Social- og Sundhedsudvalget

14-01-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 1 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om det boligsociale arbejde i Kærene.
 2. Nyhedsliste for Social i perioden 21.11.2019 - 06.01.2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 21.11.2019 - 06.01.2020

Anlægsregnskab vedrørende facaderenovering af Rødovre Træningscenter Broparken
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2017 bevilget i alt 7.300.000 kr til renovering af vinduer og facader på Træningscenter Broparken.

Der er forbrugt 7.307.267 kr. svarende til et merforbrug på 7.267 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 7.267 kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Træningscenter Broparken varetager genoptræning af borgere, som udskrives fra hospital med en genoptræningsplan samt opgaver, hvor sundhedsfremme og forebyggelse falder inden for træningsområdet. Derudover giver træningscentret tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til kommunens pensionister.

I efteråret 2011 blev der konstateret skadelige mængder af PCB på Træningscenter Broparken, og der blev iværksat midlertidige løsninger i form af øget ventilation.

Derudover var vinduerne stærkt nedbrudte, og på grund af deres stand var der betydelige kulde- og trækgener i den kolde del af året, mens de ikke kunne åbnes for udluftning i den varme del af året.

På baggrund af facadepartiernes tilstand og for at forbedre energitilstanden væsentligt, blev der iværksat et projekt med udskiftning af vinduer og udskiftning af de lette facader med materialer og farver, som harmonerer med den eksisterende bygning og de omkringliggende bygninger.

Der er samtidig foretaget PBC sanering af bygningen. 

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 7.267 kr. er finansieret ved træk på kassebeholdningen

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab af 6. december 2019 fra Teknisk Forvaltning

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2020 for ældre- og handicapområdet
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne 2020 for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning, samt
 2. at kvalitetsstandarderne godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg (Lov om social service § 79) er opdateret på baggrund af Folketingets vedtagelse den 25. april 2019 af ændring af lov om de forebyggende hjemmebesøg. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om dette på møde den 10. september 2019 (sag nr. 54).

Kvalitetsstandarderne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2019 (sag nr. 65) og har herefter været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Nedenfor gennemgås høringssvar med Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer.

Kvalitetsstandarden "Praktisk hjælp i hjemmet":

Seniorrådet har foreslået, at ydelsen "Rengøring" øges, så borgeren får mulighed for selv at vælge, hvor ofte der ønskes rengøring, enten en gang om ugen, hver 14. dag eller hver 3. uge. Alternativt foreslås, at ydelsen tilbydes en gang ugentligt. Kommentar: Dette forslag kan ikke rummes inden for rammerne af det budget, der er vedtaget for 2020 og bør fremlægges ved høringsprocessen i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Både Seniorrådet og Handicaprådet ønsker, at fleksibel hjemmehjælp benyttes maksimalt, så borger i samarbejde med medarbejder kan bytte den visiterede indsats til andre indsatser inden for den visiterede ramme. Kommentar: Fleksibel hjemmehjælp er en central værdi, der er beskrevet i de eksisterende kvalitetsstandarder, og som udleves i praksis inden for de beskrevne rammer og det vurderes, at både borgere og medarbejdere har fokus på muligheden.

Handicaprådet efterlyser rengøring over nå-højde. Dette udføres ved ydelsen "Årlige hovedrengøring", hvor borger og medarbejder sammen prioriterer opgaverne. Seniorrådet ønsker, at det i ydelsen "Årlig hovedrengøring" tydeliggøres, at omfanget af hovedrengøringen skal aftales med borgeren. Kommentar: Dette skrives ind i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet ønsker en mere præcis beskrivelse af opfølgning på ydelsen. Kommentar: Det bliver præciseret, at der som udgangspunkt skal følges op på den visiterede ydelse mindst en gang årligt.

Både Seniorrådet og Handicaprådet efterspørger færre forskellige medarbejdere hos den enkelte borger. Kommentar: Dette er et stadigt fokusområde, der arbejdes med i planlægningen af den daglige drift.

Handicaprådet spørger ind til ydelsen Selvbestemte aktiviteter, også omtalt som klippekortet. Kommentar: Ordningen forringes ikke, men videreføres uændret.

Både Handicaprådet og Seniorrådet har bemærket, at det under Praktiske informationer er anført, at der skal være ryddet sne. Kommentar: Borgere, der ikke selv er i stand til at rydde sne, og er berettiget til personligt tillæg, kan modtage tillæg til snerydning og haveordning og behøver således ikke selv at stå for rydningen.

Ud over høringssvar til kvalitetsstandard for "Praktisk hjælp i hjemmet" er der kommet høringssvar til følgende kvalitetsstandarder:

"Genoptræning af funktionsnedsættelser" og "Vedligeholdelse af færdigheder": Handicaprådet anser fristerne på henholdsvis 14 dage for genoptræning og otte uger for vedligeholdelse for at være for lange. Kommentar: Der arbejdes til stadighed på at optimere tidsfristerne, og i praksis kan tidsrammen være kortere, da det er de maksimale tidsfrister, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.

"Madservice med udbringning": Handicaprådet efterspørger mulighed for vegetarkost. Integrationsrådet efterspørger mulighed for mere differentieret mad for etniske minoriteter. Kommentar: Både vegetarkost og andre ønsker imødekommes, i madservice tages hensyn til individuelle ønsker og hensyn.

"Forebyggende hjemmebesøg": Handicaprådet vurderer, at man ikke kommer rundt til alle borgere i målgruppen. Kommentar: Ydelsen er ændret på baggrund af en lovændring i 2019, og i den forbindelse blev målgruppen udvidet. Det er derfor meget tidligt at vurdere, hvorvidt man kommer rundt til målgruppen.

Ud over de eksisterende kvalitetsstandarder efterspørger Seniorrådet en kvalitetsstandard for Akutfunktionen. Kommentar: Der er udarbejdet en national kvalitetsstandard for akutfunktioner i regi af Sundhedsstyrelsen, som Rødovre Kommune arbejder efter.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om specialundervisning.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2020. Ændringerne for de forebyggende hjemmebesøg har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar kvalitetsstandarder 2020 endelig version
Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 3: Høringssvar om kvalitetsstandarter i Rødovre kommune 2019
Bilag 4: Kvalitetsstandarder 2020 for aflastning, BPA, boliger mv
Bilag 5: Kvalitetsstandard 2020 for forebyggende hjemmebesøg
Bilag 6: Integrationsrådets høringssvar til kvalitetsstandarder 2020 på ældre- og handicapområdet

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling på baggrund af midler fra Trygfonden
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en udgiftsneutral tillægsbevilling på baggrund af modtagelse af midler fra Trygfonden til projekt 'Stærke familiefællesskaber'. Der gives samtidig en kort orientering om status på brobyggerindsatsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling med en indtægts- og udgiftsbevilling på 239.650 kroner til Social- og Sundhedsudvalget samt
 2. at orientering om status på brobyggerindsatsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i samarbejde med konsulentvirksomheden 'Future By We' ansøgt Trygfonden om midler til projekt 'Stærke familiefællesskaber' og har den 11. december 2019 modtaget tilsagn fra Trygfonden om det ansøgte beløb (239.650 kroner).

Baggrunden for projektet er, at vi i Rødovre oplever problemer med en gruppe unge mellem 13-17 år, der er kendetegnet ved, at de:

 • begår kriminalitet så som hærværk, vold, afpresning, tyveri
 • kun sporadisk går i skole
 • mangler fritidsinteresser
 • har et problematisk forbrug af rusmidler (hash/alkohol).

De hidtil anvendte tilbud og metoder har vist sig utilstrækkelige i forhold til at nå denne gruppe af unge. Derudover oplever vi en gruppe unge, der ser ud til at være i risiko for at udvikle lignende problemstillinger. Forældrene beskriver, at der ofte er et højt konfliktniveau i familierne, og at de mangler konkrete værktøjer og metoder til at skabe nye kommunikationsformer og relationer til deres børn.

Formålet med projektet er derfor at udvikle nye metoder til inddragelse af forældre, herunder at udvikle og udbyde et kursusforløb, der giver både forældre og unge værktøjer til at etablere en ny og mere hensigtsmæssig kommunikation og relation, der kan understøtte adfærdsændringer hos de unge. Målet er gennem kursusforløbet og opbygning af forældrenetværk at klæde forældrene på til at hjælpe deres unge på ret kurs, og at klæde de unge på til at kunne indgå i og forblive en del af de eksisterende sunde fællesskaber i Rødovre.

Projektet er forankret hos brobyggeren og Familiehuset på Elektravej.

Status på brobyggerindsatsen:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 midler til at ansætte en brobygger, der skulle arbejde kriminalitetsforebyggende blandt unge og deres familier, og godkendte på sit møde den 30. januar 2018 (sag nr. 5) forslaget til udmøntning af denne beslutning.

Brobyggerindsatsen har været i gang siden medio 2018. Formålet med indsatsen er at afprøve nye måder at nå kriminalitetstruede unge og deres forældre på. Det er særligt samarbejdet med forældrene, der er i centrum. Brobyggeren har fokus på at klæde forældrene på til at hjælpe deres unge tilbage på ret kurs. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 13-21 år, som giver anledning til lettere, men i nogle tilfælde vedvarende og voksende bekymring.

Brobyggeren har blandt andet haft fokus på:

 • Tilbud om sparring i relation til unge og deres forældre: Foreløbigt har 24 henvendelser fra netværket ført til igangsættelse af en videre indsats. Heraf har 12 forløb udviklet sig til egentlige sparringsforløb, som vurderes at have gjort en positiv forskel i forhold til de problemstillinger, der har været arbejdet med, som eksempelvis højt konfliktniveau i familien, hash, højt skolefravær og kriminalitet.
 • Frivilligt tilbud om lektiecafé for målgruppen i Familiehuset på Elektravej i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Ungdomsboligerne.
 • Fritidsjobindsatsen 'Fritidsjobberen Rødovre'. Herigennem har foreløbigt syv unge fundet fritidsjob, og der er etableret tre praktikforløb.
 • Tilbud om forældregruppeforløb i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen samt Rådgivnings- og Behandlingscentret vedrørende ungegrupperinger, der giver anledning til bekymring.
 • Ansøgning om midler til projekt 'Stærke familiefællesskaber'. Projektet gennemføres i 2020 med midler fra Trygfonden.

Brobyggeren har fra starten haft særligt fokus på at opbygge et tæt, tværfagligt samarbejde med både professionelle og ikke- professionelle aktører omkring målgruppen. Brobyggeren samarbejder eksempelvis med Bydelsmødre, SSP, politiets civile forebygger, folkeskolerne, den boligsociale medarbejder i Kærene, projekterne 'fra lommevending til behandling' og 'Unge med kant' samt med Rådgivnings- og Behandlingscentret. Igennem disse samarbejder har det i vid udstrækning været muligt at identificere målgruppen og levere en indsats i overensstemmelse med formålet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede økonomi er på 324.914 kroner. Trygfonden har givet tilsagn om 239.650 kroner, og Rødovre Kommune medfinansierer de resterende 85.264 kroner primært i form af medarbejdertimer.

Bevillingen indarbejdes på funktion 05.72.99.

Tidsplan

I efteråret 2020 gennemføres en evaluering af brobyggerfunktionen.

Projekt 'Stærke familiefællesskaber' gennemføres i perioden januar-september 2020.

Orientering om Lov om seniorpension
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Folketinget vedtog d. 20 december 2019 Lov om seniorpension med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om lovens indhold og administration.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om Lov om seniorpension tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget lovforslag L 67, der indfører den nye seniorpension fra 1. januar 2020. Samtidig ophæves reglerne om seniorførtidspension.

Kommunerne får i første omgang ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Det gælder frem til 1. januar 2021, hvor en ny selvstændig myndighed under ATP overtager myndighedsansvaret. Udbetalingen af forsørgelse sker gennem Udbetaling Danmark.

Med loven indføres en ny ydelse - seniorpension, som er en helbredsbetinget forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folkepensionsalderen og en arbejdsevne på under 15 timer ugentligt. Ydelsen kan tilkendes ansøgere, der sammenlagt har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer ugentligt i 25 år. Ansættelse i fleksjob, uanset ugentlig arbejdstid, anses for periode med fuld tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Borgere kan søge fra 1. januar og skal have behandlet sagen inden 6 måneder. Dette på baggrund af dokumentation og beskrivelse af ansøgers arbejdstilknytning, kompetencer i forhold til seneste jobindhold, samt helbredsmæssige forhold udredt af egen læge eller Klinisk Funktion i Regionen. Det er ikke en betingelse at være i job ved ansøgningstidspunktet. Der skal ikke iværksættes aktiviteter med henblik på at afklare eller udvikle arbejdsevnen.

Kommunen skal vurdere, om der i øvrigt er sociale forhold eller særlige omstændigheder i ansøgers arbejdsmarkedstilknytning, der har betydning for arbejdsevnen, og dermed om 20 – 25 års tilknytning til arbejdsmarkedet kan anses for at være tilstrækkeligt til at være omfattet.

Det er forvaltningens vurdering, at Lov om seniorpension vil medføre stigende antal ansøgninger til behandling, som allerede Lov om seniorførtidspension har medført i 2019. Det er i lovgrundlaget anslået, at yderligere omkring 3.500 tildeles seniorpension årligt på landsplan, svarende til ca. 25 tildelinger i Rødovre kommune. Alene 65 af de ansatte i fleksjob, på 15 timer eller derunder, vil være aldersmæssigt berettiget indenfor 3 år. Den samlede gruppe udgør 250 ansatte.

De økonomiske konsekvenser for udgifter til forsørgelse og administration er endnu ikke forhandlet mellem stat og kommune. Som udgangspunkt finansierer kommunerne udgiften til forsørgelse efter de nuværende regler for førtidspension og refusionstrappen. Der er 650 mio. kr. afsat årligt ved fuld indfasning, anslået til 4,4 mio. kr. i Rødovre – heraf 0,9 mio. kr. det første år.

Fra d. 1. januar 2021 overgår myndighedsansvaret fra kommunerne til ATP. En betydelig del af den administrative sagsbehandling vil fortsat være henlagt til kommunerne. I 2020 behandler Jobcentret i Rødovre Kommune borgeres ansøgninger og Pensionsnævnet varetager myndigheden.

Lov- og plangrundlag

L 67 – indførelse af seniorpension.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke forhandlet mellem stat og kommune.

Tidsplan

Loven træder i kraft 1. januar 2020.

Udmøntning af standsning af børne- og ungeydelsen ved ulovligt skolefravær
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Der gives en orientering om de nye regler om fraværsregistrering og muligheden for stop af børne- og ungeydelsen, hvis et barn eller en ung har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager "Retningslinjer for skolefravær i Rødovre Kommune" og muligheden for stop af børne- og ungeydelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 trådte ny lovgivning i kraft, som betyder, at Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen, hvis et barn har mere end 15 % ulovligt skolefravær. Lovgivningen er udmøntet i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som er gældende pr. 1. januar 2020. I bekendtgørelsen er der fastsat tre fraværskategorier: 1) ulovligt fravær, 2) sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, og 3) ekstraordinær frihed. Der er endvidere fastsat regler for henholdsvis notering og registrering af skolefravær. Notering af fravær vedrører den faktiske konstatering af barnets tilstedeværelse på et bestemt tidspunkt, mens registrering af fravær foregår i det elevadministrative system og danner grundlag for opgørelsen af det procentuelle fravær. Vejledning til bekendtgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag.

Registreringen af ulovligt fravær har særlig betydning, fordi kommunen efter servicelovens regler skal træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses, når et barn har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for et kvartal. Derfor fremgår skolelederens underretningspligt også af bekendtgørelsen, og der er fastsat regler om, hvad skolen skal gøre, før der skrides til underretning af kommunen. Underretningen sker ligesom øvrige underretninger til Børne- og Familieafdelingen, som derefter træffer afgørelse om evt. sanktionering. Hvis der træffes afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, gælder det for et kvartal. Skolen skal derfor foretage en ny underretning om ulovligt fravær på mere end 15 % for, at der igen kan træffes afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen. Implementeringen af denne bekendtgørelse sker inden for de eksisterende sagsgange og ansvarsfordeling mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har med afsæt i bekendtgørelsen samt et løbende fokus på fravær samarbejdet med skoleledelserne om udarbejdelsen af nye fælleskommunale retningslinjer for skolefravær i Rødovre Kommune. Retningslinjerne skal være med til at sikre, at alle børn og unge kommer i skole og bliver en del af fællesskabet og den fælles læring og trivsel, samt at skolerne ved, hvornår og hvordan der skal reageres, hvis et barn eller en ung har bekymrende skolefravær. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Skolerne vil orientere børn og forældre samt personale om de nye retningslinjer for skolefravær i Rødovre Kommune og gøre forældrene opmærksom på de økonomiske konsekvenser, lovgivningen medfører for den enkelte familie, hvis et barn har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for et kvartal.   

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om statsfinansieret ydelse, som ved standsning vil få konsekvenser for den enkelte familie.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vejledning til bekendtgørelse
Bilag 2: Retningslinjer for skolefravær

Diverse
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Møder med Seniorrådet 2020:

14. april 2020, kl. 18.30

10. november 2020, kl. 18.30

Fælles orientering om budgettet den 11. august 2020, kl. 20.00 for Seniorråd og Handicapråd.