Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2021

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 42 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

1. Nyhedsliste for Social i perioden 21.04.2021 - 17.05.2021 (se bilag 1)

2. Status på COVID-19

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 21.04.2021 - 16.05.2021

Fremlæggelse af oversigt over visitation af borgere til plejehjem
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2020 og 2021 pr. maj 2021 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2020 og 2021 pr. maj 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden fra 23. marts 2021 til 12. maj 2021 har Visitationsudvalget modtaget 32 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden fra 23. marts 2021 til 12. maj 2021 er der sket følgende:

 • 18 borgere er flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune
 • En borger fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune
 • To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune
 • To borgere har takket nej til plejebolig:
 • En borger var noteret på den generelle venteliste, men ønskede alligevel ikke bolig på det plejehjem, hvor bolig blev anvist. Borgeren er efterfølgende tilbudt bolig på et andet plejehjem og har takket ja.
 • En borger ønskede alligevel ikke at søge egen bolig, men ægteparbolig med ægtefælle. Ægteparret er efterfølgende anvist ægteparbolig og har takket ja.

Pr. 12. maj 2021 er der fire ledige plejeboliger, der alle er under klargøring.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Ingen borgere er noteret på den generelle venteliste.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. Fire borgere er noteret på den specifikke venteliste. En borger ønsker Plejehjemmet Ørbygård, en borger en specifik afdeling på Plejehjemmet Ørbygård og to borgere, et ægtepar, søger enten ægteparbolig eller en bolig hver på samme afdeling på Plejehjemmet Engskrænten.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

Fire borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejebolig i Rødovre Kommune. To borgere søger under plejeboliggarantien, men deres ansøgninger er efter aftale sat på pause: Den ene borger ønsker ikke at flytte under COVID-19-pandemien, og den anden borger mangler at få afklaret økonomien i hjemkommunen. De to øvrige borgere søger specifikke plejehjem: Den ene borger, der bor på plejehjem i anden kommune, søger Ældrecentret Broparken, og den anden borger søger Plejehjemmet Engskrænten.

Pr. 12. maj 2021 har 14 rødovreborgere sat deres ansøgning om plejebolig på pause.

Se oversigten "Borgere visiteret til plejehjem for 2020 og 2021, pr. maj 2021" i bilaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2020 og 2021, pr. maj 2021

Oversigt over værgemål 2020
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opgørelse over sager om værgemål på ældreområdet og det specialiserede socialområde behandlet i 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opgørelse over sager om værgemål tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I særlige tilfælde er det nødvendigt at ansøge Familieretshuset om tilladelse til at flytte en borger med nedsat psykisk funktionsevne i særligt botilbud uden samtykke. Dette foregår i henhold til servicelovens § 129. Formålet er at undgå, at borgeren kommer til skade, fordi borgeren ikke er i stand til at varetage egne interesser.

I særlige tilfælde søger Social- og Sundhedsforvaltningen om personligt værgemål, økonomisk værgemål eller begge dele. Dette foregår i henhold til værgemålslovens § 5, hvis en borger på grund af nedsat psykisk funktionsevne, herunder sindslidelse eller svær demens, ikke er i stand til at varetage egne interesser.

Ansøgninger om økonomisk og/eller personligt værgemål godkendes af chefen for Ældre- og Handicapafdelingen eller Social- og Borgerservice og sendes til Familieretshuset.

I perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 har Social- og Sundhedsforvaltningen behandlet følgende fire sager vedrørende værgemål:

 • Personligt eller personligt og økonomisk værgemål - 1 medhold.
 • Økonomisk værgemål - 3 medhold.

I de sager hvor der er afsendt en ansøgning til Familieretshuset, er lovens krav opfyldt. Det betyder, at:

 • det drejer sig om borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne.
 • man har forsøgt at finde mindre indgribende metoder, inden der er taget beslutning om ansøgning.
 • der er en faglig begrundelse for, at ansøgningen har været nødvendig.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 129.

Værgemålsloven § 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Proces for revision af ældre- og værdighedspolitikken
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger plan for den kommende proces for revision af Ældre- og Værdighedspolitikken. Processen kickstartes med en konference den 30. september 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslaget til proces for revision af ældre- og værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ældre- og værdighedspolitikken skal i henhold til lovgivningen godkendes i hver kommunalbestyrelsesperiode. Den nuværende politik er fra 2019. I efteråret 2021 sætter Social- og Sundhedsforvaltningen derfor en revision af Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik i gang med afholdelse af et borgermøde den 30. september 2021. Her inviteres borgere og brugere samt relevante råd (Seniorrådet, plejehjemmenes Bruger-og Pårørenderåd og Handicaprådet), og herefter vil relevante borgere og medarbejdere blive involveret i kvalificering af konkrete emner i politikken. Det er forvaltningens vurdering, at ældre- og værdighedspolitikken er en god og tidssvarende politik, der afspejler kommunens høje ambitionsniveau for området.

Målet med opdateringen er at sikre, at ældre- og værdighedspolitikken også fremover flugter med Kommunalbestyrelsens strategier og politikker, samt harmonerer med strømninger og tendenser på området for ældrepleje nu og i fremtiden, herunder bestemmelserne i Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Revisionen af ælre- og værdighedspolitikken skal også bidrage med inspiration til konkrete tiltag til den fortsatte udvikling af området. Den endelige politik forelægges til godkendelse i maj 2022.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Finansloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

30. september 2021: Borgermøde

Februar 2022: Første behandling

Marts 2022: Høringsperiode

Maj 2022: Endelig politisk behandling

Juni 2022: Lancering på borgermøde.

Bilag

Bilag 1: Procesplan for udarbejdelse af ny Ældre- og Værdighedspolitik 2021

Kvalitetsstandarder på børne- og familieområdet
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet drøftes og sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at kvalitetsstandarderne også sendes til høring i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandarder for det specialiserede børne- og ungeområde. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med inspiration fra de dialoger, der har været mellem kommuner og Ankestyrelsen på området.

Kvalitetsstandarderne skal bidrage til at skabe overblik og gennemsigtighed for borgerne om kommunens serviceniveauer. Ligeledes skal kvalitetsstandarderne medvirke til at skabe klarhed i sagsbehandlingen. Derfor er det også vurderingen, at kvalitetsstandarderne kan bidrage til at reducere antallet af omgørelser og hjemvisninger i forhold til Ankestyrelsens afgørelser på området (sag nr. 39 på udvalgets møde den 11. maj).

De udarbejdede kvalitetsstandarder er formuleret med udgangspunkt i kommunens nuværende serviceniveau.

Kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede børne- og ungeområde omhandler: Råd og vejledning, tilbud om familiebehandling, psykologsamtaler, støttekontaktperson, aflastningsfamilie samt anbringelse uden for hjemmet. Endvidere omhandler kvalitetsstandarderne støtte til familier med børn med funktionsnedsættelse, eksempelvis i form af tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til handicapkompenserende udgifter m.m.

De handicapkompenserende ydelser skal sidestille familierne med familier, som ikke har børn med funktionsnedsættelse, så de kan leve et så "almindeligt" liv som muligt. Støttemulighederne for sårbare børn og unge handler om at give hjælp og støtte til børn og unge, som kommer fra dysfunktionelle familier.

Kvalitetsstandarderne indeholder en beskrivelse af Rødovre Kommunes tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få en given hjælp. Sagsbehandlingstiderne, som er opgjort under de enkelte kvalitetsstandarder, oplyser om, hvor lang tid en sag maksimalt er undervejs fra første henvendelse/ansøgning, til der træffes en afgørelse i sagen. Dette er under forudsætning af, at alle relevant og nødvendige dokumenter er tilstede, for at afgørelsen kan træffes. Herefter kan der være sagsbehandlingstid indtil selve foranstaltningen iværksættes, afhængigt af omfanget.

Kvalitetsstandarderne er opbygget kronologisk efter paragrafhenvisninger, som fremgår af indholdsfortegnelsen. I den elektroniske version fungerer indholdsfortegnelsen som link, der fører brugeren direkte til det ønskede afsnit.

Delområderne i kvalitetsstandarderne vedrørende ydelser til familier til børn med funktionsnedsættelse er drøftet med Handicaprådet den 8. april 2021. Handicaprådet anbefalede at gøre kvalitetstandardernes sprogbrug mere borgerrettet. Kvalitetsstandarderne har et dobbelt formål både i forhold til borgere og sagsbehandlere. Social- og Sundhedsforvaltningen vil derfor supplere de samlede kvalitetsstandarder med en borgerrettet udgave.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service, kapitel 8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft pr. 1. september 2021 efter godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde 31. august 2021. Kvalitetsstandarderne fremlægges som minimum en gang per kommunalbestyrelsesperiode og vil derudover blive fremlagt, hvis der foretages ændringer.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for det specialiserede børne- og ungeområde

Udpegning af medlemmer til Udsatterådet
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til nye medlemmer af Udsatterådet for 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til nye medlemmer af Udsatterådet for 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 12. maj 2020 (sag nr. 34) medlemssammensætningen af Udsatterådet. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at udpege to nye medlemmer, der skal erstatte to medlemmer, der efter eget ønske, har valgt at træde ud af rådet. De to nye medlemmer vil være valgt for Udsatterådets resterende valgperiode, som løber indtil den 31. december 2021. Rådet vil dermed bestå af i alt 14 medlemmer. Udsatterådet skal ifølge vedtægterne bestå af højst 15 medlemmer og suppleanter.

Ved at udpege de nye medlemmer vil Udsatterådet kunne fortsætte sit arbejde og aktiviteter for at forbedre udsatte rødovreborgeres vilkår. De nye medlemmer vil bidrage med ny energi og andre perspektiver på udsatteområdet. Medlemmerne er valgt ud fra deres egne levede erfaringer og/eller faglige viden sammen med deres engagement samt motivation for at gøre en forskel for socialt udsatte borgere.

Udsatterådet bliver sammensat, så det dækker områderne misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde samt beskæftigelse. Udsatterådet kan også have enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til kommunens udsattepolitik. Der skal være en overvægt af borger-/brugerrepræsentanter i rådet (12 i alt) og et mindre antal medarbejderrepræsentanter (tre i alt). Medlemmerne deltager på lige fod i rådsmøderne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til medlemmer af Rødovre Udsatteråd 2021

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79, efterår 2021
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til fordeling af tilskud til de frivillige sociale foreninger §§ 18 og 79 for andet halvår i 2021 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til fordeling af tilskud godkendes
 2. at forslag om at igangsætte en ekstra ansøgningsrunde i september 2021 samt mulighed for ad hoc ansøgninger godkendes, samt
 3. at forslag om at afsætte en mindre pulje til "Initiativer for sårbare borgere i forbindelse med corona" og inititativer under "Fælles Forår - genaktivering af fællesskaberne på kultur-, fritids- og socialområdet" godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2021 er der på budgettet afsat 1.009.976 kr., som er fordelt på 814.574 kr. i henhold til servicelovens § 18 (frivillige sociale foreninger) og 195.504 kr. i henhold til servicelovens § 79 (foreningstilskud til forebyggende indsatser og aktiviteter for ældre og handicappede).

Midlerne bliver uddelt to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober til forårssæsonen og den 1. april til efterårssæsonen.

Der er modtaget i alt 25 ansøgninger til den resterende pujle for 2021: 13 ansøgninger til § 18 og 12 ansøgninger til § 79. Under puljen for frivilligt socialt arbejde § 18 er der ansøgt om 322.974 kr. i tilskud, og under puljen for foreningstilskud § 79 er der ansøgt om 59.910 kr. i tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der i efteråret 2021 fordeles 249.500 til § 18 og 59.970 kr. til § 79 - i alt 309.470 kr.

I prioriteringen af § 18-midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de frivillige fokusområder, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 5. februar 2019 (sag nr. 8):

 • Ensomhed
 • Tilflyttere i foreningslivet.

Der er modtaget 11 ansøgninger under fokusområdet "Ensomhed" og seks ansøgninger under fokusområdet "Tilflyttere i foreningslivet".

Udover de nævnte fokusområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Det kan eksempelvis være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.


Bilagene indeholder en samlet oversigt over fordeling af midlerne, og en oversigt over modtagne ansøgninger til henholdsvis §§ 18 og 79 med en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Ekstra ansøgningsrunde i 2021

På grund af COVID-19 har forvaltningen modtaget færre ansøgninger end normalt. Derfor foreslås det, at der igangsættes en ekstra ansøgningsrunde til september med efterfølgende politisk behandling i oktober. I denne runde vil de foreninger, der ikke har haft mulighed for at søge inden den 1. april, eksempelvis på grund af manglende mødeaktivitet i bestyrelserne, kunne søge til deres efterårsaktiviteter.

Pulje til ad hoc ansøgninger og initativer under "Fælles Forår"

Med henblik på at sikre størst mulig fleksibilitet foreslås det endvidere, at der reserveres et mindre beløb til straks-behandling af ad hoc ansøgninger. Disse ansøgninger godkendes af formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Derudover er det også nødvendigt at reservere et mindre beløb til "Initiativer for sårbare borgere i forbindelse med corona" (sag nr. 12 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. marts 2021), samt initiativer beskrevet i notatet "Fælles Forår - genaktivering af de frivillige fællesskaber på kultur-, fritids- og socialområdet" (sag nr. 86 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2021).

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§ 18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2021
Bilag 2: Indkomne ansøgninger pgf 18 - efterår 2021
Bilag 3: Indkomne ansøgninger pgf 79 - efterår 2021

Afrapportering - Bæredygtighedslab
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Bæredygtighedslab blev afholdt som en digital workshop den 4. marts 2021.

Nærværende sag afrapportererer processen og beskriver resultaterne af workshoppen.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetresolutionerne i 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen på juni-mødet 2020 (sag nr. 123) at igangsætte en inddragelsesproces om FN’s verdensmål og grøn omstilling med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner, der skulle munde ud i partnerskaber i lokalsamfundet. Med baggrund i denne beslutning blev lokalsamfundet inviteret til at være med i en proces – Bæredygtighedslab - hvor borgere og erhvervsdrivende kunne få hjælp og sparring til at udvikle deres bæredygtige idé, med mulighed for at indgå samarbejde eller partnerskab med Rødovre Kommune.

Workshoppen den 4. marts 2021

Bæredygtighedslab blev afholdt som digital workshop med 11 hold, der arbejdede med hver deres bæredygtige idéer (se bilag med alle idéer). Der deltog 27 borgere, 11 holdfacilitatorer fra Rødovre Kommune, 16 videnspersoner fra Rødovre Kommune samt 3 eksterne videnspersoner. Derudover deltog alle udvalgsformænd og yderligere 3 KB-medlemmer.

Der var en bredere sammensætning af borgere end sædvanligt ved workshops og borgermøder. Der deltog f.eks. 5 unge under 25 år og der var bl.a. en hel familie (far, mor og datter), der deltog.

Borgmesterens og Anne Glads indledende oplæg blev livestreamet til facebook med mulighed for live-chat. Resten af workshoppen foregik på Zoom for de tilmeldte. De indledende oplæg fungerede samlende for aftenen og gav også de borgere, der ikke deltog i workshoppen, mulighed for at få et indblik i, hvad Rødovre Kommune har af fokusområder i forhold til bæredygtighed og globale tendenser.

Efter de indledende oplæg fordelte deltagerne sig ud på de forskellige hold for at arbejde med de tilmeldte idéer. De 11 holdfacilitatorer fungerede som mødeledere på holdene og guidede deltagerne (både borgere og videnspersoner) igennem en spilleplade med forskellige arbejdsspørgsmål. Opsamlingerne fra de forskellige gruppers arbejde viser, at der har været nogle gode konstruktive samtaler. Gruppearbejdet gav mulighed for en dialog mellem kommune og borgere, hvor alle kunne byde ind med spørgsmål og løsninger, og hvor hele holdet var fælles om at finde muligheder. Workshoppen sluttede i plenum. Her var der positive tilbagemeldinger fra deltagerne, hvilket bl.a. kan ses i besvarelsen af de spørgsmål, der blev stillet til deltagerne, om deres oplevelse og udbytte af aftenen.

Forløbet efter workshoppen

Workshoppen har fungeret som kick-off for at give borgernes idéer liv og for at få startet et netværk blandt deltagerne. De deltagere, der har ønsket at være en del af et netværk har fået hinandens kontaktoplysninger så de har mulighed for at tage kontakt til hinanden. Flere idéer lever derfor også videre blandt borgerne i lokalsamfundet uden kommunens involvering.

Efter workshoppen har alle deltagere (borgerne) fået en mail med opsamling fra deres gruppearbejde på aftenen, deres spilleplade med post-its samt tilbud om sparring fra videnspersonerne, hvis der var brug for lidt mere hjælp til at komme videre med deres idé. Deltagerne har endvidere fået tilbud om at få et gratis kursus (1 time) i iværksætteri hos Erhvervshuset Hovedstaden. Til slut har deltagerne fået at vide, at de skulle melde tilbage i starten af april, hvis de ønskede at drøfte mulighederne for at få deres idé forelagt for Kommunalbestyrelsen. Flere af deltagerne har udtrykt sig positivt om, at Rødovre Kommune inviterede borgerne til at sætte dagsordenen og få sparring og hjælp til at komme videre med deres idéer og enkelte er vendt tilbage med ønske om mere sparring. Der er også en enkelt idéejer, der har sendt en projektbeskrivelse, fordi hun ønsker økonomisk støtte til sin idé.

Nedenstående er en status på de idéer, hvor idéejeren er vendt tilbage med ønske om mere sparring og/eller finansiering.

Hold 1: Rødovre byttecentral og genbrugscenter:

I perioden efter workshoppen har der været dialog mellem en idéejer og forvaltningen om mulighederne for at samarbejde. Idéen handler kort fortalt om etablering et sted i Bykernen inspireret af Sydhavnens Genbrugscenter, hvor man kan bytte tøj og ting samt købe gamle brædder, vvs-rør, toiletter, håndvaske, døre, vinduer, møbler m.m. Derudover rummer idéen et forslag om at være et sted, hvor psykisk sårbare unge kan komme i et forløb og lære sociale færdigheder, angsthåndtering og få struktur i hverdagen.

Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen er overordnet set positive over for projektforslaget, der rummer både et miljømæssigt og et socialt bæredygtighedsaspekt. Idéen indeholder spændende tanker om samarbejde mellem genbrugspladsen, lokale håndværkere, Jobcentrets ungeteam og Rødovre-borgere.

Projektet kræver imidlertid en betydelig kommunal medfinansiering, idet der lægges op til at ansætte to lønnede medarbejdere. Genbrugscentret skulle finansieres via en årlig bevilling fra Rødovre Kommune på omkring 1,4 mio. kr. Til gengæld skulle det give kommunen en besparelse på udgiften til at hjælpe en mindre gruppe psykisk sårbare unge. Projektets økonomi ligger således uden for de økonomiske rammer, der er tænkt i oplægget for Bæredygtighedslab.

Derudover er det forvaltningens vurdering, at personalet ikke på nuværende tidspunkt har de nødvendige faglige kvalifikationer til at varetage forløb for psykisk sårbare unge.

Forvaltningen ser imidlertid en mulig anden vej for projektet. Som følge af budgetresolutionen for 2021 har Teknisk Forvaltning undersøgt muligheder for direkte genbrug på kommunens genbrugsstation. Resultatet af denne undersøgelse fremlægges til politisk behandling i maj 2021. Hvis det godkendes, vil Teknisk Forvaltning etablere et område på kommunens genbrugsstation til direkte genbrug. Dette projekt minder meget om ideen om en byttecentral. Det vil således være oplagt at gå i dialog med idéejeren om, hvordan vi integrerer hendes erfaring og viden i en kommunalt forankret ordning for direkte genbrug. Teknisk Forvaltning er ligeledes i dialog med Social- og Sundhedsforvaltningen omkring et samarbejde i forbindelse med projektet på genbrugsstationen.

Hold 8: Biodiversitet og insekthoteller:

En af idéejerne fra Hold nr. 8 vendte tilbage efter workshoppen med idéen: "velkomstpakken". Ideen om "velkomstpakken" går ud på, at nye tilflyttere i både parcelhuse (grundejerforeninger) og almene boliger (boligselskaber) får tilbudt en pakke bestående af frø til såning af blomsterplanter samt et insekthotel. Pakken forudsættes fulgt op af en dialog med modtagerne om brugen af gaven og tankerne bag, nemlig ønsket om at gavne insektlivet og dermed biodiversiteten i Rødovre. Idéejeren har fået hjælp og sparring fra sin vidensperson og har taget initiativ til at dele blomsterfrø og insekthoteller ud i sin egen boligforening.

Hold 11: Bæredygtighedsfællesskab

To deltagere fra holdet vedrørende Bæredygtighedsfællesskab vil gerne arbejde videre med ideen. De har aftalt at mødes, når coronarestriktionerne er lempet, og det igen er muligt at mødes fysisk. De har taget kontakt til en anden deltager fra bæredygtighedslab, som har udtrykt sin interesse for projektet. Børne- og Kulturforvaltningen har tilbudt dem hjælp og sparring til at komme videre med ideen, når de har haft mulighed for selv at drøfte den yderligere.

Afsluttende

Bæredygtighedslab er et projekt, der handler om at samskabe i forlængelse af visionen ”Sammen om Rødovre” og særligt nedenstående tre veje:

 1. Vi skal styrke den offentlige samtale
 2. Borgerne skal være med til at samskabe velfærden
 3. Vi vil løse opgaverne i fællesskab.

Med resultatet af workshoppen og den efterfølgende sparring med idéejere er alle tre veje blevet betrådt og kommunen som forvaltning og lokalsamfund har gjort sig gode erfaringer med samskabelse.

Den offentlige samtale blev styrket på flere måder med Bæredygtighedslab. Med kommunikationskampagnen, der både involverede interne og eksterne ambassadører, annoncer i byrum, på facebook, i lokalaviser m.fl. kom budskabet om Bæredygtighedslab ud til mange forskellige personer. Deltagerne på workshoppen var derfor en bred sammensætning af borgere. De tilmeldte idéer blev delt på Rødovre Kommunes hjemmeside og forvaltningen hjalp borgerne med at komme i kontakt med hinanden og danne hold. På den måde blev de borgere sat sammen, der havde idéer, der lignede hinanden eller idéer, så der kunne opstå synergieffekt. Ved at sætte borgerne i kontakt med hinanden ud fra interesseområder blev der etableret grobund for nye forbindelser og samtaler.

Processen omkring Bæredygtighedslab er et eksempel på en borgerinddragelsesproces, hvor Rødovre Kommune som myndighed indtog en faciliterende rolle frem for en styrende og stillede sin erfaring og viden til rådighed for borgere og virksomheder. Det gav en samskabelsesproces, hvor borgerne kunne drøfte og udvikle deres ønsker og idéer med hinanden og med videnspersoner fra forvaltningen. Det var ikke kommunens idéer, der var i centrum – men borgernes.

På nuværende tidspunkt er det svært at sige, hvilke ideer fra Bæredygtighedslab, som lever videre i det lange løb. Flere af ideejerne har brug for at videreudvikle deres ide og sparre med andre. Selvom ingen af ideerne har været på et stadie, hvor der kan etableres et decideret partnerskab eller samarbejde i kommunalt regi, kan flere af idéerne sagtens leve videre. Flere af deltagerne er i gang med de indledende drøftelser. Ideen omkring ”Velkomstpakke” er f.eks. i første omgang sat i værk i lokalt regi. ”Velkomstpakken” kan blive en inspiration for andre boligforeninger/grundejerforeninger i kommunen. Desuden har nogle af deltagerne på eget initiativ oprettet en facebookgruppe, hvor de kan dele viden og evt. hjælpe hinanden videre. Deltagerlisten med kontaktoplysninger er også blevet delt blandt de deltagere, der ønskede det, så der kan etableres netværk i lokalsamfundet.

Udvikling af ny metode til inddragelse: "Borgerlab"

Bæredygtighedslab har skabt nye forbindelser mellem borgerne og har givet Rødovre Kommune erfaring med faciliterende samskabelse og dermed erfaring med at overlade hovedansvaret for en udviklingsproces til borgerne. Arbejdet med Bæredygtighedslab har skabt en ny metode til inddragelse med høj involvering af borgere i Rødovre Kommune: "Borgerlab" (se bilag med metodebeskrivelse). Metoden indeholder en række værktøjer til at skabe en proces, der lægger op til samskabelse med borgerne, med borgerens idé i fokus. Samtidig udpeger metoden også de vigtige elementer i at skabe et godt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger. Alt afhængig af størrelsen og tværfagligheden af projektet kan værktøjerne skaleres op og ned, så de formes efter projektet og målgruppen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag til afrapportering - Bæredygtighedslab
Bilag 2: Bilag - Metode - Borgerlab

Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:  19.45.