Social- og Sundhedsudvalget

15-09-2020

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 55 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 04.08.2020 - 28.08.2020
 2. Status på COVID-19

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 04.08.2020 - 28.08.20

Kommunalt tilsyn på plejehjem 2020 efter høring
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har foretaget tilsyn på de fire plejehjem i Rødovre. Tilsynsrapporterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i april 2020 (sag nr. 17), og de blev efterfølgende sendt til høring i plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, samt i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet i alt tre høringssvar.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporterne har været i høring fra den 15. april til den 16. august 2020. Oprindelig var deadline for høringsperioden planlagt til den 30. maj, men denne blev forlænget på grund af corona. Høringsberettigede er bruger- og pårørenderåd på de fire plejehjem, samt Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Nedlukningen på grund af corona faldt sammen med høringsperioden, og det har påvirket processen i de høringsberettigede råd. Deltagerne i rådene er for de flestes vedkommende sårbare borgere, der skal være ekstra påpasselige over for smitterisiko. Det har betydet, at det i de øvrige bruger- og pårørenderåd ikke har været muligt at supplere med nye medlemmer ved naturligt frafald. Seniorrådet er repræsenteret i alle bruger- og pårørenderåd, og deres svar går således på tværs af de fire plejehjem.

Handicaprådet har valgt ikke at indsende et høringssvar. Bruger- og pårørenderådene på Plejehjemmet Engskrænten og Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet havde ingen bemærkninger. På grund af ombygning af Ørbygård, og den efterfølgende nedlukning grundet corona, har plejehjemmet ikke haft mulighed for at nedsætte et bruger- og pårørenderåd.

Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet, Integrationsrådet og Broparkens bruger- og pårørenderåd. Høringssvarene giver anledning til følgende bemærkninger:

 • Rekruttering af assistenter: Der er på landsplan mangel på social- og sundhedsassistenter, hvilket kan medføre rekrutteringsproblemer generelt. I Rødovre Kommune oplever vi, at det kan være svært at rekruttere kvalificerede assistenter, men vi ligger højt i forhold til mange andre kommuner, når det gælder antallet af kvalificerede ansøgere, ligesom medarbejdere bliver længere i deres job. Det skyldes, at der generelt er høj jobtilfredshed blandt assistenter ansat i Rødovre Kommune sammenlignet med gennemsnittet på landsplan. Rødovre er den kommune i landet, der har den højeste andel af social- og sundhedspersonale ansat på fuldtid.
 • Ledersituationen på Broparken: Forstanderen på Broparken har været sygemeldt. Ældrechef Allan Pedersen har varetaget den daglige drift i samarbejde med ledergruppen. Samarbejdet har fungeret godt, og man valgte derfor at fortsætte samarbejdet frem for at konstituere en leder. Bruger-og pårørenderådet på Broparken roser i deres høringssvar personalet for deres indsats i perioden. Forstanderstillingen har været slået op hen over sommeren, og det forventes, at der vil kunne ansættes en ny forstander med tiltrædelse den 1. november 2020.
 • Værdisæt og kerneopgave: Alle plejehjem i Rødovre har udviklet værdisæt og formuleret deres kerneopgave. Der arbejdes løbende med disse i personalegrupperne.
 • Samarbejde på tværs: Der udveksles erfaringer på tværs af plejehjemmene både gennem formelle netværk og møder.
 • Fokus på værdighed: En god og værdig tilgang til og dialog med borgere har længe været et naturligt fokusområde i Rødovres Ældre- og Handicapafdeling. Der arbejdes fortsat på at sikre indsatsen gennem et forløb, hvor der arbejdes med at styrke en sund kultur på området. Dette sættes i værk i efteråret 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kommunalt tilsyn på plejehjem 2020 - Samlet høringssvar

Monitorering af det specialiserede socialområde, KKR Hovedstaden
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

KL's Konsulentvirksomhed deltager i udvalgsmødet og præsenterer deres analyse af det specialisererede socialområde.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at fremlæggelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på sit møde den 19. juni 2020 godkendt en ny model for monitorering af udviklingen på det specialiserede socialområde. Monitoreringen følger udgifter og udviklingstendenser både samlet for kommunerne i Region Hovedstaden og på enkelt kommuneniveau.

KLK vil på mødet fremlægge rapporterne vedrørende Rødovre Kommune, der omfatter nøgletal for perioden 2016-2019 samt sammenligninger med udvalgte kommuner i hovedstaden. To rapporter er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre - Analysemodel på det specialiserede socialområde (niveau 1-3)
Bilag 2: Rødovre - Analysemodel på det specialiserede socialområde (niveau 4)

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2019
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2019. Forvaltningen fremlægger også Social- og Indenrigsministeriets tre Danmarkskort med statistik over kommunernes klagesager, efter lov om social service, som Ankestyrelsen har behandlet i 2019. Danmarkskortene omhandler socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om Ankestyrelsens statistik 2019 for Rødovre Kommune tages til efterretning samt
 2. at Danmarkskortet over klagesager tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 modtaget 196 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 182 sager.

Der er tale om sager på følgende lovområder:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og sygedagpengeloven (SDP)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og serviceloven (SEL)
 • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)
 • Øvrige lovområder

Af de 182 afgjorte sager har Ankestyrelsen stadfæstet 103 sager, ændret/ophævet 30 sager, hjemvist 31 sager og afvist 18 sager.

I stadfæstede afgørelser er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelser. I ændrede/ophævede afgørelser er Ankestyrelsen ikke enig i kommunens afgørelser. I hjemviste afgørelser vurderer Ankestyrelsen, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst, eller at der er tale om alvorlige fejl i sagsbehandlingen. Hjemviste afgørelser bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

I 2018 blev der afgjort 215 sager, hvoraf 140 sager blev stadfæstet, 26 sager blev ændret/ophævet, 34 sager blev hjemvist, og 15 sager blev afvist. Antallet af afgjorte sager, som Ankestyrelsen har stadfæstet, er faldet fra 65 procent i 2018 til 56 procent i 2019.

Det samlede antal klager til Ankestyrelsen er steget fra 171 klager i 2018 til 196 klager i 2019. Det samlede antal klager på landsplan ligger stort set på samme niveau som i 2018 med et mindre fald i antallet. Antallet af klager over afgørelser er højest i forhold til serviceloven, lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeområdet.

Ankestatistik 2019 for Rødovre Kommune er vedlagt som bilag.

Danmarkskort over klagesager

Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde den 15. juni 2020 tre Danmarkskort med statistik over kommunernes klagesager, efter lov om social service, som Ankestyrelsen har behandlet i 2019. De tre Danmarkskort omhandler henholdsvis socialområdet generelt, udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet og udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

I Danmarkskortene anvender Social- og Indenrigsministeriet begrebet "omgørelsesprocenten", som er udtryk for, hvor stor en procentdel af klagesagerne, der samlet set bliver enten ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen ud af alle realitetsbehandlede klagesager. De tre Danmarkskort er vedlagt som bilag.

Socialområdet generelt

Danmarkskortet, omfatter alle klagesager efter lov om social service. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for henholdvis voksenområdet og børneområdet, men derudover indgår der også en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2019 har behandlet 47 klagesager fra Rødovre Kommune. Omgørelsesprocenten var 45 procent. De omgjorte afgørelser består af fire ændrede/ophævede sager (ni procent), og 17 sager, hvor Ankestyrelsen bad kommunen om at behandle sagen på ny (36 procent). På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 procent.

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet

Danmarkskortet, som fremgår af bilag 2, omfatter klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, samt personlig hjælp og ledsagelse.

Ankestyrelsen har truffet 23 afgørelser over Rødovre Kommunes klagesager i 2019. I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 65 procent. De omgjorte afgørelser består af tre ændrede/ophævede sager (13 procent) og 12 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (52 procent). På særlige bestemmelser på børnehandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 51 procent.

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet, som fremgår af bilag 2, omfatter klagesager om kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsageordningen og merudgifter.

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser over Rødovre Kommunes klagesager i 2019. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 33 procent. Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny. På særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 46 procent.

Status på Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med klagesager

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Der bliver arbejdet ud fra "Sammen med Borgeren" principper om at møde borgeren og nedbringe behandlingstiden til klagesager, samt at udnytte det udviklingspotentiale, der er i klager. Ligesom der er fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Danmarkskortet viser, at børnehandicapområdet med en omgørelsesprocent på 65 procent ligger over landsgennemsnittet på 51 procent. Det drejer sig om 15 sager, hvoraf de tre er ændrede/ophævede sager, og de 12 er sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagerne påny. Disse 12 sager omhandler hovedsageligt ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, når almenskolen eller almen dagtilbud vurderer, at barnet ikke kan tilbydes fuld undervisning. Ankestyrelsen hjemviser med krav om dokumentation for målgruppeafklaring. Dette er en problemstilling, som viser behovet for et styrket samarbejde mellem skole- og daginstitutionsområdet og børne- og familieområdet.

For at forbedre dette samarbejde er der igangsat følgende initiativer:

 • Der er nedsat et samkoordineringsudvalg, hvor ledelse og chefer på tværs af skoleområdet og børnefamilieområdet drøfter fælles indsatser, strategier og vidensdeling om hinandens lovgivningsområder.
 • Den daglige ledelse på tværs af skole og børnefamilieafdelingen mødes en gang månedligt og drøfter og behandler konkrete sager.
 • De fremskudte sagsbehandlere ude på skolerne skal være med til at sikre viden og samarbejde på tværs i den daglige praksis.
 • Der arbejdes på at få etableret samme samarbejdsfora på dagtilbudsområdet.

Generelt er der for alle områder en ledelsesmæssig opmærksomhed på alle sager, der modtages fra Ankestyrelsen med henblik på læring og forbedringer af sagsbehandlingen. F.eks. er Ankestyrelsens afgørelser retningsgivende for den kommende sagsbehandling, men tjener i visse tilfælde også som afklarende ved tvivlsspørgsmål i tolkning af gældende lov. Målsætningen for Rødovre Kommune er, at omgørelsesprocenten på alle tre områder kommer til at ligge på eller under landsgennemsnittet. Der er dog tale om forholdsvis små sagsantal, hvilket gør, at enkelte sager kan flytte meget på procenterne.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik 2019 Rødovre Kommune
Bilag 2: Danmarkskortet 2019

Diverse
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - aftale om afvikling af forudbetaling
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.30