Teknik- og Miljøudvalget

14-05-2013

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Niels Spittau(O)
Michel Berg(A)
Bente Hylleborg(A)
Steen Skriver Rasmussen(A)

Sager 42 - 60

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)

 1. Referat af bestyrelsesmøde i Spildevandscenter Avedøre (se bilag 2)
 2. Referat af bestyrelsesmøde i Lynettefællesskabet (se bilag 3)
 3. Ændringer i støjniveauet fra vejtrafik på Rødovrevej (se bilag 4)
 4. Gennemgang af opkørsler på Rødovrevej (se bilag 5)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 42.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 05. april til 30. april 2013
Bilag 2: Referat af Spildevandscentrets bestyrelsesmøde 12. april 2013
Bilag 3: Referat af møde i Lynettefællesskabets bestyrelse 20. marts 2013
Bilag 4: Ændringer i støjniveauet fra vejtrafik på Rødovrevej
Bilag 5: Gennemgang af projekt med TMU d 16.04.2013

Årlig opfølgning på handicappolitikken
Sag nr. 43

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning forelægger status på handicappolitikken for 2012 samt handleplan for 2013.

Sagen forelægges samtidig i samtlige udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at status på handicappolitikken og handleplan for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 43.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 25. september 2007 (sag nr. 148) vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik.

Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med Kommuneplanen og Rødovre Kommunes øvrige politikområder, idet handicappolitikken sammen med de øvrige politikker fungerer som rettesnor, når nye tiltag sættes i værk.

Handicaprådet er en aktiv medspiller i de initiativer, der igangsættes på handicapområdet, og på alle handicaprådsmøder gives en status på initiativer, der relaterer sig til politikken. Initiativerne på handicapområdet tager udgangspunkt i handicappolitikkens målsætninger på følgende syv hovedområder:

 • Social tryghed
 • Tilgængelighed
 • Udvikling og uddannelse
 • Arbejde og beskæftigelse
 • Sport, fritid og kultur
 • Familieliv, personlig integritet, bolig og netværk
 • Sammenhæng i indsatsen.

I 2012 prioriterede Handicaprådet to områder i handicappolitikken:

 • Information og synliggørelse af tilbudene på det specialiserede socialområde
 • Tilgængelighed.

Information og synliggørelse af tilbudene på det specialiserede socialområde

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2012 udarbejdet kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (sag nr. 75). Kvalitetsstandarderne indeholder information om de enkelte ydelsers indhold og omfang, sagsbehandlingsfrister, bevillingskompetence, leverandør af ydelserne m.m. Kvalitetsstandarderne omfatter lov om social service, lov om specialundervisning for voksne, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv og sundhedsloven. Der vil i 2013 blive udarbejdet kvalitetsstandarder på yderligere områder.

Handicaprådet har udtrykt stor tilfredshed med kvalitetsstandarderne.

Tilgængelighed

På tilgængelighedsområdet har der i Handicaprådet været en drøftelse af metoden til at undersøge tilgængelighed i de kommunale bygninger. Handicaprådet foreslår, at der fra 2014 afsættes 50.000 kr. til en tilgængelighedscreening af de kommunale bygninger med udgangspunkt i metoden "God adgang". Metoden afdækker tilgængelighed inden for følgende områder:

 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicap
 • læsehandicap.

Tilgængelighedscreeningen foreslås udført på to kommunale bygninger årligt i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

Borgere med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommune har i 2012 modtaget statslig tilskud til styrket koordinering, genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Der vil i 2013 blive udarbejdet en status på projektforløbet. Projektperioden afsluttes med udgangen af 2014.

Psykisk sårbare borgere

Som erstatning for Islevgård, som blev nedlagt ved udgangen af 2012, etableres der i Rødovre Kommune en lokal indsats for psykisk sårbare borgere. Indsatsen kommer til at ske både i og uden for sundhedscenteret, men koordineringen i forhold til at få borgerne i rette tilbud sker fra sundhedscenteret.

Indsatsen, der tager udgangspunkt i de erfaringer og metodetilgange, som er opnået gennem Islevgårdprojektet, betår af flere elementer:

 • telefonrådgivning
 • åben rådgivning i sundhedscenteret
 • støttekontaktperson, som kan støtte de borgere, som ikke har behov for en fast støttekontaktperson, men som har brug for støtte i dårlige perioder
 • mulighed for overnatning for psykisk sårbare i Rehabiliterings- og Akutafdelingen i Broparken.

Af øvrige tiltag på handicapområdet kan nævnes:

Handicaprådet var i 2012 vært for den første konference for handicaprådene på Vestegnen. Emnerne for mødet var erfaringsudveksling, tilgængelighed og inklusion i folkeskolen.

Der er oprettet et midlertidigt botilbud for unge med lettere udviklingshæmning samt unge med ADHD i det tidligere "Længen".

På specialundervisningsområdet er der udarbejdet en ny tildelingsmodel og struktur for folkeskolerne. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger handleplan på specialundervisningen i 2013.

Inklusionsområdet vil blive drøftet i Handicaprådet i 2013.

Lov- og plangrundlag

Handicappolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Orientering om byggelinjer i praksis
Sag nr. 44

Sagens kerne

På baggrund af sag om administration af byggelinjer i forbindelse med behandling af carporte (TMU-sag nr. 91, 2012) har Teknik- og Miljøudvalget bedt om at få et overblik over hvilke byggelinjer, der er gældende for carporte, udhuse, mv. i kommunens forskellige områder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen om byggelinjer tages til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 44.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et notat, der beskriver byggelinjer i planlægning og praksis. Med notatet er udarbejdet et samlet kort over kommunen, der viser hvilke byggelinjer, der gælder for småhuse (dvs. carporte, udhuse, mv.) i de enkelte områder, der reguleres af en lokalplan, en byplan eller en deklaration.Til at supplere kortet er en fuldkommen liste over de gældende planer og deklarationer med de enkelte byggelinjebestemmelser.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opfølgende notat omkring byggelinjer i praksis
Bilag 2: Byggelinjebestemmelser for carporte, udhuse mv.
Bilag 3: Lokalplanskema fra 12/145097, supl. med byggeliniebestemmelser
Bilag 4: Gl. liste over udstykningsdeklarationer, suppleret med bemærkninger om byggelinier

Salg af Vestforbrændings ejendom beliggende Farumvej 82, Ganløse
Sag nr. 45

Sagens kerne

På bestyrelsesmøde nr. 383, den 15.12.2012 besluttede Vestforbrændings bestyrelse at sælge ejendommen Farumvej 82, Ganløse, og at Vestforbrændings administration skulle arbejde videre med forslag om en opdeling af ejendommens areal. Opdelingen har efterfølgende været drøftet med såvel Vestforbrændings advokat, som landinspektør.

Opdelingen resulterede i, at Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 385, den 10.04.2013 godkendte, at salg af en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse, forelægges interessentkommunerne til godkendelse, jf. § 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt, og at eventuel beslutning om at forkaste tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte, at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelse til landinspektørfirmaet Bonefelt & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen jf. bilag.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse,
 2. at ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunaltretlige regler om salg af fast ejendom, og at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse, samt
 3. at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelse til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 45.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde nr. 383, den 15.12.2012 besluttede Vestforbrændings bestyrelse på grundlag af en orientering om baggrund og scenarier for salg af ejendommen Farumvej 82, at Vestforbrændings administration skulle arbejde videre med forslag om, at ejendommen opdeles i et areal med bygning på ca. 2 ha, mens resten forbliver Vestforbrændings ejendom med bortforpagtning. Opdelingen har efterfølgende været drøftet med såvel Vestforbrændings advokat, som landinspektør.

Opdelingen resulterede i, at Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 385, den 10.04.2013 godkendte, at salg af en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse, forelægges interessentkommunerne til godkendelse, jf. § 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt, med forudsætning om, at ejendommen udbydes, og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom, samt at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse.

Samtidig godkendte bestyrelsen, at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelse til landinspektørfirmaet Bonefelt & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen jf. bilag.

Procesforløb for ejendommens opdeling og salg:

 • I/S Vestforbrænding ejer i dag ejendommen matr. nr. 7-b m.fl. i henhold til endeligt skøde. Vilkårene i deklarationen af den 24.05.1978 er udtryk for, at erhvervelsesreglerne på daværende tidspunkt var skrappere end tilfældet er i dag, hvor I/S Vestforbrænding ses at opfylde erhvervelsesbetingelserne i h.t. landbrugslovens § 22. Deklarationen vil derfor blive søgt slettet under henvisning til denne bestemmelse.
 • Herefter udestår alene en deling af ejendommen ved udstykning i h.t. landbrugslovens § 10, stk. 4. Ejendommem falder ind under denne bestemmelse, og sagen gennemføres på baggrund af landinspektørerklæring. Tilladelse til oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme efter landbrugslovens § 10 er tidsubegrænset - og medfører, at tilladelse til opførelse af ny beboelse ikke kan forventes meddelt.
 • Bygningsparcellen udstykkes med størst muligt areal, som kan fritages for forureningsregistrering og fraskilles uden landbrugspligt, hvilket giver et maks. areal på 19.999 m2. Bygningsparcellens arrondering fastlægges således, at bortforpagtede arealer ikke berøres.
 • Vejadgangen til bygningsparcellen forbliver under deponi-parcellen, såles at vejen sikres ved optagelse på matrikelkortet (hermed er den beskyttet, som om den var tinglyst, jf. privatlovens § 1).
 • I forbindelse med salget af bygningsparcellen overvejes det, om deponi-arealet skal pålægges deklaration til sikring af bygningsparcellens beliggenhed i naturområde og udsigtsforhold mv. Deklaration kunne f.eks. regulere beplantningsforhold, byggeri (bortset fra evt. teknikbygninger såsom pumpestation efter krav fra miljømyndighederne), alt med henblik på at øge salgsværdien af bygningsparcellen. Beslutning herom vil blive forelagt bestyrelsen på udbudstidspunktet.

Forløb af matrikulær sag mv.:

 • Igangsat: Den 24.05.1978 deklaration er aflyst af tingbogen.
 • Igangsat: Forberedende opmåling af ejendomme (måleoplysninger m.v.)
 • Egedal Kommune har godkendt den ansøgte udstykning. Region Hovedstaden har godkendt den ansøgte udstykning med bemærkning, at de opretholder forureningsregistreringen på bygningsparcellen. Ansøgning har omfattet alle nødvendige lovområder. Landinspektøren indestår for, at alle de for den matrikulære sags gennemførelse nødvendige myndighedsgodkendelser indhentes. Måleblad over bygningsparcellen fremsendes forinden til parternes godkendelse. Den endelige skelsætning vil afhænge af, om forureningsregistreringen skal søges hævet, hvilket pt. overvejes.
 • Såfremt Regionen ikke på det foreliggende kan ophæve forureningsregistreringen på bygningsparcellen, kontaktes parterne med henblik på at aftale nærmere, f.eks. om landinspektøren skal foranledige geotekniske undersøgelser foretaget med henblik på at dokumentere deponigrænserne.
 • Når ovenstående myndighedsgodkendelser foreligger, fremsendes udstykningsbemyndigelse til I/S Vestforbrændings tiltrædelse, og sagen sendes til notering i Kort- og Matrikelstyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrændings af den 08.03.2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag: Anmodning om salg af ejendom og bemyndigelse til udstykning

Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S
Sag nr. 46

Sagens kerne

Som følge af dannelsen af HOFOR A/S er Vandsamarbejde Sjælland A/S blevet overflødiggjort. Selskabet foreslås derfor opløst ved en selskabsretlig likvidation. Likvidationen gennemføres af advokatfirmaet Kroman Reumert, som gives fuldmagt hertil af ejerkommunerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig, at Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation,
 2. at der gives fuldmagt til advokatfirmaet Kromann Reumert til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling,
 3. at der gives en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert i forbindelse med gennemførelses af likvidationen, samt
 4. at Rødovre Kommune tilslutter sig, at et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 46.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Vandsamarbejde Sjælland A/S er en sammenslutning af kommuner og kommunale forsyningsselskaber, der tidligere aftog vand fra Københavns Energi A/S. Som følge af dannelsen af selskabet HOFOR A/S er hovedparten af de kommuner, der er med i Vandsamarbejde Sjælland A/S, blevet medejere af de 7 regionale vandværker, der tidligere var ejet af Københavns Energi A/S. Dermed eksisterer det leverandør-aftager forhold, som var baggrunden for dannelsen af Vandsamarbejde Sjælland A/S, ikke længere for hovedparten af kommunerne.

På den ordinære generalforsamling i 2012 var der enighed om at fortsætte Vandsamarbejde Sjælland A/S året ud, således at det kunne fungere som dialogforum, hvis der skulle være behov for det. Herefter skulle det nedlægges, medmindre situationen ændrede sig. Bestyrelsen vurderer, at der ikke længere er brug for Vandsamarbejde Sjælland A/S. Bestyrelsen foreslår derfor, at Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation.

Med henblik på, at gøre processen så enkel som muligt foreslås samtidig, at der i stedet for afholdelse af en generalforsamling, hvor aktionærerne møder fysisk op, gives selskabets advokat fra Kromann Reumert fuldmagt til, at afholde ordinær generalforsamling (”papirgeneralforsamling”) den 31.05.2013 og beslutte, at selskabet træder i likvidation. Fuldmagten er vedlagt mødesagen som bilag 1. Det foreslås samtidigt, at Kromann Reumert får fuldmagt til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige likvidation.

Rødovre Kommune anmodes i den forbindelse om, at give en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert for enhver udgift, skattekrav, erstatningsansvar, mv. i forbindelse med gennemførelse af likvidationen. Det gælder dog ikke et evt. erstatningsansvar, der skyldes likvidators forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Fuldmagten bortfalder, når selskabet er afregistreret hos Erhvervsstyrelsen.

Ifølge vedtægternes punkt. 13.2 tilfalder et likvidationsprovenu (udover den af aktionærerne indskudte kapital på 500.000 kr., som tilbageføres til ejerne) den, der viderefører selskabets virksomhed. Selskabets virksomhed videreføres imidlertid ikke. Derfor foreslås det, at et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S. Det forventes ikke, at det samlede likvidationsprovenu vil overstige den indskudte kapital væsentligt.

Årsrapporten for 2012 er vedlagt mødesagen som bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.04.2011.

Økonomiske konsekvenser

Der kan blive tale om et mindre provenu for Rødovre Kommune ved selskabets likvidation.

Tidsplan

Den ordinære generalforsamling afholdes 31.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Fuldmagt
Bilag 2: Årsrapport 2012

Ordinære generalforsamlinger 2013 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
Sag nr. 47

Sagens kerne

Rødovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes generalforsamling i selskaberne 31.05.2013. Bestyrelsen i de to selskaber foreslår, at de ordinære generalforsamlinger i 2013 afholdes som "skrivebordsgeneralforsamlinger", dvs. uden fysisk fremmøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune tiltræder, at de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S i 2013 afholdes som "skrivebordsgeneralforsamlinger", dvs. uden fysisk fremmøde,
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 3. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2012,
 4. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat i selskaberne (overskud i HOFOR Vand Holding på 51.736.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen og underskud i HOFOR Spildevand Holding på 22.947.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen), samt
 5. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 47.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 01.07.2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner, dog med undtagelse af Brøndby og Vallensbæk kommuner. I de to holdingselskabers bestyrelser sidder en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er Erik Nielsen repræsentant.

De to holdingselskaber skal i henhold til deres vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned. Selskaberne har derfor berammet generalforsamlingerne til den 31.05.2013. Indkaldelser til de to generalforsamlinger er vedlagt mødesagen som bilag 1 og bilag 2.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94% af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,71% af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

Bestyrelsen i de to selskaber foreslår, at hver generalforsamling afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Herved forstås, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes og efterfølgende udsendes referat (protokollat) af generalforsamlingerne. Det kræver enighed mellem ejerne at afholde generalforsamlingerne uden fysisk fremmøde.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet som de udkast, der er vedlagt mødesagen som bilag 3 og bilag 4. Årsrapporter for de to selskaber er vedlagt mødesagen som bilag 5 og bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.04.2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der afholdes ordinære generalforsamlinger i selskaberne 31.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 2: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 3: Forslag til protokollat for ordinær generalforsamling i HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 4: Forslag til protokollat for ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 5: Årsrapport 2012 for HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 6: Årsrapport 2012 for HOFOR Vand Holding A/S

Ændring af ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S
Sag nr. 48

Sagens kerne

Bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S foreslår at ændre ejeraftalen for selskabet, således at tidspunktet for etablering af et vandproduktionsselskab udskydes, og så bestyrelsen i hvert af vandselskaberne i HOFOR Vand-koncernen fremover består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune tiltræder Tillæg nr. 1 til ejeraftale for HOFOR Vand Holdning A/S.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 48.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 01.07.2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S (tidligere Vores Vand Holding A/S). HOFOR Vand Holding A/S ejer de selskaber, der forestår indvinding, transport og levering af drikkevand i ejerkommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner. HOFOR Vand Holding A/S ejer således bl.a. HOFOR Vand Rødovre A/S (tidligere Rødovre Vand A/S), der forestår indvinding, transport og levering af drikkevand i Rødovre Kommune.

HOFOR A/S foreslår, at ejerkommunerne tiltræder Tillæg nr 1 til ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S, således at:

 • Tidspunktet for etablering af et særskilt vandproduktionsselskab udskydes, indtil etableringen kan ske uden negative konsekvenser for økonomien i HOFOR A/S koncernens vandselskaber.
 • Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S kan træffe beslutning om etablering af vandproduktionsselskabet.
 • Bestyrelsen i hvert af vandselskaberne i HOFOR Vand-koncernen kan bestå af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S kan i henhold til pkt. 16.2 alene ændres ved enighed mellem ejerkommunerne. Ændringer skal ske skriftligt ved underskrift af et tillæg til ejeraftalen af repræsentanter for samtlige ejerkommuner.

Tillæg nr. 1 til ejeraftale for HOFOR Vand Holdning A/S er vedlagt mødesagen som bilag 1. Ejeraftalen er vedlagt som bilag 2.

Udskydelse af tidspunkt for etablering af særskilt vandproduktionsselskab

Ifølge ejeraftalens pkt. 2.4 skulle der have været etableret et særskilt vandproduktionsselskab i HOFOR Vand-koncernen pr. 01.01.2013. Dette skulle være sket ved at samle vandselskabernes produktionsaktiver (vandværker og kildepladser) i et nyt vandproduktionsselskab inden for HOFOR Vand- koncernen. De nuværende vandselskaber herunder HOFOR Vand Rødovre A/S ville derefter alene udøve distributionsaktiviteter i ejerkommunerne, mens vandproduktionsaktiviteten skulle varetages af det særskilte vandproduktionsselskab.

Formålet med at etablere et særskilt vandproduktionsselskab var, at opnå en større frihed i den fremtidige tilrettelæggelse af vandindvindingen på tværs af kommunegrænser. Det har imidlertid vist sig, at dannelsen af et særskilt vandproduktionsselskab vil have negativ indflydelse på selskabernes økonomi, som følge af vandsektorlovens bestemmelser om prisloft. Dette skyldes, at den nuværende benchmarking-model tilgodeser vand- og spildevandsselskaber, der har samlet flest mulige aktiver i én juridisk enhed. På den baggrund anbefaler HOFOR A/S, at tidspunktet for etableringen af vandproduktionsselskabet udskydes, indtil etableringen kan ske uden negative konsekvenser for økonomien i HOFOR A/S koncernens vandselskaber. Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S har tiltrådt dette på sit møde den 15.11.2012.

Den foreslåede ændring af ejeraftalen medfører, at bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S kan træffe beslutningen om det konkrete tidspunkt for at samle vandproduktionsaktiviteterne i én juridisk enhed. Henvisningen til loyalitetsbestemmelserne i pkt. 3.5 og 3.6 i ejeraftalen i den forbindelse understreger, at bestyrelsen herved skal tage hensyn til, hvordan en samling af vandproduktionsaktiviteterne vil påvirke økonomien i koncernens vandselskaber.

Selv om produktionsaktiviteterne ikke samles i et særskilt vandproduktionsselskab, vil vandproduktionsaktiviteterne fortsat blive styret og drevet ud fra et helhedssyn. Ejer- og styringsmæssigt har det heller ingen betydning, hvorvidt der etableres et særskilt vandproduktionsselskab i koncernen, eller den nuværende struktur opretholdes. Alle selskaber ejes 100 % af HOFOR Vand Holding A/S, hvori Rødovre Kommune har indflydelse som ejer og har en plads i bestyrelsen. Og alle selskaber serviceres af det fælles serviceselskab.

Bestyrelsen i vandselskaberne

Af ejeraftalens pkt. 8.3.1 fremgår, at bestyrelsen i koncernens vandselskaber består af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Heraf er 1 bestyrelsesmedlem administrerende direktør i holdingselskabet, og 2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i koncernens serviceselskab.

I den ejeraftale, der efterfølgende er blevet indgået vedrørende spildevandskoncernen, er det derimod i pkt. 8.2.1 bestemt, at bestyrelsen i koncernens spildevandsselskaber består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Denne bestemmelse giver større fleksibilitet i forbindelse med underskrift af dokumenter, og kan samtidigt sikre større ligestilling i vandselskabernes bestyrelser.

Med det formål, at opnå samme fleksibilitet i Vores Vand-koncernen som i spildevandskoncernen foreslår HOFOR A/S, at ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S ændres, således at bestyrelsen i hvert af vandselskaberne består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Heraf skal 1 bestyrelsesmedlem som hidtil være administrerende direktør i holdingselskabet, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være ansat i koncernens serviceselskab.

Lov- og plangrundlag

 • Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.04.2011.
 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12.06.2009.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tillægget til ejeraftalen træder i kraft, når samtlige ejerkommuner har tiltrådt det. HOFOR A/S anmoder om, at dette sker senest i juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Tillæg Nr. 1 til ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 2: Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S

Årsrapport for HOFOR Vand og Spildevand 2012
Sag nr. 49

Sagens kerne

HOFOR A/S har udarbejdet en årsrapport for 2012, som beskriver forløbet af fusionen, de gennemførte aktiviteter i 2012 og de planlagte aktiviteter i 2013.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Årsrapport for HOFOR Vand og Spildevand 2012 tages til efterretning

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 49.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 01.07.2012 været medejer af HOFOR A/S. HOFOR A/S er ansvarlig for forsyningen med drikkevand i de 8 ejerkommuner Albertslund, Brøndby, Vallensvæk, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. HOFOR A/S er desuden ansvarlig for spildevandsforsyningen i de 8 ejerkommuner bortset fra Brøndby og Vallensbæk.

HOFOR A/S har udarbejdet en årsrapport for 2012, der beskriver forløbet omkring selskabets dannelse. Årsrapporten beskriver desuden hvilke aktiviteter, der blev gennemført i 2012 og planlægges gennemført i 2013.

Omkring forløbet af fusionen nævner årsrapporten, at:

 • Størstedelen af personalet ifølge en undersøgelse har oplevet fusionen positivt.
 • Kunderne har ikke mærket serviceforringelser som følge af fusionen.
 • Driften af både vand og spildevand er forløbet uden større uregelmæssigheder i andet halvår af 2012.
 • Der har stort set ikke været klager, der kan relateres til fusionen.

Priserne i vand- og spildevandsselskaber reguleres af Forsyningssekretariatet, der hvert år tildeler det enkelte selskab et prisloft. De enkelte selskaber i HOFOR A/S koncernen er stadig separate selskaber i prisloftshenseende, og dermed gælder der separate og forskellige prislofter for eksempelvis HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Vand Hvidore A/S.

Alle HOFOR´s selskaber har i 2012 været med i en samlet klage, som brancheorganisationen DANVA fremsatte mod Forsyningssekretariatet. Klagen var særligt møntet på mangelfuldhed i beregningsmodellen til benchmark, og manglende hensyntagen til de enkelte selskabers særlige forhold. Som følge af klagen fik alle selskaber i HOFOR A/S tildelt nye prislofter for 2012 og 2013, og effektiviseringspotentialet for de enkelte selskaber blev nedjusteret til mellem 3 og 51%.

HOFOR A/S er stadig kritisk over for den model, som Forsyningssekretariatet anvender til at benchmarke selskaberne mod hinanden, da den efter HOFOR A/S opfattelse ikke tager tilstrækkelig hensyn til, at forsyningerne har forskellige miljømål og serviceniveauer. HOFOR A/S har derfor påklaget flere af prisloftsafgørelserne igen.

På vandforsyningsområdet nævner årsrapporten at:

 • HOFOR A/S i 2012 har igangsat udarbejdelse af en ny samlet indvindings- og forsyningsstrategi. Ejerkommunerne vil blive inddraget i denne proces i 2013.
 • Fornyelse af indvindingstilladelser for HOFOR A/S 7 regionale vandværker afventer Naturstyrelsens VVM-vurdering (Vurdering af Virkning på Miljøet).
 • Der afsættes ca. 24 mio. kr. om året til grundvandsbeskyttelse i oplandet til HOFOR A/S vandværker. Beløbet svarer til 50 øre pr. m3 drikkevand.
 • Drikkevandet på de 7 regionale vandværker produceres efter kravene i DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). Det er hensigten, at DDS inden udgangen af 2013 også skal udbredes til HOFOR A/S 8 lokale vandværker, herunder Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk.
 • HOFOR A/S laboratorium i Valby i 2012 tog 892 lovpligtige vandprøver og 12.321 prøver udover de lovpligtige for at sikre vandkvaliteten.
 • HOFOR A/S i 2013 forventer, at ansøge en af sine ejerkommuner om tilladelse til opsætning af afkalkningsanlæg på et af de 8 lokale vandværker, som første led i HOFOR A/S planer om på sigt, at indføre central blødgøring som en del af vandbehandlingen på alle HOFOR A/S vandværker.

På spildevandsområdet nævner årsrapporten at:

 • Den væsentligste udviklingsopgave er, at sikre kommunerne mod oversvømmelser som følge af en stigende nedbørsmængde pga. klimaændringer.
 • HOFOR A/S i efteråret 2012 har igangsat et kortlægningsarbejde, der skal vise, hvor der er risiko for, at oversvømmelser vil true materielle og naturmæssige værdier.
 • HOFOR A/S på baggrund af kortlægningen vil facilitere en proces, hvor kommunerne bringes sammen om fælles løsninger i de forskellige oplande. Siden årsrapportens tilblivelse har denne proces taget mere konkret form, idet HOFOR A/S har inviteret ejerkommunerne til at deltage i 3 workshops i løbet af maj-juni 2013 med henblik på kommunernes udarbejdelse af klimatilpasningsplaner.

For HOFOR Vand Rødovre A/S nævner årsrapporten at:

 • Der i 2012 er etableret en ny boring ved Espevang Vandværk, som forventes at blive koblet til driften i løbet af 2013.
 • Der i 2012 er udarbejdet en plan for systematisk renovering af ledningsnettet.
 • Der i 2012 er udskiftet 1.000 meter forsyningsledning og 100 stikledninger i Knud Anchers Vej, samt 300 meter forsyningsledning og 15 stikledninger i Jyllingevej.

For HOFOR Spildevand Rødovre A/S nævner årsrapporten at:

 • HOFOR A/S har igangsat arbejdet med en strategi for systematisk renovering af spildevandsledningerne.
 • Der i 2012 blev renoveret 9.161 meter spildevandsledninger i området mellem Rødovre Parkvej og Jyllingevej øst for Tårnvej, 983 meter i området mellem Rødovre Parkvej og Jyllingevej vest for Tårnvej og 1.147 meter i Rødovrevej nord for Jyllingevej.
 • Der i 2012 blev foretaget TV-inspektioner af 12.648 meter spildevandsledninger i oplandet fra Rødovre Parkvej til Jyllingevej vest for Tårnvej, samt 14.768 meter i et opland nord for Jyllingevej.

Lov- og plangrundlag

 • Selskabsloven, Lov nr. 322 af 11.04.2011.
 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12.06.2009.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Årsrapporten beskriver, hvad der skete i 2012, og hvad der planlægges af aktiviteter i 2013.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport HOFOR Vand og Spildevand 2012

Støjhandlingsplan 2013-2018
Sag nr. 50

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.01.2013 (sag nr. 4) Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018, og besluttede at udsende planen i offentlig høring i otte uger. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 har været i offentlig høring fra 13.02.2013 til 09.04.2013.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Støjhandlingsplan 2013-2018 vedtages endeligt og offentliggøres, samt
 2. at planen sendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 50.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Støjhandlingsplan 2013-2018 er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21.12.2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner. Større, samlet byområde med over 100.000 indbyggere er omfattet af bekendtgørelsen, og derfor er Rødovre Kommune omfattet af bekendtgørelsen.

I støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse trafikstøjen. Støjhandlingsplanen er baseret på en kortlægning af vejtrafikstøjen i Rødovre Kommune, som er udført i 2012. Teknik- og Miljøudvalget tog støjkortlægningen til efterretning på mødet den 06.06.2012 (sag nr. 51). Støjkortlægningen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk.

I Danmark er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj Lden = 58 dB for boliger. I Rødovre Kommune er 8.934 boliger i følge støjkortlægningen fra 2012 belastet med mere end 58 dB fra vejtrafikstøj. Det medfører ikke handlepligt, at støjkortlægningen viser, at den vejledende grænseværdi er overskredet, men der skal udarbejdes en støjhandlingsplan.

For at reducere og forebygge støj vil Rødovre Kommune i perioden 2013-2018:

 • tilstræbe at anvende en støjdæmpende asfalt ved renovering af trafikvejene med en årsdøgntrafik over 10.000 køretøjer,
 • overveje hvorvidt der skal anvendes en støjreducerende asfalt ved renovering af sekundære trafikveje og fordelingsveje med en årsdøgntrafik over 2500 køretøjer,
 • tilstræbe at renovere 2 mindre vejstrækninger hvert år,
 • vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning,
 • arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik,
 • foretage beregninger af effekter af støjskærme langs primære trafikveje,
 • følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på, at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere støjafskærmning langs M3 både ved boligområder og Vestvolden,
 • stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes, såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri, samt
 • anvende kortlægningen af de kommunale arealer, der kan anvendes til stilleområder, som et værktøj i forbindelse med den øvrige planlægning af byen.

Kommunen har foruden de planlagte foranstaltninger i perioden 2013-2018 et langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på Lden = 58 dB.

I planen evalueres endvidere gennemførelsen og resultaterne af Støjhandlingsplan 2009-2014. Blandt andet evaluereres på effekten af hastighedsnedsættelsen fra 70 km/t til 60 km/t på de primære trafikveje, ændringer i støjniveauet fra Motorring 3 efter udbygningen, samt effekten af forbedringerne af cykelstinettet i Rødovre.

Udover at være Rødovre Kommunes handlingsplan for støj fra vejtrafik, fungerer støjhandlingsplanen som kommunens lovpligtige indberetning til Staten (Miljøstyrelsen).

Bemærkninger til planen

Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 har været i høring i otte uger. Der er kommet seks høringssvar.
En detaljeret gennemgang af bemærkninger til planen er beskrevet i vedlagte notat ”Behandling af høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018”.

De indkomne bemærkninger besvares som foreslået i ”Behandling af høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018”.

Forslag til ændringer

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

I henhold til støjbekendtgørelsen skal der i støjhandlingsplanen indgå et referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen. Referatet af den offentlige høring er indsat i kapitel 13 i støjhandlingsplanen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 om kortlægning af ekstern støj, og udarbejdelse af støjhandlingsplaner af 21.12.2011 (støjbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De planlagte foranstaltninger i støjhandlingsplanen finansieres inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

Planen offentliggøres i juni 2013.
Planen sendes til Miljøstyrelsen i juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Støjhandlingsplan 2013-2018
Bilag 2: Høringssvar - samlet
Bilag 3: Behandling af høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Tilladelse til nedsivning af vejvand på Lørenskogvej via regnbede
Sag nr. 51

Sagens kerne

Vej- og Trafikafdelingen i Rødovre Kommune har søgt om tilladelse til nedsivning af vejvand på Lørenskogvej. Tilladelsen meddeles på en række vilkår, der skal sikre, at nedsivningen sker i overenssstemmelse med de gældende lovkrav, og ikke medfører forurening af grundvandet eller gener for beboerne langs vejen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles tilladelse til nedsivning af vejvand på Lørenskogvej via regnbede.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 51.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Vej- og Trafikafdelingen i Rødovre Kommune har 04.04.2013 søgt om tilladelse til nedsivning af vejvand via regnbede på Lørenskogvej. Tilladelsen er søgt i forbindelse med det skitseprojekt med LAR-løsning på Lørenskogvej, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 30.04.2013 (Sag nr 59). LAR-løsningen indebærer, at vejvandet fra Lørenskogvej kobles fra den offentlige kloak og nedsives lokalt via regnbede.

Vand fra trafikerede veje er i Danmark traditionelt blevet bortledt til kloak eller ledt ud til recipienter som vandløb eller søer. I Rødovre Kommune er der eksempelvis flere udløb af vejvand til Fæstningskanalen. Der er imidlertid en række fordele ved at nedsive så meget regnvand som muligt lokalt. Og derfor er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at sådanne løsninger bør søges fremmet i Rødovre Kommune. Blandt de væsentlige fordele ved nedsivning af regnvand kan nævnes:

 • Grundvandsdannelsen øges i et område, hvor grundvandsressourcen udnyttes intensivt til vandindvinding, og hvor den naturlige grundvandsdannelse er reduceret som følge af en høj befæstigelsesgrad. Dermed kan vi på sigt opnå et mere naturligt hydrologisk kredsløb og en højere selvforsyningsgrad med drikkevand i Rødovre Kommune.
 • I forhold til udledning til vandløb eller søer undgås det, at transportere vandet over lange strækninger, og behovet for anlæg af bassiner til rensning og forsinkelse af vandet bortfalder.
 • I forhold til bortledning via kloak mindskes behovet for at udvide kloakkernes kapacitet for, at tilpasse dem til fremtidens klima.
 • I forhold til bortledning via kloak opnås reduceret energiforbrug, bedre rensning og færre overløb af urenset spildevand på Renseanlæg Damhusåen.

Nedsivning af vejvand er dog kun en god løsning samlet set, hvis nedsivningen ikke medfører forurening af grundvandet. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at de stillede vilkår vil sikre, at grundvandet i Rødovre Kommune beskyttes. Der stilles vilkår om at:

 • Regnbedene skal anlægges med mindst 30 cm filtermuld, så der opnås den bedst mulige tilbageholdelse og nedbrydning af de miljøfremmede stoffer, der findes i vejvand, herunder især tungmetaller, olie og PAH´er. Kravet om udlægning af mindst 30 cm filtermuld er baseret på en tysk standard, da der ikke findes danske standarder på området. I Tyskland har regnbede (wadier) været anvendt til rensning af vejvand siden 1990´erne.
 • Anvendelsen af vejsalt skal begrænses, så der bliver tale om en uændret belastning af grundvandet med salt i forhold til i dag.
 • Det øverste jordlag i regnbedene skal udskiftes, når koncentrationen af et eller flere miljøfremmede stoffer overskrider den øvre grænse for lettere forurenet jord (afskæringskriteriet). Dermed sikres, at jorden bliver skiftet, før dens kapacitet til at tilbageholde bl.a. tungmetaller og PAH`er er opbrugt.

Af hensyn til beboerne på Lørenskogvej stilles desuden vilkår om at:

 • Anlægget dimensioneres til at kunne håndtere en regn, der er så kraftig, at den kun forventes at forekomme 1 gang hvert 10. år i gennemsnit. Dermed sikres det serviceniveau, der anbefales af spildevandskomiteen.
 • Vejen udformes således, at overløb til private grunde undgås under regnhændelser, der overstiger anlæggets kapacitet. I disse situationer vil regnvand opstuves på Lørenskogvej.

Lov- og plangrundlag

 • Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010.
 • Spildevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1448 af 11.12.2007.
 • Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord, Bekendtgørelse nr. 554 af 12.05.2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tilladelsen er gældende fra den dato, hvor den bliver meddelt.

Bilag

Bilag 1: Tilladelse til nedsivning af vejvand på Lørenskogvej

Rottehandlingsplan 2013-2015
Sag nr. 52

Sagens kerne

Den 01.07.2012 trådte bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Det er et krav i bekendtgørelsen, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse, og bekendtgørelsen beskriver nærmere hvad handlingsplanen skal indeholde. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år.

Som grundlag for handlingsplanen har Teknisk Forvaltning fået udarbejdet en kortlægning af kommunens rotteanmeldelser. I forbindelse med kortlægningen er rotteanmeldelser i perioden 2008 - 2012 blevet analyseret med henblik på, at identificere relevante indsatsområder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til rottehandlingsplan 2013-2015 godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 52.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 01.07.2012 trådte bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige succéskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Formålet med planen er, at sikre fokus på forebyggelse af rotter og fokus på Naturstyrelsens udpegede indsatsomoråder.

Hvor det er relevant, skal handlingsplanen beskrive følgende indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter:

 • ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
 • kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer)

Som grundlag for handlingsplanen har Teknisk Forvaltning fået kortlagt og analyseret kommunens rotteanmeldelser. I forbindelse med kortlægningen er rotteanmeldelser i perioden 2008 - 2012 blevet analyseret med henblik på, at identificere relevante indsatsområder. På baggrund af dette foreslår Teknisk Forvaltning følgende fokusområder i handlingsplanen:

Målrettet kloakrottebekæmpelse. Teknisk Forvaltning bekæmper rotter med elektroniske rottefælder i områder med mange kloakrelaterede rotteanmeldelser. Samtidig fokuseres på defekte kloakker og stikledninger på det private ledningsnet.

Information om fuglefodring. Fuglefodring udgør en stor udfordring i såvel bekæmpelse som forebyggelse, idet fuglefodring dels tiltrækker rotter og dels vanskeliggør bekæmpelsen. Teknisk Forvaltning fokuserer på information og vejledning som forebyggelse og håndhævelse af rottebekendtgørelsen ved særlige problemer.

Særligt fokus på hønse- og kaninhold. Teknisk Forvaltning udarbejder informationsmateriale om hønse- og kaninhold og fører tilsyn med hønse- og kaninhold, hvor det er påkrævet.

Fokus på rottesikker affaldshåndtering. Affald er en lettilgængelig fødekilde for rotter. Rødovre Kommunes nye affaldsordning vil gøre det sværere for rotter, at bruge affald som fødekilde.

Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen. Disse områder kan give rotter adgang til gode redemuligheder, samtidig med at der let adgang til vand. Teknisk Forvaltning vil i den forbindelse undersøge omfanget af rotteproblemer relateret til søer og åer.

Tilpasning af digitalt program til reistrering af rotteanmeldelser. Sagsbehandlingssystemet til rotteanmeldelser skal forbedres, så det bliver lettere at trække information ud af systemet. Samtidig udvides mulighederne for at rottefængeren kan beskrive bekæmpelsesmæssige tiltag.

Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger. En grundejer kan lave en privat sikringsordning mod rotter med et privat skadedyrsfirma. Som led i en effektiv rottebekæmpelse indhentes viden om rotteforekomst i disse sikringsordninger.

Forslag til rottehandlingsplan er 2013-2015 er vedlagt som bilag.

Rottebekendtgørelsen indholder en række øvrige ændringer:
Ved anmeldelser af rotter indendørs eller hos fødevarevirksomheder, skal disse behandles hurtigst muligt. Rødovre Kommune lever i forvejen op til dette krav.
Den kommunale rottebekæmpelse skal varetages og udføres af autoriserede personer. De rottefængere, der kører for Anticimex i Rødovre, har alle autorisation til rottebekæmpelse.
Kommunen er forpligtiget til, at følge den resistensstrategi som er udstukket af Naturstyrelsen. Siden bekendtgørelsen trådte i kraft, er giftforbruget ændret, så kommunen lever op til resistensstrategien.
Kommunen skal lade rottespærrer opsætte, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner, og i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, dagsinstitutioner og parcelhusområder. Dette skal være færdiggjort senest 01.07.2015. Dette gennemføres i løbet af 2013-2014.

Lov- og plangrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26.06.2012.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med handlingsplanen forventes, at kunne afholdes indenfor budgettet til bekæmpelse af rotter.

Tidsplan

Når handlingsplanen er vedtaget vil den blive offentliggort på Rødovre Kommunes hjemmeside. Der er ikke høringskrav.

Bilag

Bilag 1: Rottehandlingsplan 2013-2015

Forslag til Trafikplan 2012 - 2024
Sag nr. 53

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har foretaget en revision af den gældende trafikplan, som fastsætter mere faste og klare rammer omkring den fremadrettede planlægning og indsats på trafikområdet i Rødovre. "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" fremlægges nu til godkendelse.

Der er foretaget en samlet undersøgelse af "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" indvirkning på miljøet. Det er vurderet, at forslaget til trafikplanen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Der gennemføres således ikke en miljøvurdering af "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024".

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" sendes i offentlig høring i perioden 30.05.2013 - 30.06.2013, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af "Forslag til Trafikplan 2012 -2024".

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 53.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

"Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" er en revision af Rødovre Kommunes gældende trafikplan, Trafikplan 2008 - 2020. Revisionen af Trafikplanen er udarbejdet med henblik på, at opnå et bedre grundlæggende værktøj til brug for arbejdet inden for trafikområdet, og giver samtidig et opdateret overblik over uheldsbilledet, samt hvilke projekter der bør prioriteres - hvad enten det er kortsigtede eller langsigtede projekter.
Trafikplan 2012 - 2024 definerer 5 overordnede mål, der i planperioden søges forbedret/løst:

 • Det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken.
 • Vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens art og mængde.
 • Vejene skal være fremkommelige og sikre en tilfredsstillende trafikafvikling.
 • Den kollektive trafik skal være et godt alternativ til bilen.
 • Vejrummet skal integreres i byrummet og tage hensyn til borgerne.

Målene samt hvordan de søges nået, gennem tiltag og handlinger, beskrives nærmere og mere detaljeret gennem trafikplanens afsnit "Planlægning og indsats", "Trafikal kortlægning" og "Handlingsplan".

Planlægning og indsats

Afsnittet beskriver overordnet set, hvordan planlægningen og indsatsen på trafikområdet foretages og prioriteres. Samtidig konkretiseres det, hvilke arbejder og/eller tiltag vi gerne vil iværksætte inden for området for, at nå vores målsætning.

Trafikal kortlægning

Afsnittet er en gennemgang af Rødovre Kommunes trafikale struktur og kortlægning af uheld på vejnettet. Herigennem kortlægges blandt andet 2 sorte pletter (Roskildevej / Tårnvej og Slotsherrensvej / Tårnvej), samt 3 sorte vejstrækninger (Roskildevej, Jyllingevej og Slotsherrensvej).

Den trafikale struktur i Rødovre er i stor udstrækning identisk med tidligere, dog med undtagelse af dele af Hvidsværmervej.
På baggrund af opførelsen af blandt andet børneinstitutionen "Vårfluen" på Vårfluevej, har Teknisk Forvaltning vurderet, at Hvidsværmervej mellem Slotsherrensvej - Vårfluevej skal klassificeres som lokal fordelingsvej, i modsætning til almindelig lokalvej i den tidligere trafikplan, da trafikken på Hvidsværmervej i større udstrækning nu fordeles til lokalområdet, og derfor ikke nødvendigvis har et ærinde på selve Hvidsværmervej.

Handlingsplan

På baggrund af afsnittet omkring den trafikale planlægning og indsats, samt den trafikale kortlægning anbefales det igennem handlingsplanen, at gennemføre forskellige kort- og langsigtede projekter for at nå målsætningerne.
Projekterne spænder vidt fra trafiksaneringer, ombygning af sorte pletter til udarbejdelse af blandt andet tilgængeligheds- og parkeringsplaner.

Teknisk Forvaltning planlægger, at sende "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" i offentlig høring i perioden 02.05.2013 - 30.06.2013. I perioden vil borgere, virksomheder og øvrige interessenter have mulighed for, at fremkomme med bemærkninger til trafikplanen. Som led i den offentlige høring indgår "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" på det planlagte borgermøde omkring teknik- og miljøområdet den 11.06.2013.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011, Lov om offentlige veje (Vejloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010, Lov om private fællesveje (Privatvejsloven).
Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.2009 (med senere ændringer), Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Realisering af trafikplanens handlingsplan indarbejdes i investeringsoversigterne i de kommende år.

Tidsplan

Vedtagelse af "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" - ultimo maj 2013.
Offentliggørelse af "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" - primo juni 2013.
Høring i 4 uger (herunder borgermødet den 11.06.2013) - ultimo juni 2013.
Endelig vedtagelse af Trafikplan 2012 - 2024 - august/september 2013.
Offentliggørelse - ultimo september 2013.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Trafikplan 2012-2024

Orientering om udvikling i trafikken ved tællestationerne langs de primære trafikveje 2009-2012
Sag nr. 54

Sagens kerne

Generel orientering omkring udviklingen i trafikintensiteten, og hastigheden ved tællestationerne langs de primære trafikveje i Rødovre Kommune i perioden 2009 - 2012.

Indstilling

Teknisk Foranstaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 54.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Trafikken i Rødovre Kommune er under konstant udvikling. Trafikken ændrer sig løbende på baggrund af forskellige parametre både i og uden for kommunen - eksempelvis på baggrund af udbuddet af arbejdspladser, ændringer i den kollektive trafik og ombygninger af vejnettet eller øvrige vejarbejder.

Vedlagt er bilag som grafisk viser udviklingen for henholdsvis trafikintensitet, gennemsnitshastigheder og bilister over hastighedsgrænsen i perioden 2009-2012 for de primære trafikveje.

Trafikintensitet 2009-2012

Overordnet set har trafikintensiteten på de primære trafikveje i Rødovre Kommune ændret sig forskelligt. Trafikken langs Roskildevej og Tårnvej er steget en smule, mens trafikken langs Slotsherrensvej, Avedøre Havnevej og særligt Jyllingevej er mindsket.

Nedgangen i trafikintensiteterne er jævnt fordelt over hele døgnet, og medfører derfor ikke en betydelig forbedring af fremkommeligheden langs vejene eller i de signalregulerede knudepunkter. Trafikken langs Jyllingevej er dog faldet i en sådan grad, at der ikke ses de samme kødannelser i området omkring krydset Jyllingevej / Tårnvej i myldretidstimerne. Krydset er dog stadig overbelastet og skaber kødannelser.

Nedgangen langs Jyllingevej vurderes at skyldes, at bilister nu kan køre direkte mellem Motorring 3 og 4 uden, at benytte Jyllingevej, eller foretage øvrig omvejskørsel, da kødannelserne på motorvejene nu er begrænset efter, at størstedelen af vejarbejderne er afsluttet.

Den øgede trafik på Tårnvej vurderes, at skyldes trafiksaneringen af Rødovrevej. Dele af trafikken fra Rødovrevej har således været kørt af Tårnvej, mens vejarbejdet har stået på. Teknisk Forvaltning har foretaget en opfølgende trafiktælling langs Tårnvej og Rødovrevej i 2013 som umiddelbart klarlægger, at trafikken er langs Tårnvej igen er tilbage på 2011-niveau.

Gennemsnithastigheder 2009-2012

Gennemsnitshastighederne langs de primære trafikveje har ændret sig meget lidt over det seneste år. Ændringerne i forhold til 2011 kan ikke henledes direkte til konkrete projekter eller tiltag.

Bilister over hastighedsgrænsen 2009-2012

Antallet af bilister der kører over den maksimalt tilladte hastighedsgrænse på 60 km/t har udviklet sig forskelligt. Langs Tårnvej ses et fald, mens der langs Slotsherrensvej og Roskildevej ses en betydelig stigning i forhold til sidste år.

Ændringerne i bilister over hastighedsgrænserne kan ikke henledes direkte til konkrete projekter.

Opsummering

Hvis antallet af bilister der kører over den tilladte hastighedsgrænse generelt skal sænkes, vil det kræve, at der foretages større trafiksaneringer af vejstrækningerne som eksempelvis indsnævringer af kørebanespor eller ombygning af vejprofilerne - under hensynstagen til trafikintensiteten.

Sådanne projekter kan med fordel gennemføres som led i en prioritering af busfremkommelighed, byudviklingsprojekter eller som led i en forskønnelse af byrummet langs de primære trafikveje.

Teknisk Forvaltning er i dialog med Københavns Vestegns Politi omkring politiets ATK (automatisk trafikkontrol) målinger og målesteder som led i at sikre, at udstyret udnyttes bedst muligt. På det næstkommende møde vil Teknisk Forvaltning drøfte udviklingen i Rødovre Kommune nærmere med politiet.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort med placering af tællestationer
Bilag 2: Trafikintensitet 2009-2012
Bilag 3: Bilister over hastighedsgrænsen 2009-2012
Bilag 4: Gennemsnithastigheder 2009-2012

Islevdalvej anlæg af cykelstier, anlægsregnskab
Sag nr. 55

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsarbejdet med anlæggelse af cykelstier på Islevdalvej der er afsluttet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 26.588 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 55.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27.04.2010 (Sag nr. 70) givet en anlægsbevilling til projektering på 590.000 kr. og den 31.08.2010 (Sag nr. 161) givet en anlægsbevilling på i alt 11.210.000 kr. til anlæggelse af cykelstier langs Islevdalvej.

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 27.04.2010

590.000 kr.

Bevilling 31.08.2010

11.210.000 kr.

Bevilling i alt

11.800.000 kr.

Forbrug

11.826.588 kr.

Merforbrug

26.588 kr.


Merforbruget skyldes, at det under hensynstagen til virksomhedernes drift langs Islevdalvej har været nødvendigt, at foretage enkelte arbejder med overkørsler som weekendarbejder.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har haft et merforbrug på 26.588 kr.

Tidsplan

Ingen.

Vejpulje 2010, anlægsregnskab
Sag nr. 56

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for alle delprojekter gennem "Vejpulje 2010".

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget på 11.853 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 56.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22.12.2009 (Sag nr. 216) givet en anlægsbevilling på i alt 5.000.000 kr. til "Vejpulje 2010".
"Vejpulje 2010" omfattede flere projekter:

 • Renovering af Egegårdsvej (østlig side)
 • Fortovsrenovering
 • Optimering af signalanlæg
 • Dispositionsforslag til trafiksanering af Roskildevej
 • Etablering af højresvingsbane i krydset Tårnvej / Rødovre Parkvej
 • Synliggørelse af cyklister i rampekrydset Slotsherrensvej / Nordre Ringvej
 • Nyt slidlag til en del af Rønneholmsvej
 • Albertslundruten, etape 1 (halvdelen af egenfinansiering)

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 22.12.2009

5.000.000 kr.

Forbrug

4.988.147 kr.

Mindreforbrug

11.853 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er indkommet lidt billigere tilbud end oprindeligt antaget.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har haft et mindreforbrug på 11.853 kr.

Tidsplan

Ingen.

Rødovre Landsby, anlægsregnskab
Sag nr. 57

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovre Landsby.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 5.500 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 57.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25.05.2010 (Sag nr. 95) givet en anlægsbevilling på i alt 7.300.000 kr. til projektering og anlæggelse af Rødovre Landsby.

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg:

Bevilling 25.05.2010

7.300.000 kr.

Forbrug

7.305.500 kr.

Merforbrug

5.500 kr.


Merforbruget skyldes en større forekomst af forurenet jord.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har haft et merforbrug på 5.500 kr.

Tidsplan

Ingen.

Rødovrevej etape 4-5, anlægsregnskab
Sag nr. 58

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for trafiksanering af Rødovrevej etape 4-5 (strækningen fra Gunnekær - Jyllingevej).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 300.085 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 58.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 08.09.2011 (Sag nr. 156) givet en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til at gennemføre trafiksaneringen af Rødovrevej etape 4-5.

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 08.09.2011

7.500.000 kr.

Forbrug

7.800.085 kr.

Merforbrug

300.085 kr.


Merforbruget skyldes, at der var mere forurenet jord langs vejen end forudsat.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har haft et merforbrug på 300.085 kr.

Tidsplan

Ingen.

Etablering af ny vejbelysning, anlægsregnskab
Sag nr. 59

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af ny vejbelysning i forbindelse med Dong Energy kabellægning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 294.294 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 59.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i samarbejde med Dong Energy fået foretaget udskiftning af den eksisterende vejbelysning i takt med, at Dong Energy foretog kabellægning af deres kabler.

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 31.05.2005

3.700.000 kr.

Bevilling 20.12.2005

6.052.000 kr.

Bevilling 27.02.2007

8.375.000 kr.

Bevilling 25.03.2008

9.904.000 kr.

Bevilling 28.04.2009

9.995.000 kr.

Bevilling i alt

38.026.000 kr.

Forbrug

38.320.294 kr.

Merforbrug

294.294 kr.


Merforbruget skyldes opsætning af flere højere master og flere sologravning end oprindeligt forudsat. Ved opsætningen har der været en afvejning af belysningsbehovet og jævn fordeling af lysmasterne langs vejstrækningerne.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har haft et merforbrug på 294.294 kr.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 60

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.