Teknik- og Miljøudvalget

10-09-2013

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Steen Skriver Rasmussen(A)
Michel Berg(A)

Fraværende

Bente Hylleborg(A)
Niels Spittau(O)

Sager 85 - 95

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 85

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Hegn mod vej (se bilag 2)
 3. Udgifter og indtægter i budget 2014 i forhold til 2012 og 2013 på affaldsområdet (se bilag 3)
 4. Status på implementering af ny affaldsordning hos boligselskaber og institutioner (se bilag 4)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 1. august 28. august 2013
Bilag 2: Hegn mod vej
Bilag 3: Udgifter og indtægter i budget 2014 i forhold til 2012 og 2013 på affaldsområdet
Bilag 4: Status på implementering af ny affaldsordning

Forslag til Landsplanredegørelse
Sag nr. 86

Sagens kerne

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 er i høring fra den 28.06.2013 til den 27.09.2013.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der sendes et høringssvar til Naturstyrelsen i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen anførte forslag til kommentarer.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Landsplanredegørelsen fremlægger Regeringen sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur. Efter hvert folketingsvalg skal Miljøministeren afgive redegørelsen om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen.
Redegørelsen skal også omfatte de særlige forhold af betydning for planlægningen i hovedstadsområdet. Redegørelsen er en politisk udmelding fra Regeringen om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den angiver, hvad staten selv vil gøre, og opfordrer regionsråd og kommunalbestyrelser til at handle i overensstemmelse hermed. Blandt handlingerne indgår ofte projektsamarbejde med kommuner og den private sektor.

Landsplanredegørelsen fremlægges først som et forslag, og der inviteres til offentlig debat, inden ministeren på Regeringens vegne afgiver den endelige redegørelse.

Omdrejningspunktet for Forslag til Landsplanredegørelsen 2013 er, at både byer og landdistrikter skal have gode muligheder for udvikling. Landsplanredegørelsen beskriver syv temaer

 1. Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
 2. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
 3. Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
 4. Byerne - på vej mod bæredygtighed
 5. Udviklingen i hovedstadsområdet
 6. Landdistrikter i udvikling
 7. Det åbne land

Rødovre Kommune har særlig interesse i udviklingen i hovedstadsområdet - kapitel 5. Her står der bl.a. beskrevet, at Regeringen har styrket konkurrencekraften i hovedstadsområdet ved, at indgå flere nye trafikaftaler med partierne i Folketinget, som indebærer udbygning af den trafikale infrastruktur i hovedstadsområdet. Den 12.06.2012 er der i den forbindelse indgået en aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om, at iværksætte en analyse af et sammenhængende kollektivt trafiknet i hovedstadsområdet med fokus på nye trafikknudepunkter samt analyse af mulige metro- og letbanebygninger.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der sendes et høringssvar med følgende kommentarer til ovenstående punkt:
Kommunalbestyrelsen i Rødovre synes det er glædeligt, at der er indgået en aftale om at iværksætte en analyse af et sammenhængende kollektivt trafiknet i hovedstadsområdet. Der mangler øst- og vestgående forbindelser i den offentlige trafik i Rødovre. Derfor foreslår Kommunalbestyrelsen i Rødovre, at der sættes fokus på at analysere mulighederne for at styrke disse forbindelser. Det skal nævnes at Egegårdskvarteret/Rødovre Centrum er et stort kommercielt og trafikalt knudepunkt og samtidig er et område, hvor der vil være muligheder for at placere en metrostation i forbindelse med en forlængelse af linjeføringen fra Flintholm eller Vanløse station. Kommunalbestyrelsen i Rødovre mener, at der vil være gode muligheder for - og fordele ved - at trække metroen til Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Landsplanredegørelse 2013
Bilag 2: Høringssvar til Forslag til Landsplanredegørelsen 2013

Resultat af forhøring til den forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet
Sag nr. 87

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30.04.2013 (sag nr. 56), at igangsætte forhøring til en forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet.
Der skal nu tages stilling til høringssvarene fra forhøringsperioden og til ideer og forslag fra borgermødet den 29.05.2013, samt til den videre planlægningsproces for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der igangsættes udarbejdelse af ét samlet kommuneplantillæg, og én samlet lokalplan for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet,
 2. at plandokumenterne udarbejdes med fokus på, at få et mere aktivt og multianvendeligt Damhustorv med mere byliv og flere muligheder for ophold og aktiviteter, end der er i dag under hensyntagen til de erhvervsdrivende,
 3. at plandokumenterne udarbejdes med fokus på, at bevare Damhuskroen som kro i sammenhæng med en krohave,
 4. at plandokumenterne udarbejdes med fokus på, at skabe et attraktivt boligområde med mulighed for et integreret offentligt tilgængeligt grønt område på det nuværende tivolis areal,
 5. at området udvikles i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik,
 6. at der sendes individuelle svarbreve, hvori det fremgår, at de indkomne forslag og kommentarer har været forelagt Kommunalbestyrelsen, og vil indgå i overvejelserne i det kommende planarbejde, samt
 7. at det annonceres i Rødovre Lokalnyt og på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk, at de indkomne forslag og idéer fra cafédebatten den 29.05.2013 har været forelagt Kommunalbestyrelsen, og vil indgå i overvejelserne i det kommende planarbejde.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

SF tager forbehold for sagen idet punkt 4 ønskes præciseret således at der sættes en øvre grænse for bebyggelsen i Damhus Have til 3 etagers byggehøjde og en bebyggelsesprocent på 40.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet blev der i perioden 15.05.2013 til 10.07.2013 gennemført en forhøring inklusiv en cafédebat den 29.05.2013, hvor borgerne blev opfordret til at fremkomme med idéer og forslag til udviklingen af området med udgangspunkt i nedenstående hovedspørgsmål til de forskellige delområder:

 1. Hvordan skal det nye plangrundlag muliggøre en udvikling af det areal, hvor Damhuskroen og Damhus Tivoli er i dag?
 2. Hvordan skal Damhuskroen bevares som en del af Rødovres kulturarv?
 3. Hvordan kan der skabes mere liv på Damhustorvet?

De indkomne høringssvar

I løbet af forhøringsperioden er der indkommet 12 høringssvar, hvoraf to er enslydende. Høringssvarene kan inddeles i følgende 11 emner:

 1. Høringssvarene fra høringsperioden for Forslag til Lokalplan 124 og Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022, bør indgå i planovervejelserne for området.
 2. Lokalplanområdets særpræg bør respekteres i planlægningen af områderne.
 3. Området bør udlægges til offentlige formål.
 4. Torvet bør ikke indgå i planområdet.
 5. Området bør udlægges til grønt, rekreativt område.
 6. Damhus Tivoli skal bevares.
 7. De trafikale forhold omkring Roskildevej bør forbedres.
 8. Der skal ikke etableres p-kælder på Damhustorvet.
 9. Nyt byggeri på Damhus Tivoli grunden bør være lavt.
 10. Damhustorvet bør forskønnes og opholdsmuligheder forbedres - bl.a. med støjskærm.
 11. Damhus Tivoli ønsker at realisere det fremsendte forslag - Damhus Have.

Idéer og forslag fra borgermødet den 29.05.2013

Den 29.05.2013 afholdt Rødovre Kommune en cafédebat på Ørbygård, hvor alle borgere var inviteret til, at komme og give deres idéer og forslag til udviklingen af området. Ca. 150 borgere deltog og fordelte sig i en workshop i 22 grupper, der hver afleverede deres idéer og forslag. Alle grupper forholdt sig til de tre hovedspørgsmål. Forslagene kan inddeles som beskrevet nedenfor i 4 emner:

1. Damhus Tivoli

Der var både grupper, der ønskede at Damhus Tivoli skal bevares og grupper, der ønsker en ny udvikling af grunden.
For de, der ønsker en udvikling af grunden, delte ønskerne sig i to overordnede ønsker: Ønsket om et rekreativt område, samt ønsket om lavere byggeri på grunden. I forbindelse med ønsket om et rekreativt område på grunden, var der bl.a. idéer om etableringen af et rekreativt, grønt område med mulighed for legepladser og oplevelser som f.eks. skøjtebane og blomsterpark. Der var også idéer om, at skabe forbindelse mellem Damhus Tivolis areal og området omkring Damhussøen. I forbindelse med ønsket om lavere byggeri på grunden var der bl.a. idéer om etablering af boliger i stil med bebyggelsen Kålormen på Padborgvej. Der var også forslag fremme om opførelse af mere spektakulært byggeri, der kunne spejle sig i Damhussøen. Nogle grupper pegede også på, at der kunne skabes et kulturhus eller museum på tivoli-grunden.

2. Damhuskroen

Flere grupper ønskede at Damhuskroen bevares med en krofunktion. Derudover var der grupper, der ønskede en krohave samt andre grupper, der mente at kroen skulle udvide sin funktion til også at omhandle café, kulturkro og f.eks. dansested.

3. Damhustorvet

I forhold til Damhustorvet kan gruppernes ønsker deles i tre overordnede emner, der omhandler henholdsvis trafikken og parkeringen, nye tiltag på torvet samt de erhvervsdrivendes forhold. I forhold til trafikken og parkeringen ønskede flere grupper, at der blev mulighed for at parkere under torvet, samt at gennemkørsel på torvet bliver standset. I forhold til nye tiltag, blev der bl.a. foreslået cafémiljø, kulturliv på torvet og nyt design af torvet. I forhold til de erhvervsdrivendes forhold blev der gjort opmærksom på ønsket om, at der bliver gjort noget for de nuværende erhvervsdrivende. Der var ønske omkring plads til parkering, samt at torvet skal ”virke” hele dagen.

4. Andet

Udover ønsker til de tre områder Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet havde flere grupper også ønsker og forslag til aspekter i forhold til den fremtidige planlægning af det samlede område. Den megen trafik på Roskildevej blev af flere problematiseret, og ønsket om trafiksikkerhed i området blev nævnt. I den forbindelse blev der både foreslået en tunnel for fodgængere og cyklister under Roskildevej, og en tunnel for biltrafikken på Roskildevej under torvet.
Et andet ønske, der blev fremhævet af en af grupperne, var udarbejdelse af en miljøvurdering af fremtidige planer samt, at der i forbindelse med planlægningen tages hensyn til truede dyrearter i området. Derudover var der ønske om, at hele området bliver planlagt i en sammenhæng. En gruppe ønskede også, at der bliver afholdt en byplankonkurrence i området.

Teknisk Forvaltnings anbefalinger for planlægningen af de tre områder

En del af de indkomne ideer og forslag er forskelligt rettede. På baggrund af det samlede resultatet af høringsperioden - herunder borgermødet - anbefaler Teknisk Forvaltning, at der igangsættes en planlægningsproces med udarbejdelse af ét kommuneplantillæg og én lokalplan - for hele området.

Det foreslås, at tillæg og plan tager afsæt i; at torvet planlægges som et aktivt og multifunktionelt torv med mulighed for flere funktioner end det har i dag, samtidig med at man i planlægningen forsat sikrer gode muligheder for de erhvervsdrivende på torvet, at kroen bevares som kro, og at der anlægges en krohave i tilknytning til kroen, at udvikle tivoliområdet med nye attraktive boliger, og med mulighed for at opretholde offentlig adgang til området samt at området udvikles i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udarbejdelse af plandokumenter - Forslag til kommuneplantillæg og Forslag til lokalplan: fra ultimo 2013 til primo 2014.
Politisk behandling af Forslag til plandokumenterne: primo 2014.

Bilag

Bilag 1: Alle høringssvar
Bilag 2: Oversigt over høringssvar
Bilag 3: Gruppernes idéer fra cafédebat den 29.05.2013 om Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet
Bilag 4: Bilag til gruppernes arbejde fra cafédebatten den 29.05.2013

Resultat af forhøring om den kommende klimatilpasningsplan
Sag nr. 88

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 30.04.2013 (sag nr. 55), at igangsætte forhøring til den kommende klimatilpasningsplan. Der indkom 3 høringssvar i forhøringen. De ideer og forslag, der kom frem i høringssvarene, vil indgå i det videre arbejde med klimatilpasningsplanen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der sendes individuelle svarbreve, hvori det fremgår, at de indkomne forslag og kommentarer har været forelagt Kommunalbestyrelsen, og vil indgå i overvejelserne i det videre arbejde med klimatilpasningsplanen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30.04.2013 (sag nr. 55) blev det besluttet, at gennemføre en forhøring på 8 uger med indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelsen af en kommende klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022.

Forhøringen blev gennemført i perioden 15.05.2013 til 10.07.2013. I forhøringen blev borgerne opfordret til, at indsende ideer og forslag til klimatilpasning af kommunen med udgangspunkt i nedenstående hovedspørgsmål:

 1. Hvordan sikres Rødovre Kommune bedst mod oversvømmelser som følge af skybrud, og hvordan skal indsatsen prioriteres?
 2. Hvor i Rødovre har vi oplevet de største problemer med oversvømmelser som følge af skybrud?
 3. Hvordan kan vi indrette Rødovre, så byen bliver mere behagelig at opholde sig i under varmebølger om sommeren?
 4. Hvordan kan klimatilpasningen af Rødovre gennemføres, så vi samtidig får en mere attraktiv by at bo i?

I løbet af forhøringsperioden er der indkommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening i Rødovre, Agenda 21 gruppen i Rødovre og Rødovre Boligselskab. Høringssvarene kan inddeles i følgende 11 emner:

 1. Ved udarbejdelse af risikokort bør Rødovre Kommune inddrage oplysninger om problemer i forbindelse med tidligere indtrufne skybrud, og kommunen bør indhente sådanne oplysninger, f.eks. fra boligselskaber, grundejerforeninger, forsikringsselskaber, redningsvæsen, enkeltpersoner mv.
 2. Der bør foretages en screening af kloaknettet, og herudfra en beregning af det nuværende kloaksystems kapacitet til at modtage store vandmængder sammenholdt med beregninger over de vandmængder, der forventes tilført kloaknettet i forbindelse med skybrud.
 3. LAR-projektet på Lørenskogvej er et skridt i den rigtige retning, men er ikke en tilstrækkelig foranstaltning til at løse de store oversvømmelsesproblemer, der er i området omkring Tårnvej.
 4. Rødovre Kommune bør fremme LAR-løsninger på både kommunale og private ejendomme, f.eks. via dialog med boligselskaber.
 5. Der bør indføres mulighed for nedsat vandafledningsafgift ved gennemførsel af LAR-projekter, eller en kommunal støtteordning bør overvejes.
 6. På længere sigt bør hele Rødovre Kommune separatkloakeres.
 7. Muligheden for "intelligente" kloaksystemer bør indgå i udarbejdelsen af klimahandlingsplanen.
 8. Ved kommende lokalplaner bør der tages stilling til regulering af de befæstede arealer og omfanget af afledning af vand til kloak.
 9. Kommunen bør ved nybyggerier stille krav om, at LAR-løsninger indtænkes i byggeriet.
 10. Rødovres by- og gaderum bør indrettes med mere beplantning, samt mere vand (damme og kanaler) i bybilledet for at ruste byen til et klima med mere varme, vind og vand.
 11. Eksisterende bestemmelser i lokalplaner om, at villaer og rækkehuse i Rødovre skal være omgivet af grønne hegn/hække, bør indskærpes og følges op med forbud.

Høringssvarene er vedlagt mødesagen som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt en sammenfatning af indholdet i høringssvarene. Teknisk Forvaltning foreslår, at ideerne fra høringssvarene indgår i det videre arbejde med klimatilpasningsplanen.

Lov- og plangrundlag

 • Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013.
 • Økonomiaftale for 2013 indgået mellem Regeringen og KL.
 • Vejledning for Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner udgivet af Miljøministeriet i marts 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Forslag til klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022, forelægges til politisk behandling i december 2013.
 • Offentliggørelse og høring i mindst 8 uger.
 • Klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022, forelægges til politisk behandling i maj 2014 til endelig vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Samlede høringssvar
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar

Orientering om forlængelse af frist for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner
Sag nr. 89

Sagens kerne

Miljøstyrelsen har igen forlænget fristen for udarbejdelse af de kommunale affaldsplaner, da den nationale affaldshåndteringsplan, ikke som forventet bliver sendt i høring i sommeren 2013. På den baggrund har Miljøstyrelsen forlænget fristen for udarbejdelse af de kommunale affaldsplaner til den 01.10.2014.

Teknisk Forvaltning afventer den nationale affaldshåndteringsplan, inden udarbejdelse af den nye kommunale affaldsplan igangsættes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orientering om fristforlængelse for den kommunale affaldsplan tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har den 27.06.2013 igen forlænget fristen for udstedelse af kommunale affaldsplaner. Den nye frist er sat til den 01.10.2014.

Baggrunden er, at den nationale affaldshåndteringsplan (ressourcestrategien) ikke som forventet bliver sendt i høring i sommeren 2013. Den nationale affaldshåndteringsplan skal danne grundlag for de kommunale affaldsplaner, som ikke må stride imod denne.

Rødovre Kommunes affaldsplan 2009-2020 er vedtaget at gælde for perioden 2009 til 2012, i henhold til den affaldsbekendtgørelse, som var gældende ved affaldsplanens vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen forlængede den kommunale affaldsplan 2009-2012 på mødet den 18.12.2012 (sag nr. 306), da Miljøstyrelsen havde forlænget fristen for udarbejdelse af nye kommunale affaldsplaner til den 01.01.2014.

Miljøstyrelsens fristforlængelse i 2012 skyldtes, at den nationale affaldshåndteringsplan ikke var klar, og derfor ikke kunne danne grundlag for de nye kommunale affaldsplaner. Denne frist forlænges nu igen til den 01.10.2014, ved en kommende ændring af affaldsbekendtgørelsen.

Da netop den nationale affaldshåndteringsplan er et vigtigt fundament for affaldsplanen, har Teknisk Forvaltning ventet på den varslede nationale affaldshåndteringsplan. Rødovre Kommunen har således ikke haft mulighed for, at udarbejde en ny affaldsplan i overensstemmelse med de nye og endnu ukendte nationale strategier og mål på affaldsområdet.

Teknisk Forvaltning vil, når den nationale ressourcestrategiplan foreligger, igangsætte udarbejdelsen af en ny affaldsplan således, at den endelige vedtagelse af planen kan ske senest den 01.10.2014.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 om affald af den 18.12.2018, samt Miljøstyrelsens brev til alle kommuner af den 27.06.2013, med orientering om udskydelse af tidsfrist i affaldsbekendtgørelsen for udstedelse af kommunale affaldsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Orientering fra Miljøstyrelsen om udskydelse af tidsfrist i affaldsbekendtgørelsen for udstedelse af kommunale affaldshåndteringsplaner

Bemærkninger til Naturstyrelsens forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for den regionale vandindvinding
Sag nr. 90

Sagens kerne

Naturstyrelsen har sendt et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse i høring for den regionale vandindvinding. Forslaget til kommuneplantillægget bliver et tillæg til Rødovre Kommuneplan 2010-2022. Formålet med VVM’en er, at afdække og vurdere de miljømæssige forhold, der påvirkes af vandindvindingen til de 7 regionale vandværker under HOFOR. Det sker med henblik på, at forny vandindvindingstilladelserne til 42 kildepladser under de 7 vandværker.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune afgiver bemærkninger til Naturstyrelsen i den offentlige høring om VVM for HOFOR´s regionale vandindvinding.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune modtager cirka 60% af sit drikkevand fra 7 regionale vandværker ejet af HOFOR A/S (tidligere Københavns Energi A/S). Den regionale vandforsyning hviler i udstrakt grad på en række gamle indvindingstilladelser fra før 1980, der i henhold til en bestemmelse i vandforsyningsloven alle udløb primo 2010. På grund af forsinkelse af de statslige vand- og naturplaner er denne udløbsdato dog blevet udsat til et år efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner.

HOFOR A/S har planlagt, at den regionale vandindvinding fremover skal baseres på 49 kildepladser. For 7 af disse kildepladser har HOFOR A/S allerede fået fornyet sine indvindingstilladelser. For de resterende 42 kildepladser har HOFOR A/S verserende ansøgninger om, at forny deres tilladelser til at indvinde grundvand.

En af de kildepladser, som stadig mangler at få fornyet indvindingstilladelsen, er delvis beliggende i Rødovre Kommune. Det drejer sig om kildepladsen Kilde X, som hører til Islevbro Vandværk. Københavns Energi A/S sendte 02.11.2006 ansøgning til Københavns Amt om fornyet indvindingstilladelse på 250.000 m3/år for Kilde X. I forbindelse med kommunalreformen er denne ansøgning overgået til Rødovre Kommune og Københavns Kommune.

Ifølge Lov om planlægning kan kommunerne først færdigbehandle HOFOR´s ansøgninger om fornyede indvindingstilladelser, når der er gennemført en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af den ansøgte aktivitet og udarbejdet en VVM-redegørelse. Normalt er det en kommunal opgave, at udarbejde VVM-redegørelser. Fordi der er tale om vandindvinding, der berører mere end 2 kommuner, er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, som udarbejder VVM-redegørelsen.

Naturstyrelsen udsteder i den forbindelse også kommuneplantillæg for de 27 kommuner, hvor HOFOR A/S søger om fornyede tilladelser til vandindvinding, herunder Rødovre Kommune. Forslaget til kommuneplantillægget bliver et tillæg til Rødovre Kommuneplan 2010-2022. Når kommuneplantillægget er udstedt, kan det efterfølgende kun ændres eller ophæves af Naturstyrelsen. I modsætning til kommuneplantillæg udstedt af Rødovre Kommune bortfalder det ikke ved fremtidige revisioner af Kommuneplanen.

I forslaget til kommuneplantillæg fastlægges som en retningslinie, at HOFOR A/S skal have tilladelse til de ansøgte indvindingsmængder på de 42 kildepladser i 27 kommuner. Derved sikres den fremtidige vandforsyning til Hovedstaden.

Naturstyrelsens forslag til kommuneplantillæg er vedhæftet mødesagen som bilag 1. Det øvrige høringsmateriale består af udkast til VVM-tilladelse, miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse, ikke-teknisk resume af VVM-redegørelsen, Natura 2000-vurdering og tekniske baggrundsrapporter for de 7 vandværker. Dette øvrige høringsmateriale kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

En VVM-redegørelse skal indeholde en vurdering af anlægsprojektets virkninger på miljøet, og skal ledsage et forslag til kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinjer for det anmeldte anlæg. Forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse er i høring i perioden 01.07.2013 til den 27.09.2013.

Teknisk Forvaltning foreslår følgende bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg:

"Afsnit 4.3. Den angivne tidsplan for udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner (i løbet af 2013/2014) er ikke realistisk, idet Naturstyrelsen har meldt ud, at de statslige vandplaner først vil træde i kraft i slutningen af 2014. Rødovre Kommune har allerede udarbejdet og vedtaget en vandhandleplan. Men før den kan træde i kraft, skal den i mindst otte ugers offentlig høring og herefter vedtages politisk på ny. Så med den tidsplan Naturstyrelsen har meldt ud for de statslige vandplaner, kan Rødovre Kommunes vandhandleplan tidligst træde i kraft i begyndelsen af 2015.

Afsnit 8.1. Retningslinie 3 bør formuleres sådan, at der kun skal stilles vilkår med henblik på opnåelse af god økologisk tilstand i Gundsømagle Sø i vandindvindingstilladelser til de kildepladser, der påvirker Gundsømagle Sø, og ikke i vandindvindingstilladelser til samtlige 42 kildepladser.

Afsnit 8.1. Retningslinie 4 bør formuleres sådan, at der i vandindvindingstilladelser kun skal stilles vilkår om overvågning af vandføringen i de vandløb, der påvirkes af den indvinding, der gives tilladelse til, og ikke af vandføringen i samtlige de vandløb, der er nævnt i bilag 3.

Bilag 3. Der henvises til retningslinie 5 og 6, men der er kun 4 retningslinier i forslaget til kommuneplantillæg."

Teknisk Forvaltning foreslår endvidere følgende bemærkninger til processen:

"Rødovre Kommune er medejer af HOFOR, og modtager cirka 60% af sit drikkevand fra HOFOR`s 7 regionale vandværker. HOFOR søgte om fornyelse af sine indvindingstilladelser i 2005-2006, og der har dermed været tale om en langvarig proces.

Som medejer og aftager af drikkevand fra HOFOR`s regionale vandværker finder Rødovre Kommune det væsentligt, at der sker en afklaring omkring de fremtidig vilkår for vandindvindingen til Hovedstaden. Dette er bla. væsentligt af hensyn til HOFOR`s mulighed for, at kunne planlægge og gennemføre renovering af de mange regionale kildepladser, som er af ældre dato.

På den baggrund opfordrer Rødovre Kommune til, at både de statslige vand- og naturplaner og VVM-processen gøres færdige så hurtigt som muligt, således at Rødovre Kommune og de 26 andre indvindingskommuner kan færdigbehandle de modtagne ansøgninger om fornyet vandindvindingstilladelse."

Teknisk Forvaltning har også gennemgået det øvrige høringsmateriale, herunder miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse, og finder ikke anledning til at foreslå, at Rødovre Kommune kommer med bemærkninger til dette materiale. Den vandindvinding, der søges om tilladelse til på Kilde X og andre kildepladser i nærheden af Rødovre Kommune, er mindre end den vandindvinding, der fandt sted i perioden 1996-2005. Og dermed er der tale om en reduceret snarere end øget belastning af natur og miljø i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

 • Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013.
 • Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 635 af 07.06.2010 .

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Høringsfristen udløber den 27.09.2013.
 • Kommuneplantillægget vil blive udstedt, og VVM-tilladelsen vil træde i kraft, når de statslige vandplaner er endeligt vedtaget igen, hvilket Naturstyrelsen forventer vil ske i slutningen af 2014.
 • Når de statslige vandplaner er endeligt vedtaget igen, skal Rødovre Kommunes vandhandleplan sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, og herefter vedtages på ny af Kommunalbestyrelsen. Afhængig af de statslige vandplaner vil dette formentlig kunne ske i begyndelsen af 2015.
 • Når Rødovre Kommune har vedtaget sin vandhandleplan igen, skal kommunen i samarbejde med Københavns Kommune færdigbehandle ansøgning fra HOFOR A/S (tidligere Københavns Energi A/S) om fornyelse af indvindingstilladelse til Islevbro Vandværk, Kilde X. Afhængig af de statslige vandplaner vil dette formentlig kunne ske i løbet af 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg

Godkendelse af Trafikplan 2012 - 2024
Sag nr. 91

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i forlængelse af den offentlige høring af "Forslag til Trafikplan 2012 - 2024" udarbejdet et endeligt forslag til Trafikplan 2012-2024 som nu fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Trafikplan 2012-2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28.05.2013 (sag nr. 53), at sende "Forslag til Trafikplan 2012-2024" i offentlig høring i 4 uger.

Teknisk Forvaltning har på borgermødet den 11.06.2013 på Rødovregaard modtaget nogle generelle bemærkninger til planen. Herudover er der indkommet 4 høringssvar til forslaget.
I bilag 1 ses en oversigt over de indkomne høringssvar, samt en kort opsummering af indholdet.

Høringssvarene har kun givet anledning til mindre præciseringer. Herudover har Teknisk Forvaltning foretaget mindre tekniske ændringer og omformuleringer således, at planens indhold er blevet præciseret.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011, Lov om offentlige veje (Vejloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010, Lov om private fællesveje (Privatvejsloven).
Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.2009 (med senere ændringer), Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Realisering af trafikplanens handlingsplan søges indarbejdet i investeringsoversigterne i de kommende år, afhængigt af den politiske prioritering af anlægsmidlerne.

Tidsplan

Planen forventes at løbe indtil 2024. Planen revideres i perioden efter behov.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne høringssvar
Bilag 2: Trafikplan 2012-2024, gældende

Det Strategiske Vejnet - tilslutning af grundaftale
Sag nr. 92

Sagens kerne

Formålet med Det Strategiske Vejnet er, at sætte fokus på trafikanterne, sikre fremkommeligheden og udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Kravene til Det strategiske Vejnet har ændret sig efter høringen. Rødovre Kommune vil ikke skulle afgive kompetence på Ring 3 og Roskildevej, og der kommer ikke øgede udgifter i forbindelse med Det Strategiske Vejnet.

Indgåelse i Det Strategiske Vejnet sker på baggrund af frivillige aftaler. Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Kommune indgår en samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om overblikskort med planlagte og igangværende vejarbejder, der har en væsentlig konsekvens for trafikafviklingen på det strategiske vejnet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune indgår en samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om Grundaftale om Overblikskortet for vejarbejder.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I marts 2012 sendte Vejdirektoratet forslag til ”Det Strategiske Vejnet” i høring. Vejdirektoratet lagde op til, at udvalgte strækninger fremadrettet skulle sikres fremkommelighed ved opfyldelse af en række minimumstandarder, og ved iværksættelse af en række indsatser. Det Strategiske Vejnet ville give Rødovre Kommune ekstra udgifter. I Rødovre Kommune indgår Ring 3 og Roskildevej i Det Strategiske Vejnet.

Kommunalbestyrelsen behandlede sag om Det Strategiske Vejnet på sit møde den 24.04.2012, sag nr. 69.

På baggrund af høringssvarene fra kommunerne har Vejdirektoratet ændret på kravene til Det Strategiske Vejnet. De er gået bort fra krav om minimumsstandarder og iværksættelse af indsatser. Det videre arbejde med implementering af Det Strategiske Vejnet vil foregå gennem samarbejde og dialog. Vejdirektoratet har i 2013 indkaldt til orienterings- og dialogmøder om den videre proces med etablering af Det Strategiske Vejnet.

Indgåelse i Det Strategiske Vejnet sker på baggrund af frivillige aftaler. Der er tale om to typer aftaler. En grundaftale, der omhandler koordinering af vejarbejder, samt en tilvalgsaftale til grundaftalen, der omhandler etablering af faste omkørselsruter.

Grundaftalen skal sikre, at der skabes et samlet overblik på tværs af vejbestyrelser over planlagte og igangværende vejarbejder, samt arrangementer der har en væsentlig konsekvens for trafikafviklingen på Det Strategiske Vejnet. Overblikket skabes via et web-baseret kort, hvor brugerne har adgang til at se samtlige inddaterede vejarbejder på det strategiske vejnet. Formålet er, at koordinere vej- og gravearbejder og undgå, at der udføres samtidige vejarbejder, som er i konflikt med hinanden. Grundaftalen forpligtiger kommunen til, at inddatere planlagte vejarbejder, og orientere sig om andre vejbestyrelsers inddaterede vejarbejder og afklare eventuelle konfliktarbejder.

Vejdirektoratet har fremsendt en samarbejdsaftale om Det Strategiske Vejnet, der omhandler grundaftalen om Overblikskortet for vejarbejder. Overblikskortet iværksættes i efteråret 2013.

Tilvalgsaftalen skal sikre bedre fremkommelighed ved kritiske hændelser, samt øge sikkerhed ved kontrolleret omkørsel via egnede veje. Omledning af trafikken vil forekomme ved midlertidige spærringer af en vejstrækning som følge af et færdselsuheld eller et større vejarbejde. Omkørselsruter skiltes med faste skilte. Tilvalgsaftalen forpligtiger kommunen til, at opsætte omkørselsskilte på egne veje, og til at opretholde aftalt vejstandard på omkørselsruten.

Vejdirektoratet forventer, at udføre et pilotprojekt for udvalgte omkørselsruter. Herefter følger de op og evaluerer projektet. Omkørselsruter forventes at blive sat i drift 2014.

På baggrund af den tidligere sag vil Teknisk Forvaltning udelukkende tilslutte sig Grundaftalen om Overblikskortet for vejarbejder.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det er gratis for Rødovre Kommune, at få adgang til web-baseret kort. Vejdirektoratet afholder de økonomiske udgifter til etablering og drift af kortet.

Tidsplan

Det forventes, at ibrugtagningen af Overblikskortet vil kunne ske efter den 16.09.2013, og derefter løbende efter returnering af underskrevne aftaler.

Pilemosevej, ansøgning om vejlukning ved Hammelvej
Sag nr. 93

Sagens kerne

Pilemosevejens vejlaug har ansøgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej som opdeler Pilemosevejens vejlaug og Rævebakkens grundejerforening.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at beslutningen om at meddele tilladelse til vejlukningen for motorkøretøjer og foretage en vejnavneændring fra "Hammelvej" til "Pilemosevej" i Pilemosevejens vejlaugs område sendes i partshøring, samt
 2. at Teknisk Forvaltning i forlængelse af partshøringen, og under vurderingen af de eventuelt indkomne bemærkninger, træffer afgørelse i sagen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Pilemosevejens vejlaug har ved ansøgning af 26.01.2013 og opfølgende materiale af 02.04.2013 søgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning af Hammelvej (privat fællesvej) for motorkøretøjer i mellem Pilemosevejens vejlaug og Rævebakkens grundejerforening.

Vejlauget oplever en stigende tendens til, at bilister anvender stikvejen med høj hastighed uden, at have et ærinde i området. Det er således vejlaugets opfattelse, at den ansøgte vejlukning ikke vil få nogen større trafikal betydning ud over, at den effektivt vil opdele trafikken mellem Pilemosevejens vejlaug og Rævebakkens grundejerforening.

Der er en tilsvarende stikvej mellem Pilemosevej og Rævebakkevej. Denne stikvej er spærret for motorkøretøjer.

Viemosevej fungerer som lokal fordelingsvej til både Viemosevejens vejlaug og Rævebakkens grundejerforening. Det er således Teknisk Forvaltnings vurdering, at den ansøgte vejlukning for motorkøretøjer ikke vil have nogen betydning for det generelle kørselsmønster i området. Vejlukningen vil bidrage til en mere logisk opdeling af vejnettet ved, at de to foreninger fremadrettet vil fungere som to af hinanden uafhængige trafikale enheder. Samtidig vil en vejlukning gøre det lettere, at foretage en eventuel fremtidig udgiftsfordeling til en istandsættelse af vejene, i og med, at foreningerne ikke har mulighed for, at benytte hinandens veje direkte.
Det er således Teknisk Forvaltnings vurdering, at den ansøgte vejlukning er hensigtsmæssig, og vil bidrage til en mere logisk vejstruktur i foreningernes områder.

Ved at Hammelvej spærres for motorkøretøjer mellem foreningerne er det nødvendigt, at foretage en vejnavneændring af den del af Hammelvej som ligger i Pilemosevejens vejlaug's område for, at sikre en logisk sammenhængende struktur af vejnettet - se vedlagte oversigtskort. Der er ikke nogle matrikler som der i dag har udkørsel eller adresse til den lille del af Hammelvej, så ændringen vil være rent administrativ.

Teknisk Forvaltning har i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen vurderet, at det er nødvendigt at opsætte skiltning i forbindelse med vejlukningen i både Pilemosevejens vejlaugs og Rævebakkens grundejerforening område.
En eventuel fremtidig godkendelse efter endt høring vil således indeholde krav om, at Pilemosevejens vejlaug forestår og afholder udgifterne forbundet med, at opsætte skiltningen i begge foreningers område.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1398 af 12.12.2006 (Adressebekendtgørelsen).
Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010 (Privatvejsloven).

Økonomiske konsekvenser

Pilemosevejens vejlaug vil som ansøger blive pålagt, at afholde udgifter forbundet med udførelse af vejlukningen og opsætningen af den nødvendige skiltning.

Tidsplan

Vejlukningen skal udføres inden for 1 år efter meddelt godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om lukning af gennemgang ved Pilemosevej og Hammelvej
Bilag 2: Opfølgende materiale fra ansøger
Bilag 3: Oversigtskort

Rødovrevej etape 6-7, anlægsregnskab
Sag nr. 94

Sagens kerne

Trafiksaneringen af Rødovrevej etape 6-7 (strækningen fra Jyllingevej - Slotsherrensvej) er afsluttet og der fremlægges anlægsregnskab.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 259.400 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27.04.2010 (KB-sag 69) givet en anlægsbevilling til projektering af Rødovrevej på 820.000 kr. På mødet den 31.08.2010 (KB-sag 159) er der givet en anlægsbevilling på 15.580.000 kr. til at gennemføre trafiksaneringen. Efter afholdt licitation blev det konstateret, at trafiksaneringen var billigere at gennemføre end antaget. De overskydende anlægsmidler fra etape 6-7 er sammen med en ekstra anlægsbevilling brugt til at gennemføre etape 4-5 med. I forbindelse med anlægsregnskaberne er projekterne dog holdt hver for sig i regnskabsmæssig henseende.

Trafiksaneringen af Rødovrevej etape 6-7 er afsluttet, og der kan aflægges regnskab. 
 

Bevilling 27.04.2010

820.000 kr.

Bevilling 31.08.2010

15.580.000 kr.

Bevilling i alt

16.400.000 kr.

Forbrug

16.630.246 kr.

Merforbrug

259.400 kr.

 
Merforbruget skyldes, at der var mere forurenet jord langs vejen end forudsat.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har haft et merforbrug på 259.400 kr.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 95

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 9.45.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK