Social- og Sundhedsudvalget

10-09-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 51-57
Marianne Christensen (Ø), sag 51-57

Sager 51 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for social i perioden 29.05.2019 - 28.08.2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.05.2019 - 28.08.2019

Orientering om rusmiddelbehandlingen i Rødovre Kommune
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger orientering om rusmiddelbehandlingen i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om rusmiddelbehandlingen i Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådgivnings- og Behandlingscenteret (RBC) er et frivilligt tilbud til borgere over 16 år i Rødovre Kommune, der har et problematisk forbrug af rusmidler, og som har brug for ambulant social behandling. Borgere med behov for lægelig/medicinsk behandling, visiteres via RBC til et relevant tilbud, som arbejder under Sundhedslovens § 142.

RBC har følgende tilbud:

 • Motivationsforløb for borgere, der vil lave en ændring i deres liv og stofindtag, men som har brug for støtte til at finde metoden. Forløbet kan både foregå individuelt og i gruppe.
 • Stoffri forløb for borgere, der er ny-stoffri, og som har brug for støtte til at undgå tilbagefald og til at være i livet uden stoffer. Forløbet kan både foregå individuelt og i gruppe.
 • Anonym behandling over tre rådgivende samtaler.
 • Efterbehandling for borgere, som har længere tids stoffrihed, men har brug for støtte til at fastholde stoffriheden. Forløbet kan både foregå individuelt og i gruppe.
 • RBC har i 2019 særligt fokus på de unge under 25 år, som tilbydes forløb, der er baseret på tanken i U-turn og U18.
 • MCMI-screening der kortlægger borgerens personlighedsstruktur, og som kan bruges som arbejdsredskab for både behandler, psykolog og ved viderehenvisning til egen læge.
 • Samtaler ved psykolog  (i alt fem gange) hvis det vurderes, at borgeren har psykiske problematikker, der står i vejen for stoffrihed.
 • Nada som er øreakupunktur, der gives mod abstinenser, uro, stress, dårlig søvn m.m.
 • Alle pårørende til indskrevne i RBC, samt pårørende bosiddende i Rødovre tilbydes tre pårørendesamtaler.
 • Rådgivning til alle, der har brug for mere viden om problematiske forbrug af rusmidler, herunder skoler, klubber, privatpraktiserende læger, kommunale samarbejdspartnere m.m.

RBC gør brug af evidensbaserede metoder, det vil sige metoder, der er videnskabeligt dokumenterede, eller hvor anden god viden om værdien af metoden foreligger.

Alle borgere, der er indskrevet i RBC, udarbejder en behandlingsplan i samarbejde med deres behandler. Denne behandlingsplan bliver taget op og revideret undervejs i behandlingsforløbet, hvorved det sikres, at borger og behandler følger samme plan.

RBC samarbejder med rusmiddelbehandlingscenteret KABS, Novavi (tidligere kendt som Lænken) og diverse kommunale tilbud til borgere, der bor i botilbud uden for Rødovre og diverse døgnbehandlings- og dagbehandlingstilbud for borgere, der ikke profiterer af den ambulante behandling.

På mødet vil Social- og Sundhedsforvaltningen redegøre for status på arbejdet i RBC.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens § 101.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Kommunalt tilsyn på plejehjem og hjemmepleje 2019 efter høring
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har foretaget tilsyn på de fire plejehjem i Rødovre samt i Rødovre Hjemmepleje og hos Altiden Hjemmepleje. Tilsynsrapporterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i maj 2019 (sag nr. 28), og de blev efterfølgende sendt til høring i plejehjemmenes bruger- pårørenderåd samt i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet fem høringssvar.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at de indkomne høringssvar tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporterne har været i høring fra den 15. maj til den 5. august 2019. Høringsberettigede er bruger-pårørenderåd på de fire plejehjem samt Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Der er indkommet høringssvar fra bruger- pårørenderådene på Plejehjemmet Engskrænten og Ældrecenter Broparken samt fra Seniorrådet og Handicaprådet. Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet og Integrationsrådet havde ingen bemærkninger. Desuden er der kommet svar fra Plejehjemmet Ørbygård, der grundet processen med ombygning ikke har et fungerende bruger- pårørenderåd, men i stedet har drøftet tilsynsrapporterne på et informationsmøde, hvor beboere og pårørende deltog. Bemærkninger herfra er medtaget på linje med høringssvar fra de etablerede bruger- pårørenderåd.

Høringssvarene giver anledning til følgende bemærkninger:

Behovet for flere plejehjemspladser:

Rødovre Kommune har fokus på, at kapaciteten på plejehjemmene afspejler behovet blandt kommunens borgere. Udvidelsen af Plejehjemmet Ørbygård er del af dette, og det vurderes, at med udvidelsen af Ørbygård vil behovet for plejehjemspladser være dækket i mange år fremover.

Beboersammensætningen på plejehjemmene:

Den demografiske udvikling går i retning af, at borgerne bliver ældre, og at de lever længere med sygdom. Samtidig er der blevet bedre muligheder for, at borgerne kan blive boende i eget hjem, hvilket er et ønske blandt mange borgere og deres pårørende. Dette afspejles i beboersammensætningen på plejehjemmene, hvor beboerne over en årrække er blevet mere plejekrævende. På alle plejehjem arbejdes med at skabe en god hverdag for alle beboere, uanset deres fysiske og kognitive funktionsniveau.

Borgere med komplekse pleje- og omsorgsbehov:

For at ruste personalet i både hjemmeplejen og på plejehjem til at varetage komplekse plejeopgaver er der løbende kompetenceudvikling af medarbejderne i form af sparring og opkvalificering. Desuden er der tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem plejehjemmene, og mellem plejehjem og hjemmepleje.

Altiden Hjemmepleje:

Rødovre Kommune har inviteret Altiden Hjemmepleje til et møde, hvor punkterne i tilsynsrapporten og rammerne for et styrket samarbejde drøftes.

Cura /Fælles Sprog III:

Tidspunktet for tilsynet faldt sammen med implementeringen af Cura og Fælles Sprog III (FSIII), derfor fyldte dette meget under tilsynene. I dag er der udbredt tilfredshed med Cura og FSIII og problematikken med medicinhåndtering er løst. Der vil fortsat være stor opmærksomhed på implementeringen af Cura og Fælles Sprog III.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar

Orientering om lovændring af de forebyggende hjemmebesøg
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Folketinget vedtog den 25. april 2019 ændring af lov om social service - målretning af de forebyggende hjemmebesøg.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om ændring af lov om social service - målretning af de forebyggende hjemmebesøg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg, som er sundhedssamtaler med en sygeplejerske i borgerens eget hjem.

Den nuværende praksis er, at tilbud om forebyggende hjemmebesøg gives fast til alle borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, eller kun modtager praktisk hjælp, det år de fylder 75 og 80 år. Fra borgeren fylder 81 år tilbydes et årligt besøg. Udover de faste besøg tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 til 80 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne eller efter ægtefælle eller samlevers dødsfald, dette tilbud gives ca. seks uger efter dødsfaldet.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at øge borgerens tryghed og at støtte borgeren i fortsat at klare hverdagen selv. Samtalerne drejer sig om det, der optager den enkelte i hverdagen. Det kan f.eks. være trivsel, sundhed, boligsituation, økonomi og tanker om fremtiden. Under besøget kan sygeplejersken give råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder. Sygeplejersken vil tilbyde ekstra besøg, f.eks. i forbindelse med dødsfald i familien.

Lovændringen indebærer, at der skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i deres fyldte 70 år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed, eksempelvis som følge af overgangen fra arbejde til pension. Derudover er formålet at styrke opsporingen af ældre, som er i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, og som ikke har en nærtstående i dagligdagen, som kan bistå dem.

Med lovændringen fastholdes pligten til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle 75- og 80 årige, mens aldersgrænsen for tilbud om et årligt besøg flyttes op fra det fyldte 80 år til det fyldte 82 år. Derudover skal der tilbydes behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, i aldersgrupen 65 år til 81 år.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2019.

Kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg forlægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget på novembermødet.

Indgåelse af fælles udbud på STU-området
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Rødovre Kommune er, sammen med flere omegnskommuner, inviteret til at indgå samarbejde om et fælles udbud i forhold til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag om, at Rødovre Kommune indgår i dette samarbejde til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag om at Rødovre Kommune indgår i samarbejde med omegnskommunerne om et fælles udbud på STU-området godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har et tilbud om STU til unge sentudviklede mellem 16 og 25 år med generelle indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser. STU´en tilbyder værksteder i forhold til sløjd og krea, musik, IT, samt cykel og teknik. Eleverne kan vælge mellem fagene dansk, matematik og engelsk. Obligatoriske fag er samfundsfag, privatøkonomi og ungdomsliv. Der er aktuelt 8 unge i tilbuddet, som holder til på Nyholms Allé 47 i Rødovre.

Det er et forholdsvis lille tilbud, hvorfor kommunen har behov for at købe STU tilbud fra andre kommuner/private leverandører, når kommunens eget tilbud ikke matcher borgerens behov.

Lyngby-Taarbæk Kommune har rettet henvendelse til flere omegnskommuner for at samarbejde om et fælles udbud på STU-området med henblik på at få et antal leverandører til en fast lav pris, som matcher bredden i målgruppen. Der er gode erfaringer fra tidligere udbud bl.a. i Gentofte kommune, hvor udgifterne forbundet med køb af STU forløb er faldet som en konsekvens af den faste lave pris.

Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Ballerup og Glostrup kommune deltager i udbuddet indtil videre. Herlev Kommune afventer politisk godkendelse. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at kommunen deltager i det fælles udbud for at sikre den bedst mulige pris i forbindelse med køb af eksterne STU tilbud. Udover ønsket om faste lave priser har det også været en væsentlig betingelse:

 • at Rødovre Kommune kan fastholde det samme serviceniveau og kvalitet i tilbuddet,
 • at udbuddet vægter kvalitet med 65 % og pris med 35 % og
 • at deltagelse i udbuddet ikke har konsekvens for driften af Rødovre Kommunes eget STU tilbud.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Leverandørerne forventes at være udpeget marts 2020.

Høringssvar til KKR's udkast til strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 KKR-mål for sundhed, godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2017 (sag nr. 68). Et af målene var "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

KKR Hovedstaden har nu sendt udkast til fælles strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed til høring i de politiske udvalg i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til høringssvar til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til høringssvar til udkast til fælles kommunal strategi og inspirationskatalog i forhold til unges fysiske og mental sundhed drøftes og godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet.

Dette arbejde resulterede i vedtagelse af "KKR-mål for sundhed - kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske område i Region Hovedstaden" som indholder tre fælles mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår det, at KKR skal:

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokale samarbejder mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle eksempler på lokale eller tværgående indsatser på området til kommunerne.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der fokus på kommunale initiativer som:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (f.eks. ryge- og alkoholpolitikker)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne, uanset hvor stor en andel der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategien omsat til virkelighed.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende høringssvar:

"Rødovre Kommune hilser både strategi og inspirationskataloget velkomment. De indeholder begge rigtig mange gode elementer. For at kunne påvirke unges fysiske og mentale sundhed er det af afgørende betydning at indgå i samarbejde med ungdomsuddannelserne, som er de rammer, de unge befinder sig i.  Det er vigtigt at inddrage uddannelsesinstitutionerne på et tidligt tidspunkt i processen, og det er ligeledes vigtigt, at kommunerne kan samarbejde på tværs i samspillet med uddannelsesinstitutionerne."

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020. Herefter vil den endeligt vedtagne strategi og inspirationskataloget blive udsendt til kommunerne for at styrke samarbejdet lokalt og give gensidig inspiration til nye indsatser.

Bilag

Bilag 1: Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed_fagudvalg
Bilag 2: KKR strategi - unges sundhed_FINAL
Bilag 3: KKR strategi - unges sundhed - inspirationskatalog

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 20.15.