Teknik- og Miljøudvalget

14-02-2012

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Niels Spittau(O)
Michel Berg(A)
Bente Hylleborg(A)

Sager 11 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Ændringer vedrørende gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter som følge af lov om spil (se bilag 2 og 3)
 3. Oversigt over skadedyrsbekæmpelse 2011 (se bilag 4 og 5)
 4. Orientering om trafikafvikling i forbindelse med anlægsarbejder på Rødovrevej etape 4-5 - strækningen fra Gunnekær til Jyllingevej (se bilag 6)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 1. januar til 31. januar 2012
Bilag 2: Ændringer vedrørende gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter som følge af lov om spil
Bilag 3: Ændringer vedrørende gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter som følge af lov om spil
Bilag 4: Oversigt over skadedyrsbekæmpelse i 2011
Bilag 5: Oversigt over skadedyrsbekæmpelse i 2011
Bilag 6: Afvikling af trafikken på Rødovrevej ifm. vejarbejde

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 12

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver hvert år udmøntet i en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere målsætningerne i sundhedspolitikken.

Hvert år udarbejdes ligeledes en status på handleplanen for det foregående år.

Direktionen har på møde den 25. januar 2012 behandlet status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011.

Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed.

Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 forelægges ligeledes samtidigt i alle udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,


at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kendetegnende for sundhedsindsatsen i 2011 har været åbning og opbygning af Rødovre Sundhedscenter. Sundhedscenteret åbnede den 16. marts 2011, og siden har medarbejdere i sundhedscenteret arbejdet med at opbygge de mange tilbud, der er i centeret for Rødovres borgere.

Derudover har sundhedsindsatsen været kendetegnet ved en fortsættelse og videreudvikling af de igangværende indsatsområder såsom tobaksforebyggelse, sundhedsagenterne, små skridt til vægttab, seksuel sundhed og hygiejne.

I forhold til implementering af forløbsprogrammer for indsatsen for borgere med kronisk sygdom er der i 2011 sket en videreudvikling af rehabilitering af borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) samt planlægning af rehabilitering af borgere med diabetes, som skal udbydes i 2012.

Generelt for alle indsatsområder har der været fokus på den brede sundhedsindsats på tværs af forvaltninger og afdelinger og den sociale ulighed i sundhed. Punkter der også fortsat fokuseres på i handleplan for sundhedsindsatsen 2012.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven
Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012
Sag nr. 13

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere målsætningerne i sundhedspolitikken.

Direktionen har på møde den 25. januar 2012 behandlet handleplan for sundhedsindsatsen 2012.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 forelægges hermed.

Sagen behandles samtidigt i alle udvalg.

Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges ligeledes samtidigt i alle udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2012 godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 er en fortsættelse og videreudvikling af de igangværende indsatsområder.

Som nyt indsatsområde kan nævnes indsatsområdet: ”Sundhed på tværs og strukturel forebyggelse”. Det er en indsats, der skal fremme det at tænke sundhed ind i alle forvaltningsområder, så den strukturelle sundhedsindsats styrkes. Det vil sige, at de rammer borgerne færdes i lægger op til en sundere adfærd. Derudover er der i handleplan 2012 for alle indsatsområder fokus på den sociale ulighed i sundhed.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven
Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2012 afsat 502.100 kr. til forebyggelse og sundhedsfremme. Midlerne planlægges disponeret på følgende måde:

Indsatsområde

Disponerede midler

Tobaksforebyggelse

130.700

Bevægelsespuljen

25.000

Implementering af forløbsprogram for KOL

120.000

Implementering af forløbsprogram for diabetes

76.000

Hygiejne

4.200

Seksuel sundhed

44.850

Alkohol

25.000

Inspirationsmøde for medarbejdere

15.000

Sund By Netværket

50.000

 

 

Disponerede midler

490.750

Budget

502.100

Tilbageværende midler til yderligere indsatser

11.350

Ovenstående oversigt vedrører de midler, der er afsat til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen i budget 2012 på 502.100 kr. Yderligere finansiering af aktiviteterne foregår inden for sundhedscenterets økonomiske ramme – da mange af aktiviteterne varetages af det personale, der er fastansat i sundhedscenteret.

Der er opnået ekstern finansiering af projektleder af implementering af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes. Derudover er der opnået ekstern finansiering til uddannelse af tre instruktører i kurser i små skridt til vægttab, der holder. Der er opnået delvis ekstern finansiering til indsatsen for seksuel sundhed og for rygeforebyggelse på et værested i Rødovre.

Tidsplan

Ingen

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2012

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012
Sag nr. 14

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 • en beslutning om revisionsmetode

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet ”vækst gennem bæredygtig byudvikling”.

Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 er en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til Kommuneplanstrategi 2012 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra februar til maj 2012, samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med Kommuneplanstrategiens høringsperiode.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen,
 • samt en beslutning om revisionsmetode.

Der er to muligheder for revisionsmetode: en fuld revision af hele kommuneplanen eller en delvis revision – en temarevision. En temarevision betyder, at kun dele af kommuneplanen ændres. Det kan være for et enkelt eller flere temaer, der f.eks. kan resultere i nye retningslinjer og rammer for særlige typer af områder, eller det kan være ved at udpege et geografisk område, der laves nye rammer, retningslinjer mv.

Ved en temarevision genvedtages resten af kommuneplanen for en ny 4-årig periode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet ”vækst gennem bæredygtig byudvikling”.

Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Fremtidens forstad - vækst gennem byudvikling

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst gennem bæredygtig udvikling.

Væksten skal sikres gennem flere forskellige tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst.

I Fremtidens forstad – vækst gennem bæredygtig byudvikling fokuseres på:

 • Vækst i boligmassen for at sikre en alsidig befolkningssammensætning og tiltrække nye borgere
 • Vækst i erhvervslivet ved at sikre mulighed for nye erhvervstyper og skabe nye arbejdspladser
 • Bæredygtige bydele med plads og mulighed for ”det rige hverdagsliv”.

I Kommuneplan 2010-2022 er der udpeget 4 udviklingsområder: Rødovre Nord, Bykernen, ”Irmagrunden” og Rødovre Syd. I Kommuneplanstrategi 2012 tilføjes et femte udviklingsområde, nemlig Islevdal Erhvervskvarter, der sammen med de 4, allerede udpegede områder, udgør attraktive muligheder for at udvikle bolig og erhverv, samt en række andre byfunktioner. Det er i disse 5 områder og i sammenhængen mellem dem, der sættes fokus på at sikre en fortsat vækst i kommunen.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 fokuserer på vækst gennem bæredygtig byudvikling for at sikre fremtidens forstad. Den overordnede vision for udviklingen af Rødovre er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes som vækstgeneratorer for hele kommunen.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives det valgte tema, og hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål, indeholder Kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer, f.eks. målet om en alsidig befolkningssammensætning, efterspørgsel af nye typer erhverv i erhvervsområderne mv.

Ligesom sammenhængen med Kommuneplan 2010-2022 – ”Det rige hverdagsliv” beskrives.

Strategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række statslige planer og øvrige projekter i samarbejde med nabokommuner, Regionen og Staten.

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet har vedtaget, at der udarbejdes et fælles afsnit til planstrategierne i de 10 involverede kommuner omkring projektet for en letbane i Ring 3. Dette er indarbejdet sidst i kommuneplanstrategien - i afsnittet ”Strategiens forudsætninger”.

Det forventes, at Statens vandplaner offentliggøres i den kommende planperiode, og der skal tages stilling til, hvilke ændringer dette vil medføre i kommuneplanen.

Miljøministeriet barsler med en revision af fingerplanen og udsendte et debatoplæg om revisionen i marts 2011. Denne revision kan udpege særlige emner, der skal tages stilling til i kommuneplanprocessen. Det vil muligvis betyde tilpasninger for at opnå overensstemmelse mellem Statens planer og kommuneplanen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022, der i afsnittet ”Bæredygtige Rødovre” og kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 5, 10, 11, 23 og 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 vedtages af Kommunalbestyrelsen februar 2012
 • Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 februar 2012
 • Høring i otte uger februar 2012 – maj 2012, herunder afholdelse af borgermøde
 • Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling maj - juni 2012
 • Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 i Kommunalbestyrelsen august 2012.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012

Lukning af affaldsskakter i etageboligbebyggelser
Sag nr. 15

Sagens kerne

På baggrund af et stigende antal henvendelser ønsker Teknisk Forvaltning at ændre administrationspraksis for behandling af ansøgninger om lukning af affaldsskakte i beboelsesejendomme.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,


at nærværende forslag til ændret administrationspraksis godkendes, således at forvaltningen fremover kan meddele permanent dispensation til lukning af affaldsskakter i eksisterende bebyggelser efter behandling af konkret ansøgning herom.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning oplever et stigende antal henvendelser fra boligselskaberne om muligheden for lukning af affaldsskakte i etageboliger. Ikke mindst som følge af kommunens beslutning om indførelse af et nyt system for affaldsindsamling, der træder i kraft i 2013. Hensigten med affaldsindsamlingen er bl.a. at øge genanvendelsesgraden på dagrenovationsmængden, herunder at indføre en ordning for bioaffald, som kildesorteres ligesom de øvrige fraktioner. Den ændrede affaldssortering vil dog i sig selv ikke medføre en nødvendig lukning af affaldsskakterne, idet skakten fortsat kan anvendes til restaffald.

Bygningsreglementet (BR10) stiller krav om, at der i beboelsesbygninger med 3 etager og derover skal indrettes affaldsskakt for hver opgang. Dog gives der samtidig mulighed for at kommunerne ud fra en konkret vurdering af miljømæssige og økologiske forhold kan meddele dispensation til nedlæggelse af skakte. Krav om indretning af affaldsskakter har været gældende siden det første landsdækkende bygningsreglement fra 1961. Bag reglementets krav ligger brugshensyn, dvs. hensyn til almindelig komfort og sundhedsmæssige hensyn, herunder specielt hvorledes hensynet til ældre og handicappede varetages.

I mange etageejendommes affaldsskaktsystemer, især dem af ældre dato, kan det være vanskeligt og bekosteligt at opfylde arbejdsmiljølovgivningen, der stiller krav om hygiejne og andre arbejdsforhold i forbindelse med tømning af affaldet, som manuelt skal bæres/køres fra kælder til terræn.

Hidtidig praksis

Kommunalbestyrelsen har i 2002 vedtaget, at forvaltningen kan meddele dispensation til ansøgninger fra ejendomme, der er elevatorbetjente, til at lukke affaldsskakten, eller for nyopført byggeri at undlade installation af affaldsskakt, på betingelse af at der etableres kildesortering i bebyggelsen i form af et centralt sorteringssted, en såkaldt affalds-ø.

Til ejendomme, der ikke er elevatorbetjente meddeles afslag på baggrund af hensynet til boligernes tilgængelighed.

Det er et krav i BR10, at nye beboelsesbygninger med 3 etager eller derover forsynes med elevator.

Forslag til ændret administrationspraksis

Forslaget tager udgangspunkt i Bolig- og Byggestyrelsens vejledning om lukning af affaldsskakter i eksisterende byggeri, jf. bilag 2.

Når Teknisk Forvaltning modtager en konkret ansøgning om tilladelse til lukning af affaldsskakter i eksisterende bebyggelser, foretager vi en individuel vurdering. En eventuel dispensation gives som en permanent tilladelse til nedlæggelse af affaldsskakterne, som derfor vil kunne fjernes helt.

Ved ansøgning kræver kommunen følgende oplysninger:

 • dokumentation for at et flertal af de fremmødte på et afdelingsmøde i en almennyttig bebyggelse stemmer for forslag om lukning af affaldsskakte, og at de fremmødte ved mødeindkaldelsen er orienterede om forslaget om lukningen og om etablering af et andet affaldssystem
 • dokumentation for at ejerforeningen i en bebyggelse med ejerboliger har truffet beslutning om lukning af bebyggelsens affaldsskakter i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter
 • dokumentation for at mødeindkaldelse og beslutning i øvrigt er truffet helt og fuldt i overensstemmelse med boligforeningens/ejerforeningens vedtægter
 • dokumentation for at der er truffet tilfredsstillende ordninger for ældre og handicappede i bebyggelsen
 • en af Miljøkontoret godkendt plan for etablering af kildesortering i form af et centralt sorteringssted (affalds-ø) i henhold til kommunens gældende Regulativ for husholdningsaffald.

I privat udlejningsbyggeri foretager kommunen en høring af lejerne.

Det foreslås, at den ovenstående ændrede administrationspraksis lægges på kommunens hjemmeside, såfremt forslaget vedtages.

Lov- og plangrundlag

BR 10, kap. 8.7, stk. 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Generel dispensation for affaldsskakte fra KB-sag nr. 268 fra mødet den 26.11.2002
Bilag 2: Bolig- og Byggestyrelsens vejledning om lukning af affaldsskakter af 25.10.1996

Rødovrevej, bibeholdelse af signalanlæg ved Schweizerdalsvej
Sag nr. 16

Sagens kerne

Forudsætningerne for nedlæggelsen af signalanlægget i krydset Rødovrevej/Schweizerdalsvej har ændret sig som følge af, at der ønskes en dagligvarebutik på Rødovrevej 210. Trafikken og kørselsmønsteret i krydset vil ændre sig som følge af en dagligvarebutik, og derfor er der behov for, at signalanlægget bibeholdes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,


at signalreguleringen Rødovrevej/Schweizerdalsvej bibeholdes, og krydset ombygges til et firbenet kryds.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 24.03.2011 (KB-sag nr. 62), godkendte Kommunalbestyrelsen skitseprojektet til trafiksaneringen Rødovrevej etape 4-5 – strækningen fra Gunnekær til Jyllingevej.

I sagen anbefalede Teknisk Forvaltning, at signalreguleringen i krydset Schweizerdalsvej/Rødovrevej blev nedlagt.

Teknisk Forvaltning har nu modtaget en henvendelse fra projektudviklingsfirmaet Innovator om opførelse af en ny dagligvarebutik på matriklen beliggende Rødovrevej 210. Innovator repræsenterer ejeren af Rødovrevej 210. På møde i Teknisk Forvaltning den 23.11.2011 blev der fremlagt et projekt om etablering af ny dagligvarebutik og ombygning af eksisterende dyrehospital.

Ejendommen er i kommuneplanens rammeområde 5F03 udpeget som lokalcenter med mulighed for op til 60% bebyggelse og dagligvarebutik op til 1000 m², med et parkeringskrav svarende til 1 p-plads pr. 100 m² erhverv og 1 pr. 50 m² detailhandel. Projektet er i overensstemmelse med rammerne. Der er ingen lokalplan for området. Teknisk Forvalting har vurderet, at det ikke er nødvendigt at lave en ny lokalplan for projektet, som behandles efter kommuneplanens rammer, samt bygningsreglementets bygningsregulerende bestemmelser. Der er således ingen planmæssige forhold til hinder for projektets realisering.

Dagligvarebutikken kan give en synergieffekt i forhold til butikkerne på den anden side af Rødovrevej, og dermed medføre en øget trafikbelastning i krydset af både bilister og bløde trafikanter. Det ændrer dermed for forudsætninger for den tidligere beslutning om nedlæggelsen af signalanlægget.

Taget den øgede trafikmængde og det nye forventede kørselsmønster i betragtning, vurderes det, at et signal er nødvendigt for at opretholde trafiksikkerheden i krydsningspunktet.

Da det eksisterende signalanlæg er af ældre dato, vil det kræve en renovering og ombygning af signalreguleringen. Denne udgift medfinansierer Innovator, som har rettet forespørgslen vedrørende dagligvarebutikken.

Når der opføres en dagligvarebutik ændrer det på kørselsmønsteret i området, i og med, at der vil være trafik til og fra butikken. Der er ikke taget højde for det nye kørselsmønster i forbindelse med projekteringen af trafiksaneringen af Rødovrevej. Opførelsen af dagligvarebutikken vil derfor kræve en ændring af det eksisterende projektmateriale i umiddelbar nærhed af krydset Rødovrevej/Schweizerdalsvej.

Innovator er indforstået med, at medfinansiere projektændringerne.

Lov- og plangrundlag

Kommunalbestyrelsens møde den 24.03.2011 (KB-sag nr. 62).

Økonomiske konsekvenser

Innovator medfinansierer projektændringer og etablering af nyt signalanlæg til en samlet sum af 350.000 kr.

Tidsplan

Projektering februar 2012.
Udførelse februar 2012-juli 2012.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Nedlæggelse af vejareal – P-plads ved Slotherrensvej
Sag nr. 17

Sagens kerne

Parkeringspladsen ligger ubrugt hen og ønskes nedlagt som vejareal med henblik på salg af arealet til bebyggelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,


at arealet nedlægges som vejareal.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Parkeringspladsen er blevet anvendt til aflastning for parkeringspladser til Stadionhallen. Der er nu etableret erstatningsparkeringspladser ved selve hallen i forbindelse med udbygning af hallen.

Parkeringspladsen har de senere år været anvendt til parkering af campingvogne. Ejerne af campingvognene har haft bopæl i nabokommunerne. Parkeringspladsen blev tømt i september 2011 og spærret af således, at den p.t. ikke kan benyttes.

Parkeringspladsen ønskes nedlagt som vejareal med henblik på at skabe en ensartet pæn boligudvikling ud mod Slotherrensvej.

Det forudsættes, at der etableres en offentlig stiadgang fra Slotherrensvej til Stadionsparken over ejendommen og at ejendommen bebygges med etageboliger i 4 etager med en højde på maksimalt 12,50 m. Bebyggelsesprocent maksimalt 70 svarende til ca. 1120 m2 eller ca. 280 m2 pr. etage.

Lov- og plangrundlag

Vejloven.

Der er søgt dispensation fra lokalplan 65 og lokalplantillæg 1 til udmatrikulering af et vejareal udlagt som offentlig parkeringsplads, beliggende vest for ejendommen Slotsherrensvej 205, med henblik på salg og bebyggelse af den udmatrikulerede ejendom. Der er indkommet et høringssvar, hvor de høringsberettigede påpeger, at de billiger bebyggelse af ejendommen, men ikke ønsker en offentlige sti flyttet tættere på deres ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Der skabes en mulighed for salg af arealet.

Tidsplan

Nedlæggelse af vejarealet skal ske samtidig med salg af arealet, såfremt arealet tilbydes naboejendommene i henhold til vejloven.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Slotsherrensvej, nedlæggelse af vejareal - matrikelkort
Bilag 2: Slotsherrensvej, nedlæggelse af vejareal - luftfoto

Orientering om udvikling i trafikken ved tællestationerne langs de primære trafikveje 2009-2011
Sag nr. 18

Sagens kerne

Generel orientering omkring udviklingen i trafikintensiteten og hastighederne langs de primære trafikveje i Rødovre Kommune i perioden 2009 – 2011.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Trafikken i Rødovre Kommune er under konstant udvikling. Trafikken ændrer sig løbende på baggrund af forskellige parametre som eksempelvis udbuddet af arbejdspladser, ændringer i den kollektive trafik og ombygninger af vejnettet.

Vedlagt er bilag som grafisk viser udviklingen for henholdsvis trafikintensitet, gennemsnitshastigheder og bilister over hastighedsgrænsen i perioden 2009-2011.

Trafikintensitet 2009-2011

Overordnet set har trafikintensiteten på de primære trafikveje i Rødovre Kommune ændret sig forskelligt. Trafikken langs Roskildevej og Jyllingevej er blevet mindsket en smule, mens trafikken langs Tårnvej er steget lidt.

Nedgangen i trafikintensiteten langs Roskildevej og Jyllingevej er jævnt fordelt over hele døgnet, og medfører derfor ikke en betydelig forbedring af fremkommeligheden langs vejene eller i de signalregulerede knudepunkter. De signalregulerede knudepunkter har fortsat kapasitetsproblemer i spidsbelastningstimerne.

Den første etape af Frederikssundsmotorvejen er blevet åbnet for trafik i alle retninger medio december 2011. Det betyder, at bilister nu kan køre på motorvej mellem Motorring 3 og 4, uden at benytte Jyllingevej. Det forventes derfor, at trafikken langs Jyllingevej mellem Motorring 3 og 4 vil blive reduceret væsentligt. Åbningen af motorvejen forventes dog ikke, at medføre større reduktioner i trafikintensiteten langs den del af Jyllingevej som er beliggende i Rødovre Kommune. Når trafikmålingerne fra januar 2011 sammenlignes med trafikmålinger fra januar 2012 ses der ikke en betydelig ændring i intensiteten i Rødovre Kommune.

Det forventes at trafikintensiteten på Jyllingevej vil stige over den kommende årrække i takt med, at motorvejsprojektet bliver helt afsluttet, og motorvejskrydset dermed bliver en mere attraktiv tilkørselsmulighed.

Nedgangen i trafikintensiteten på Roskildevej og Jyllingevej, som ses af ovenstående graf vurderes, at være et resultat af konjunkturerne samt den væsentligt nedsatte fremkommelighed, der har været langs Jyllingevej under de sidste arbejder på motorvejsprojektet.

Gennemsnitshastigheder 2009-2011

Gennemsnitshastighederne langs alle de primære trafikveje er overordnet set faldet gennem 2011 – særligt langs Slotsherrensvej og Roskildevej.

Reduktionen i hastighederne kan ikke alle henledes til konkrete projekter eller specifikke tiltag. Den generelle reduktion følger tendensen fra det statslige vejnet, hvor gennemsnitshastighederne ligeledes er blevet reduceret i løbet af 2011.

Bilister over hastighedsgrænsen 2009-2011

Antallet af bilister, der kører over den maksimalt tilladte hastighedsgrænse er faldet langs alle de primære trafikveje. På trods af det positive resultat er der fortsat mange bilister, der kører hurtigere end det tilladte.

De større reduktioner i bilister over hastighedsgrænsen langs Tårnvej og Slotsherrensvej skyldes primært ændringer foretaget i de signalregulerede krydsninger, og grønbølgerne på strækningerne.

Opsummering

Hvis antallet af bilister, der kører over den tilladte hastighedsgrænse generelt skal sænkes yderligere vil det kræve, at der foretages større trafiksaneringer af vejstrækningerne som eksempelvis indsnævringer af kørebanespor eller ombygning af vejprofilerne – under hensynstagen til trafikintensiteten.

Sådanne projekter kan med fordel gennemføres som led i en prioritering af busfremkommeligheden langs de primære trafikveje.

Teknisk Forvaltning er i løbende dialog med Københavns Vestegns Politi, omkring trafik- og hastighedsudviklingen langs veje i Rødovre Kommune, blandt andet for at sikre, at Politiets ATK (automatisk trafikkontrol) udnyttes bedst muligt. I den forbindelse vil Teknisk Forvaltning fremsende ovenstående grafer til Københavns Vestegns Politi, og anmode om en øget hastighedskontrol langs vejene i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Trafikintensitet 2009-2011
Bilag 2: Gennemsnitshastigheder 2009-2011
Bilag 3: Bilister over hastighedsgrænsen 2009-2011
Bilag 4: Oversigtskort med placering af tællestationer

Diverse
Sag nr. 19

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Sag nr. 20

Sagens kerne

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 9.20.


_______________
Svend Erik Pedersen

_______________
Steen Skriver Rasmussen
   
   
_______________
Michel Berg
_______________
Bente Hylleborg
   

_______________
Niels Spittau
 
   
  _______________
/Hans Chr. Olsen

 

Beslutning