Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2020

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (UP), sag 48-54

Sager 48 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 15.05.2020 - 03.08.2020
 2. Status på Covid-19.
 3. Samarbejdsaftale 2020 mellem Rødovre Frivilligcenter og Rødovre Kommune.
 4. Fremlæggelse af rapporterne 'Det sociale og fysiske aktive hverdagsliv i Rødovre' og 'Lokalsamfundsanalyse – Islev' til orientering inden brug på borgermøder.
 5. Notat om 'Seksuel og reproduktiv sundhed i Rødovre Kommune'. Kommunerapport udarbejdet af Sex og Samfund.
 6. Notat: Tandpleje for socialt udsatte borgere.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 15.05.2020 - 03.08.2020
Bilag 2: Samarbejdsaftale 2020 mellem Rødovre Frivilligcenter og Rødovre Kommune
Bilag 3: Udvikling i Vores Sunde Hverdag
Bilag 4: Rapport Seksuel og reproduktiv sundhed i Rødovre Kommune 2020
Bilag 5: Tandpleje for socialt udsatte borgere

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2019 og 2020 pr. juli 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.
I perioden 12. maj 2020 til 3. august 2020 har visitationsudvalget modtaget 38 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.
I perioden 12. maj 2020 til 3. august 2020:

 •  29 borgere er flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune.
 •  Fire borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune.
 •  To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune.
 •  Tolv borgere har takket nej til plejebolig. En borger fra anden kommune ønskede alligevel ikke at søge plejebolig i Rødovre og er slettet fra ventelisten. To borgere og et ægtepar syntes ikke, de havde behov for plejebolig lige nu, så deres ansøgninger er sat på pause. En borger er forsat på venteliste, men søger nu kun bolig i stueplan. En borger fik efterfølgende tilbudt en anden bolig, som borgeren takkede ja til. To borgere, heraf en fra anden kommune, har fået tilbudt anden bolig, men har endnu ikke oplyst om de ønsker boligen. En borger ønskede efterfølgende kun at søge plejebolig i anden kommune. En borger takkede for anden gang nej til plejebolig og ansøgningen er sat på pause. En borger ønskede alligevel ikke at søge plejebolig og er slettet fra ventelisten.

Pr. 3. august 2020 er der 13 ledige plejeboliger, heraf er seks under klargørelse. Der tages fortsat telefonisk kontakt til borgere og pårørende om tilbud af plejebolig for at få de ledige plejeboliger taget i brug.
Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. To borgere er noteret på den generelle venteliste.
Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske
På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. To borgere er noteret på den specifikke venteliste. En borger ønsker bolig i stueplan på Plejehjemmet Ørbygård og en borger ønsker bolig i skærmet enhed på Dorthe Mariehjemmet.
Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Fire borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.
Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune
Fire borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejebolig i Rødovre Kommune. En af de fire borgere søger under plejeboliggarantien. To af de fire borgere er et ægtepar, der søger ægteparbolig på Plejehjemmet Engskrænten.
Pr. 3. august 2020 har 15 borgere deres ansøgning om plejebolig på pause.
Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2019 og 2020, pr. august 2020" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2019 og 2020, pr. august 2020

Prognose for behov for plejepladser i Rødovre
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forvaltningen fremlægger hermed den seneste prognose for behovet for plejepladser til ældre.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningene indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i år færdiggjort ombygningen og udvidelsen af Plejehjemmet Ørbygård og dermed øget kapaciteten med 48 ekstra plejepladser. Det betyder, at Rødovre Kommune nu har tilstrækkelig kapacitet til at tilbyde en bolig til alle borgere, der er visiteret til en plejeplads. Dermed lever kommunen op til plejeboliggarantien på to måneder. På nuværende tidspunkt er der ledige pladser på kommunens plejehjem, som også beskrevet i sag nr. 49 om visitation til plejebolig.

Befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik (DS) forudsiger en fortsat stigning i antallet af ældre, hvilket blandt andet hænger sammen med den forbedrede sundhedstilstand i befolkningen og dermed en øget forventet middellevetid. Det er derfor relevant løbende at vurdere, om den fremtidige kapacitet med plejeboliger er tilstrækkelig. Her bliver der taget højde for, at behovet for en plejebolig vil opstå senere i livet. I de seneste år har der været et fald i andelen af ældre borgere, der står på venteliste til plejeplads eller bor i en plejebolig. Prognosen tager derfor udgangspunkt i, at der i de kommende år vil være det samme fald i den såkaldte behovsgrad, dvs. en aldersfordelt opgørelse over plejeboligbeboere og borgere på venteliste. Faldet er også konstateret på landsplan i perioden 2013-2019.

Prognosen viser en meget stabil udvikling frem mod 2040, hvor der vil være behov for mellem 320 og 330 pladser. I Rødovre har vi aktuelt 330 plejepladser, inklusiv budget til køb af pladser i andre kommuner. Det er vigtigt at bemærke, at prognosen har sit udgangspunkt i 2019's efterspørgsel, før coronapandemien. Eftersom situationen i første halvdel af 2020 har været usædvanlig, og da prognosen forholder sig til hele kalenderår, kan der være afvigelser mellem prognosens estimat for 2020 og det helt aktuelle behov. Prognosen er mere detaljeret beskrevet i det vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 192

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Prognose for behov for plejepladser 2020-2039

Resultat af fælles udbud af dagbehandling på børne- og ungeområdet
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger resultatet af fælles udbud af dagbehandling på børne- og ungeområdet til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatet tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. december 2019 (sag nr. 177), at Rødovre Kommune deltog i et fælles udbud af dagbehandling på børne- og ungeområdet.

Rødovre Kommune har et eget dagbehandlingstilbud, Udviklingscenter Skiftesporet, der tilbyder undervisning og udviklingsforløb for børn, unge og deres familier med henblik på, at børnene og de unge kan vende tilbage til undervisningsforløb i folkeskolen eller på ungdomsuddannelser. Vi vil fortsat kunne bruge vores eget tilbud.

Det var Københavns Kommune, der i efteråret 2019 henvendte sig for at samarbejde om et fælles udbud. Følgende kommuner deltager: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Gribskov, Halskov, Frederikssund og Tårnby ønskede ikke at deltage.

De deltagende kommuner har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til dagbehandlingstilbud. Fordelene ved denne fremgangsmåde er navnlig følgende:

 • Et fælles udbud forventes at højne den faglige kvalitet i behandlingen, da krav til tilsyn, faglighed, progression, udslusning mv, vil være de samme for alle kommunerne, og dagbehandlingstilbuddene derfor vil kunne opbygge systemer og strukturer, der matcher kravene og behandler børnene lige, uanset hvilken kommune der har visiteret.
 • Et fælles udbud vil skabe gode forudsætninger for tværkommunalt samarbejde på et fagligt vanskeligt område og derfor forhåbentlig skabe grobund for sparring og dygtiggørelse.
 • Et fælles udbud forventes at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Udbuddet er nu gennemført i samarbejde med ovennævnte kommuner. Det er beliggenhedskommunen, der er ansvarlig for tilsyn af dagtilbud, som er beliggende i deres kommune. For Rødovre Kommunes vedkommende drejer det sig om Dagbehandlingsskolen Sputnik. Der er afholdt samarbejdsmøde og kontrakt er effektueret.

Rammeaftalerne indgås for en periode på fem år med mulighed for forlængelse i to gange et år.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en besparelse, men det vides endnu ikke, hvor stor besparelsen bliver. Det afhænger af, hvilke kategorier børnene genindskrives på.

Tidsplan

Processen er gennemført efter tidsplanen. Kontraktstart den 1. august 2020.

Forventet regnskab 2020 pr. ultimo juni 2020
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2020 .

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni 2020".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslag 2021 - 2024
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2021 - 2024, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag SOSU Grå bokse
Bilag 2: Bilag SOSU Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.40.