Teknik- og Miljøudvalget

06-12-2011

Sager 98 - 108

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 98

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Lovliste 4. november til 30. november 2011
Bilag 3: Orientering om politianmeldelse af Li Qiong Zhang Harritz, Veronikavej 19 for at overtræde kommunens påbud efter rottebekendtgørelsen
Bilag 4: Svarskrivelse fra Region Hovedstaden
Bilag 5: Statsforvaltningens afgørelse i sag om betaling af erhvervsaffaldsgebyr for 2010
Bilag 6: Ekstrem regn, evaluering samt forebyggelse
Bilag 7: Henvendelse fra Miljøministeriet vedr. administration på vandløbsområdet

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 101 for Rødovre Centrum
Sag nr. 99

Sagens kerne

Lokalplantillægget muliggør en udvidelse af Rødovre Centrum på det areal, hvor den nuværende tankstation ud mod Tårnvej er placeret.

Lokalplanforslaget er et tillæg til den gældende Lokalplan 101 for Rødovre Centrum. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med A/S Rødovre Centrum.

En række af bestemmelserne i Lokalplan 101 skal ændres for at en udvidelse kan muliggøres.

En stor del af trafikken til og fra Rødovre Centrum foregår på det omkringliggende vejnet udenfor lokalplanens område, og det er målet, at der sikres en helhedsløsning for trafikafviklingen for Rødovre Centrum og vejene omkring centret.

Trafiktællinger udført i oktober 2011 har vist, at især krydset Tårnvej/Rødovre Centrum i sin nuværende udformning ikke vil kunne afvikle en stigning i trafikken. Derfor foreslås en større ombygning af krydset.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet, idet det er en begrænset udvidelse i forhold til centrets samlede størrelse. Ligesom der ikke ændres på parkeringsforholdene i forhold til Lokalplan 101 og der er taget højde for ekstra trafik til og fra centret ved at der er fundet en løsning, der sikrer, at trafikken kan afvikles.Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet, idet det er en begrænset udvidelse i forhold til centrets samlede størrelse. Ligesom der ikke ændres på parkeringsforholdene i forhold til Lokalplan 101 og der er taget højde for ekstra trafik til og fra centret ved at der er fundet en løsning, der sikrer, at trafikken kan afvikles.

Det vil være en forudsætning for en byggetilladelse til den ønskede udvidelse, at omlægningen af krydset ved Tårnvej / Vandtårnet realiseres.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 101 for Rødovre Centrum vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger, samt

 2.  at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Forslag til tillæg til lokalplan 101
Bilag 3: Miljøscreening
Bilag 4: Trafiktal

Vedtægtsændring i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 100

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding har i brev af den 14.11.2011 anmodet Rødovre Kommune om at godkende forslag til ændring i I/S Vestforbrændings vedtægt.

På bestyrelsesmøde nr. 375, den 07.09.2011 godkendte I/S Vestforbrændings bestyrelse et forslag til ændring af I/S Vestforbrændings vedtægt pr. 01.01.2012. På baggrund af bestyrelsesbeslutningen skal vedtægtsforslaget godkendes i samtlige interessentkommuner samt i Statsforvaltningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vedtægtsændring i I/S Vestforbrænding godkendes.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Anmodning om godkendelse af ændring af I/S Vestforbrændings vedtægt pr. 1. januar 2012
Bilag 3: Forslag til ændring af I/S Vestforbrændings vedtægt pr. 1. januar 2012

Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald
Sag nr. 101

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.09.2010 (sag nr. 193) udkast til nye regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald. Disse regulativer skulle have været trådt i kraft senest den 01.01.2011. Imidlertid er fristen blevet udskudt til den 01.01.2012 af Miljøministeriet som følge en ny affaldsbekendtgørelse af den 07.03.2011.

I vedlagte forslag til regulativer er de obligatoriske bestemmelser angivet med markeret skrift og de kommunale bestemmelser er angivet med almindelig skrift.

De vedlagte forslag til Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald er uændret, hvad angår de kommunale bestemmelser. Dog er de obligatoriske bestemmelser ændret som følge af affaldsbekendtgørelsen af den 07.03.2011.

I overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsen har forslagene været i 4 ugers høring. Der er ikke kommet nogle høringssvar i høringsperioden.I overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsen har forslagene været i 4 ugers høring. Der er ikke kommet nogle høringssvar i høringsperioden.I overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsen har forslagene været i 4 ugers høring. Der er ikke kommet nogle høringssvar i høringsperioden.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes, samt
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald
Bilag 3: Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer
Sag nr. 102

Sagens kerne

Miljøstyrelsen har udsendt udkast til ændring af affaldsbekendtgørelsen. Udkastet har været i høring frem til 08.11.2011 og den reviderede bekendtgørelse forventes at træde i kraft 01.01.2012.

Det er forventningen at bekendtgørelsen vil indeholde krav om, at kommunerne med virkning fra den 01.01.2012 implementerer en betalingsløsning, så kun de virksomheder, der benytter genbrugsstationen, skal betale gebyr til drift af genbrugsstationen. Dette vil ændre opkrævningen af gebyret til dækning af erhvervs andel af

udgifterne til drift af genbrugsstationen. Samtidig forventes ændringen af affaldsbekendtgørelsen, at undergrænsen for hvornår virksomheder skal opkræves gebyr hæves fra 50.000 kr. i årlig omsætning til 300.000 kr. i årlig omsætning. Erhvervsaffaldsgebyret vil derfor stige, fordi der vil være flere, der er fritaget for gebyr.

Vestforbrænding arbejder sammen med interessentkommunerne om at etablere en fælles ordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationen. Fællesordningen forventes vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse på møde den 07.12.2011.

Fællesordningen gør det muligt for de deltagende kommuner at få ensartede gebyrer og gebyrprincipper samt et ensartet betalingssystem for alle virksomhederne i Vestforbrændings opland. Udover de administrative fordele betyder en fælles ordning også, at virksomhederne fortsat kan have adgang til alle genbrugstationerne i Vestforbrændings opland – hvis de tilmelder sig.

Teknisk Forvaltning vurderer, at de forslag til gebyrer, som Vestforbrænding har udarbejdet for adgang til genbrugsstationerne er i overensstemmelse med de i lovgivningen fastlagte principper herfor.

Begrænsningen i adgangen til genbrugsstationen nødvendiggør efter Teknisk Forvaltnings vurdering en ændring af Ordensreglement for Rødovre Kommunes Genbrugsstation.

Iværksættelsen af fællesordningen forudsætter godkendelse af bestyrelsen i Vestforbrænding. Derfor foreslås det samtidigt, at godkendelsen af gebyrene for ordningen gøres betinget af vedtagelsen på mødet i Vestforbrændings bestyrelse den 07.12.2011.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig Vestforbrændings fællesordning for virksomhedernes betaling for adgang til genbrugsstationen,

 2. at de foreslåede erhvervsaffaldsgebyrer for 2012 godkendes,

 3. at godkendelsen af gebyret for erhvervs brug af genbrugsstationen gøres betinget af vedtagelsen af Vestforbrændings fællesordning for gebyropkrævning på møde i Vestforbrændings bestyrelse den 07.12.2011, samt
 4. at udkast til Ordensreglement for Rødovre Kommunes Genbrugsstation godkendes.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Bilag til mødesag: Indhold i Tilmeldeordningen.
Bilag 3: Bilag til mødesag: Økonomiprincipper i Tilmeldeordningen.
Bilag 4: Gebyrblad. Erhvervsaffaldsgebyrer 2012
Bilag 5: Udkast til Ordensreglement for Rødovre Kommunes Genbrugsstation

Revurderet miljøgodkendelse af Brüsch Maskinfabrik A/S
Sag nr. 103

Sagens kerne

Brüsch Maskinfabrik A/S er miljøgodkendt første gang den 08.10.1996.

En miljøgodkendelse har en retsbeskyttelse i 8 år, hvorefter den kan revurderes. Teknisk Forvaltning har vurderet, at virksomhedens miljøgodkendelse bør revurderes, da den er mere end 8 år, og vilkår i godkendelsen er utidssvarende.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brüsch Maskinfabrik A/S meddeles revurderet miljøgodkendelse.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Udkast til revurderet miljøgodkendelse af Brüsch Maskinfabrik A/S

M3, placering af støjskærm
Sag nr. 104

Sagens kerne

Rødovre Kommune har gennem en længere årrække kæmpet for, at Transportministeriet skulle prioritere midler til etablering af en støjskærm langs Motorring 3 (M3) som led i udvidelsen og anlæggelsen af det nye motorvejskryds ved Jyllingevej.

Forskellige grundejerforeninger og boligselskaber langs M3 har sideløbende med Rødovre Kommune haft en dialog med Transportministeriet, som primært omhandler støjgenerne, som de mener, at motorvejsudvidelsen medfører ved deres boliger.

Som led i transportforliget af november 2010, er der blevet prioriteret 10.000.000 kr. til etablering af en støjskærm langs M3 gennem Rødovre Kommune. Dette svarer til en støjskærm på mellem 450-500 meter.

Vejdirektoratet har foretaget beregninger af støjskærmens effekt ved forskellige placeringer.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der sendes en tilkendegivelse til Vejdirektoratet om, at Rødovre Kommune ønsker støjskærmen placeret nord for Jyllingevej (scenarie 1).


Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Samlet kortbilag med visualiseringer

Letbane- Politisk charter for ringbysamarbejdet- LOOP City
Sag nr. 105

Sagens kerne

Ringbysamarbejdet har sammen med Realdania udarbejdet en byvision for områderne langs en mulig letbane.

Forslaget til et politisk charter forelægges de enkelte kommuner og Regionen, så at der kan arbejdes videre med en handlingsplan for projektsamarbejdsaftaler i 2012.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune tilslutter sig det politiske charter og de 5 strategier, som grundlag for Ringbysamarbejdets udvikling af resultatmål og et fælles handlingsprogram for at realisere byvisionen LOOP City.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: På vej mod LOOP City 2047 et politisk charter
Bilag 3: LOOP City hvidbogen - maj 2011

Veje og cykelstier - status 2011
Sag nr. 106

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i efteråret 2011gennemført en registrering af vejenes og cykelstiernes tilstand. Registreringen viser, at der kun er få veje i kommunen, hvor tilstanden er decideret god. Adskillige veje kræver reparationer indenfor den nærmeste fremtid, såfremt man skal undgå langt dyrere reparationer senere. Kun få veje i kommunen er i så dårlig stand, at de bærende lag allerede er under nedbrydning. Det ser noget bedre ud med belægningen på cykelstierne.

På baggrund af denne registrering er der udarbejdet et forslag til en prioriteret rækkefølge for større renoveringsarbejder.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at registreringsarbejdet for kørebaner og cykelstier tages til efterretning,

 2. at Teknisk Forvaltnings overordnede vurdering af færdselsarealernes tilstand tages til efterretning, samt
 3. at den foreløbige prioritering tages til efterretning.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Registrering (2011), kørebaner
Bilag 3: Registrering (2011), cykelstier

Trafiksanering af Rødovrevej etape 6 og 7
Sag nr. 107

Sagens kerne

På grund af væsentlige fejl i projektmaterialet er projektet forsinket med 3 måneder. Projektet forventes afsluttet i april 2012. Det forudsætter, at vinteren ikke forsinker projektet yderligere, og at biltrafikken ensrettes.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 108

Beslutning

Taget til efterretning.