Social- og Sundhedsudvalget

04-12-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 68-75

Sager 68 - 75

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 02.11.2018 - 19.11.2018
 2. Status på Sammen med borgeren

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 02.11.2018 - 19.11.2018
Bilag 2: Status på Sammen med borgeren november 2018

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2017 og 2018 pr. november 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 14. september 2018 til 12. november 2018 har visitationsudvalget modtaget 31 ansøgninger. To borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig. Begge borgere opfyldte ikke visitationskriteriet om nedsat funktionsevne, som kræver kontinuerlig og omfattende støtte, pleje samt omsorg hele døgnet.

I samme periode er 10 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. Tre borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Ingen borgere har takket nej til plejebolig.

Pr. 12. november 2018 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 32 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 13 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. 21 borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker syv borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere Plejehjemmet Engskrænten, fem borgere Dorthe Mariehjemmet og tre borgere Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Tre Rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i andne kommune

Seks borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune
19 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 14 af de 19 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For ni af de 19 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Seks af de ni borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. november 2018" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. november 2018

Godkendelse af udkast til Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune til godkendelse, inden den udsendes i høring.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at udkast til Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune godkendes, samt
 2. at udkast til Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune sendes til høring hos relevante råd og interessenter.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 12. juni 2018 proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny Ældre- og Værdighedspolitik for Rødovre Kommune (sag nr. 38). På baggrund af procesplanen blev der nedsat en styregruppe for udarbejdelsen af den nye Ældre- og Værdighedspolitik med repræsentanter fra Seniorrådet og medarbejderne.

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2018 blev temaerne for Ældre- og Værdighedspolitikken drøftet.

Der blev afholdt borgermøde den 23. oktober om de valgte temaer med deltagelse af ca. 70 borgere og repræsentanter fra styregruppen. Derudover er der blevet afholdt fokusgruppemøde med en gruppe ældre borgere.

På baggrund af oplæg til temaer, og de input der er kommet frem i processen, forelægges hermed udkast til en ny Ældre- og Værdighedspolitik for Rødovre Kommune.

Den nye Ældre- og Værdighedspolitik indeholder en beskrivelse af tilgang/værdier for ældreområdet og de fire strategimål:

 • Et aktivt liv med høj livskvalitet
 • Sundhed hele livet
 • Et trygt og værdigt ældreliv
 • Del af et fællesskab

Politikken bygger videre på før politikken fra 2012, men er udviklet og opdateret i forbindelse fra aktuelle udvikling på området.

Efter behandling af udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik i Social- og Sundhedsudvalget, sendes udkastet i høring hos Seniorrådet, plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, Håndicaprådet og integrationsrådet i fire uger fra december 2018 til januar 2019. Den endelige politik forelægges til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen april 2019.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes vision for velfærdsfornyelse "Sammen om Rødovre".

Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag "Sammen med borgeren".

Handleplanen for demensindsatsen.

Lov om social service.

Bekendtgørelse om værdighedspolitik.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2018 til januar 2019: Høring af relevante råd og interessenter

Marts 2019: Politisk godkendelse af endeligt forslag til ny Ældre- og Værdighedspolitik.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Ældre og værdighedspolitik 2019

Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. 2019
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning, samt
 2. at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastlagt. I forslaget til kvalitetsstandarder er der, på baggrund af budgetaftalen for 2019, indarbejdet et serviceløft, således at alle borgere, der modtager hjælp til personlig pleje, som noget nyt kan vælge at få hjælp til bad dagligt på alle hverdage. Antal bade er et valg, borgeren selv træffer. På de øvrige områder er serviceniveauet fra 2018 fastholdt.

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m.v. for 2019 blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2018(sag nr. 60).

Kvalitetsstandarderne har herefter været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet, og Integrationsrådet har givet en skriftlig tilbagemelding om, at de har taget kvalitetsstandarderne til efterretning og ikke havde nogle bemærkninger.

Seniorrådet påpeger, at formuleringer som "så vidt muligt" og "det tilstræbes" undgås, idet formuleringerne ikke er målbare. Formuleringerne hidrører kvalitetsmålet om, at der tildeles et fast team af medarbejdere, således at den enkelte borger kender medarbejderne og har kendskab til borgeren. Forvaltningen vil i 2019 undersøge mulighederne for udtage stikprøver fra det nye planlægningsredskab der er under implementering.

Seniorrådet ønsker en større valgfrihed  af hyppigheden af rengøring, og hvis dette ikke er muligt, rengøring en gang om ugen.

Handicaprådet finder det tilfredsstillende, at serviceniveauet fra 2018 er fastholdt i 2019, og at der sker et løft i den personlig hygiejne, med tilbudet om muligheden for hjælp til bad op til fem gange om ugen.

Handicaprådet påpeger, at sagsbehandlingstiderne generelt bør være kortere. Forvaltningen vil i 2019 kigge på arbejdsgangene i visitationsafdelingen, med henblik på at vurdere muligheden for kortere sagsbehandlingstider. Det skal dog bemærkes, at hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp efter udskrivelse fra hospital, eller ved akut opstået behov for personlig hjælp, kan opstartes samme dag.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Lov om specialundervisning

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Budget 2019

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft den 1. januar 2019

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2019 for aflastning, BPA, boliger mv
Bilag 3: Seniorråd høringssvar - kvalitetsstandarder
Bilag 4: Handicapråd - høringssvar
Bilag 5: Høringssvar fra Integrationsrådet

Udpegning af medlemmer til Udsatterådet
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til medlemmer af Udsatterådet for perioden 2019-2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til medlemmer af Udsatterådet for perioden 2019-2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 6. december 2016 (sag nr. 74) medlemssammensætningen af det første Udsatteråd i Rødovre Kommune, herunder udpegning af formand, efter indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Forslaget var udarbejdet på baggrund af interviews med nøglepersoner inden for udsatteområdet, der også bidrog med input til udsattepolitikken.

Udsatterådet er valgt for en toårig periode. Ifølge vedtægterne skal konstitueringen af Udsatterådet fremadrettet ske ved, at alle interesserede kan tilmelde sig en bruttoliste over borgere, der ønsker at være medlem af rådet. Ud fra en gennemgang af bruttolisten med henblik på at sikre repræsentativitet fra alle nævnte områder i vedtægterne, § 4, stk. 2, forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til sammensætning af Udsatterådet for Social- og Sundhedsudvalget.

Udsatterådet skal bestå af højst 10 medlemmer og fem suppleanter. Rådet sammensættes, så det dækker områderne misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde, samt beskæftigelsesområdet. Udsatterådet kan også have enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til kommunens udsattepolitik. Der skal være en overvægt af borger-/brugerrepræsentanter i rådet (12 i alt) og et mindre antal medarbejderrepræsentanter (tre i alt). Medlemmerne deltager på lige fod i rådsmøderne.

Udsatterådet har afholdt en temadag den 1. november på Rødovregaard, hvor interesserede kunne høre om rådets arbejde, stille medlemmerne spørgsmål og skrive sig på bruttolisten som kandidat til Udsatterådet. Inden temadagen tog Social- og Sundhedsforvaltningen kontakt til væresteder, botilbud, den boligsociale indsats, Rådgivnings- og Behandlingscentret, Jobcentret, Frivilligcentret og andre relevante steder for at oplyse om temadagen og muligheden for at melde sig på bruttolisten. Der er også blevet annonceret for temadagen i Lokal Nyt og på Facebook, samt i Udsatterådets bod på RØDovredagen.

Forvaltningen foreslår en ny sammensætning af Udsatterådet, hvor der både er nye og tidligere medlemmer af rådet. Medlemmerne er valgt ud fra deres egne levede erfaringer eller faglige viden sammen med deres engagement og motivation for at gøre en forskel for socialt udsatte borgere. Ved at tidligere medlemmer fortsætter i rådet, vil det sikre en kontinuitet i Udsattterådets arbejde og aktiviteter. De nye medlemmer vil bidrage med ny energi og andre perspektiver på udsatteområdet.

Det er erfaringen fra Udsatterådets første valgperiode, at medarbejderrepræsentanter fra Rødovre Kommune er vigtige fagpersoner, der bidrager med relevant viden om kommunens eksisterende indsatser. Forvaltningen indstiller derfor tre repræsentanter, som dækker beskæftigelsesområdet, misbrugsbehandling, samt social- og psykiatriområdet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Første møde med det nye Rødovre Udsatteråd vil være i starten af 2019, hvor rådet skal konstituere sig og planlægge møder og aktiviteter for det kommende år.

Bilag

Bilag 1: Forslag til medlemmer af Rødovre Udsatteråd

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, forår 2019
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

På budget 2019 er der afsat 1.003.300 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2019 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2019 er der afsat 1003.300 kr. til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober (til forårssæsonen) og 1. april (til efterårssæsonen).

Der er indgået 62 ansøgninger, som fordeler sig på 33 ansøgninger til §18 og 29 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger for 600.729 kr. og under puljen for foreningstilskud §79 er der indkommet ansøgninger for 105.876 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i foråret 2019 fordeles 340.675 kr. til §18 og 97.698 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper, som Social- og Sundhedsudvalet godkendte på mødet den 6. februar 2018 (sag nr. 11):

 • Plads til alle foreningerne
 • Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed.

Der er modtaget fem ansøgninger til "Plads til alle i foreningerne" og tre ansøgninger til "Aktiviteter, der fremmer den fysiske mentale sundhed".

Udover de nævnte fokusområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Der kan eksempelvis være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • elleve ansøgninger inden for området "Aktiviteter for ældre og handicappede"
 • syv ansøgninger inden for området "Aktiviteter for børn, unge og familler"
 • en ansøgning inden for området "Aktiviteter for sindslidende"
 • tretten ansøgninger inden for området "Aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • en ansøgning inden for området "Oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • nul ansøgning inden for området "Aktiviteter for andre"

Foreningenstilskud §79 ydes til forebyggende og aktiviteter for ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold, primært foreningens medlemstal.

Bilaget indeholder en samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdvis §18 og §79 med en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §18 og §79.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forårspuljen 2019
Bilag 2: Indkomne ansøgninger §18 forår 2019
Bilag 3: Indkomne ansøgninger §79 forår 2019

Udkast til revideret frivillighedspolitik
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til revideret frivillighedspolitik til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til revideret frivillighedspolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet den 12. juni 2018 (sag nr. 42) godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag til proces for opdatering af politikken på det frivillige sociale område. Det blev godkendt, at opdateringen primært indebærer mindre tilretninger, herunder en layoutmæssig opdatering, så politikken kommer til at ligne Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige politikker. Med henblik på at få input til opdateringen har Rødovre Frivilligcenters bestyrelse drøftet politikken. Dette input er indarbejdet i opdateringen.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte også forvaltningens forslag om, at der om minimum fire år gennemføres en større proces, hvor de frivillige inddrages med henblik på at revidere vision, værdigrundlag og strategimål for det frivillige, sociale område.

Da der ved politikkens udarbejdelse i 2014 var en bred involvering af de frivillige, er det Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at politikkens vision, strategimål og værdigrundlag efter fire år grundlæggende stadigvæk er relevante. I politikken er visionen fortsat, at Rødovre Kommune skal være en af de bedste kommuner at være frivillig i. For at realisere denne vision arbejder vi med fire strategimål:

 1. Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats.
 2. Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet.
 3. Nye alliancer - Rødovre Kommune vil indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.
 4. Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk.   

 

Forvaltningens forslag til opdateringer

Generelt er politikkens indhold omstruktureret, så den ligner Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige politikker i forhold til rækkefølgen på elementer som værdier, vision og strategimål. Politikken har også fået en sproglig opdatering med nye informationer, f.eks. at Udsatterådets formand nu er en del af komitéen til Årets Ildsjæl.

 • Forordet er opdateret med vægt på anerkendelsen af de frivilliges bidrag til fællesskabet og kommunens vision ’Sammen om Rødovre’, samt fokus på strategimål 3 om social ansvarlighed.
 • "Hvad er frivilligt socialt arbejde" er rykket frem i politikken som en del af omstruktureringen og for at præcisere, at politikken alene omfatter indsatserne på det frivillige sociale område.
 • Det oprindelige værdigrundlag er omstruktureret til fire værdier for samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune, så værdierne ligner forvaltningens øvrige politikker. Værdierne handler fortsat om, at vi løser opgaverne i fællesskab med udgangspunkt i ’Sammen om Rødovre’, skaber gode rammer for aktivt medborgerskab, sikrer ligeværd og mangfoldighed, samt har et respektfuldt samarbejde. ”Vi giver tilbud om kompetenceudvikling” er udgået, da det nu er en opgave i Rødovre Frivilligcenters regi og ikke kommunens.
 • Visionen er uændret. ’Sammen om Rødovre’ og relationel velfærd er skrevet ind sammen med en sproglig opdatering af, at det frivillige sociale arbejde er det kit, der er med til at binde Rødovre sammen. Der er indsat teksten ’Fra vision til virkelighed’ om, hvordan frivilligpolitikken omsættes til handlinger. Det manglede i den seneste version og således får politikken samme ordlyd som de øvrige politikker.
 • Strategimål 1’s beskrivelse af Rødovre Frivilligcenters tilbud er komprimeret efter ønske fra Frivilligcentret selv, da aktuelle tilbud kan læses på Frivilligcentrets hjemmeside. Frivilligcentret har også tilført politikken en ny sætning om at have fokus på udvikling af samskabelsesprojekter sammen med kommunen.
 • Strategimål 2 har fået en sproglig opdatering i forhold til Årets Ildsjæl. Dialogmøde udgår, da aktiviteten ikke længere er aktuel.
 • Strategimål 3 om nye alliancer har fået en bredere formulering, så målet handler om at styrke den sociale ansvarlighed hos virksomheder og foreninger, der kan medvirke til at skabe mening og livskvalitet for borgere med særlige behov. Rødovre Kommune vil fortsat understøtte socialøkonomiske virksomheder.
 • Strategimål 4 er blevet opdateret med den aktuelle ansøgningsproces for støtte til det frivillige arbejde.

Efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af opdateringen af frivillighedspolitikken, arbejder Social- og Sundhedsforvaltningen videre med den layoutmæssige opdatering af politikken.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Politikkens layoutmæssige opdatering påbegyndes januar 2019.

Bilag

Bilag 1: Udkast til revideret politik på det frivillige sociale område

Diverse
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.50.