmet Ørbygård. Der er ikke kommet svar fra det private plejehjem Dorthe Mariehjemmet.

Høringssvarene giver anledning til følgende bemærkninger:

Vedrørende kriterier for udvælgelse af beboere der deltog i tilsynet: De beboere, der deltog i tilsynene, er udvalgt med størst muligt hensyn til beboerne. Personalet udvalgte beboere, der på dagen for tilsynet var fysisk og kognitivt i stand til at deltage i et styret interview på op til en times varighed og som havde tid og lyst til at deltage. Alle de udvalgte beboere deltog frivilligt.

Vedrørende beboersammensætning og varetagelsen af forskellige behov: Der er en beboersammensætning med ca. 80 % beboere med demens i varierende grad og ca. 20 % uden demens. Dertil kommer enkelte yngre beboere. Der er forskellige tiltag i gang for at sikre en løsning på det stigende antal beboere med demens. Udbygningen af Ørbygård tager højde for dette ved på sigt at rumme dels et demens-afsnit og et afsnit for yngre borgere med behov for døgnpleje. Derudover er der på alle plejehjem tiltag, der er rettet mod de forskellige beboergrupper.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Seniorrråd Høringssvar tilsynsrapporter
Bilag 2: Bruger - pårørenderådet Broparken, høringssvar
Bilag 3: Tilsynsraport Engskrænten
Bilag 4: Tilsynsrapport Ældrecentret Broparken 2018
Bilag 5: Tilsynsrapport Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet 2018
Bilag 6: Tilsynsrapport Plejehjemmet Engskrænten 2018
Bilag 7: Tilsynsrapport Plejehjemmet Ørbygård 2018

Indsatser på ældreområdet fra økonomiaftale 2019
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I aftalen om kommunens økonomi 2019 er der afsat midler til pleje af ældre allerede fra 2018. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til at midlerne anvendes i overensstemmelse med formålene i aftalen til kompetenceløft af sundhedspersonale, en værdig død og aflastning af pårørende.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 402.000 kr. til Økonomiudvalget til aflastning af pårørende. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, samt
 1. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 1.072.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget til arbejdet med at sikre en værdig død og til kompetenceløft af sundhedspersonalet. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I aftalen om den kommunale og regionale økonomi 2019 er der i 2018 afsat 100 mio. kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale med formål at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, 60 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 til styrkelse af indsats med aflastning af pårørende og 60 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 til understøttelse af kommunernes arbejde med at sikre en værdig død for ældre.

Rødovre Kommunes andel af midlerne i 2018 udgør i alt 1.474.000 kr., som er udmøntet i bloktilskuddet.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende indsatser i 2018, i overensstemmelse med formålene i aftalen:

Aflastning af pårørende: 402.000 kr.    

Pårørende til en svækket ældre kan have behov for støtte og hjælp til, hvordan de pårørende kan hjælpe den svækkede i hverdagen, men også råd og vejledning om, hvordan man som pårørende påvirkes følelses- og helbredsmæssigt til en svækket eller syg ældre, og hvor der er hjælp at hente. Tilskuddet til indsatsen med aflastning af pårørende benyttes til en vejleder for pårørende til svækkede ældre med formål at hjælpe de pårørende til en bedre hverdag med viden om og indsigt i deres næres sygdom og behov og værktøjer til at hjælpe bedst muligt, samt at de pårørende passer bedre på sig selv og forbliver raske.

Værdig død: 402.000 kr.

Formålet med en værdig død er at sikre, at flere kan få opfyldt ønsket om at dø hjemme, når den tid kommer. En værdig død strækker sig over den sidste tid, selve døden og tiden efter. For at styrke indsatsen overfor borgere med en livstruende eller uhelbredelig sygdom styrkes hjemmesygeplejens indsats med at lindre lidelse og bistå til en værdig død i respekt for den døendes og familiens værdier og normer.

Kompetenceløft af sundhedspersonale: 670.000 kr.

Kompetenceløftet af sundhedspersonalet skal ses i sammenhæng med udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og planerne om, at borgerne skal have flere og fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og - hjælpere, fysio- og ergoterauter, bl.a. for at styrke mulighederne for rekruttering.

Lov- og plangrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Økonomiske konsekvenser

Det er KLs forventning, at der vil ske en justering i aftalte ramme for serviceudgifterne i 2018 på baggrund af økonomiaftalen. Bevillingerne forventes derfor ikke at presse den kommunale serviceramme yderligere.

Udgiften på 402.000 kr. til pårørendevejleder vedrører hovedfunktion 06.45 Administrativ organisation.

Udgifterne på 402.000 kr. til en værdig død i hjemmesygeplejen samt 670.000 kr. til kompetenceløft til sundhedspersonale vedrører hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre.

Udgifterne til indsatserne i 2019 er indarbejdet i det tekniske ændringsforslagshæfte til budget 2019. 

Status på handleplan for udsattepolitikken
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger midtvejsstatus på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at midtvejsstatus på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handleplanen blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017, mødesag nr. 52.

I handleplanen for 2017-2019 har fokusområderne været synliggørelse af Udsatterådet og tilbud til udsatte, øge stemmeprocenten til kommunalvalget, færre ensomme og flere fællesskaber, flere unge og udsatte borgere har en bolig, samt flere har et arbejde. Udsatterådet har spillet en central rolle i indsatserne og har med stort engagement været med til at gennemføre en lang række aktiviteter i samarbejde med Rødovre Kommune. Rådet har været meget synlig og aktiv gennem lokale og nationale arrangementer, ligesom Udsatterådet har fået meget omtale i medierne og har oprettet sin egen Facebook-side. Det er Rådets oplevelse, at de skaber et nyt bindeled mellem socialt udsatte borgere og kommunen.

I 2017-2018 har ensomhed været højt prioriteret hos Udsatterådet. Det har blandt andet resulteret i, at Udsatterådet har oprettet et ikke-kommunalt værested Café Mødestedet, hvor borgere hver tirsdag mødes til aftensmad, brætspil og hyggeligt samvær med andre. Café Mødestedet er velbesøgt, og der kommer flere og flere brugere til.

Dårlige tænder øger risikoen for ensomhed. Derfor satte Udsatterådet fokus på ensomhed gennem kampagnen 'Alle har ret til et smil' i samarbejde med Lokal Nyt, Rødovre Gymnasium, lokale tandlæger, Rødovre Musikskole, Ungecenter 2610 og mange andre. Gennem kampagnen fik ni udsatte borgere en gratis tandundersøgelse hos lokale tandlæger, og der blev samlet penge ind til de udsatte borgeres egenbetaling af tandbehandling.

Rødovre Kommune blev i 2017 medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed og afholdt i forbindelse med 'Danmark spiser sammen' en stor fællesspisning i samarbejde med headspace, FDF og Udsatterådet. Formålet var at sætte fokus på ensomhed. 130 borgere deltog i arrangementet.

Udsatterådet har deltaget i udviklingen af folkekøkkenet i samarbejde med frivillige og Social- og Sundhedsforvaltningen. Ud af de 350 borgere der har bakket op om initiativet og spist med, har Udsatterådets medlemmer og brugere fra Café Mødestedet også deltaget.

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 planlagde Rødovre Kommune i samarbejde med Udsatterådet og Integrationsrådet en række valgfremmende tiltag for at øge valgdeltagelsen for vælgergrupper med lav stemmeprocent, heriblandt kontanthjælpsmodtagere og borgere uden for arbejdsstyrken. Tre forslag blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen og gennemført som aktiviteter op til valget: Reklamespots ved sportsbegivenheder i Rødovre, en mobilstemmeboks i Jobcentret og oplysningsmøder med fællesspisning i Rødovre nord og syd. På landsplan og i Rødovre var der en lavere valgdeltagelse i 2017 end ved valget i 2013.

Stemmeprocenten ved kommunalvalget 2017 i Rødovre endte på 65 procent, hvilket var lavere end i 2013, hvor stemmeprocenten var 67,4 procent. Ved tidligere undersøgelser har det været vist, at der er stor forskel i vælgernes valgdeltagelse afhængigt af deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunalvalget i 2017 er ingen undtagelse. Den store gruppe i arbejde har den højeste valgdeltagelse, mens f.eks. gruppen af kontanthjælpsmodtagere har en meget lav valgdeltagelse. Det gør sig således stadigvæk gældende, at jo længere væk fra arbejdsmarkedet borgerne er, desto lavere er deres valgdeltagelse.

For at hjælpe hjemløse borgere med at få en tryg base er Social- og Psykiatriafdelingen i gang med at implementere Socialstyrelsens indsats Housing First, der skal reducere hjemløshed blandt borgere med stort støttebehov. Indsatsen påbegyndes i september 2018.

Jobcentret har iværksat initativet 'Flere skal med', der skal hjælpe de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere videre. Jobcentret har ansat sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter til projektet og visiteret målgruppen af borgere. Borgerne er i gang med praktik eller er ved at gøres klar til virksomhedsrettede aktiviteter. Det er Jobcentrets vurdering, at 'Flere skal med' vil medføre de forventede resultater.

Mange af de indsatser som er sat i gang i 2017, vil fortsætte i 2018 og 2019. Da det nuværende Udsatteråds første valgperiode udløber i 2018, vil det nyvalgte Udsatteråds medlemmer bidrage til at udarbejde en ny handleplan for udsattepolitikken i foråret 2019.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Udsattepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Tidsplan

September 2018: Midtvejsstatus på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019.

August 2019: Endelig status på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019.

September 2019: Handleplan for udsattepolitikken 2019-2021 forelægges.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for udsattepolitikken 2017-2018

Sundhedsprofil for børn født i 2016
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger den netop udarbejdede sundhedsprofil for børn født i Rødovre i 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundhedsprofil for børn født i Rødovre i 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statens Institut for Folkesundhed har udgivet sundhedsprofil for børn født i 2016. Sundhedsplejersker fra 34 kommuner, herunder Rødovre Kommune, har bidraget til rapporten. Der er udgivet en rapport med tal for hver enkel af de 34 kommuner.

Sundhedsprofilen viser forekomsten af en række sociodemografiske faktorer, faktorer relateret til fødslen og faktorer relateret til barnets første leveår, for Rødovre Kommune og for hele populationen.

Formålet er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde og dermed bidrage til det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge i kommunerne.

Sundhedsprofilen har forældrerelationen som et særligt tema og tallene for Rødovre viser, at 96 % af børnene i Rødovre ingen bemærkninger har til forældre-barn relationen. Rødovre Kommune er den kommune, der har den tredjelaveste procent af børn, hvor der var bemærkninger til forældre-barn relationen.

Det kan skyldes, at sundhedsplejen har fokus på en tidlig indsats gennem et tæt samarbejde med fødestederne om de familier, som har komplikationer ved graviditet, fødsel eller som er særlig socialt udfordret. Sundhedsplejerskerne arbejder derudover med metoden Marte Meo, som giver forældrene flere forebyggende redskaber til at se, følge og vise barnet vejen. Denne meget tidlige særlige fokus på forældre-barn samspil er nok den væsentligste forklaring på de fine tal, som ses i Rødovre.

De øvrige tal for Rødovre Kommune viser blandt andet, at:  

 • 9,6 % af børnene i Rødovre Kommune har modtaget ét eller flere graviditetsbesøg, hvilket ligger tæt på gennemsnittet for den samlede population (10,3 %).
 • 79,2 % af børnene i Rødovre Kommune havde deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de var en uge gamle, hvilket ligger over gennemsnittet for den samlede population (66,8 %).
 • 3,6 % af børnene i Rødovre Kommune er født med en fødselsvægt på under 2.500 gram, hvilket ligger under gennemsnittet for den samlede population (5,0 %).
 • 61,0 % af børnene i Rødovre Kommune bliver ammet i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling om fuld amning i mindst fire måneder, hvilket svarer til gennemsnittet for den samlede population (61,1 %). Sundhedsplejen har særlig fokus på, at alle familier støttes og får det bedste vejledning.
 • 9,9 % af børnene i Rødovre Kommune bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet, hvilket ligger over gennemsnittet for den samlede population (5,9 %). Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet er faldet fra 17,2 % i 2013, men ligger stadig over gennemsnittet for den samlede population. Sundhedsplejerskerne taler allerede ved første besøg med familierne i hjemmet om vigtigheden af, at barnet ikke udsættes for passiv røg i hjemmet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.45