Social- og Sundhedsudvalget

12-03-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Sager 11 - 16

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedslisten for social i perioden 25.01.2019 - 28.02.2019
 2. Oplæg om Triestemodellen
 3. Børne- og Ungepanel

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 25.01.2019 - 28.02.2019
Bilag 2: Børne- og ungepanel

Oversigt over førtidspensionsafgørelser 2018
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for behandling af førtidspensionsafgørelser i 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for behandling af førtidspensionsafgørelser i 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der gives en årlig orientering om afgørelser af førtidspension.

Der blev i 2018 truffet afgørelse i 72 sager. Der er tilkendt førtidspension i 65 sager og givet syv afslag. I 2018 er der behandlet fire flere sager og tilkendt seks flere førtidspensioner end i 2017.

De forholdsvis få tilkendelser af førtidspension efter 2013 skyldes lovændringerne, der trådte i kraft 1. januar 2013, som stærkt begrænser retten til tilkendelse af førtidspension for personer under 40 år, og i øvrigt som hovedregel gælder for alle uden forudgående gennemførelse af et ressourceforløb.

Der er anket i tre sager, hvor den ene er positivt stadfæstet, og hvor de to andre endnu ikke er modtaget retur. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2018 været på seks uger, som er det samme niveau som i 2017.

De primære begrundelser for tilkendelse af førtidspension i 2018 har været diverse fysiske/psykiske/sociale lidelser, psykiske lidelser som angst depression m.v. og fysiske lidelser. Der er dobbelt så mange, der har fået tilkendt førtidspension på grund af PTSD i 2018 end i 2017. Færre har fået tilkendt førtidspension på grund af uhelbredelig cancer.

Fordelt på alder er der tilkendt 15 pensioner til personer under 30 år, 3 pensioner til personer i aldersgruppen 31-40 år, 12 pensioner til personer i aldersgruppen 41-50 og 35 pensioner til personer over 51 år. Tilkendelse af førtidspension til personer over 51 år er steget med 10 personer i 2018 i forhold til 2017. Stigningen skyldes, at en del har gennemført ressourceforløb, uden det har medført beskæftigelse eller potentiale for det.

Lov- og plangrundlag

Lov om social pension §§ 16, 17, 18 og 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over ftp-afgørelser 2018

Orientering om den boligsociale anvisning
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om den boligsociale anvisning i 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om den boligsociale anvisning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har en aftale med fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer i Rødovre om, at kommunen har anvisningsret til hver tredje ledige bolig, hvoraf hver anden af disse boliger fordeles til borgere med særlige behov. Såfremt en bolig på grund af lejens størrelse ikke kan udlejes til boligsocial anvisning, vil anvisning ske til borgere på den behovsbestemte liste. Aftalen blev indgået med virkning fra den 1. januar 2016 og gælder fire år frem.

Det er det boligsociale udvalg, der anviser de boligsociale lejligheder. Udvalget består af børne- og familiechefen og social- og psykiatrichefen. Anvisningen af de boligsociale lejligheder vurderes fortsat at fungere godt.

Den boligsociale liste var pr. 31. december 2018 på 270 godkendte ansøgere. Det er en ansøger mere end i 2017. Der har de seneste år været en stigende efterspørgsel efter billige lejeboliger. Det er vanskeligt at påvise årsagen til denne stigning, men det kan skyldes, at der er blevet opskrevet flere flygtninge på den boligsociale liste, og at nogle borgere på de sociale ydelser har fået en lavere indkomst, og derfor ikke har råd til at blive i deres bolig.

I 2018 har det boligsociale udvalg godkendt 153 ansøgere til bolig. I samme periode fik 117 ansøgere afslag med følgende begrundelser:

 • Flyttet i fremlejet bolig (44)
 • Flyttet ind hos familie/venner (38)
 • Indeklimaproblemer (3)
 • Søger større bolig/søger om større bolig i et andet boligområde (26)
 • Ej længere samliv i Rødovre (2)
 • Ingen adresse i Rødovre. Ingen tilknytning til Rødovre (4)

Af de 117 afslag er der 8 ansøgere, der enten skriftligt eller mundtligt har klaget over afslaget. Der er ikke givet medhold i nogen af klagerne.

Der er i 2018 anvist 81 boliger (samme antal som 2017) fordelt som følger:

 • Et-værelsesbolig (12)
 • To-værelsesbolig (33)
 • Tre-værelsesbolig (33)
 • Fire-værelsesbolig (3)

Der er pr. 1. januar 2019 opskrevet:

 • 38 ansøgere til et-værelsesbolig. Heraf kan 20 ansøgere max. betale 3.000 kr. i månedlig husleje.
 • 101 ansøgere til to-værelsesbolig. Heraf kan 73 ansøgere max. betale 5.000 kr. i månedlig husleje.
 • 60 ansøgere til tre-værelsesbolig. Heraf kan 39 ansøgere max. betale 6.000 kr. i månedlig husleje.
 • 52 ansøgere til fire-værelsesbolig. Heraf kan 23 ansøgere max. betale 7.000 kr. i månedlig husleje.

Ansøgernes lave betalingsevne gør, at den del af de borgere, der opskrives og godkendes på den boligsociale liste reelt aldrig vil modtage et boligtilbud. For eksempel er betalingsevnen for ansøgere til to-værelsesboliger for 25 ansøgere 3.100-4.000 kr. Det er en udfordring, da en to-værelsesbolig til under 4.000 kr. stort set ikke eksisterer i Rødovre. Tallene er udtryk for, at det fortsat er en stor udfordring at imødekomme behovet for små billige boliger i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Almenboligloven paragraf 59.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Boligsocial statistik for 2018

Tilsyn med botilbud 2018
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger tilsyn med Rødovre Kommunes botilbud for 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2013 vedtog Folketinget loven om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Lovens overordnede formål er at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere efter lov om social service. Fem tværkommunale socialtilsyn - ét i hver region - er oprettet som led i loven om socialtilsyn. Hvert socialtilsyn fører tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier i regionen. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, som står for tilsyn med Rødovre Kommunes sociale tilbud.

Socialtilsynet skal aflægge tilsyn minimum én gang årligt hos tilbuddene. I 2018 har tilsynet været på et anmeldt besøg hos Rødovrevej 386, et uanmeldt besøg hos Næsbyvej, samt fem uanmeldte besøg hos Bofællesskaberne i Rødovre:

 • Nyholms Allé
 • Medelbyvej 4
 • Bystrædet 33
 • Slotsherrens Vænge 6
 • Rødovrevej 382

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddene samlet set fungerer godt. Beboerne trives, og de oplever at få den omsorg og støtte, de individuelt har behov for. Medarbejderne møder beboerne med respekt og anerkendelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddene anvender relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppernes behov og tilbuddenes målsætninger. Der er fokus på beboernes inddragelse og indflydelse på eget liv.

Tilsynet vurderer, at tilbuddene har en tydelig organisering, kompetent ledelse og engagerede medarbejdere. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddene har implementeret en hensigtsmæssig dokumentationspraksis, som skal være med til at kvalificere den faglige indsats yderligere, hvor indsats og udvikling beskrives konkret og relevant.

Socialtilsynet har to opmærksomhedspunkter til bofællesskaberne. Det første handler om, at botilbuddet skal sikre, at regler for håndtering af personfølsomme oplysninger varetages i overensstemmelse med lovgivningen. Det andet punkt er, at tilbuddet skal sikre, at skærmen til overvågning på Slotsherrens Vænge, opfylder gældende lovgivning. Forvaltningen tager hånd om tilsynets opmærksomhedspunkter.

Udover Socialtilsynets tilsyn med botilbuddene, har Styrelsen for Patientsikkerhed også gennemført et tilsynsbesøg på Næsbyvej. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn på udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. .

Styrelsen vurderer, at Næsbyvej som behandlingssted indplaceres i kategorien: "Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden". Styrelsen har lagt vægt på, at Næsbyvej er veldrevet med gode procedurer og en grad af systematik og strukturer, der fremadrettet giver mulighed for faglig refleksion og fælles videndeling og læring. De fleste målepunkter var opfyldt, og det var styrelsens vurdering, at de uopfyldte målepunkter var af mindre betydning for patientsikkerheden, samt at ledelsen er opmærksom på mangler, i eksempelvis den sundhedsfaglige dokumentation. Næsbyvej har eftersendt dokumentation, som opfylder styrelsens anmodning, og tilsynet er derfor afsluttet uden yderligere bemærkninger.

Lov- og plangrundlag

§§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

§ 213 i sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport Bostederne for Psykis Sårbare inkl socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi
Bilag 2: Tilsynsrapport Bofællesskab Næsbyvej- sundhedsstyrelsen
Bilag 3: Tilsynsrapport - Endelig - Bofællesskaberne Rødovre

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimumstimetal for undervisning af elever, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette. For fortsat at sikre sammenhæng i Udviklingscenter Skiftesporets undervisning og behandling søges der, i lighed med de sidste fem år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til, at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2019/2020 fastlægges til 30 timer pr. uge for alle klassetrin.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger et minimumstimeantal for elevernes årlige skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende, vil det fulde timeantal for eleverne få alvorlige konsekvenser, for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet på Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

 • Individuelle samtaler med børn, unge og deres familier
 • Undervisning og supervision af personalet
 • Eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler og Børne- og Familieafdelingen

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love " (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der om reduktion af timeantallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. og 8. klassetrin, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé om ugen. For eleverne på 4. til 6. klassetrin, betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 undervisningstimer og tre timers lektiecafé. For de ældste elever betyder det fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 undervisningstimer og to timers lektiecafé.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan i følge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2019 og frem til 31. juli 2020.

Bilag

Bilag 1: Lov 51 "Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 20:30