Social- og Sundhedsudvalget

04-02-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 8 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 07.01.2020 - 23.01.2020
  2. Skriftlig orientering om rapport om Børns mentale helbred og sundhed 2002-2017 v/ledende sundhedsplejerske
  3. Mundtlig orientering om aktuelle demensindsatser v/ demenskoordinatoren

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 07.01.2020 - 23.01.2020
Bilag 2: Notat og rapport om Børns mentale helbred og sundhed 2002-2017

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2019 og 2020 pr. januar 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 12. november 2019 til 16. januar 2020 har visitationsudvalget modtaget 18 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 17 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Otte borgere har takket nej til plejebolig. Fem af borgerne havde modtaget brev om tilbud om plejebolig på det nybyggede plejehjem Ørbygård og ønskede at vente på et endeligt tilbud derfra. En borger ønskede efterfølgende kun at søge om plejebolig i anden kommune, en borger ønskede slet ikke at søge plejebolig længere, mens en borger samtidig modtog tilbud om plejebolig i anden kommune, som borgeren foretrak.

Pr. 16. januar 2020 er der fire ledige plejeboliger, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På denne venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Én borger er noteret på den generelle venteliste.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. Fire borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker to borgere Plejehjemmet Engskrænten, én borger Dorthe Mariehjemmet og én borger Ældrecentret Broparken.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Tre borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

12 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Syv ud af de 12 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For fire af de 12 borgere er plejeboliggarantien overskredet. To af de fire borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Årsagen til det store fald af borgere på venteliste til plejebolig i Rødovre Kommune er, at det nybyggede plejehjem Ørbygård har sendt breve ud om et specifikt tilbud om plejebolig til en stor del af de borgere, der har været noteret på den generelle venteliste samt til alle de borgere, der specifikt har ønsket Plejehjemmet Ørbygård.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2019 og 2020, pr. januar 2020" i vedlagte bilag.

Desuden er vedlagt oversigten "Antal ansøgninger til plejebolig, visiteret og indflytninger i 2019" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.
Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Lov om social service §192.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Antal ansøgninger til plejebolig, visiteret og indflytninger i 2019
Bilag 2: Borgere visiteret til plejehjem for 2019 og 2020, pr. januar 2020

Dorthe Mariehjemmet - Regnskab 2017 og 2018
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger regnskab 2017 og 2018 for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet med Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Dorthe Mariehjemmets regnskab 2017 og 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalen med Dorthe Mariehjemmet indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede borgere, og at såvel over- som underskud er kommunen uvedkommende.  

Regnskabet for 2017 udviser et underskud på 1.785.306 kr. svarende til 3,2 pct. af plejehjemmets samlede indtægter. Regnskabet for 2018 udviser et underskud på 2.335.847 kr. svarende til 4,8 pct. af de samlede indtægter. I 2016 udviste regnskabet et overskud på 251.436 kr. Balancen viser en egenkapital på 4.922.812 kr. ultimo 2018.

Begge årsregnskaber mangler godkendelse fra fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, som alle er fratrådt og ikke har villet underskrive dem. Det er oplyst over for kommunen, at det ikke fratager dem bestyrelsesansvaret.

I begge årsregnskaber har revisor angivet afkræftende konklusion, idet det anføres, at det er en forudsætning for fortsat drift, at der realiseres højere indtægter og reducerede omkostninger.  

Plejehjemmet er i 2017 og 2018 i lighed med de tre kommunale plejehjem tilført ialt 4,0 mio. kr. til særlige aktiviteter på plejehjemmene og tilskud til aftenvagten. Midlerne er fordelt efter antallet af pladser på plejehjemmene.

Årsregnskaberne viser, at der ikke har været tilstrækkelig styring af plejehjemmet. Forvaltningen har siden juni 2019 holdt månedlige opfølgningsmøder med Dorthe Mariehjemmet med fokus på at bringe plejehjemmet i en tilfredsstillende driftsmæssig situation. Der er ultimo 2019 tiltrådt ny formand og næstformand for bestyrelsen.

Primo 2020 implementeres en genopretningsplan, der vurderes mulig at gennemføre, så der på sigt kan blive en tilfredsstillende driftsmæssig situation. Der er modtaget afdrag på 500.000 kr. på forudbetalingen, der ventes fuldt afdraget inden udgangen af 2020. Det har været nødvendigt at fremrykke opholdsbetalingen en måned og sikre betaling otte dage før månedsskiftet.

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet indgået af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2009 (sag nr. 237)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2017. Den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet
Bilag 2: Regnskabserklæring for den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - 2017
Bilag 3: Årsregnskab 2018. Den selvejende insitution Dorthe Mariehjemmet
Bilag 4: Regnskabserklæring for den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - 2018

Forslag til kvalitetsstandard for afløsning/aflastning til familier med handicappede børn
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

I budgetresolutionen for budget 2020 er det beskrevet, der skal udarbejdes en kvalitetstandard for aflastning til familier med handicappede børn.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed forslag til kvalitetsstandard for afløsning/aflastning af familier med handicappede børn til drøftelse, inden forslaget sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at forslag til kvalitetsstandard for afløsning/aflastning af familier med handicappede børn drøftes,
  2. at forslag til kvalitetsstandard for afløsning/aflastning af familier med handicappede børn sendes til høring i Handicaprådet samt
  3. at forslag til kvalitetsstandard for afløsning/aflastning af familier med handicappede børn forelægges til endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen marts 2020. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med afløsning/aflastning til forældre med børn med handicappede børn er at give familien et frirum og samtidigt skabe gode rammer for barnet. Kvalitetsstandarden er en formalisering af den nuværende praksis. Formålet med kvalitetsstandarden er at fastlægge et politisk kvalitetsniveau for afløsning/aflastning og sikre gennemsigtighed i serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden omhandler tilkendelse af afløsning/aflastning af forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er i følge lovgivningen kommunerne, der ud fra en individuel vurdering afgør, hvornår der skal tilkendes afløsning/aflastning.

Kvalitetsstandarden består af en beskrivelse af graden af afløsning i hjemmet og aflastning uden for hjemmet, opdelt efter om der er tale om "mindre omfang", "middel omfang" eller "stort omfang". Kvalitetsstandarden er vejledende i forhold til den individuelle vurdering, der skal foretages i hver enkel sag.

Kvalitetsstandarden har været drøftet med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer i Handicaprådet og sendes efter udvalgsbehandlingen til høring i Handicaprådet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 44, jævnfør § 84, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Februar 2020 - marts 2020: Forslag til kvalitetsstandard sendes til høring i Handicaprådet.

Marts 2020: Kvalitetsstandarden forlægges til endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Bilag kvalitetsstandard - Aflastningafløsning i henhold til lov om social service § 44, jf. § 84.

Tilsynsrapport 2019 Sundhedsplejen Rødovre
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført sundhedsfagligt planlagt tilsyn af sundhedsplejen i Rødovre i september 2019. Tilsynsrapporten og en beskrivelse af sundhedsplejens initiativer i forlængelse af tilsynet forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om tilsyn af sundhedsplejen i Rødovre tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med den kommunale sundhedspleje. Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring hos det sundhedsfaglige personale. Sundhedsplejen i Rødovre Kommune blev udtrukket til et planlagt tilsyn, som blev gennemført den 17. september 2019. Der er ikke tidligere gennemført tilsyn af sundhedsplejen.

Tilsynet er udarbejdet på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang i forhold til organisering, borgernes retstilling, fagspecifikke målepunkter, hygiejne, samt øvrige fund.

Konklusionen er, at sundhedsplejen i Rødovre Kommune er sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik. Styrelsen har lagt vægt på, at sundhedsplejens organisering, herunder instrukser, kommunikation og overgange i borgernes forløb samt hygiejne var opfyldt. Journalføringen var grundig og fyldestgørende i forhold til aktuelle og potentielle problemer.

Der fandtes dog enkelte mangler i den sundhedsfaglige dokumentation i forhold til opfølgning og evaluering samt formelle krav til journalføring, hvor der forelå bilag på papir, som ikke fremgik af den elektroniske journal. Derudover var der manglende dokumentation for, at der var indhentet informeret samtykke.

Det er styrelsens vurdering, at sundhedsplejen vil kunne rette op på dette, ud fra den rådgivning, der blev givet ved tilsynet. Det er således vurderingen, at der er tale om mindre problemer i forhold til betydning for patientsikkerheden.

Sundhedsplejen vil fremadrettet beskrive hensigten med besøget, plan for det videre forløb og konklusion i alle journaler. I forhold til de formelle krav til journalføring vil det fremadrettet stå i alle journaler, at der findes bilag i papir. Derudover vil alle samtykkeerklæringer findes på sundhedsplejerskens kontor, hvilket også vil stå i journalen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 120, kapitel 3,4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport 2019 Sundhedsplejen Rødovre

Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2019 tages til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo december 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo december 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.