Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2021

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Fraværende

Marianne Christensen (Ø), sag 51-57

Sager 51 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Nyhedsliste for Social i perioden 17.05.2021 - 14.07.2021 (se bilag 1)
 • Status på COVID-19
 • Notat vedr. ”Ny lov vedr. overgang fra barn til voksen”. (se bilag 2)
 • Notat orientering om udvidet samarbejde med Røde Kors (se bilag 3)
 • Borgermøder i forbindelse med Kommuneplan 2022 (se bilag 4)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 17.05.2021 - 14.07.2021
Bilag 2: Ny lov §19 a, lov om social service - styrket indsats i overgang fra barn til voksen
Bilag 3: God start på livet
Bilag 4: Orientering om status for borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2022

Fremlæggelse af oversigt over visitation af borgere til plejehjem
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2020 og 2021 pr. juli 2021 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2020 og 2021 pr. juli 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden fra 13. maj 2021 til 23. juli 2021 har Visitationsudvalget modtaget 37 ansøgninger om plejebolig. En borger fra anden kommune har modtaget afslag. Visitationsudvalget vurderede, at kommunen ikke havde et boligtilbud, der kunne opfylde borgerens behov.

I perioden fra 13. maj 2021 til 23. juli 2021 er der sket følgende:

 • 25 borgere er flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune
 • 2 borger fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune
 • 2 borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune
 • 7 borgere har takket nej til plejebolig:
  • En borger ønskede alligevel ikke at flytte i plejebolig lige nu, og ansøgningen er sat på pause.
  • En borger fra anden kommune var noteret på den generelle venteliste, men ønskede alligevel ikke bolig på det plejehjem, hvor bolig blev anvist. Borgeren søger nu et plejehjem efter eget ønske.
  • En borger fra anden kommune valgte helt at annullere sin ansøgning om plejebolig i Rødovre Kommune.
  • En borger ønskede kun at søge plejebolig i anden kommune.
  • En borger ønskede kun at søge plejebolig i anden kommune, men valgte så efterfølgende igen at søge plejebolig i Rødovre Kommune.
  • Et ægtepar havde takket ja til ægteparbolig, men fortrød efterfølgende og valgte helt at annullere deres ansøgninger om plejebolig.

Pr. 23. juli 2021 er der 2 ledige plejeboliger, der begge er under klargøring.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Tre borgere er noteret på den generelle venteliste. For ingen af de tre borgere er plejeboliggarantien overskredet.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønsker

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. Tre borgere er noteret på den specifikke venteliste. To borgere ønsker plejebolig på Plejehjemmet Ørbygård og en borger ønsker plejebolig på Ældrecentret Broparken.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fire borgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

Tre borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen af de tre borgere søger under plejeboliggarantien. To af de tre borgere bor på plejehjem i anden kommune og søger begge Plejehjemmet Ørbygård. En borger søger Ældrecentret Broparken.

Pr. 23. juli 2021 har 13 rødovreborgere samt en udenbysborger sat deres ansøgning om plejebolig på pause.

Se oversigten "Borgere visiteret til plejehjem for 2020 og 2021, pr. juli 2021" i bilaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene bolig § 54.

Lom om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2020 og 2021, pr. juli 2021

Forslag til anvendelse af særtilskud på ældre- og handicapområdet
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til anvendelse af særtilskud fra aftalen om sommer- og erhvervspakke m.v. af den 4. juni 2021.

Rødovre Kommunes andel af midlerne udgør ca. 600.000 kr., der skal anvendes på ældreområdet og til beboere på botilbud på handicapområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelse af særtilskuddet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 4. juni 2021 indgået en aftale om sommer- og erhvervspakke m.v.. Der er afsat 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, der er målrettet ældre med demens og deres pårørende, samt beboere på botilbud for handicappede. Aktiviteterne gælder både beboere på plejehjem og demente borgere, der bor i eget hjem.

Rødovre Kommunes andel er ca. 600.000 kr. Særtilskuddet skal anvendes til sociale aktiviteter, øget samværs- og aflastningstilbud i dagcenter og kulturelle oplevelser.

Midlerne udmøntes som særtilskud til kommunerne og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Der lægges vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag. Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder ved udgangen af 2021 en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat.

I forslaget til fordeling af midler lægges der vægt på de aftaleprioriterede områder, herunder demente borgere og deres pårørende. Denne gruppe af borgere har været hårdest ramt under nedlukningen i forbindelse med COVID-19.

Forlag til fordeling af midlerne:

 • De fire plejehjem får hver 50.000 kr. til sociale og kulturelle aktiviteter.
 • Til dagcenteret på Ørbygård afsættes 375.000 kr. til at øge antallet af borgere, der kan komme i dagcenteret og til øget aflastning af pårørende med en dement ægtefælle ved mulighed for flere ugentlige tilbud om dagcenterophold. Derudover vil der blive mulighed for at øge antallet af sociale og kulturelle aktiviteter.
 • Til bofælleskabet "Slottet" i Broparken afsættes 25.000 kr. til sociale og kulturelle aktiviteter.

Lov- og plangrundlag

Aftale om sommer- og erhvervspakke m.v. af 4. juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Særtilskud på ca. 600.000 kr.

Tidsplan

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021. Når det endelige beløb for særtilskuddet er fastlagt, vil det fremgå af indtægts/udgiftsbevillingen.

Forelæggelse af udkast til sundhedspolitik inden høring
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025, inden den sendes i høring.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik sendes i høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2020 (sag nr. 239) procesplan for revidering af Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Der er efterfølgende afholdt to temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget, og alle udvalgsformænd samt borgmesteren er blevet interviewet.

Bred involvering i processen

Derudover har der været en bred involvering med mange interviews af borgere i form af individuelle interviews og gruppeinterviews, eksempelvis ungegruppen i socialpsykiatrien, borgere i Sundhedscentret og "Sammen om Familien".

AOF, Gigtskolen, den boligsociale medarbejder, boligforeninger og Rødovre Centrum er også blevet interviewet, og der har der været drøftelser med Ungepanelet, Udsatterådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Det Kommunalt Lægelige udvalg og Folkeoplysningsudvalget. Ligesom der er afholdt dialogmøder med patientforeninger, de frivillige sociale foreninger og idrætsforeningerne, og der er afholdt workshop om hvert strategimål for medarbejderne.

På baggrund af de drøftede temaer og de mange input, der er kommet frem i processen, er der udarbejdet et udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune.

Visionen for sundhedspolitikken

Visionen for sundhedspolitikken er: Vi vil fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv.

Det betyder, at vi arbejder for lighed i sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats. Vi ser sundhed som både den mentale, den sociale og den fysiske del af livet. Derfor er sundhed også et fælles ansvar på tværs af fagområder som for eksempel miljø, læring, sport, kultur, beskæftigelse og byplanlægning.

Sundhedspolitikkens tre fokusområder

I vores arbejde med at realisere visionen står vi på et solidt fundament, der udgøres af tre fokusområder ”lighed i sundhed”, ”tidlig indsats” samt ”deltagelse og partnerskaber". Fokusområderne fungerer som rettesnor i udmøntningen af de fem strategimål.

Sundhedspolitikkens fem strategier

De fem strategimål for en tværgående sundhedsindsats er:

 • Rødovre i bevægelse
 • Den første røgfrie generation
 • Trivsel i top
 • Fra overvægt til ligevægt
 • Sundhed i skolen.

For hvert strategimål udarbejdes der i et tværfagligt samarbejde og med inddragelse af relevante aktører en strategi med konkrete indsatser. De fem strategier omsættes til handling i sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2015) i en prioriteret rækkefølge. Prioriteringen afhænger af aktuelle indsatser i kommunen, idet strategierne skal spille ind i de indsatser, der er i gang, så vi sikrer sammenhæng og skaber mere værdi for borgerne.

Der vil umiddelbart efter politikkens vedtagelse blive forelagt et oplæg for arbejdet med de fem strategier. Oplægget vil indeholde et forslag til en tidsplan, herunder et bud på hvilke områder og aktører, der kan medvirke til udvikling og implementering af aktiviteterne.

Næste skridt i processen

Efter behandling af udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik inviteres relevante interessenter til høringsmøde, hvor det er muligt at komme med høringssvar og indgå i dialog om disse. Det er sideløbende muligt at komme med skriftlige høringssvar. Den endelige politik forelægges til politisk godkendelse i oktober 2021. Hvorefter den bliver sat op med tekst, billeder og citater og efterfølgende trykt og lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August-september 2021: Høringsperiode inklusiv høringsmøde.

Oktober 2021: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

December 2021: Oplæg til arbejdet med de fem strategier forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Forventet regnskab 2021 pr. ultimo juni 2021
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2021 under Social- og Sundhedsudvalgets ramme med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2021 til efterretning

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab 2021 pr. ultimo juni 2021 - Social- og Sundhedsudvalget"

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab 2021 pr ultimo juni 2021 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetforslag 2022 - 2025
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2022 - 2025, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: grå og hvide SOSU

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 21:25.