Social- og Sundhedsudvalget

15-01-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for social i perioden 20.11.2018 - 04.01.2019
 2. Orientering om folketingsbeslutning om afskaffelse af egenbetaling for kommunale akutpladser
 3. Mundtlig orientering om forløbsprogrammerne (KOL, Diabetes og Hjerte/Kar)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 20.11.2018 - 04.01.2019
Bilag 2: Orientering om lovændring om egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser

Status på demenshandleplan
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status for demenshandleplanen efter et år.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på demenshandleplanen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Demenshandleplanen blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 7. november 2017 (sag nr. 68). Demenshandleplanen er gældende gældende fra januar 2018 til december 2019.

Handleplanen bygger på Rødovres Ældrepolitik fra 2012 samt input fra et borgermøde om demens, der blev afholdt i juni 2017. Nationalt bygger handleplanen på Den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017 og regionalt på Forløbsprogram for patienter med demens fra 2011.

Demenshandleplanen indeholder fem prioriterede indsatser, der særligt skal arbejdes med inden for demensområdet:

 • Tidlig opsporing
 • Pleje, omsorg og rehabilitering
 • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
 • Demensvenlig kommune
 • Øget videns- og kompetenceniveau

Status for demenshandleplanen beskriver hvilke initiativer, der er sat i gang inden for de fem områder. Se bilag.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Ældrepolitik 2012

Den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

2018-2019

Bilag

Bilag 1: Status på demenshandleplan 2018

Etablering af Folkekøkken Rødovre
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der har i 2018 jf. budgetaftalen for 2018 været arbejdet med udviklingen af et folkekøkken i Rødovre. Forvaltningen foreligger evaluering heraf samt forslag til det videre arbejde med et folkekøkken.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget om etablering af et folkekøkken baseret på et frivilligt forenings set-up i Rødovre godkendes.
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningens forslag om at indgå en partnerskabsaftale med den kommende forening Folkekøkken Rødovre om drift og aktiviteter for folkekøkkenet godkendes.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+Ø) og 1 stemme imod (V)

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 6. marts 2018 at godkende procesforslaget til udvikling af et folkekøkken i Rødovre Kommune, hvortil der i budgettet for 2018 var afsat kr. 700.000. I den forbindelse har Social- og Sundhedsforvaltningen indgået et samarbejde med INSP, som har gode erfaringer med udvikling af folkekøkken og frivillighed, herunder at skabe fællesskabende aktiviteter på tværs af forskellige grupper i samfundet. 

Ambitionen med etablering af et folkekøkken i Rødovre er at skabe et socialt samlingssted, der kan danne rammen om fællesskaber og være med til at fremme aktiv deltagelse i lokalsamfundet. Folkekøkkenet kan være en base for nye former for åbne og inkluderende fællesskaber og nye måder at samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger, erhvervsliv og civilsamfund i Rødovre.

I perioden april-november 2018 er der etableret en stærkt motiveret frivilliggruppe samt afholdt 10 folkekøkken pop-ups, hvor der er blevet testet forskellige modeller for et folkekøkken. De 10 pop-ups er afholdt på tre forskellige adresser: Rødovre Gymnasium, kantinen på Rødovre Rådhus samt Sportscaféen i Rødovrehallen. Der har været særdeles stor lokal opbakning til folkekøkkenet med et deltagerantal på 30 – 150 gæster pr. gang. Samlet har der været 776 gæster i folkekøkkenet. Yderligere detaljer fremgår af vedhæftede bilag, henholdsvis evaluering af ”Folkekøkken Rødovre – et folkekøkken for alle” og notat om "Evaluering og opfølgning på udviklingen af et folkekøkken i Rødovre".

 

Jævnfør beslutningsgrundlaget fra 6. marts 2018 har der i evalueringen og opfølgningen på udviklingsprocessen været fokus på tre pejlemærker:

 • At etablere og drive et folkekøkken bygget på stærkt frivilligt engagement
 • At udvikle lokale fælleskaber, der inkluderer socialt udsatte ved fællesskaber, der er åbne for alle
 • At etablere en organisatorisk og økonomisk levedygtig folkekøkkenmodel

På baggrund af evalueringen foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at Kommunalbestyrelsen godkender etableringen af et folkekøkken i Rødovre. Det vil i første omgang bygge på en model, hvor frivilliggruppen stifter en forening, Folkekøkken Rødovre, som driver folkekøkkenet med en betalt køkkenleder på ét fast sted hver anden uge på en fast ugedag for alle borgere i Rødovre. Aktiviteter og initiativer omkring folkekøkkenet kan justeres afhængigt af frivilliggruppens overskud og folkekøkkenets udvikling, og kan derfor på sigt eventuelt afholdes fast på ugentlig basis.

Der er endnu ikke fundet et permanent sted til afholdelse af folkekøkken, men Social- og Sundhedsforvaltningen vil i første omgang forsøge at indgå en aftale med Sportscaféen i Rødovrehallen om brug af deres faciliteter. Sideløbende hermed vil der blive søgt efter et egnet permanent sted med industrikøkken. Uanset hvor folkekøkkenet finder sted, vil der fortsat skulle være et stort fokus på sund mad.

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2018 brugt 312.000 kr. til indkøb, formidling samt udvikling af folkekøkkenet. Restbeløbet tilbageføres kassen.

Ved fast etablering af folkekøkkenet må der påregnes udgifter til opstart (anskaffelse af udstyr), løn til køkkenleder samt udgift til lokaleleje. Forvaltningen fremlægger konkret økonomisk oversigt i forbindelse med fremlæggelse af en mulig partnerskabsaftale.

Tidsplan

Januar 2019: Kommunalbestyrelsen behandler mødesagen Folkekøkken Rødovre

Januar – februar 2019:De frivillige organiserer sig som foreningen Folkekøkken Rødovre, og partnerskabsaftalen søges indgået

Februar – august 2019: Folkekøkken Rødovre afholder folkekøkken hver anden uge

Marts/april 2019: Partnerskabsaftalen mellem Rødovre Kommune og Folkekøkkenet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget

August 2019: Evaluering og justering af partnerskabsaftale

Bilag

Bilag 1: Folkekøkken Rødovre - et folkekøkken for alle
Bilag 2: Evaluering og opfølgning på udviklingen af et folkekøkken i Rødovre

Diverse
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Møder med Seniorrådet i 2019:

-  9. april 2019

- 12. november 2019

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.00.