Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2019

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 71 - 77

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 30.10.2019 - 20.11.2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.10.2019 - 20.11.2019

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2018 og 2019 pr. november 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 17. september 2019 til 11. november 2019 har visitationsudvalget modtaget 26 ansøgninger. En borger har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig. Borgeren var ikke i personkredsen for ansøgning til plejebolig og havde i indeværende år fået afslag på ældrebolig, hvor Ankestyrelsen efterfølgende kom til samme resultat.

I samme periode er 15 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune, heraf to ægtepar. To af de 15 borgere er fra anden kommune. To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Tre borgere har takket nej til plejebolig. To af borgerne er fortsat noteret på den generelle venteliste, mens den tredje borger er noteret på den specifikke venteliste.

Pr. 11. november 2019 er der en ledig plejebolig, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På denne venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 20 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ni borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønsker

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. 20 borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker ni borgere Plejehjemmet Ørbygård, fem borgere Ældrecentret Broparken, fire borgere Plejehjemmet Engskrænten og to borgere Dorthe Mariehjemmet.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
To borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

18 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 11 ud af de 18 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For seks af de 18 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fire af de seks borgere hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

I starten af november måned 2019 er der sendt brev med tilbud om plejebolig på det nybyggede Plejehjem Ørbygård til alle de borgere, der er noteret på den generelle venteliste samt til de borgere, der specifikt søger plejebolig på Plejehjemmet Ørbygård.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.
Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. november 2019

Status på Ældre- og Værdighedspolitik og puljemidler
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på Ældre- og Værdighedspolitikken, herunder udmøntning af midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje og puljen til bedre bemanding.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Status på Ældre- og Værdighedspolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog Ældre- og Værdighedspolitikken på møde den 30. april 2019 (sag nr. 68). Strategimålene på ældreområdet er "Et aktivt liv med høj livskvalitet", "Sundhed hele livet", "Et trygt og værdigt ældreliv" og "En del af et fællesskab". Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Ældre- og Værdighedspolitikken besluttet, at der skulle forelægges en status på indsatserne på ældreområdet sidst på året.

Indsatserne er en udmøntning af Rødovre Kommunes ældre- og værdighedspolitik samt handleplanen på demensindsatsen. Indsatserne i 2019 tager udgangspunkt i de politiske prioriteringer af midlerne til en mere værdig ældrepleje og puljen til bedre bemanding, og status er derfor ikke en udtømmende beskrivelse af initiativer og aktiviteter, der er på ældreområdet. I prioriteringen af indsatserne, er der lagt vægt på at understøtte indsatser for de svageste ældre i eget hjem og på plejehjemmene.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne i 2019 er finansieret af pulje til en mere værdig ældrepleje på 7.404.000 kr. og af pulje til bedre bemanding på 3.564.000 kr. Begge puljer bliver tilført Rødovre Kommune som tilskud og indarbejdet i budget 2020ff.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på Ældre- og værdighedspolitikken

Fælles udbud af dagbehandling på børne- og ungeområdet
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag om at indgå i fælles udbud af dagbehandling. Københavns Kommune har inviteret Rødovre Kommune og andre omegnskommuner til at deltage i et fælles udbud af dagbehandling. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag om at indgå i fælles udbud af dagbehandling godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har iværksat en proces med at udvikle et udbud af dagbehandling for børn og unge med særlige udfordringer. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune, 4-kommune samarbejdet (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal) samt Indkøbsfællesskab Nordsjælland henvendt sig for at høre om muligheden for at deltage i udbuddet. Efterfølgende har Københavns Kommune henvendt sig til Hvidovre, Tårnby, Dragør og Rødovre kommuner og tilbudt dem at deltage i udbuddet.

Rødovre Kommune har et eget dagbehandlingstilbud, Udviklingscenter Skiftesporet, der tilbyder undervisning og udviklingsforløb for børn, unge og deres familier med henblik på, at børnene og de unge kan vende tilbage til undervisningsforløb i folkeskolen eller i ungdomsuddannelser. Vi vil fortsat kunne bruge vores eget tilbud.

Godt 50 procent af børn og unge med behov for dagbehandlingstilbud i Rødovre, visiteres til Udviklingscenter Skiftesporet. De øvrige visiteres til udenbys tilbud. Det er primært børn og unge med særlige udfordringer inden for områder som angst og autisme samt børn og unge fra familier, der har et stort behov for behandling i form af et heldagstilbud, der visiteres til eksterne tilbud.

Forvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune tilslutter sig udbuddet. Fordelene ved at indgå et fælles udbud er:

 • billigere priser på ydelserne
 • højere faglig kvalitet i tilbuddet
 • øget specialisering
 • øget tværkommunalt samarbejde på et fagligt vanskeligt område.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kontrakterne indgåes ultimo maj 2020. Udbuddet træder i kraft pr. 1. august 2020.

Bilag

Bilag 1: Information om tværkommunalt udbudssamarbejde om dagbehandling

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, forår 2020
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

På budget 2020 er der afsat 1.018.407 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2020 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2020 er der afsat 1.018.407 kr. til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober (til forårssæsonen) og 1. april (til efterårssæsonen).

Der er indgået 56 ansøgninger, som fordeler sig på 28 ansøgninger til §18 og 28 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger for 395.857 kr., og under puljen for foreningstilskud §79 er der indkommet ansøgninger for 129.786 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i foråret 2020 fordeles 268.075 kr. til §18 og 92.289 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper, som Social- og Sundhedsudvalet godkendte på mødet den 5. februar 2019 (sag nr. 8):

 • Ensomhed
 • Tilflyttere i foreningslivet

Der er modtaget sytten ansøgninger til "Ensomhed" og seks ansøgninger til "Tilflyttere i foreningslivet".

Udover de nævnte fokusområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Det kan eksempelvis være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • ni ansøgninger inden for området "Aktiviteter for ældre og handicappede"
 • ni ansøgninger inden for området "Aktiviteter for børn, unge og familler"
 • nul ansøgning inden for området "Aktiviteter for sindslidende"
 • ni ansøgninger inden for området "Aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • en ansøgning inden for området "Oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • nul ansøgning inden for området "Aktiviteter for andre"

Foreningstilskud §79 ydes til forebyggende og aktiviteter for ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold, primært foreningens medlemstal.

Bilaget indeholder en samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdvis §18 og §79 med en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §18 og §79.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forårspuljen 2020
Bilag 2: Indkomne ansøgninger pgf 18 - forår 2020
Bilag 3: Indkomne ansøgninger pgf 79 - forår 2020

Forslag til Rødovrestrategi - Sammen om en bæredygtig udvikling
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre. I strategien er der arbejdet videre med den politiske vision om velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre” og arbejdet med bæredygtighed i Kommuneplan 2018.

I Forslag til Rødovrestrategi 2020 beskrives, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: Demokrati, miljø, økonomi, kulturelle og det sociale område. Rødovrestrategien beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatsområder inden for de fem områder understøtter realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

I første omgang tager indsatserne afsæt i realisering af otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsens vision om at realisere alle 17 verdensmål igangsættes i 2020.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra januar til marts 2020 samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med strategiens høringsperiode. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en plan- og en agenda 21-strategi inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelese med strategien.

Rødovrestrategiens indhold 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2019, sag nr. 56, at revidere Kommuneplan 2018 med udgangspunkt i tre overordnede emner:

1. Sammen om Rødovre

2. Bæredygtighed

3. Byudviklingsområder

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2020, at Kommuneplan 2022 skal udarbejdes som en digital kommuneplan og dermed som en fuld revision af Kommuneplan 2018, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Forslag til Rødovrestrategi 2020 indeholder en beskrivelse af de overordnede mål og indsatsområder, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2022.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Rødovrestrategien er i lighed med tidligere planstrategier en kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi, der med beskrivelsen af mål og indsatsområder inden for bæredygtighed, skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre.

Fælles mål

Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal derfor bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien.

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Inddragelsesprocessen er foregået henholdsvis som dialog med borgere på Rødovredagen den 7. september og som workshop om bæredygtig udvikling i kommunen for inviterede interessenter. Processen har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Bydudviklingsområder og fokusområder

I den kommende planperiode udpeges tre byudviklingsområder. To områder har også været udpeget i Kommuneplan 2018. Det drejer sig om Bykernen og Rødovre Syd. Valhøj erhvervskvarter er udpeget som nyt udviklingsområde.

Udover byudviklingsområderne er der to områder, der vurderes som vigtige fokusområder i den næste planperiode inden for den fysiske planlægning af kommunen. Det drejer sig om områderne omkring de gennemskærende veje: Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej samt kolonihaveområderne.

Strategiens forudsætninger

Kommunen skal forholde sig til en lang række planer og projekter, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervsministeriet. Herunder samarbejde med andre kommuner og regioner.

Nogle af de planer og projekter Rødovre Kommune skal forholde sig til er bl.a. Fingerplan 2019, der blev udstedt af Erhvervsstyrelsen i 2019 samt Greater Copenhagen, der fortsat er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark.

Borgermøde i høringsperioden

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde, der har til formål at sætte arbejdet i gang med alle de 17 verdensmål i høringsperioden. Mødet skal planlægges og afholdes med repræsentanter fra alle forvaltninger.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer

Rødovrestrategi 2020 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af §3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2019: Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Januar 2020: Forslag til Rødovrestrategi 2020 offentliggøres.

Januar-marts 2020:
Forslag til Rødovrestrategi 2020 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Afholdelse af borgermøde i høringsperioden.

Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.

Juni 2020: Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Opfølgning på inddragelse

Diverse
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Birgitte Glifberg er kontaktperson på plejehjemmet Ørbygård.