Social- og Sundhedsudvalget

09-10-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 57-63

Sager 57 - 63

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 23.03.2018 - 24.09.2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.08.2018 - 24.09.2018

Ældrepolitikken - temaer til borgermøde
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger mundtligt oplæg til temadrøftelse af ældrepolitikken på udvalgsmøde den 9. oktober 2018. Formålet med temadrøftelsen er at drøfte de foreløbige temaer for ældrepolitikken. Temaer som også skal ligge til grund for et dialogmøde for borgere, politikere og relevante råd den 23. oktober 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det mundtlige oplæg til drøftelse af temaer til ældrepolitikken tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 12. juni 2018 procesplan for udarbejdelse af ny ældre og værdighedspolitik (sag nr. 38). I procesplanen indgår et dialogmøde med borgere, politikere og relevante råd.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. oktober 2018 vil Social- og Sundhedsforvaltningen præsentere de fire foreløbige temaer for ældrepolitikken, som også skal drøftes på fire "cafédebatter" på dialogmødet.

De fire temaer er et aktivt liv med høj livskvalitet, sundhed hele livet, tryghed og de pårørendes rolle ("Min verden skal med").

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Invitation til borgermøde om ældrepolitik

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2017 og 2018 pr. september 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 24. juli 2018 til 13. september 2018 har visitationsudvalget modtaget 18 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 13 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. En borger fra Rødovre Kommune og en borger fra anden kommune har takket nej til plejebolig, men begge er fortsat på venteliste til et plejehjem efter eget ønske.

Pr. 13. september 2018 er der to ledige plejeboliger, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 19 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 13 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 18 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker seks borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, fire borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og to borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fem rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Seks borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

22 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 16 af de 22 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 11 af de 22 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Syv af de 11 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. september 2018" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lom om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. september 2018

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 2019
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. til drøftelse

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at kvalitetstandarderne for 2019 drøftes,
  2. at kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet samt
  3. at kvalitetsstandarderne forelægges til politisk godkendelse i december møderækken

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastlagt. I forslaget til kvalitetsstandarder er der, på baggrund af budgetaftalen for 2019, indarbejdet et serviceløft, således at alle borgere, der modtager hjælp til personlig pleje, som noget nyt kan vælge at få hjælp til bad dagligt på alle hverdage. Antal bade er et valg, borgeren selv træffer. På de øvrige områder er serviceniveauet fra 2018 fastholdt.

Der er i kvalitetsstandarderne for personlig pleje, praktisk hjælp, efter servicelovens §83a og§83 og genoptræning og vedligeholdende træning efter §86, sket en sproglig tilretning for at gøre teksten mere læsevenlig og borgerrettet.

De fremlagte kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp og personlig pleje, aflastning, midlertidig døgnplads og træning er kategoriseret efter ydelserne i KL`s definitioner i Fælles sprog lll. Formålet er at opnå en fælles national ramme for dokumentationen af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om specialundervisning.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2019.

Tidsplan

Oktober/november 2018: høring i Seniorådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

December 2018: politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2019 for aflastning, BPA, boliger mv

Indgåelse af partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger foreslag om indgåelse af partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om "Røgfri Fremtid".

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at indgåelse af partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden godkendes

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse (lokalafdeling og områdekontor) har rettet henvendelse til Rødovre Kommune om indgåelse af partnerskab om "Røgfri Fremtid".

Partnerskabet "Røgfri Fremtid" er dannet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden med inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger.

Formålet med partnerskabet Røgfri Fremtid er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål. Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. 

Partnerne i "Røgfri Fremtid" bakker op om visionen og støtter "Røgfri Fremtids" hovedbudskaber som er:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår indgåelse af partnerskabet, da det understøtter det arbejde, der er godt i gang i kommunen formuleret i Sundhedspolitikken og i handleplan for sundhedsindsatsen eksempelvis rygestopkurser og vejledning. Partnerskabet vil komme til at indgå som et yderligere element i handleplan for sundhedsområdet fremover. Se bilag for uddybning af ovenstående.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Indgåelse af partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden

Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde for såvel børne- og ungeområdet som for voksenområdet.

KKR-Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftalen for 2019-2020. Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet forelægges hermed til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen 2019-2020 er to-årig og gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Rammeaftalen indeholder fælles mål, en styringsaftale og en udviklingsstrategi. Fokusområdet for rammeaftalen er, at hovedstadsregionen her en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov.

De fælles mål er godkendt i KKR Hovedstaden, de 29 kommuner og Region Hovedstaden. De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs. I Rammeaftalen 2019-2020 er de fælles mål en central del af fokusområdet, som omhandler en relevant og aktuel tilbudsvifte.

Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherrer om udviklingen i udgifter per dag og en række procedurer m.v. til brug ved konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Formålet med styringsaftalen er, at den er med til at lægge rammerne for kapacitet- og prisudviklingen for området de næste to år. Derudover er styringsaftalen med til at styrke bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænser og af Region Hovedstaden. Se mere i bilag 1 teknisk bilag til styringsaftalen.

Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Hovedstaden oplever på området. Tilbagemeldingerne fra kommunerne er, at de oplever, at det kan være svært at finde det rette tilbud til visse typer borgere. Det kan være komplekse borgere med flere diagnoser, udadreagerende og lavtbegavede borgere og borgere der lider af angst, plejekrævende borgere med misbrug m.fl. På den baggrund har KKR Hovedstaden valgt en aktuel og relevant tilbudsvifte som fokusområde i rammeaftalen. Fokusområdet sigter mod at udvikle en kontraktsstyringsmodel, der sikrer at tilbuddene møder de kommunale kvalitetskrav og strategier og en økonomimodel for oprettelse af specialiserede tilbud. Se mere i bilag 2 teknisk bilag til udviklingsstrategi. 

Økonomiske konsekvenser

I Styringsaftalen forpligter kommunerne sig til at sænke takstniveauerne med gennemsnitligt ½ procent årligt, det vil sige med 1 procent i alt fra 2018 til 2020. Det får dels betydning for Rødovre Kommunes egne institutioner, der er omfattet af rammeaftalen, og dels for de forventede udgifter, når vi køber pladser i andre kommuner i Region Hovedstaden.

De sænkede takstniveauer er indarbejdet i budget 2019ff på både udgifts- og indtægtssiden; for Skovmoseskolen indarbejdes hele besparelsen dog i budget 2020.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020
Bilag 2: Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020
Bilag 3: Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

Diverse
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 08:15