Social- og Sundhedsudvalget

13-08-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (UP), sag 44-50

Sager 44 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Mundtlig orientering om forpladsen på Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2018 og 2019 pr. juli 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 21. maj 2019 til 22. juli 2019 har visitationsudvalget modtaget 25 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 17 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. En borger har takket nej til plejebolig, men er fortsat noteret på venteliste til et plejehjem efter eget ønske.

Pr. 22. juli 2019 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 18 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 12 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. 21 borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker otte borgere Plejehjemmet Ørbygård, seks borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, seks borger ønsker Ældrecentret Broparken, og en borger ønsker Dorthe Mariehjemmet.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Tre borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

20 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Ni af de 20 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For syv af de 20 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fire af de syv borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. juli 2019" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.

Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. juli 2019

Oversigt over sager om værgemål i 2018
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opgørelse over sager om værgemål på ældreområdet behandlet i 2018 til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opgørelse over sager om værgemål i 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I særlige tilfælde er det nødvendigt at ansøge Statsforvaltningen om tilladelse til at flytte en borger med nedsat psykisk funktionsevne i særligt botilbud uden samtykke. Dette foregår i henhold til servicelovens § 129, og formålet er at undgå, at borgeren kommer til skade, fordi vedkommende ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

I særlige tilfælde søger Social- og Sundhedsforvaltningen om personligt værgemål, økonomisk værgemål eller begge dele. Dette foregår i henhold til værgemålslovens § 5, hvis en borger på grund af sindslidelse, herunder svær demens, ikke er i stand til at varetage egne interesser.

Ansøgning om økonomisk og/eller personligt værgemål godkendes af ældre- og handicapchefen og sendes til afgørelse i Statsforvaltningen.

I perioden 1. januar - 31. december 2018 har Social- og Sundhedsforvaltningen behandlet følgende sager inden for området værgemål:

Status / områder

Optagelse i særligt botilbud uden samtykke

Personligt eller personligt og økonomisk værgemål

Økonomisk værgemål

Medhold

1

0

2

Ikke medhold

0

0

0

Ikke afgjort endnu

0

0

0

I de sager hvor der er afsendt ansøgning til Statsforvaltningen er lovens krav opfyldt. Det betyder:

  • At det har drejet sig om borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne
  • At man har forsøgt at finde mindre indgribende metoder, inden der er taget beslutning om ansøgning
  • At der er en faglig begrundelse for, at ansøgningen har været nødvendig.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 129.

Værgemålsloven § 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Proces for udvikling af helhedsplan for psykisk sårbare
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til proces for udvikling af helhedsplan for psykisk sårbare. Processen, der foreslås gennemført i efteråret 2019, skal give input til en helhedsplan for psykisk sårbare voksne i Rødovre Kommune og komme med forslag til konkrete indsatser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til proces for udvikling af helhedsplan for psykiske sårbare godkendes. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Processen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for det tværgående samarbejde omkring mennesker med psykisk sårbarhed, så de oplever, at kommunen tilrettelægger en sammenhængende, helhedsorienteret og overskuelig indsats. Derudover kan processen give anledning til at revidere dele af kommunens Handicappolitik og Udsattepolitik.

Målgruppen for helhedsplanen er psykisk sårbare voksne i Rødovre, der har brug for støtte fra kommunen for at få en hverdag til at fungere.  

Det er vigtigt at give dette område et eftersyn. Antallet af psykisk sårbare er stigende. Hver femte dansker oplever at have ondt i livet på et eller andet tidspunkt, og særligt ungdommen er en sårbar periode. Psykisk sårbare udgør en bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget – både fra person til person og over tid for den enkelte. Fælles for mennesker med en psykisk diagnose er dog, at de har øget risiko for at have svage sociale relationer, en svag tilknytning til arbejdsmarkedet og fysiske helbredsproblemer. Det kan betyde, at de modtager mange ydelser og indsatser på tværs af forvaltninger og lovgivninger med fare for, at kontaktfladen bliver uoverskuelig.  

Helhedsplanen tager afsæt i Rødovre Kommunes Handicappolitik og Udsattepolitik, der fokuserer på tilgange som rehabilitering og recovery samt på at medinddrage borgeren på egne præmisser. Derudover vil helhedsplanen bygge på principper og ledetråde fra Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ’Sammen med borgeren’.

Inspiration til udviklingen af helhedsplanen vil blandt andet komme fra Regeringens og KL´s aftale om en mere koordineret, sammenhængende og overskuelig indsats for borgere med komplekse og sammensatte problematikker (én plan) og fra Trieste-modellen. Input kommer fra interviews med centrale interessenter og erfaring fra andre kommuner. Interessenterne vil blive inddraget på forskellige niveauer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August 2019: Godkendelse af proces for udvikling af helhedsplan

September - oktober 2019: Interview med interessenter og undersøgelse af erfaringer fra andre kommuner

November 2019 - januar 2020: Udvikling af forslag til helhedsplan

Første kvartal 2020: Politisk behandling af forslaget 

Bilag

Bilag 1: Procesplan for udvikling af helhedsplan for psykisk sårbare i Rødovre

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslag 2020 - 2023
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2020 - 2023, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 18. september 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag SOSU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag SOSU - Hvide bokse tilrettet

Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.45