Teknik- og Miljøudvalget

13-03-2012

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Steen Skriver Rasmussen(A)
Bente Hylleborg(A)

Fraværende

Niels Spittau(O)

Sager 20 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 20

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
  2. Digital annoncering på planområdet (se bilag 2 og 3)
  3. Pjece om autoværkstedsbekendtgørelsen (se bilag 4 og 5)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 1. februar til 29. februar 2012
Bilag 2: Digital annoncering på planområdet
Bilag 3: Brev fra Naturstyrelsen
Bilag 4: Pjece om autoværkstedsbekendtgørelsen - notat
Bilag 5: Bilag til notat om pjece til autoværksteder

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011
Sag nr. 21

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning forelægger redegørelsen for Integrationsrådets arbejde 2011.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Redegørelsen beskriver Integrationsrådets arbejde i 2011, herunder egne arrangementer og samarbejdet med foreninger og med Rødovre Kommune.

Integrationsrådet i Rødovre Kommune er nyvalgt i 2011. Rådet holdt et arbejdsseminar og valgte på den baggrund nedenstående hovedområder for sit arbejde i 2011 og frem:

Det sociale liv i Rødovre:
Rådet vil "sætte farver på" den kulturelle palet i Rødovre ved hjælp af kulturmøder, informationsmøder, musik, mad, motion og sundhed.

Børn og unge i Rødovre:
Rådet vil arbejde for, at alle skoler får et netværk af ressourcestærke etniske forældre og for, at der laves en mentorordning for elever efter folkeskolen. Rådet ønsker, at der etableres lektiecafeer på alle skoler, og at flere unge deltager i forenings- og klublivet.

Netværk og synlighed:
Rådet vil arbejde for at blive så synlige, at alle borgere i Rødovre kender rådet for noget positivt.

Arbejdsmarked:
Rådet vil indlede samarbejde med Jobcentret om flere arbejds- og praktikpladser til etniske unge.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011

Administration af Byplanvedtægt 18, afsnit B
Sag nr. 22

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning modtager en del forespørgsler på muligheder for anvendelse af ejendommen Egegårdsvej 59-61 (Pandora-bygningen). Forespørgslerne handler ofte om muligheden for at drive almindeligt kontorerhverv på adressen. Indtil nu har Teknisk Forvaltning i henhold til hidtidig praksis tolket det gældende plangrundlag, Byplanvedtægt 18, således, at det ikke tillader at drive kontorerhverv uden produktion.

Kommuneplan 2010-2022 lægger op til at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, herunder etablering af kontor- og serviceerhverv, samt boliger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at tolkningen af anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 18, afsnit B, fremover ændres således, at bestemmelserne ligeledes kan omfatte kontorvirksomhed uden særlig produktion.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byplanvedtægt nr. 18 fastlægger følgende anvendelsesbestemmelserfor område B:

"Industriområdet forbeholdes industri og værkstedsvirksomhed, oplag samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder eller som naturligt finder plads i et industriområde.

Der må i området kun opføres bygninger til de nævnte formål. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomhederne knyttede personer såsom indehaver, portner eller lignende”.

Teknisk Forvaltning har hidtil tolket anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 18, til at tillade kontorerhverv med en væsentlig andel af produktion – ikke almindelig kontorerhverv. I takt med et stigende antal forespørgsler til anvendelsen i området, har Teknisk Forvaltning revurderet tolkningsmulighederne i det eksisterende plangrundlag.

Planloven giver ikke mulighed for at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne/principperne i en byplanvedtægt eller lokalplan.

Den generelle udvikling af ældre erhvervsområder i bymæssig bebyggelse viser, at de større produktionsvirksomheder flytter ud i erhvervs- og industriområder i byernes udkanter, hvor virksomhederne har mere plads og større spillerum. Flere virksomheder flytter sågar deres produktion til udlandet. Set i det lys forekommer anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt 18 utidsvarende og den hidtidige praksis for tolkning volder problemer i forhold til de ansøgninger, Teknisk Forvaltning modtager i dag, og de ønsker kommunen har for omdannelsen af området.

Byplanvedtægt nr. 18 er vedtaget i 1962 og anvendelsesbestemmelserne gav dengang mening for Teknisk Forvaltning, i forhold til hvad man havde tænkt sig med området og i forhold til hvordan Rødovre så ud for 50 år siden. Siden 1962 har byen udviklet sig og det er ikke længere hensigtsmæssigt at planlægge for industri og værkstedsvirksomheder i området. Den fremtidige erhvervsudnyttelse for området går mere og mere i retning af rammebeskrivelsen for lokalplanlægning i Kommuneplan 2010-2022, som lægger op til, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, herunder etablering af kontor- og serviceerhverv, samt boliger.

Kortet i Byplanvedtægt 18, jf. bilag 1, viser det område som Byplanvedtægt 18 dannede plangrundlag for i 1962, da planen blev udarbejdet. Siden har området ændret sig jf. bilag 2. Kortet her viser, hvilke byplanvedtægter og lokalplaner, der er gældende for samme område i dag. Det fremgår, at området reguleres af flere forskellige planer, og at Byplanvedtægt 18 i dag er gældende for et mindre område. Der er bl.a. kommet en mere broget anvendelse i området, bl.a. boliger i hh.t Lokalplan 47, og en blanding af boliger, erhverv, administration, institutioner, fritids- og kulturelle institutioner m.m. i de øvrige planer.

I forslaget til Kommuneplanstrategien, som netop er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, udgør området en del af Bykernen, der er udpeget som et af kommunens 5 udviklingsområder. Kommuneplanstrategien kan åbne op for en viderebearbejdning for omdannelsen af Bykernen, som på sigt kan udmøntes i konkret lokalplanlægning af det område, som i dag administreres efter Byplanvedtægt 18.

På baggrund af ovenstående overvejelser er Teknisk Forvaltning i dag af den overbevisning, at en tolkning af byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser fremover kan omfatte ”kontorvirksomhed uden særlig produktion” i overensstemmelse med byplanvedtægtens formål.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Byplanvedtægt nr. 18, 1962
Bilag 2: Udstrækning af Byplanvedtægt nr. 18, 2012

Godkendelse af regulativ for jord
Sag nr. 23

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29.11.2011 udkast til Regulativ for Jord (sag. nr. 185). Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde at udsende udkastet til regulativ i offentlig høring. Denne høring er nu afsluttet. Der er ikke i høringsperioden indkommet indsigelser eller bemærkninger til udkastet. Det indstilles derfor, at Regulativ for Jord godkendes endeligt.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Regulativ for Jord godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Efter affaldsbekendtgørelsens § 19 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og vedtage et regulativ for jord, som er affald inden 01.01.2012. Teknisk Forvaltning afventede Miljøstyrelsens vejledning om kommunernes tilvejebringelse af jordregulativer. Fristen 01.01.2012 blev derved overskredet.

I stedet for at afvente den endelige udgave af Miljøstyrelsens vejledning, valgte Teknisk Forvaltning at udarbejde et udkast til Regulativ for Jord på baggrund af udkastet til vejledning. Det er dette udkast til Regulativ for Jord, som nu har været i offentlig høring efter reglerne om høring i affaldsbekendtgørelsens § 23 stk. 1.

Udkast til regulativ for jord indeholder bestemmelser for håndtering af jord, som er affald efter affaldsbekendtgørelsens definition. Udkastet sammenfatter samtidig bestemmelserne i kommunens eksisterende regulativer for henholdsvis områdeklassicering og anmeldelse af jordflytning. Disse regulativer ophæves derfor samtidig med vedtagelsen af det samlede regulativ.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1427 af 04.12.2009 af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven).
Bekendtgørelse nr. 1415 af 12.12.2012 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse kan Regulativ for Jord træde i kraft den 01.04.2012.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for jord

Movia- Høring af Pendlernet
Sag nr. 24

Sagens kerne

Som optakt til Movias trafikplan 2013 har Movia inviteret kommunerne og regionerne til dialog om en af grundstammer af den kollektive trafikbetjening. Pendlernet, som det kaldes, skal omfatte buslinjer med en høj frekvens og et stort kundegrundlag.

Movia har sendt forslaget til Pendlernet i høring, med høringsfrist den 10.04.2012.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der afgives et høringssvar i overensstemmelse med sagsfremstillingen til Movia.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På Teknik og Miljøudvalget den 17.01.2012 (TMU-sag nr.7) orienterede Teknisk Forvaltning om, at Movia ville sende forslag til Pendlernet i høring. Materialet er nu modtaget og høringen er frem til den 10.04.2012.

Materialet består af et hoved dokument ”Pendlernet” og bilagsrapport ”Pendlernet på Kommune niveau”.
Pendlernet hæftet indeholder punkter, hvor der forklares formålet med Pendlernet, en præsentation af hele Pendlernettet, linjer uden for Pendlernet og til sidst videre udvikling af Pendlernet.
Bilagsrapporten er tænkt som en slags hjælp til selvhjælp, hvor der er mulighed for at sammenligne Rødovre Kommunes kollektive forhold med andre kommuner.

Movia ønsker, at man i fælleskab med kommuner og regioner, får fastlagt et Pendlernet, som har til opgave at oprette en grundstamme i den kollektive trafikbetjeningen med lokalbaner og busser for pendlere.
Pendlernet vil repræsentere nogle hyppige og direkte stabile betjeninger af den kollektive trafik. Ifølge Movia vil dette vinde kundernes tilfredshed tilbage og flytte dem over på kollektiv trafik.

Pendlernet skal ligeledes løbende forbedres og udvikle den fremtidige trafikvækst i den kollektive trafik, så at trængsels- og miljøpåvirkningen reduceres.

Med Pendlernettet laves en frivillig aftale om, at dele af busnettet er mere stabilt end andre. Kommuner og regioner kan ikke formelt binde sig til aftaler med Movia og hinanden, der ligger ud over det, som loven foreskriver.
Parterne man kan frivilligt forpligtige sig til, at fremtidige tiltag i Pendlernettet, sker i respekt for og med hensyntagen til rejsebehov.

Pendlernettet tager udgangspunkt i de nuværende linjeføringer og frekvenser, dvs. linjerne som de ser ud efter køreplanskiftet i december 2011, samt større vedtagne ændringer til køreplanskiftet i december 2012.

Kriterier i Pendlernet er, at buslinieføringer og -frekvenser ikke så ofte bliver justeret og ændret i et omfang, som kræver en planlægningsindsats,

For Rødovre Kommunes vedkommende indgår buslinjerne 161, 166, 200S, 6A og 9A (kommende buslinje) i Movias forslag til pendlernet. For at se busbetjening i Rødovre Kommune bilag 3.

Hvis Rødovre Kommune indgår i en gensidig aftale, vil kommunen afgive en del af sin kompetance på de linier, der indgår i Pendlernettet, idet linieføringer eller frekvenser ikke kan ændres uden, at det er til gavn for passagerne.

Buslinjers indgåelse i Movias forslag til Pendlernet, vil resultere i en dybere bearbejdning og trimning, af de mindst benyttede afgange.
Pendlernet vil desuden fokusere på, hvor efterspørgslen er mest spredt i tid og rum.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Pendlernet (høringsforslag, 03.02.2012) indeholder nogle gode væsentlige overordnede mål for den kollektive trafik.

Teknisk Forvaltning er positiv indstillet overfor princippet Pendlernet. Teknisk Forvaltning vurderer, at bus 200S, 6A og 9A bør indgå i Pendlernet og buslinierne 161 og 166 ikke skal indgå i Pendlernet.

Argumenter for, hvorfor 6A og 9A og 200s skal indgå i Pendlernettet

På en hverdag bruger ca. 2.800 passagerer bus 6A i Rødovre i dag. Selvom antallet af passagerer vil blive reduceret, hvis bus 9A kommer, kan man forvente at bus 6A forbliver en af de linjer med de fleste passagerer i Rødovre og dermed meget effektiv. Kommunens tilskud er derfor forholdsvis lille i sammenligning med andre buslinjer i kommunen. I dag har bus 6A en selvfinansieringsgrad på 77% og Rødovre Kommune betaler ca. 3,8 mio.kr. om året i tilskud (Movias budget for 2012) til linjen.

6A bliver den eneste bus, som kører på Roskildevej mellem Tårnvej og Rødovrevej foruden servicebussen, når bus 123 afkortes til Glostrup Station (Bynet 2018) i 2013.

Bus 200S er den bus i Rødovre Kommune med de fleste passagerer, ca. 3.500 på en typisk hverdag. Selvfinansieringsgraden ligger på 66%, som er en del højere end den gennemsnitlige selvfinansiering for busser i Rødovre (55%). Rødovres tilskud til bus 200S ligger på ca. 3,6 mio kr. om året (Movias budget for 2012).

Bus 200S kører på tværs af S-tog nettet, og forbinder dermed S- tog stationerne. Rødovre Kommune er en gennemfartskommune for bus 200S, det vil derfor være vanskeligt for Rødovre Kommune alene at foretage nogle ændringer til bus 200Ss drift eller frekvens.

Bus 9A, som vil køre fra Glostrup Station via Roskildevej, Rødovre Centrum, Jyllingevej videre til Flintholm Station, vil give en høj frekvent buslinje gennem Rødovres hjerte, som vil forbinde Rødovre til metro nettet. Sådan en god forbindelse mangler i dag. På strækningen, hvor bus 9A vil køre, forventer man en passagerstigning mellem 25- 60%.

Movia skønner, at bus 9A isoleret set vil koste Rødovre ca. 4,9 mio. kr. om året.

Argumenter for, hvorfor 161 og 166 ikke skal indgå i Pendlernettet

Bus161 og 166 er ikke A eller S-busser men lokale buslinjer, og derfor efter Teknisk Forvaltnings vurdering, ikke egnet til Pendlernettet.

Bus 166 er en mindre buslinje i Rødovre, som kører fra Vallensbæk til Hellerup via Islevdalvej og Slotsherrensvej og Tårnvej til Husum Station. Rødovres tilskud udgør ca. 1,8 mio. kr. og linjen har en selvfinansieringsgrad på ca. 40%. Ca. 270 antal passagerer bruger bus 166 i Rødovre i dag.

Bus 161 kører i dag fra Rødovre Station via Kærene,Tårnvej, Islevdalvej videre til Herlev Hospital og Lyngby.

Bussen er på nuværende tidspunkt den dyreste buslinje i kommunen med et tilskud på ca. 4,4 mio. kr. om året. Buslinjen har en relativt lille selvfinansieringsgrad på knap 30% og dermed ikke særligt effektiv.

Bus 161 har endestation ved Rødovre Station og dermed nemmere at ændre i frekvensen eller linjeføring end andre buslinjer. Ca. 1.000 passagerer bruger bus 161 i Rødovre i dag. Bus 161 har flere gange været taget i betragtning i forhold til linjeændringer.

Lov- og plangrundlag

Pendlernet vil blive baseret på frivillige aftaler, hvor parterne forpligtige sig til, at fremtidige tiltag sker i respekt og under hensyn til hinanden.

Økonomiske konsekvenser

Binding af bus 200S, 6A og 9A vil udgøre ca. 36% af det samlede bugdet for busserne i Rødovre.
Binding af bus 200S, 6A, 9A, 161 og 166 vil udgøre ca. 56% af det samlede budget for busserne i Rødovre.
Dette er under forudsætning af, at ændringerne i forbindelse med Bynet 2018 og bus 9A gennemføres.

Tidsplan

Movia har udarbejdet et forslag til Pendlernettet og høringssvarfristen er 10.04.2012.
Movia har planlagt, at Pendlernettet endelig godkendes i maj 2012.
Movias Trafikplan 2013 vedtages i Movias bestyrelse oktober 2013.

Bilag

Bilag 1: Pendlernet høringsforslag
Bilag 2: Pendlernet på kommuneniveau
Bilag 3: Busbetjening 2018

Forslag til ændringer til busdrift: Bus 13, bus 12 og natbusser
Sag nr. 25

Sagens kerne

Senest den 01.05.2012 skal kommunerne og regionerne indberette deres trafikbestilling for det kommende år 2013 til Movia. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25.10.2011 (sag nr. 172) linjeændringer til flere buslinjer i Rødovre (Bynet 2018) og en ny A-bus (9A).
Omegnskommunerne har ligeledes behandlet deres trafikbestilling politisk, og de har haft nogle ændringsforslag til Bynet 2018. Disse forslag til ændringer bør indgå i trafikbestillingen 2013.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at Brøndbys forslag til ændringer til bus 13 afvises,
  2. at en forlængelse af bus 12 til Herlev stations forplads godkendes, samt
  3. at forslaget til natbusbetjening tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Det er Movias mål, at holde linjeændringerne i forbindelse med Bynet 2018 udgiftsneutrale for Københavns omegnskommuner så vidt muligt. Ikke alle omegnskommuner har vedtaget de foreslåede ændringer i Bynet 2018 og den nye A-bus 9A endnu. Udover disse ændringer er der fremkommet flere forslag til ændringer til buslinjer, som ligeledes bør indgå i trafikbestilling 2013. Det drejer sig om en ændring til bus 13 (Brøndby Kommune), natbusbetjeningen (Movia) og Rødovre Kommunes ønske om forlængelse af bus 12 til Herlev Station.

Bus 13

Brøndby Kommune har sammen med Movia udarbejdet et forslag, hvor buslinje 13 og 135 lægges sammen. Bus 135 er en lokal bus i Brøndby, som ikke kører i Rødovre. Brøndby Kommune ønsker en direkte busforbindelse til Rødovre Centrum fra Brøndby Strand. I Brøndbys busplan 2013 er der forlagt 4 alternative linjeføringer af bus 13 omkring Brøndbyøster Station. Det er endnu ikke afgjort hvilke scenarie Brøndby Kommune vælger.
Alle scenarier i Brøndbys busplan, tager udgangspunkt i en reduktion i busdriften mellem Brøndby og Rødovre Centrum, idet de foreslår, at bus 13 skal køre 3 gange i myldretiden og 1 gang i dag- og aftentimerne (3/1/1). Kommunalbestyrelsen har i oktober 2011 godkendt en drift (3/3/2) med 3 afgange i myldretiden og dagtimerne og 2 afgange i aftentimer.
I praksis vil det betyde, at kun hver tredje bus om dagen og hver anden bus om aften vil køre videre fra Rødovre Centrum ad Rødovre Parkvej, Korsdalsvej til Brøndbyøster Station og Brøndby Strand (kortbilag 1: Bus 13). Et af scenarier beskriver en yderligere reduktion i busdriften i dagtimerne, idet det foreslås, at der er ingen afgange fra Brøndby Strand til Rødovre Centrum mellem kl.10-12.

En sammenlægning af bus 13 og 135 i Brøndby, vil give en forbindelse fra Brøndby Strand til Rødovre Centrum, som ikke har eksisteret før. Ændringen betyder også, at forslaget i forbindelse med Bynet 2018 og den nye A-bus kan holdes udgiftsneutralt for Brøndby.
Den foreslåede ændring til busdriften har en betydning for i alt 8 antal busstoppesteder (4 i hver retning) langs Korsdalsvej og Rødovre Parkvej i Rødovre med ca. 280 påstigere på et hverdagsdøgn samlet i begge retninger. Der er ca. 1.500 påstigere på buslinje 13 i Rødovre Kommune (se kortbilag1: Bus 13 for yderligere passagerertal).
De foreslåede 3 afgange i timen i myldretiden er uændret i forhold til tidligere besluttet om Bynet 2018. Ca. 50% passagerer bruger bussen på dette tidspunkt.
I dagtimerne foreslås, at frekvensen bliver nedsat mellem Rødovre Centrum og Brøndby til 1 afgang i timen. I dagtimerne er der ca. 97 påstigere på disse stoppesteder i dag.
Stoppestederne langs Rødovre Parkvej og Korsdalsvej betjener brugerne af fodboldbanerne og de andre idrætsanlæg, Espelunden, samt erhvervsområdet omkring Irmagrunden. På Fjeldhammervej ligger desuden Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) med et rehabiliteringscenter.
På grund af disse aktiviteter vurderes, at en yderligere nedsættelse af busdriften på Korsdalsvej og Rødovre Parkvej ikke er i Rødovre Kommunes interesse.

Bus 12

Rødovre Kommune har haft et ønske om, at bus 12 forlænges til Herlev Station, således at borgere i det nordlige Islev får busbetjening og de (øvrige) passagerer i bus 12 får en forbindelse til S-tog stationen i Herlev. På nuværende tidspunkt har bus 12 endestation på Viemosevej ved Harrestrup Å. Herlev Kommune har planer om, at udvikle DISA grunden på Herlev Hovedgade 17, og i den forbindelse vil Herlev Kommune lukke Kantatevej midt på strækningen og åbne vejen over banen. Det vil give mulighed for, at bus 12 kan forlænges til Herlev Stations forplads ad Symfonivej, Adantevej og Kantatevej (kortbilag 2: Bus 12). Herlev Kommune er ikke interesseret i en forlængelse til sydsiden af Herlev Station.

En forlængelse af bus 12 vil give beboere langs Viemosevejs nordlige del og de tilsluttede mindre boligveje busbetjening, som de indtil videre ikke har haft. Bus 12s passagerer får en forbindelse til Herlev Station, hvor de med fordel kan skifte til S-tog og andre busser, bl. a. til Herlev Hospital.

Movia skønner, at en forlængelse vil tiltrække samlet ca. 50.000 nye påstigere til bus 12 om året. I dag har bus 12 ca. 980.000 påstigere om året på hele strækningen.

En ændring til bus 12s linjeføring vil også have økonomiske konsekvenser for de andre kommuner, som bussen kører igennem, idet Movia går ud fra, at der er brug for 8 busser i stedet for 7 busser på linjen. Derfor er det en forudsætning, at alle berørte kommuner godkender en forlængelse af bus 12, dvs. Herlev, København og Frederiksberg kommuner, inden forlængelsen implementeres.

Natbusbetjening

Movia har foretaget en analyse af den samlede natbetjening i hovedstadsområde. I analysen er der bl.a. set på passagererudviklingen i forhold til ændringerne til Metro og S-tog drift om natten. Analysen har resulteret i en anbefaling om, at nedlægge City natbuslinjerne (80N, 81N, 82N, 83N, 84N og 85N) og i stedet omlægge kørsel til A-busser. Natbuslinjer, der kører parallelt med S-tog og de øvrige regionale natbuslinjer bevares.
Teknisk Forvaltning fremlægger sagen i april møderækken, hvor konsekvenserne for Rødovres borgere og de økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune vil blive nærmere belyst.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

En nedsat frekvens af bus 13 til 1 afgang i dag- og aftentimerne mellem Rødovre Centrum og Brøndby (3/1/1), vil betyde en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. om året for Rødovre Kommune.

Forlængelsen af bus 12 vil koste Rødovre Kommune ca. 0,1 mio. kr. om året i tilskud.

Den nye natbusbetjening forventes at være udgiftsneutral for Rødovre Kommune.

Tidsplan

Bus 13 og bus 12

Senest den 01.05.2012 skal Rødovre Kommune indberette sin trafikbestilling for næste års busdrift til Movia.

Med køreplanskift i forår 2013 vil de her beskrevne ændringer til busdriften kunne ske med forbehold for, at de andre berørte kommuner godkender ændringerne, og at Kantatevejs forbindelse over banen og til Stationsalleen i Herlev Kommune er etableret.

Natbusbetjening

Mht. til natbusbetjening forventes det, at Movia fremsender et endeligt økonomioverslag medio marts. Derfor planlægges den endelige politiske godkendelse af ændringer til natbusbetjening først i april. Det er meningen, at ændringer til natbusbetjeningen indgår i trafikbestillingen 2013 med realisering i forår 2013.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag 1: Bus 13
Bilag 2: Kortbilag 2: Bus 12

Vejbelysning, status
Sag nr. 26

Sagens kerne

Status for belysning langs kommunens kørebanearealer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det blev i 2005 besluttet, at vejbelysningen i Rødovre skulle udskiftes til en energibesparende type, i forbindelse med at NESA (nu DONG Energy) kabellagde deres luftledninger. I forbindelse med kabellægningen blev Rødovre Kommune tilbudt et spektrum af nye lysmaster. Der blev valgt Rødovre-master baseret på ICON Opal lygter. Den nye belysningsløsning omfatter bl.a. elektronisk lysdæmpning i perioden fra midnat til 06:00.

Den elektroniske lysdæmpning styres via de såkaldte Smart Light-enheder – som også kan sende elektroniske fejlmeldinger til DONG Energy. Pt. er der fejl ved ca. 10 % af Smart Light-enhederne i landet – DONG Energy er derfor i gang med et større landsdækkende eftersyn. Fejlfunktionerne påvirker dog ikke abonnementsprisen eller lampernes evne til automatisk, at tænde og slukke i takt med dagslyset. I både 2010 og 2011 har store områder i Rødovre dog været tændte om dagen – i forbindelse med indkøring og fejlsøgning.

Den besluttede kabellægning og udskiftning er nu afsluttet for kommunens veje. Der er dog et antal strækninger, hvor der ikke er opsat Rødovre-master. Se "Bilag - Vejbelysning, mangler, primo 2012”. Det drejer sig om:

Vejene Avedøre Havnevej, Jyllingevej, Roskildevej, Slotsherrensvej og Tårnvej – de tidligere amtsveje – hvor der stadig står gittermaster, forsynet via luftledninger.

Der forefindes desuden koniske master, forsynet via jordkabler, på Erhvervsvej, Fritz Møllers Vej, Korsdalsvej og Rødovre Parkvej samt ”Kærrene” .

Langs Nordre Ringvej (Ring 3) er der opstillet gittermaster, forsynet via luftledninger. Når og hvis belysningen skal udskiftes, bør det ske i samarbejde med de andre Motorring 3-kommuner.

Langs Rødovrevej syd for nr. 49 samt Varnæsvej og den nordlige del af Vamdrupvej står der nye master, forsynet via jordkabler. Der er dog ikke tale om Rødovre-master.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De årlige driftsomkostninger i form af årlige abonnementspriser per lampe er lavere for de nye elektronisk lysdæmpede energispare-lamper end for den tidligere vejbelysning. Den årlige energibesparelse er ca. 450 MWh.

Energibesparelsen udmønter sig kun indirekte som reducerede driftsomkostninger, idet Rødovre Kommune betaler en fast abonnementspris per lampe. I abonnementprisen indgår således både udskiftning (til Rødovre-master) og el-forbrug samt øvrige driftsomkostninger.

Det resulterer derfor ikke i en ekstra-udgift for Rødovre Kommune, at DONG Energy i 2010 og 2011 havde meget lys tændt i dagtimerne i forbindelse med indkøring og fejlsøgning.

Indtil 2010 betalte kommuner ikke el-afgift. Nye regler betød dog, at også kommunerne skulle betale el-afgift fra og med 2009.

I 2007 overtog Rødovre Kommune 955 lamper fra Københavns Amt, hvilket øgede de årlige driftsomkostninger med et par procent.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Oversigt over opsætning af vejnavneskilte 2012
Bilag 2: Bilag - Vejbelysning, mangler, primo 2012

Vej- og stipulje 2012, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 27

Sagens kerne

I budget 2012 er der afsat 5.019.000 kroner til en "Vej- og stipulje". Denne pulje søges frigivet i form af en anlægsbevilling.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at projektforslagene godkendes, samt
  2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.019.000 kr. til udførelsen af projekterne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I budgetår 2012 er der afsat en ”Vej- og stipulje” på en samlet sum af 5.019.000 kr til udførelse af renoveringer af vej-, fortovs- og stiarealer, samt uheldsbekæmpelse og analysearbejder.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste med tilhørende forslag til, hvordan midlerne kan prioriteres til forskellige projekter i 2012:

Renovering af veje og fortove 4.300.000 kr.
Renovering af stiareal omkring stadionsøen 359.000 kr.
Tårnvej/ Rødovre Centrum, projektering af krydsombygning 200.000 kr.
Særeftersyn af bygværker 160.000 kr.


Herunder følger en nærmere beskrivelse af de forskellige projekter:

Renovering af veje og fortove

Vejnettet i Rødovre Kommune er i stort omfang meget medtaget. Der er således behov for en større udbedring af belægningen på kørebaner på flere veje. I forbindelse med renoveringen af kørebanearealerne vil det blive vurderet, hvorvidt der forinden skal gennemføres en fortovsrenovering.

Teknisk Forvaltning vil prioritere vej- og fortovsprojekterne med udgangspunkt i den samlede tilstandsvurdering, som er fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 06.12.2011 (TMU-sag 106).
Prioriteringen af de forskellige vejprojekter vil blive foretaget ud fra en samlet vurdering af, hvor belægningen er dårligst sammenholdt med, hvor der kan opnås mest muligt for pengene.
Vedlagt er kort med angivelse af vejenes og fortovenes tilstande.

Renovering af stiareal omkring stadionsøen

Stien omkring stadionsøen er meget medtaget af mange års slidtage og vejrlig. Rødder trænger flere steder igennem belægningen og skaber store niveauspring. Stien er på nuværende tidspunkt i en sådan stand, at kørestolsbrugere og fodgængere med rollatorer har svært ved at anvende stien. Der er således behov for en total renovering af belægningen rundt om stadionsøen.

Tårnvej / Rødovre Centrum, projektering af krydsombygning

I forbindelse med at Rødovre Centrum står over for en større udvidelse, er det nødvendigt at foretage en krydsombygning i krydset Tårnvej / Rødovre Centrum for, at imødekomme større trafikale problemer med tilkørselsforholdene til Rødovre Centrum fra Tårnvej.
Forslag til lokalplan for Rødovre Centrum er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2011 (KB-sag 202).
Rødovre Centrum bidrager økonomisk til selve krydsombygningen.

Særeftersyn af bygværker

Broer og tunneller i Rødovre Kommune er i en generelt dårlig stand. Der er behov for, at foretage særeftersyn af de mest medtagede bygværker, for at klarlægge den specifikke tilstand inden den forværres yderligere. De afsatte midler dækker særeftersyn af 2 bygværker.
Teknisk Forvaltning vil vurdere, hvilke bygværker der skal foretages særeftersyn af.

Projekterne som foreslås prioriteret gennem ”Vej- og stipuljen 2012” beløber sig samlet set til 5.019.000 kr.

Vedlagt denne mødesagsfremstilling er en samlet oversigt over de overordnede projekter, som Teknisk Forvaltning har prioriteret mellem. Yderligere fremgår det af vedlagte oversigt, hvilke projekter, der blev prioriteret gennem ”Vej- og stipuljen 2010 og 2011”. Der gives samtidig en kort status på de tidligere projekter.

Lov- og plangrundlag

Budget 2012.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 5.019.000 kr. til vedligeholdelse af veje, fortove og stiarealer. Ovennævnte anlægsprojekter kan finansieres af dette rådighedsbeløb.

Tidsplan

Arbejderne forventes udført i løbet af 2012. Gangbro fra Jyllingevej forventes dog ikke flyttet før ulitmo 2012 - medio 2013.

Bilag

Bilag 1: Vej- og stiprojekter, samlet liste
Bilag 2: Tilstandsvurdering af kørebaner 2011
Bilag 3: Tilstandsvurdering af fortove 2011

Diverse
Sag nr. 28

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 9.40
_______________
Svend Erik Pedersen

_______________
Steen Skriver Rasmussen 
   
   
_______________
Michel Berg 
_______________
Bente Hylleborg 
   
   
  _______________
/Hans Chr. Olsen