Social- og Sundhedsudvalget

09-06-2020

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 37 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 23.04.2020 - 14.05.2020
 2. Status på Covid-19
 3. Notat om initiativer mod ensomhed hos ældre borgere i forbindelse med coronakrisen

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.04.2020 - 14.05.2020
Bilag 2: Initiativer til svækkede ældre i forbindelse med covid-19

Oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2019 og 2020 pr. maj 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 17. marts 2020 til 11. maj 2020 har visitationsudvalget modtaget 41 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 17. marts 2020 til 11. maj 2020:

 • 15 borgere er flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune.
 • En borger fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune.
 • En borger fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune.
 • To borgere har takket nej til plejebolig. Begge er forsat på venteliste til plejebolig, idet den aktuelle situation i hjemmet er usikker.

Pr. 11. maj 2020 er der 19 ledige plejeboliger, heraf er otte under klargørelse. Der tages telefoninsk kontakt til borgere og pårørende om tilbud af plejebolig for at få de ledige plejeboliger taget i brug. En stor del af borgerne og de pårørende ønsker ikke at tage imod tilbuddet, når de ikke kan se boligen og selv indrette den.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Otte borgere noteret på den generelle venteliste.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. Otte borgere er noteret på den specifikke venteliste. Seks borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård, og to borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fire borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

11 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejebolig i Rødovre Kommune. Seks ud af de 11 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For to af de 11 borgere er plejeboliggarantien overskredet. En af de to borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune. To udenbys borgere har takket ja til tilbudet om plejebolig i Rødovre.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2019 og 2020, pr. maj 2020" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.

Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2019 og 2020, pr. maj 2020

Oversigt over sager om værgemål 2019
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opgørelse over sager om værgemål på ældreområdet og det specialiserede socialområde behandlet i 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opgørelse over sager om værgemål tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I særlige tilfælde er det nødvendigt at ansøge Statsforvaltningen om tilladelse til at flytte en borger med nedsat psykisk funktionsevne i særligt botilbud uden samtykke. Dette foregår i henhold til servicelovens § 129, og formålet er at undgå, at borgeren kommer til skade, fordi borgeren ikke er i stand til at varetage egne interesser.

I særlige tilfælde søger Social- og Sundhedsforvaltningen om personligt værgemål, økonomisk værgemål eller begge dele. Dette foregår i henhold til værgemålslovens § 5, hvis en borger på grund af nedsat psykisk funktionsevne, herunder sindsliddelse eller svær demens, ikke er i stand til at varetage egne interesser.

Ansøgninger om økonomisk og/eller personligt værgemål godkendes af chefen for Ældre- og Handicapafdelingen eller Social- og Borgerservice og sendes til Statsforvaltningen.

I perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 har Social- og Sundhedsforvaltningen behandlet følgende sager vedrørende værgemål:

Status / områder

Optagelse i særligt botilbud uden samtykke

Personligt eller personligt og økonomisk værgemål

Økonomisk værgemål

Medhold

0

0

3

Ikke medhold

0

0

0

Ikke afgjort endnu

0

0

0

I de sager hvor der afsendt en ansøgning til Statsforvaltningen er lovens krav opfyldt. Det betyder, at:

 • det drejer sig om borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne.
 • man har forsøgt at finde mindre indgribende metoder, inden der er taget beslutning om ansøgning.
 • der er en faglig begrundelse for, at ansøgningen har været nødvendig.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 129

Værgemålsloven § 5

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Udgiftsneutral tillægsbevilling til Projekt nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” godkendes.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at projektet godkendes,
 2. at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til udgift på 530.600 kr. og en tilhørende indtægt på 530.605 kr., til Økonomiudvalget, samt en udgift på 138.960 kr. og en tilhørende indtægt på 138.960 kr. til Beskæftigelsesudvalget, samt
 3. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2021.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har i samarbejde med Ældre- og Handicapafdelingen og Personale & Udvikling ansøgt om midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Formålet med puljen er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Målgruppen er således ansatte i ældreplejen. Projektet forventes at give indsigter og erfaringer, og derved nye handlemuligheder, der ligeledes kan anvendes i den øvrige kommunale indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet i hele organisationen.

Rødovre Kommune har fået bevilget i alt 1.369.000 kr. Da puljen er fordelt på finansloven over flere år, kan der blot gives endeligt tilsagn om beløbet på 669.565 kr. for i år, der dækker perioden 1. april 2020 til 31. december 2020. Såfremt finansloven for 2021 vedtages med det forventede beløb, kan der udbetales yderligere 700.008 kr. i 2021, der dækker perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Projektets indsatsmodel bygger på, at kommunen kan drage fordel af at sammentænke forebyggelse og beskæftigelse i en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet i ældreplejen, som henholdsvis arbejdsgiver for ældreplejen og jobcentrets indsats for fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. Der tages udgangspunkt i Carsten Koch-udvalgets rapport ”Nye veje mod job” (2015), hvoraf det fremgår, at tidlig kontakt til den sygemeldte, samt indsatser der inddrager arbejdspladsen, er effektive redskaber til at fremme, at sygemeldte fastholdes i job. Projektet skal supplere de øvrige redskaber i Rødovre Kommunes sygefraværsindsats, samt afdække og afprøve nye muligheder for nedbringelse af sygefravær.

Indsatsmodellen indeholder følgende kerneelementer:

 • Analyse af ældreplejens rammer lokalt – herunder antal medarbejdere, afdelinger samt omfanget af sygefraværet
 • Ældreplejens udfordringer med sygefravær og hidtidige indsats på området
 • Forebyggelse – analyse af hidtidige indsatser og udviklingspotentialer
 • Optimering af samarbejdet mellem personaleafdelingen og jobcentret
 • Fremrykket indsats for ansatte i ældreplejen iværksættes
 • Særligt fokus på gradvis tilbagevenden med iboende progression.

Midlerne fra puljen vil primært dække:

 • Medarbejder- og ledelsestimer i forbindelse med analysen af hidtidige indsatser og udviklingspotentialer
 • Lønudgifter til fastholdelseskonsulenter
 • Sundhedsindsatser via Rødovre Kommunes Sundhedsordning
 • Undervisning i korrekt sygefraværshåndtering.

Projektet forankres decentralt i Social- og Sundhedsforvaltningen under en styregruppe bestående af fagchefer, teamledere, konsulenter samt en fællestillidsrepræsentant fra Ældre- og Handicapafdelingen, Jobcentrets sygedagpengeteam og Personale & Udvikling. Projektledelsen deles mellem en medarbejder ansat på ældre- og handicapområdet og en medarbejder ansat i jobcentret.

Ved ansøgning om tilskud forpligter projektejerne sig til at indgå i samarbejdet om den årlige opfølgning og den afsluttende evaluering, herunder tilvejebringe den fornødne information og data. Projekterne forpligter sig desuden til at følge den beskrevne indsatsmodel.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten i 2020 på i alt 669.565 kr. vedrører dels funktion 5.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats (138.960 kr.) og dels funktion 6.45.53 Jobcentre (530.605 kr.).

Tidsplan

Projektet løber i perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021 og er organiseret i fire faser:

 1. Analyse: 1. marts 2020 – 31. juli 2020
 2. Strategiudvikling: 1. august 2020 – 30. september 2020
 3. Implementering/afprøvning af metoder: 1. oktober 2020 – 31. september 2021
 4. Evaluering og forankring: 1. oktober 2021 – 31. december 2021

Rødovre Kommune har søgt om at rykke projektet to måneder frem grundet COVID-19-situationen, og afventer pt. svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Bilag

Bilag 1: Bilag - Tilsagn om midler sygefravær

Godkendelse af Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 efter endt høring.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen drøftede på møde den 12. maj 2020 (sag nr. 31) udkast til Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 og godkendte, at udkastet skulle sendes i høring hos Udsatterådet, Handicaprådet og Integrationsrådet inden endelig godkendelse. Handicaprådet og Udsatterådet har været involveret i processen omkring udviklingen af helhedsplanen og har med denne høring haft mulighed for at kommentere på den endelige helhedsplan.

Helhedsplanen er blevet til gennem en proces med en høj grad af inddragelse af borgere, foreninger og medarbejdere. Social- og Sundhedsforvaltningen har interviewet en lang række borgere, afholdt workshop med borgere, foreninger og medarbejdere. Ligesom der er afholdt dialogmøder med relevante interessenter.

Helhedsplanen har nu været i høring, og alle tre råd har afgivet høringssvar. Social- og Sundhedsforvaltningen har i høringsperioden holdt møde med repræsentanter fra alle tre råd for at præsentere helhedsplanen og svare på spørgsmål. Social- og Sundhedsforvaltningen har svaret skriftligt på rådenes bemærkninger (vedlagt som bilag), og derudover har høringssvarene givet anledning til tilretninger i helhedsplanen (markeret med rødt i bilaget).

Høringssvarene er overvejende positive og beskriver udkastet til helhedsplanen og de initiativer, som planen lægger op til, som ambitiøse og spændende. Udsatterådet bemærker, at helhedsplanen er helt i tråd med rådets ønsker om blandt andet at gå nye veje og afprøve nye metoder til gavn for sårbare borgere. Integrationsrådet nævner, at det er vigtigt at være opmærksom på de mange uformelle netværk i kommunen, der kan være med til at støtte den enkelte borger. Handicaprådet hæfter sig ved, at helhedsplanen rummer vigtige målsætninger om en hurtigere indsats og et mere smidigt samarbejde mellem borger og kommune.   

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juni 2021: Status på initiativerne i helhedsplanen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024
Bilag 2: Udsatterådets Høringssvar Helhedsplan maj 2020
Bilag 3: Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Udsatterådet
Bilag 4: høringssvar helhedsplan for psykisk udsatte borgere 2020-2024
Bilag 5: Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Integrationsrådet
Bilag 6: Høringssvar_Psykisk sårbare helhedsplan_2020
Bilag 7: Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Handicaprådet

Evaluering af Rødovre Kommunes børne- og ungepanel
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Det blev i november 2018 besluttet at etablere et børne- og ungepanel i Rødovre Kommune, og siden foråret 2019 er der arbejdet med at etablere panelet. På baggrund af disse erfaringer forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen en evaluering af Rødovre Kommunes børne- og ungepanel til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at evalueringen af Rødovre Kommunes børne- og ungepanel godkendes,
 2. at forslag om at holde 10 møder i perioden august 2020 til august 2021 godkendes samt
 3. at forslag om at børne- og ungepanelet fremover kaldes Ungepanelet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rødovre ønsker vi at invitere borgere med til at skabe og udvikle den kommunale service. Med en sådan inddragelse får kommunen uvurderligt input - både i form af nye ideer og vinkler på en problemstilling ofte fra mennesker, som selv kender til problemstillingen.

Formålet med børne- og ungepanelet er, at paneldeltagerne oplever at have et forum, hvor de kan bruge deres erfaringer til at gøre en forskel for andre børn og unge ved at påvirke og nuancere Rødovre Kommunes tilbud til målgruppen.

Etableringen af panelet blev igangsat i foråret 2019, og det første møde i panelet blev afholdt i september samme år. Perioden indimellem blev brugt til at finde formen for panelets arbejde samt til at rekruttere medlemmer.

Panelets form

Forvaltningen har søgt inspiration udefra til panelets form. Det viste sig, at det er de færreste kommuner, der har et børne- og ungepanel, som henvender sig til unge med indgående kendskab til Social- og Sundhedsforvaltningens ydelser. Derfor har Social- og Sundhedsforvaltningen søgt inspiration fra andre, som eksempelvis har ungeråd, men i forhold til panelets specifikke form har forvaltningen måtte udvikle sin egen model.

I processen har Social- og Sundhedsforvaltningen haft kontakt med både interne og eksterne videnspersoner, men de vigtigste informanter har været de unge selv - fra eksempelvis ungdomspensionen på Elektravej, beskæftigelsestilbuddet ”Springet”, OK-klassen og værestedet i Det Røde Hus. Møderne med de unge har både givet inspiration til informationsmateriale om panelet og til panelets form samt mulighed for at rekruttere panelmedlemmer.

Rekruttering
Rekrutteringen var et andet område, hvor Social- og Sundhedsforvaltningens medarbejdere måtte prøve sig frem.

Der blev eksperimenteret med at rekruttere og gøre opmærksom på panelet via eksempelvis videoer og invitationer på kommunens facebookside og artikler i Rødovre Lokalnyt, men den bedste metode var, at medarbejdere i Rødovre Kommune eller andre interesseorganisationer i eller omkring kommunen ”prikkede” de unge og henviste dem til panelet.

Det understøtter en oplevelse af, at det er relationerne, der langt hen ad vejen bærer deltagelsen i panelet. Det gælder relationen mellem den unge og den der ”prikker”, mellem de unge indbyrdes i panelet og mellem de unge og de konsulenter, som er tilknyttet panelet.

Møder i panelet
Der er afholdt ét månedligt møde med gennemsnitligt 3-5 deltagere i alderen 16-27 år. Der var i oplægget omkring panelet lagt op til, at aldersgruppen skulle være 12-25 år, men allerede i opstartsfasen gjorde fagpersoner opmærksomme på, at det kunne blive en udfordring af få inddraget de helt unge. Det baserede de blandt andet på, at børnene i den yngre målgruppe ofte befandt sig midt i deres udfordringer, og derfor kunne have svært ved at bidrage og se, at deres erfaringer og viden kan bruges til at hjælpe andre. Det understreges også af de unge, der er en del af panelet. De mener desuden, at det kan skræmme nogle unge væk, at det hedder børne- og ungepanelet, fordi de ikke vil kunne identificere sig med at være i et panel for børn. De unge, som er i panelet på nuværende tidspunkt, betegner det konsekvent som Ungepanelet.

Det er oplevelsen, at et stigende antal unge bliver opmærksomme på panelet, og at rekrutteringsarbejdet på sigt vil blive nemmere. Står det til de eksisterende medlemmer er det dog ikke antallet af medlemmer, som er vigtigt, men istedet, at de unge, som kommer ind, er "ambitiøse" i forhold til panelet. Deres forslag til den optimale størrelse på panelet er 6-8 medlemmer.

De i alt seks møder, som panelet har afholdt, har budt på så forskellige temaer som "Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare" og projekt "Sammen med Unge" samt udarbejdelse af en avisside med ønsker om fremtidige tiltag. I forhold til de forskellige temaer for møderne er panelet kommet med input, men de har også fundet nogle temaer og interesseområder, som de gerne vil arbejde videre med som eksempelvis:

 • Deltagelse i flere events og projekter som "Sammen med Unge"
 • Emnerne "Etablering af et sted, hvor unge kan hænge ud" og "Flere aktiviteter for unge over 18 år"
 • Mere inspiration - både hvor panelets medlemmer selv kan blive inspireret eksempelvis ved ekskursioner og ved aktiviteter, hvor de kan inspirere andre eksempelvis ved oplæg for andre unge.

Fremtidige møder

Der er således nok at tage fat på, og derfor lægger evalueringen også op til, at der planlægges møder fra august 2020 og et år frem. Møderne vil skifte mellem at være almindelige møder og ekskursioner og have forskellige temaer. Derudover vil der være en ekstra opmærksomhed på at knytte tætte bånd til relevante samarbejdspartnere som eksempelvis Udsatterådet i forhold til at sparre, samarbejde og vidensudveksle om gensidige interesseområder.

Møderne vil kræve støtte fra Social- og Sundhedsforvaltningen til blandt andet:

 • At planlægge og afholde møder
 • At fastholde og fortsat rekruttere medlemmer
 • At fungere som bindeled mellem panelet og Social- og Sundhedsforvaltningen samt til andre interessenter som eksempelvis headspace Rødovre, Udsatterådet og projekter som "Sammen med Unge"
 • At følge op og arbejde videre med diverse tiltag, som enten initieres af børne- og ungepanelet, eller som panelet spiller en rolle i.

På grund af coronakrisen har børne- og ungepanelet ikke mødtes siden slutningen af februar, men de unge har udtrykt ønske om at mødes, så snart det er muligt. Der blev derfor afholdt walk and talks møde medio maj, og der planlægges med walk and talk møder hver 3. uge frem til sommerferien.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Evalueringen lægger op til, at panelet mødes 10 gange i perioden august 2020 til august 2021. Indtil august 2020 mødes to konsulenter til walk and talks med medlemmerne af panelet.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af Rødovre Kommunes børne- og ungepanel

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79, efterår 2020
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til fordeling af tilskud til de frivillige sociale foreninger §§ 18 og 79 for andet halvår 2020 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til fordeling af tilskud godkendes samt
 2. at forslag om at igangsætte en ekstra ansøgningsrunde til august godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2020 er der på budgettet afsat 1.018.407 kroner fordelt på 820.790 kroner i henhold til servicelovens § 18 (frivillige sociale foreninger) og 197.617 kroner i henhold til servicelovens § 79 (foreningstilskud til forebyggende indsatser og aktiviteter for ældre og handicappede).

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober (til forårssæsonen) og den 1. april (til efterårssæsonen).

Der er kommet 42 ansøgninger til den resterende pujle for 2020: 20 ansøgninger til § 18 og 22 ansøgninger til § 79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde § 18 er der ansøgt om 422.233 kroner i tilskud, og under puljen for foreningstilskud § 79 er der ansøgt om 97.798 kroner i tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der i efteråret 2020 fordeles 282.145 kroner til § 18 og 85.700 kroner til § 79 - ialt 367.845 kroner.

På grund af  COVID-19 har forvaltningen modtaget færre ansøgninger end normalt, og vil derfor anbefale det, at der tilbageholdes en del af den resterende pulje (ca. kr. 189.000) med henblik på, at der igangsættes en ekstra ansøgningsrunde til august med efterfølgende politisk behandling i september/oktober. I denne runde vil de foreninger, der ikke har haft mulighed for at søge inden 1. april - eksempelvis på grund af manglende mødeaktivitet i bestyrelserne – kunne søge til deres efterårsaktiviteter.

I prioriteringen af § 18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de frivillige fokusområder, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 5. februar 2019 (sag nr. 8):

 • Ensomhed
 • Tilflyttere i foreningslivet.

Der er modtaget 18 ansøgninger under fokusområdet "Ensomhed" og ni ansøgninger under fokusområdet "Tilflyttere i foreningslivet".

Udover de nævnte fokusområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Det kan eksempelvis være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.

Bilagene indeholder en samlet oversigt over fordeling af midlerne og en oversigt over modtagede ansøgninger til henholdsvis §§ 18 og 79 med en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§ 18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2020
Bilag 2: Indkomne ansøgninger pgf 18 - efterår 2020
Bilag 3: Indkomne ansøgninger pgf 79 - efterår 2020

Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune 2020
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sundhedsloven fastslår, at kommunen skal have en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er et delelement i kommunes samlede beredskab og skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hver valgperiode.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger revideret sundhedsberedskabsplan til godkendelse for valgperioden 2017 til 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til revideret sundhedsberedskabsplan 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den reviderede sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på grundlag af Sundhedsstyrelsens vejledning "Planlægning af sundhedsberedskabet" fra 2017.

Sundhedsberedskabsplanen har været i høring i Sundhedsstyrelsen i perioden december 2019 til februar 2020 og i Brøndby, Hvidovre, Glostrup, København og Herlev kommuner i perioden april til maj 2020. Høringen i kommunerne blev udskudt en måned på grund af corona-krisen. Ingen af kommunerne havde bemærkninger til planen.

Den reviderede sundhedsberedskabsplan svarer i store træk til sundhedsberedskabsplanen fra 2016. Der er foretaget ændringer i forhold til nødvendige opdateringer og mindre bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen. Der er ligeledes tilføjet et afsnit om genopretning til normal drift efter en ekstraordinær situation.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at sætte rammer for og operationalisere, hvordan kommunen i en beredskabssituation udvider og omstiller sin behandlings- og plejekapacitet til den aktuelle situation.

Sundhedsberedskabsplanen omfatter hele Rødovre, men først og fremmest Ældre- og Handicapafdelingen, Social- og Borgerservice, Børne- og Familieafdelingen, Sundhedsplejen samt Jobcenteret.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver krisestyringsorganisationen, herunder organisering og ledelse, aktivering og drift, informationshåndtering, koordination og samarbejde samt krisekommunikation. Derudover indeholder planen en beskrivelse af den operative indsats og genopretning med indsatsplaner for:

 • Ekstraordinære konventionelle hændelser, såsom ekstremt vejrlig herunder særskilt hedebølger, hændelser i trafikken, modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene og forsyningssvigt,
 • Hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer, herunder udbrud af smitsomme sygdomme
 • Det krisestøttende beredskab, som består af umiddelbar omsorg og praktisk hjælp samt information om krisereaktioner og anvisning af muligheder for yderligere hjælp
 • Lægemiddelberedskabet, som omfatter lægemidler og medicinsk udstyr, som fleksibelt kan imødekomme ændrede krav til forbrug, forsyning og fordeling i beredskabssituationer.

Under indsatsplanerne er der udarbejdet følgende operationelle instrukser/action cards:

 • Den vagthavende sygeplejerske
 • Forplejning af nødstedte borgere
 • Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere i beredskabssituationer
 • Forebyggelse af hedeslag og dehydrering ved hedebølge for udsatte og svage borgere, der modtager hjemmepleje
 • Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne
 • Hjælpemidler ved modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalerne
 • Kommunens krisestøtteberedskab
 • Håndtering af drikkevandsforurening for udsatte borgere
 • Massevaccination
 • Håndtering af smitsomme sygdomme på Midlertidige Døgnpladser, plejehjem og institutioner
 • Lægemiddelberedskabet.

I udkast til revideret sundhedsberedskabsplan vil de overordnede indsatsplaner være beskrevet med angivelse af hvilke instrukser/action cards, der skal være udarbejdet for relevante ledere og medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen. Det er den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgave at sikre, at de fornødne instrukser og action cards foreligger, og at personalet kender til dem. Under Corona-krisen er de relevante action cards i høj grad blevet brugt og har vist sin store værdi. Instrukser og action cards opdateres løbende mindst én gang årligt.

I forbindelse med coronakrisen er der under action card om håndtering af smitsomme sygdomme på Midlertidige Døgnpladser, plejehjem og institutioner udarbejdet instrukser for indflytning på plejehjem, tømning af bolig på plejehjem og instruks for besøg på plejehjem.

Det er vigtigt, at Sundhedsberedskabsplanen løbende opdateres, så den udgør de bedst mulige rammer for styring af sundhedsberedskabet. Der vil i forlængelse af den nuværende corona-krise ske evalueringer på både lokalt og centralt niveau. Ligeledes har regeringen meldt ud, at der i august 2020 vil blive oprettet en ny styrelse under justitsministeriet, som skal sikre forsyning af værnemidler m.m. Såfremt den nye styrelse og de gennemførte evalueringer giver anledning til tilretning af sundhedsberedskabsplanen, vil en tilrettet udgave af sundhedsberedskabsplanen blive forelagt kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 210.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sundhedsberedskabsplan 2020

Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Visionen i Rødovre Kommunes sundhedspolitik er at skabe lige muligheder for alle borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Det skal sikres gennem sunde rammer, der hvor borgerne færdes, samtidig med at der er gode og relevante sundhedstilbud til de borgere, der har brug for hjælp. Kommunens tilbud skal være tilgængelige og synlige, og der skal være sammenhæng i indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 er den årlige udmøntning af sundhedspolitikkens vision og strategimål.

Med lokalsamfundsprojektet "Vores Sunde Hverdag" sættes der fokus på de rammer, vi alle lever i i lokalsamfundet, og der hvor vi færdes til dagligt i skoler, daginstitutioner, arbejdspladser, butikker, idrætsforeninger, grønne arealer m.m. For at opnå dette er det vigtigt med et stærkt samarbejde på tværs af fagområder og med de lokale aktører.

Tobak

En af de vigtigste indsatser på sundhedsområdet er tobaksindsatsen. Tobaksrygning er den enkeltstående risikofaktor, som koster flest liv og medfører mest sygdom. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en ambitiøs plan for implementering af "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Planen består af en omfattende indsats i forhold til rygning, blandt børn og unge, med mange konkrete indsatser for hvordan vi skal nå målet om en "Røgfri Generation 2030" i samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Fokus på børn og unge

Det er i ungdomsårene, der skabes grundlag for et godt voksenliv, både i forhold til den fysiske sundhed og den mentale sundhed, som er en af de største udfordringer blandt de unge. Derfor er der både i "Vores Sunde Hverdag", på tobaksområdet og i forhold til overvægt et særligt fokus på børn og unge.

Derudover foreslås det i handleplanen, at Rødovre Kommune indgår i vestegnssamarbejdet. Vestegnssamarbejdet er et samarbejde på tværs af fag- og kommunegrænser, hvor der arbejdes med en strategi for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge”. Formålet med den fælles strategi er, at kommuner i hovedstadsområdet arbejder sammen om at styrke unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil. Ved at indgå i samarbejdet kan Rødovre være med til at nå målet om Røgfri fremtid, og fremme unges sundhed og trivsel på tværs af kommunegrænser. Vestegnssamarbejdet evalueres efter et år med henblik på vurdering af fortsættelse af medlemskabet.

Alle skal med

I handleplanen, som også rummer indsatser i forhold til mental sundhed, type 2-diabetes og kræftrehabilitering, er der i 2020-2021 fortsat fokus på at få alle med også dem, der oplever udfordringer i deres liv, og som har brug for særlig støtte eller en mere fleksibel indsats for at nå deres mål. En vigtig platform for dette er "Sundhedsfællesskabet", som er aktiviteter for psykisk sårbare borgere.

Coronakrisen har, som på så mange andre områder, medført, at der er indsatser, der ikke har kunnet gennemføres i foråret 2020. Derfor er nogle indsatser i den nuværende handleplan videreført til den kommende handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021. I alle indsatser planlægges efter de generelle retningslinjer for at mindske smitte, og efter at der fortsat vil være retningslinjer for, hvor mange borgere der må forsamles.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser, som gennem årene er gået fra udvikling til drift, fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 er vedlagt som bilag sammen med en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2020/2021.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 539.923 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Ud over finansiering af midler fra forebyggelsespuljen indgår også midler fra de enkelte områder eksempelvis sundhedscenteret. I økonomioversigten fremgår også fortsat finansiering af indsatsen Seksuel Sundhed og medlemskab af Sund By Netværket.

Det skal særligt bemærkes, at såfremt det godkendes, at Rødovre Kommune indtræder i Vestegnssamarbejdet, vil der fremover være en årlig udgift på 142.350 kr., der vil skulle finansieres af forebyggelsesmidlerne. Finansieres det af forebyggelsesmidlerne, vil det medføre en reduktion i andre aktiviteter. Udgiften i 2020 afholdes inden for forebyggelsespuljen.  

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Økonomioversigt handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021

Opfølgning på budgetresolution - FNs Verdensmål
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med sidste års budgetresolutioner blev det besluttet, at de politiske udvalg skal arbejde med FN’s verdensmål og grøn omstilling i samarbejde med borgere, organisationer og institutioner.

I forlængelse af den endelige vedtagelse af Rødovrestrategien foreslås en proces, der tager udgangspunkt i partnerskaber mellem Rødovre Kommune og lokalsamfundet.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at forslag til inddragelsesproces godkendes,
 2. at der inviteres til stormøde, efter Rødovrestrategiens vedtagelse og når Covid-19-retningslinjerne tillader større forsamlinger samt
 3. at arbejdet med udvikling af en model for partnerskaber sættes i gang.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I april 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at FN’s verdensmål skulle indarbejdes i den kommende planstrategi. Planstrategiprojektgruppen planlagde herefter en proces for involvering af borgere og interessenter, der skulle være med til at give input til indholdet i planstrategien, før den skulle forelægges til politisk behandling.

På Rødovredagen 2019 inviterede Rødovre Kommune borgerne til dialog på biblioteket om byens bæredygtige udvikling på baggrund af et oplæg om FN’s verdensmål. Efter oplægget var der debat om udviklingen af byen.

Den 17. september 2019 var en række råd, foreninger og organisationer fra lokalsamfundet inviteret til en workshop, der skulle være med til at kvalificere arbejdet med verdensmålene i strategien. Workshop-grupperne blev blandet og sammensat ud fra deltagernes interesseområde.

Både Rødovredagen og workshoppen var velbesøgte og særligt på workshoppen var der stort engagement fra lokalsamfundet. Der var 30 deltagende foruden Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Dialog og workshop gav gode input til planstrategien og også input, som forvaltningen tog med hjem til inspiration til andre opgaver og den daglige drift.

I december 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende ”Forslag til Rødovrestrategi 2020” i offentlig høring. Strategien beskriver Rødovre Kommunes strategi og indsatsområder for bæredygtig udvikling samt arbejdet med otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde at afholde et borgermøde i høringsperioden for strategien. Borgermødet skulle fungere som et ”kick-off-møde” og sætte udvalgenes arbejde med alle de 17 verdensmål i gang.

Aktuel status

På baggrund af de vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet, blev det planlagte borgermøde, der skulle have været afholdt den 24. marts aflyst. Høringsperioden for Forslag til Rødovrestrategi 2020 blev forlænget til den 30. august i håbet om, at det ville blive tilladt at afholde større arrangementer i den mellemliggende periode. Det har vist sig ikke at være tilfældet, idet forsamlingsforbuddet af større grupper pt. strækker sig til den 31. august. Forvaltningen har derfor revurderet processen under hensyn til dels at engagere og inddrage borgerne i Rødovrestrategien og verdensmål-arbejdet og dels at vedtage Rødovrestrategien i indeværende år, som grundlag for arbejdet med ny kommuneplan i 2021.

Forslag til fremtidig inddragelsesproces

Arbejdet med verdensmålene fortsætter naturligvis efter den politiske vedtagelse af Rødovrestrategien. Det foreslås, at det bl.a. sker ved, at Rødovre Kommune arbejder aktivt med lokale partnerskaber ud fra udvalgte verdensmål (det kunne være verdensmålene om sundhed/trivsel og klimaindsats m.fl.). Partnerskaber er både et selvstændigt verdensmål og er en nødvendighed for at nå de øvrige mål om bæredygtighed – det er derfor en oplagt metode at anvende. En af fordelene ved at arbejde med partnerskaber er, at inddragelsesprocessen sker kontinuerligt som dialog frem for som et afsluttet forløb.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen inviterer til et åbent stormøde for alle interesserede fra civilsamfundet med arbejdstitlen ”Vi arbejder med verdensmålene”. På stormødet skal borgere, virksomheder, foreninger mv. have mulighed for at gå i dialog med hinanden og med udvalgsformænd og repræsentanter fra forvaltningen om verdensmålene - og herunder om udmøntning af Rødovrestrategien. Som en del af dialogen på stormødet afsøges muligheder og potentialer for etablering af partnerskaber.

For at få engageret repræsentanter fra forskellige organisationer, institutioner m.fl. kan der ud over den brede annoncering sendes særskilte invitationer ud. Den tidligere anvendte bruttoliste til interessentmødet den 17. september 2019 kan evt. bruges. Derudover kan der annonceres med oplægget fra livsstilsekspert Anne Glad: ”Kan det bære?” - hendes inspirerende oplæg om bæredygtighed og forbrugeradfærd (hun skulle have været på til kick-off-mødet den 24. marts). Oplægget vil fungere som trækplaster til arrangementet og vil samtidig fungere som inspiration til de efterfølgende snakke/workshops på mødet om bæredygtighed, verdensmål og partnerskaber.

Stormødet kan afholdes efter vedtagelsen af Rødovrestrategi 2020 og når Covid-19-retningslinjerne tillader større forsamlinger, hvilket formentlig vil sige omkring årsskiftet.

Efter stormødet beslutter Kommunalbestyrelsen, hvilke partnerskaber, der i første omgang søges etableret for det videre samarbejde om verdensmålene. Partnerskaberne organiseres omkring udvalgene, i overensstemelse med budgetresolutionen. Den konkrete samarbejdsform i partnerskaberne skal udvikles og fastlægges nærmere. Rødovre kan f.eks. udtænke sin egen model for, hvordan man skal arbejde med lokale partnerskaber, så politikere, forvaltning, civilsamfundet og interesserede borgere får de bedste mulighed for at deltage.

Erfaringer og resultater fra arbejdet med partnerskaber samles op i en sag til Kommunalbestyrelsen i foråret 2021 med henblik på eventuelle justeringer af det videre arbejdet forankret i udvalgene.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020: november

Stormøde og nedsættelse af partnerskaber: omkring årsskiftet

Opfølgning på partnerskaber: Kommunalbestyrelsesmøde foråret 2021.

Diverse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og mødet slut kl. 20.10