Social- og Sundhedsudvalget

12-01-2021

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 06.11.2020 - 16.12.2020
 2. Status på COVID-19

Indstilling

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 06.11.2020 - 16.12.2020

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021 for ældre- og handicapområdet
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning, samt
 2. at kvalitetsstandarder for 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarderne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020 (sag nr. 69) og har herefter været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Integrationsrådet. Handicaprådet har ikke indsendt høringssvar. Nedenfor gennemgås høringssvar med Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer.

 • Integrationsrådet efterlyser en beskrivelse af, hvordan der tages hensyn til borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere uden danskkundskaber.
  Kommentar: Der tages altid individuelle hensyn i mødet med borgeren, herunder borgerens eventuelle sproglige udfordringer og forskellige kulturelle ønsker.
 • Seniorrådet skriver, at ændringen i klippekortsordningen er til fordel for borgerne.
 • Seniorrådet bemærker, at kvalitetsmålet om færrest mulige medarbejdere i borgers hjem ikke er opfyldt.
  Kommentar: Dette er stadigt et fokusområde, der arbejdes med i planlægningen af den daglige drift.
 • Seniorrådet har indtryk af, at det nye planlægningsredskab Cura ikke fungerer optimalt.
  Kommentar: Cura fungerer efter hensigten og udvikles løbende.
 • Seniorrådet bemærker, at der under ”arbejdsmiljø” står, at der skal være fri adgang til hjemmet, hvilket indebærer, at belysningen og snerydning skal være i orden. Seniorrådet spørger, hvad man har påtænkt at gøre for de borgere, der ikke er i stand til rydde sne.
  Kommentar: Borgere, der ikke selv er i stand til at rydde sne, og som er berettiget til personligt tillæg, kan modtage tillæg til snerydning og haveordning, og behøver således ikke selv at stå for rydningen.
 • Seniorrådet efterlyser en beskrivelse af akutfunktionen.
  Kommentar: Der er udarbejdet en national kvalitetsstandard for akutfunktioner i regi af Sundhedsstyrelsen, som Rødovre Kommune arbejder efter.
 • Seniorrådet ønsker en tydeliggørelse af, hvad medarbejderne ikke må gøre i forbindelse med hovedrengøring.
  Kommentar: Det er ikke hensigtsmæssigt at udarbejde en udtømmende liste over hvilke opgaver medarbejdere må eller ikke må udføre. I stedet aftales de konkrete opgaver mellem borger og medarbejder ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.
 • Seniorrådet ønsker kvalitetsstandarder vedrørende hjælpemidler og hjælpemiddelcentralen.
  Kommentar: Der arbejdes på, at disse revideres.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om specialundervisning.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2021.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar kvalitetsstandarder, praktisk hjælp, m.m. 2021
Bilag 2: Høringssvar kvalitetsstandarder 2021
Bilag 3: Kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 4: Kvalitetsstandard 2021 for forebyggende hjemmebesøg
Bilag 5: Kvalitetsstandarder 2021 for aflastning, BPA, boliger m.v.

Sygefraværsprojekt i Ældre- og Handicapafdelingen
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Rødovre Kommune har søgt og fået midler i STAR puljen ”Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” med henblik på at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Dette er behandlet og godkendt i juni 2020 via sagen "Udgiftsneutral tillægsbevilling til Projekt nedbringelse af sygefravær i ældreplejen" (sag nr. 40).

Der er nu udarbejdet en strategi for projektet med en række indsatspunkter, der kan igangsættes i 2021. Som anført i ansøgningen forelægges strategien hermed til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om sygefraværsstrategi for Ældre- og Handicapafdelingen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter, Ældre- og Handicapafdelingen og Personale & Udvikling har igangsat et projekt med støtte fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Formålet med projektet er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Projektet forventes at nedbringe sygefraværet i ældreplejen samt at give indsigter og erfaringer og derved nye handlemuligheder. Det forventes, at handlemulighederne ligeledes kan anvendes i den øvrige kommunale indsats med at nedbringe sygefraværet i hele organisationen.

På baggrund af en grundig analyse af området med involvering af blandt andet sygemeldte medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter, er der nu udarbejdet en strategi for projektet med følgende indsatspunkter:

 • Tidligere involvering af Jobcentret
 • Materiale om håndtering af sygefravær på RK-Intra
 • Øget medarbejderkendskab til Personalehåndbogen
 • Årshjul på personalemøder
 • Fokus på god forberedelse af fraværssamtalen
 • Støtte til håndtering af livets udfordrende situationer
 • Træning/forebyggelse

For at øge kendskabet til hinanden samt skabe og udbygge et godt samarbejde, inviteres alle niveau 3 og 4 ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til kick-off møder af Personale & Udvikling og fastholdelseskonsulenten, hvor alle indsatspunkter gennemgås. På møderne vil ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samtidigt blive undervist i god og korrekt sygefraværsopfølgning, herunder en grundig introduktion til samarbejdet med jobcenteret.

Se beskrivelse af sygefraværsstrategien i bilag til mødesagen.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske grundlag er behandlet og godkendt i juni 2020 via sagen "Udgiftsneutral tillægsbevilling til Projekt nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"(sag nr. 40).

Tidsplan

1. april 2021 – 31. juli 2020: Analyse.

1. august 2020 – 19. oktober 2020: Strategiudvikling.

21. oktober 2020 – 30. november 2020: Færdigudvikling af metoder.

1. januar 2021 – 31. december 2021: Implementering/afprøvning af metoder.

1. januar 2022 – 31. marts 2022: Evaluering og forankring.

Tidsplanen er revideret i forhold til ansøgningen. På grund af COVID-19-situationen har Rødovre Kommune søgt om at rykke projektet to måneder ud i fremtiden. Ansøgningen er imødekommet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Bilag

Bilag 1: STAR Sygefraværsstrategi

Diverse
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.50