Teknik- og Miljøudvalget

14-01-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Pia Hess Larsen(A)
Jan Kongebro (A)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Konstituering af Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg en formand og næstformand.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal på mødet den 14.01.2014 udpege en formand og næstformand for udvalget.

Beslutning

Svend Erik Pedersen blev enstemmigt valgt til formand. Michel Berg blev enstemmigt valgt til næstformand.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 06.12.2013 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Teknik- og Miljøudvalget:

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Jan Kongebro (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Peter Michael Jensen (V)

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Rødovre kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget fungerer i perioden 01.01.2014 - 31.12.2017.

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Referat fra Lynettefællesskabets bestyrelsesmøde den 27.11.2013 (se bilag 2 og 3) .

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 22. november til 16. december 2013
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde i Lynettefællesskabet I/S den 27.11.2013.
Bilag 3: Bilag 1 til Lynettefællesskabets referat - Likvidationsregnskab

Generel orientering om Teknik- og Miljøudvalgets områder
Sag nr. 3

Sagens kerne

Generel orientering om Teknik- og Miljøudvalgets område, herunder bl.a. organisering, delegationer samt overordnet økonomi.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forundersøgelser Damhustorvet
Sag nr. 4

Sagens kerne

Den 27.08.2013 (sag nr. 125) frigav Kommunalbestyrelsen 1.000.000 kr. til forundersøgelser og skitseprojekt på Roskildevej og Damhustorvet.

Teknisk Forvaltning har i efteråret fået udarbejdet følgende undersøgelser:

 • Trafikken omkring Damhustorvet – Trafikale påvirkninger af vejlukninger og ændret trafikmønster.
 • Erhvervsundersøgelse af erhverv langs Roskildevej og på Damhustorvet.
 • Etablering af parkeringskælder.

Undersøgelserne giver en række resultater og vurderinger, som der redegøres for i sagsfremstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der udarbejdes skitseforslag ud fra scenarie 1 og 2 i trafikundersøgelsen, under hensyntagen til erhvervsundersøgelsen, samt
 2. at parkeringsundersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Trafikken omkring Damhustorvet

Teknisk Forvaltning igangsatte i september 2013 en undersøgelse for, hvilke konsekvenser en lukning af enkelte veje omkring Damhustorvet vil betyde for trafikken i og omkring området.

Teknisk Forvaltning havde opstillet 4 scenarier, som kunne være relevante i den videre projektering af Damhustorvet. Se bilag for angivelse af vejlukninger.?

 1. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1)
 2. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1) og Damhustorvet (2)
 3. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1), samt Hvidovrevej (3+4), men ud/indkørsel til fremtidig parkering fra Damhustorvet (2).
 4. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1), Damhustorvet (2) og Hvidovrevej (3). Hvidovrevej (4) bibeholdes til ind- og udkørsel til parkeringspladsen.

For hvert af de fire scenarier er der gennemført en overordnet trafikal analyse, samt en konsekvensanalyse af forholdene for den kollektive trafik, hvor der gives et bud på mulige alternative linjeføringer, ændret stoppestedsmønster og eventuelle bussluser.

Der er i undersøgelsen belyst 4 forskellige scenarier for fredeliggørelse af Damhustorvet. Alle 4 scenarier har forskellige fordele og ulemper for torvet og den trafikale afvikling i nærområdet.

Scenarie 1

Damhus Boulevard lukkes, hvilket vil medføre en fredeliggørelse af torvets sydlige side. De bløde trafikanter som cyklister og fodgængere vil opleve at tilgængeligheden til torvet vil øges, men der vil stadig være en del gennemkørende trafik syd om torvet. Lukningen medfører flere biler i krydset Roskildevej – Randrupvej i morgenspidstimen, og i krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen.
Buslinje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej, men stoppestedet på Damhus Boulevard skal flyttes til hjørnet på Randrupvej istedet.

Scenarie 2

Damhus Boulevard og Damhustorvet lukkes, hvilket vil medføre en betydelig fredeliggørelse af torvets sydlige side. De bløde trafikanter vil opleve, at tilgængeligheden til torvet vil øges. For cykler vil lukningerne ikke nødvendigvis ændre køremønstrene. Lukningen medfører en større belastning i krydset Roskildevej – Randrupvej om morgen og krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen. Ændringer vil ikke give anledning til større kødannelse i krydsene, end der er i dag.
Buslinje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej, og linje 132 kan omdirigeres til Randrupvej, eller der kan etableres bussluse på Damhustorvet (nord-vest).

Trafikken ved Scenarie 1 og 2

En vejlukning af Damhus Boulevard vil øge trafikmængden på de øvrige veje i Rødovre. Her gælder det specielt Roskildevej og Randrupvej. Antallet af køretøjer øges med 5% på Roskildevej og 20% på Randrupvej. Til gengæld sænkes antallet af køretøjer sin på Damhus Boulevard med 30%.

Scenarie 3

Damhus Boulevard og Hvidovrevej lukkes, hvilket vil medføre en betydelig fredeliggørelse af torvets øst-, vest- og sydlige sider. De bløde trafikanter vil opleve, at tilgængeligheden til torvet vil øges markant. For cykler vil lukningen af Hvidovrevej ændre køremønstret, således at cykelruten langs Damhussøen forlægges til krydset Roskildevej – Damhustorvet.
Lukningen medfører en meget større trafikbelastning i krydset Roskildevej – Randrupvej om morgen og i krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen.
Undersøgelsen viser, at kødannelsen i 5% af tiden vil være over 100 m og en fordobling af ventetiden i krydset.
Linje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej. Linje 132 kan omdirigeres til Randrupvej, eller der kan etableres bussluse på Hvidovrevej. Linje 22 skal passere to bussluser, hvis linjeføringen skal opretholdes. Alternativet er en større omlægning af bustrafikken.

Scenarie 4

Damhus Boulevard, Damhustorvet og Hvidovrevej lukkes, hvilket vil medføre en betydelig fredeliggørelse af torvets øst-, vest- og sydlige sider. De bløde trafikanter vil opleve, at tilgængeligheden til torvet vil øges markant. Afhængigt af om krydset Roskildevej – Hvidovrevej lukkes, vil cyklernes køremønster ændres, således at cykelruten langs Damhussøen forlægges til krydset Roskildevej – Damhustorvet.
Lukningerne medfører en meget større belastning på krydset Roskildevej – Randrupvej om morgen og i krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen.
Undersøgelserne viser, at kødannelsen i 5% af tiden vil være over 100 m og en fordobling af ventetiden i krydset.
Linje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej. Linje 132 kan omdirigeres til Randrupvej, eller der kan etableres bussluse på Hvidovrevej og Damhustorvet. Linje 22 skal passere en bussluse på Hvidovrevej, hvis linjeføringen skal opretholdes. Alternativet er en større omlægning af bustrafikken.

Trafikken ved scenarie 3 og 4

Når Hvidovrevej lukkes vil trafikken søge andre steder hen. I Rødovre Kommune drejer det sig om Avedøre Havnevej, Roskildevej og Randrupvej. I Hvidovre kommune drejer det sig om Landlystvej og Vigerslev Alle, samt Ring 2 I Københavns Kommune. Den øgede trafikmængde vil ligge på omkring 10-15 % på de pågældende vejstrækninger, dog øges trafikmængde på Randrupvej med ca. 30%.
Lukning af Hvidovrevej fjerner køretøjer fra den nordlige del af Hvidovrevej. Fra Randrupvej til Roskildevej, samt sænker antallet af køretøjer med ca 40% på den sydlige del af Hvidovrevej.

Teknisk Forvaltnings vurdering af scenarier:

Undersøgelsen viser, at en lukning af Damhus Boulevard, både ind på torvet og imod Roskildevej (Scenarie 1 og 2), ikke vil give anledning til trafikale problemer fremadrettet. Hvorimod en lukning af Hvidovrevej (Scenarie 3 og 4) vil give anledning til kødannelse i krydset ved Roskildevej/Randrupvej om morgen, og i krydset Roskildevej/Tårnvej om eftermiddagen.

Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt, at lukke for trafik via Hvidovrevej, da det vil medføre problemer andre steder på vejnettet i Rødovre Kommune.

Erhvervsundersøgelse

Rambøll Management Consulting har udarbejdet en erhvervsanalyse med fokus på, at klarlægge de fremtidige perspektiver for handel på og omkring Damhustorvet. De har endvidere undersøgt, hvordan en trafikomlægning af Roskildevej, samt en nyindretning af Damhustorvet vil kunne bidrage til et forbedret handelsliv, tiltrække flere handlende og gøre torvet mere attraktivt.

Analysen har fokuseret på, at afdække den nuværende situation, samt den ønskede fremtidige situation.
Både udbud og efterspørgsel har været i fokus gennem dialog med henholdsvis erhvervslivet og borgerne.
Analysen er foretaget på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, interviews med de 15 udvalgte erhvervsaktører i området, samt et arbejdsmøde for erhvervsaktører i området.

Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere

Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt svar fra 304 respondenter i Rødovre Kommune, 28,6% bor indenfor 1 km af torvet, samlet giver dette et validt grundlag for at udtale sig omkring generelle tendenser omkring de berørte emner i spørgeskemaundersøgelsen.

Arbejdsmøde med erhvervsaktører og interviews

Ud af 120 inviterede deltog 12 erhvervsdrivende fra området i arbejdsmødet. På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, interviews og funktionsinspirationsmateriale blev holdningen til funktioner og scenarier diskuteret og evalueret. Der er gennemført 15 interviews med erhvervsaktører fra området.

Resultatet af undersøgelsen

Der er potentiale for at øge detailhandlen på og omkring Damhustorvet. En stor andel borgere ville anvende området mere, hvis området samt butiks- og vareudvalget blev mere attraktivt og de erhvervsdrivende ser ikke flere butikker og aktiviteter i området som negativ konkurrence, men som en magnet for flere handlende.
Området har behov for et løft for, at tiltrække flere handlende og dermed udvikle områdets detailhandelsliv.
Fra de handlende efterspørges flere butikker, bedre udvalg i butikkerne, samt et bedre miljø at færdes i mht. trafikale forhold og byrumsfaciliteter, som fx torvemiljø.
Fra de erhvervsdrivende fremhæves særligt udviklingen af Damhustorvet til et torv, der kan benyttes til torvehandel og cafédrift, som ønskværdigt.
Det fremhæves, at udviklingen ikke må resultere i færre parkeringsmuligheder, særligt ifht. korttidsparkering.
Både borgere og erhvervsdrivende har udvist et meget stort engagement i forløbet og har bidraget positivt i alle delanalyser. For at forbedre torvemiljøet, anbefales det at opstille en støjafskærmning mellem torvet og Roskildevej for at øge ”afstanden” til trafikken.
Desuden anbefales det, at arbejde med en udvidelse og omlægning af Damhustorvet, i det omfang dette konkluderes muligt og hensigtsmæssigt i trafikanalysen.

Skitseforslagene skal yderligere ses i sammenhæng med udarbejdelsen af den samlede loklaplan for Damhus Have, Damhuskroen og Damhustorvet.

På Roskildevej anbefales det, at løfte områdets attraktivitet i det omfang det er muligt, uden at begrænse parkeringsmulighederne nævneværdigt.

Det anbefales ikke, at afskære trafikken på Roskildevej fra butikslivet langs vejen, da dette forventeligt vil have en negativ effekt på antallet af handlende i området.

Det var et stort ønske fra de erhversdrivende, at antallet af parkeringspladser blev bibeholdt på torvet og helst i niveau med Roskildevej, da det medfører den letteste adgang til en parkeringsplads for billister.

Rambøll Management Consulting har følgende anbefalinger ud fra analyserne:
Det anbefales, at understøtte udviklingen af et torvemiljø for at gøre det muligt, at afvikle torvehandel og andre events i området. Dette vil skabe en ekstra trafik af handlende, samt et miljø, som differentierer sig fra butikscentre i området.

Parkeringskælder

Mulighederne for etablering af parkeringskælder under Damhustorvet er undersøgt.

Der er flere udfordringer forbundet med etablering af en parkeringskælder. Bl.a. ligger der en fjernvarmeledning som forsyner Storkøbenhavn.
Derfor er der i undersøgelsen behandlet 3 løsninger

 1. Parkeringskælder under halvdelen af Damhustorvet.
 2. Parkeringskælder under den nuværende parkeringsplads
 3. Parkeringskælder under den nuværende parkeringsplads og Roskildevej.

Løsning 1:

Parkeringskælderen laves imellem de nuværende bygninger, og fjernvarmeledningen, som ligger henover parkeringspladsen. Ledningen vil derfor ikke skulle flyttes.
Denne løsning vil kun give mulighed for ca. 19 parkeringspladser i kælderen. Da parkeringskælderen skal ligge tæt på bygningerne, vil op og nedkørsel skulle ligge langs facade til butikkerne. Dette vil give en barriereffekt imellem pladsen og de nuværende butikker der ligger på torvet.

Overslag: Anlægsomkostninger. 32 mill. kr., hvilket giver 1,9 mill. pr. parkeringsplads. Hertil skal lægges udgifter til projektering og yderligere undersøgelser.

Løsning 2:

Der laves parkeringskælder under hele det nuværende torv. Indkørsel til parkeringskælderen kommer til at foregå fra Hvidovrevej og udkørsel via krydset Roskildevej/Auroravej.
Løsningen giver mulighed for ca. 60 parkeringspladser. Ind- og udkørselsforholdene vil ikke være nogen barriereffekt til butikkerne, og hele pladsen vil være fri.
Denne løsning kræver dog, at fjernvarmeledningen fjernes, og derfor øges omkostninger også.

Overslag: 46 mill. kr hvilket giver 0,7 mill. pr. parkeringsplads. Hertil skal lægges udgifter til projektering og yderligere undersøgelser.

Løsning 3:

I denne løsning laves der parkeringsplads under hele Damhustorvet, og på tværs af Roskildevej. Dette giver mulighed for både cyklister og fodgængere kan krydse under Roskildevej. Løsningen giver mulighed for ca. 150 parkeringspladser. Ind- og udkørsel kommer til at foregå til Roskildevej. Under udførelsen vil det kræve store trafikomlægninger, som fordyrer processen yderligere. Løsningen giver dog mulighed for en bedre indretning af parkeringspladser i kælderen, og eventuelt mulighed for etablering af mindre butikker.

Overslag: 83 mill. kr, hvilket giver 0,55 mill. pr. parkeringsplads. Hertil skal lægges udgifter til projektering og yderligere undersøgelser.

OPP-undersøgelse

På baggrund af de forskellige løsningsforslag, har Rambøll Management Consulting lavet en vurdering af muligheden for en OPP løsning på en parkeringskælder. Som udgangspunkt er det ikke rentabelt, at lave parkeringskælder som OPP løsningen. Grunden er, hvis der skal være økonomisk grundlag for finansering af kælder, at det vil kræve at noget af kælderarealet vil skulle laves til udlejning, enten til biludlejning eller mindre butikker. Alternativt vil det skulle laves som betalingsparkering i kælderen. Det vil give dårlig konkurrencemuligheder med Rødovre Centrum, hvor der er gratis parkering.

Teknisk Forvaltnings vurdering af etablering af parkeringskælder:

Etablering af parkeringskælder under Damhustorvet vil kræve en meget stor omkostning, og vil derfor ikke være rentabelt i forbindelse med en OPP løsning. Der anbefales på den baggrund, at parkeringspladser lægges direkte på torvet i niveau med Roskildevej, således at de handlende har direkte adgang til parkeringsarealet fra Roskildevej.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skitseprojekt for Damhustorvet og Roskildevej vil foreligge i løbet af 2014, herefter arbejdes der videre med det vedtagne forslag, med henblik på en udarbejdelse af samlet lokalplan for Damhus Have, Damhuskroen og Damhustorvet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over lukninger
Bilag 2: Notat om trafikanalyser ved Damhustorvet
Bilag 3: Samlet rapportering erhvervsanalyse
Bilag 4: Notat om Damhustorvet P-kælder

Pilemosevej, afslag på ansøgning om vejlukning ved Hammelvej
Sag nr. 5

Sagens kerne

Pilemosevejens vejlaug har ansøgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2013 (sag nr. 149), og sendt i partshøring med henblik på en godkendelse. Teknisk Forvaltning har i forlængelse heraf foretaget den endelige sagsbehandling og faglige skøn og vurderer, at der ikke er mulighed for at foretage den ansøgte vejlukning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Pilemosevejens vejlaugs ansøgning om vejlukning af Hammelvej ved Rævebakkens grundejerforening afvises i sin helhed.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Pilemosevejens vejlaug har søgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej. Teknisk Forvaltning har i den forbindelse foretaget en indledende vurdering af sagen, som ligger til grund for Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2013 (sag nr. 149), hvorigennem en påtænkt godkendelse blev sendt i høring.

I høringsperioden har Teknisk Forvaltning modtaget i alt 7 indsigelser, hvoraf den ene er en underskriftindsamling - alle fra medlemmer af Rævebakkens grundejerforening.

I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning foretaget den endelige vurdering og faglige skøn. På trods af, at den indledende vurdering lagde op til en godkendelse, har den videre sagsbehandling klarlagt, at der ved en vejlukning mellem Hammelvej og Pilemosevej ikke kan sikres tilstrækkeligt med befæstet areal til, at der kan foretages forsvarlige u-vendinger med en 12 meter lang lastbil ved den ansøgte vejlukning på Hammelvej.
Det er således Teknisk Forvaltnings endelige vurdering, at en vejlukning generelt vil forringe det trafikale miljø langs Hammelvej i og med, at lastbiler vil være nødsaget til, at bakke tilbage ad Hammelvej, hvis de har et ærinde. Det gør sig også gældende for renovationsbiler som kommer på Hammelvej flere gange ugenligt.

Når vejen ikke spærres er det heller ikke aktuelt, at foretage en vejnavneændring af den del af Hammelvej som ligger under Pilemosevejens vejlaug.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010 (Privatvejsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over høringssvar.doc
Bilag 2: Oversigtskort

Diverse
Sag nr. 6

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 10.30.