Teknik- og Miljøudvalget

08-04-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Michael Jensen(V)

Sager 28 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Naturformidling på Vestvolden (se bilag 2 og 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 28. februar 2014 til den 27. marts 2014
Bilag 2: Naturformidling på Vestvolden
Bilag 3: Turprogram 2014 Naturformidling på Vestvolden

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for 2013
Sag nr. 29

Sagens kerne

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for handleplan for sundhedsindsatsen 2013 forelægges til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges handleplanen for sundhedsindsatsen for det kommende år og status på sundhedsindsatsen for det forløbne år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står:

"at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne"

I budgettet er der afsat 517.800 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen i 2014.

Følgende bilag belyser sagen:

 • Status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2013,
 • Notat om sundhedsindsatsen i 2014,
 • Handleplan for sundhedsindsatsen 2014,
 • Oversigt over mål for udvalgte indsater i 2014 og
 • Oversigt over fordeling af forebyggelsespuljen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen se bilag 4, samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013
Bilag 2: Pixiudgave af handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 3: Handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 4: Indsatser og mål for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 5: Fordeling af forebyggelsesmidler 2014

Islev ID linjen - godkendelse af projektforslag
Sag nr. 30

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24.09.2013 (sag nr. 141) blev ”Helhedsplan for Islev” godkendt som udgangspunkt for det videre arbejde med, at konkretisere ideoplægget, herunder at igangsætte en trafikundersøgelse og udarbejde et projektforslag.

Trafikundersøgelsen er nu gennemført, og der foreligger et projektforslag for ID linjen og mødestederne langs Islevbrovej, så Islevbrovej bliver attraktiv og fremmer bylivet og dermed også butikkernes mulighed for fortsat at eksistere og udvikles.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at trafikanalysen af 14.01.2014 tages til efterretning,
 2. at projektforslaget ”ID linjen – en forbindelse langs Islevbrovej – fra Vestvolden til Ringvejen” af marts 2014 godkendes, samt
 3. at økonomi til gennemførelse af projektet drøftes i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24.09.2013 (sag nr. 141) blev ”Helhedsplan for Islev” godkendt, og det blev besluttet, at disponere 700.000 kr. af de afsatte midler til ”Byudvikling i Syd og Nord” til en konkretisering af forslaget. Der blev dels afsat 250.000 kr. til en trafikanalyse og en opmåling, samt 450.000 kr. til udarbejdelse af et projektforslag for ID linjen og Islev Torv.

Det har været et gennemgående ønske, at gøre Islevbrovej attraktiv med gode opholdspladser og aktivitetsområder, og derved styrke bylivet og muligheden for, at erhvervslivet og butikkerne i området kan fastholdes og udvikles. Samtidig er det også vigtigt, at øge trygheden både i forhold til de bløde trafikanter og skolebørnene og i form af attraktive åbne områder med god belysning.

Trafikanalysen

Det er vigtigt at sikre, at flere kommer til butikkerne på Islevbrovej, hvis butikslivet skal fastholdes og udvikles. I forhold til dette har det været et ønske, at undersøge konsekvenserne af, at åbne tunnelen under motorvejen for biler. Notatet fra ingeniørfirmaet Rambøll ”Trafikale vurderinger ved Islevbrovej” af 14.01.2014 er vedlagt. Trafikanalysen viser, at en åbning af tunnelen under motorvejen for biler vil betyde, at flere fra området øst for motorvejen vil køre til Sommerfuglevej / Viemosevej. Ved mulighed for kørsel i begge retninger vil det dreje sig om 3.900 biler i døgnet, og ved en ensretning omkring det halve. Trafikanalysen viser også, at en åbning af torvet for biler er nødvendig, såfremt der også skal komme flere biler på strækningen fra torvet til rundkørslen på Islevbrovej og dermed forbi butikkerne. Den nuværende trafik på denne del af Islevbrovej er 800 biler pr. døgn. Ved dobbeltrettet trafik over torvet vil dette stige til ca. 2.000 biler pr. døgn og ved en ensretning af torvet til omkring 1.400 pr. døgn. Hvis torvet ikke åbnes for biler, vil det nuværende niveau fastholdes, og gevinsten i form af flere handlende vil udeblive.

Trafikanalysen viste også, at en åbning af Islevbrovej ved Slotsherrensvej ikke vil have nogen betydning.

Til orientering er der i budget 2014 afsat midler til et forsøg med at åbne tunnelen. Denne sag vil også blive fremlagt til politisk behandling på april møderækken.

Projektforslaget for ID linjen

Som følge af trafikanalysen har udgangspunktet været en åbning af tunnelen for biler, og det er vurderet, at en opdeling mellem bløde og hårde trafikanter vil være det bedste i forhold til pladsforholdene i tunnelen. Da de fleste veje og parkeringspladser ligger i sydsiden af Islevbrovej og skolen i nordsiden, er det skønnet trafiksikkerhedsmæssigt bedst, at fastholde en opdeling mellem de bløde og hårde trafikanter på hele strækningen frem til Slotsherrensvej.

Det foreslås derfor, at anlægge et bredere fortov i nordsiden af vejen, i solsiden, og markere dette fortov med en særlig rød klinkebelægning – den røde linje. Langs fortovet vil der mellem trærækkerne anlægges en dobbeltrettet cykelsti. Trærækkerne placeres, så de tegner ”Den grønne linje” og dermed også ID linjen. I tilknytning til træerne foreslås belysningen suppleret, dels af høje markører, der tegner linjen på afstand, og dels af spot, der kan belyse træerne og skabe en hyggelig stemning – den lysende linje gennem den mørke tid. Det vurderes, at denne udformning af vejrummet vil give den bedste sikkerhed for cyklisterne og dermed også de mange børn, der cykler til Islev Skole.

Langs linjen vil der være attraktive mødesteder, der appellerer til ophold og bevægelse, og således vil være attraktivt for flere aldersgrupper, også børnene. Vestvolden er allerede et dejligt rekreativt område med både natur- og kulturoplevelser. Samtidig er der gode muligheder for friluftsliv.

Islev Torv er i dag lukket for biler og butikkerne omkring torvet har det svært. En åbning af torvet for biler vil afhænge af det kommende forsøg med åbning af tunnelen i løbet af 2014, og der er i projektforslaget vist 2 eksempler. Det første har ensrettet sivetrafik, hvilket giver mulighed for at fastholde torvelivet og udeservering. Det andet forslag har dobbeltrettet sivetrafik, hvilket giver færre muligheder for, at indrette torvet til ophold. I begge tilfælde vil der dog være mulighed for, at lukke torvet ved større arrangementer. Det er foreslået, at markere Islevbrovej ved at lade belægningen gå ud over Sommerfuglevej / Viemosevej, således at Islevbrovej markeres og stedet bliver markant at passere. Det skal nævnes, at det vil være nødvendigt, at flytte skulpturerne og pølsevognen, såfremt torvet åbnes for biler.

Islev Skole har på en længere strækning arealer ud mod Islevbrovej. Skolen er i dag lukket udadtil i form af høje bøgehække, og en del af helhedsplanen for Islev var, at åbne disse arealer og skabe attraktive byrum både for byens borgere og for skolen. Der blev i december 2013 bevilliget 3,8 mio. kr. til en åbning af Islev Skole, og et projektforslag for dette fremlægges på samme møderække i april, hvor projektet beskrives.

Overgangen til Slotsherrensvej er vigtig for at markere Islevbrovej, og her tænkes der planlagt en ny aktivitetsplads. Samtidig vurderes det, at de eksisterende skulpturer på Islev Torv vil kunne være med til at skabe en markant plads, da de kan leve op til de store skalaforhold på Slotsherrensvej. Det kan også være en mulighed, at flytte andre identitetsskabende elementer til aktivitetspladsen eller andre egnede steder langs ID linjen. Det kunne eksempelvis være det karakteristiske smedejernsgitter fra SPF-grunden.

Ad Slotsherrensvej foreslås det, at ID linjen markeres af den røde ganglinje og med træer i de eksisterende rabatter. I midterrabatten på Slotsherrensvej løber VEKS’ store transmissionsledninger, og for at sikre træerne en god vækst, foreslås det, at hæve terrænet i midterrabatten med ca. 50 cm. Dette vil også give mulighed for en kantafgrænsning, der kan virke som en slags autoværn og være med til at sænke bilerne dækstøj. Forslaget betyder også, at Slotsherrensvejs brede profil neddæmpes, så den bliver rare at færdes langs. Det skal nævnes, at VEKS er indforstået med denne løsning.

Borgermødet om ID linjen

Den 11.03.2014 blev der afholdt et borgermøde på Islev Skole, hvor forslaget til ID linjen blev præsenteret, jf. referat fra mødet, der er vedlagt sagen.

Generelt blev der givet udtryk for, at det var et flot forslag. Der var dog lidt bekymring i forhold til trafikken i forbindelse med at åbne tunnelen og tillade sivetrafik over Islev Torv. I første omgang lægges der dog kun op til en forsøgsmæssig åbning af tunnelen, og en senere evaluering må vise, om dette vil være en god ide. Principperne i det fremlagte forslag vil kunne realiseres både med en åbning af tunnelen og sivetrafik over torvet samt et alternativ uden ændringer i trafikken.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010 – 2022.
Islev Helhedsplan af august 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er vedlagt en oversigt over hele ID linjen med inddeling i delstrækninger og med angivelse af anlægsøkonomi til de enkelte delstrækninger. Det samlede budget anslås til 26,7 mio.kr. For strækningen fra Islev Torv til Slotsherrensvej forudsætter planen for ID linjen en omlægning af VEKS’ ledning, og disse projekter skal koordineres tidsmæssigt. Der kan for nogle af delstrækningerne være en afledt drift afhængigt at den endelige udformning.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget 08.04.2014
Økonomiudvalget 23.04.2014
Kommunalbestyrelsen 29.04.2014

Bilag

Bilag 1: Rapporten ID linjen en forbindelse langs Islevbrovej - fra Vestvolden til Ringvejen af marts 2014
Bilag 2: ID linjen - Økonomi for delstrækninger af 15. marts 2014
Bilag 3: Notatet fra Ingeniørfirmaet Rambøll Trafikale vurderinger ved Islevbrovej af 14.1.2014
Bilag 4: ID linjen, referat fra borgermødet den 11. marts 2014

Islev ID linjen, Åbning af Islev Skole ud mod Islevbrovej - godkendelse af projektforslag
Sag nr. 31

Sagens kerne

Der blev på Kommunalbestyrelsesmødet i december 2013 (sag nr. 196) givet en anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til gennemførelse af projektet og med beslutning om, at der på april møderækken skulle fremlægges et projektforslag samtidig med fremlæggelsen af projektforslaget for ID-linjen.

Der foreligger nu et projektforslag for åbning af Islev Skole, så der skabes spændende og attraktive byrum, som inspirerer til ophold og liv både for borgerne i området og for skolen. Projektforslaget omfatter dels arealer på Islev Skole ud mod Islevbrovej, samt en flot adgang fra parkeringspladsen til skolens indgang.

Sagen fremlægges til politisk beslutning både i Teknik- og Miljøudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslag for åbning af Islev skole godkendes, samt
 2. at projektet gennemføres incl. etablering af en ny adgang fra parkeringspladsen, samt fjernelse af den midlertidige pavillon.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Åbningen af Islev Skole er en vigtig del i forhold til, at gøre Islevbrovej attraktiv med gode opholdspladser og aktivitetsområder og derved styrke bylivet. Skolen ligger direkte op til ID linjen ad Islevbrovej, og her findes et naturlig liv med skoleaktiviteter og fritidstilbud. Skolen lukker sig i dag mod vejen, men det er tanken at åbne op, så skolen i højere grad bliver en levende del af lokalområdet. Det er samtidig målet, at skabe en flot og tydelig adgang til skolen.

På Kommunalbestyrelsesmødet i december 2013 blev det godkendt, at følgende skulle være udgangspunkt for udarbejdelsen af projektforslaget:

 • der skal skabes et attraktivt opholdsmiljø mod Islevbrovej, som både kan benyttes af skolen og af borgerne
 • der skal skabes en synlig, flot og tydelig adgang til skolen
 • anvendelse af de små bygninger mod vejen bør vurderes, således at funktionerne i disse kan være med til at skabe liv i området.
 • det eksisterende grønne område skal åbnes op og gøres attraktivt til boldspil og som en lille grøn oase
 • de grønne træk i de tidligere haver skal indgå som en del af et attraktivt opholdsmiljø
 • cykelparkering skal organiseres bedre, så de mange cykler ikke optager al pladsen, og så der skabes mulighed for ophold og andre aktiviteter
 • bilparkeringen skal søges minimeret og planlægges, så parkering sker på de bløde trafikanters vilkår
 • åbningen af Islev Skole skal planlægges i sammenhæng med projektforslaget om ID linjen, således at holdning til farver, materialer, inventar og belægninger koordineres.

Beskrivelse af projektforslaget

Projektforslaget med beskrivelse er vedlagt som bilag, jf. tegningen ”Åbning af Islev skole, Projektforslag”, samt beskrivelsen ”ID linjen, Åbning af Islev skole” begge af 15.03.2014.

I hovedtræk etableres ”parken” med bibeholdelse af boldarealet. Mod Islevbrovej etableres en lav græsvold, så der ikke kan køres ind på arealet og bolden ikke kommer ud på vejen. Der etableres siddepladser på volden. Derudover etableres der opholdsarealer under træerne mod festsalen. Som invitation til området anlægges en ny sti.

I forbindelse med den tidligere inspektørbolig etableres der ”en have til bevægelse” med trampoliner i niveau med terrænet og med lege- og motionsredskaber. Omkring den tidligere pedelbolig etableres et uformelt byrum til ophold og bevægelse, der henvender sig både til byen og skolen. Her vil blandt andet også blive mulighed for at løbe på løbehjul, som er blevet meget populært blandt børnene. Der ligger i dag en del udhuse og skure omkring de 2 murstensbygninger. De foreslås alle fjernet, så de 2 bygninger kommer bedre til deres ret, og bidrager til et smukkere indtryk. Dette indebærer også, at den eksisterende midlertidige pavillon fjernes og facaden på bygningen genetableres. Kun funktionen i den eksisterende garage vil blive genetableret.
De trafikale forhold er vigtige omkring skolen, og der er foreslået en markant markering af skolens hovedindgang i form af en ”løber” af farvede klinker fra parkeringspladsen overfor skolen til hovedindgangen. Denne løber vil erstatte en eksisterende vejindsnævring og tydeliggøre skolen. Parkeringspladsen foreslås omorganiseret med en ensretning og med mulighed for at afsætte børnene sikkert.

Derudover omfatter forslaget, at den eksisterende cykelparkeringsplads omorganiseres, så pladsen udnyttes bedre. I forbindelse med dette vil der etableres et nyt hegn med en hæk, således at de mindste børn ikke får direkte adgang til vejen.

Det skal bemærkes, at projektforslaget for åbning af Islev skole er udarbejdet sideløbende med udarbejdelsen af projektforslaget for hele ID linjen, og at de 2 projekter således er koordineret både med hensyn til materialevalg, beplantning mv. Forslaget til åbning af Islev skole vil kunne anlægges og benyttes som et selvstændigt projekt, men kan også på en meget flot måde indgå som en del af hele ID linjen.

Økonomi

Det vurderes, at projektforslaget som det er vist, med arealerne på Islev Skole, forbindelsen over Islevbrovej til parkeringspladsen samt en mindre omlægning af denne kan holdes indenfor den afsatte økonomi. Dette gælder også fjernelse af den midlertidige pavillon.

Organisering

Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og skolen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Islev Helhedsplan af august 2013.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil skabe mere liv i området og dermed større brug, ligesom karakteren af offentlig bypark vil nødvendiggøre en større driftsindsats, såfremt arealerne skal fremstå flotte og attraktive. Driftsbudgettet til Islev Skole bør derfor forhøjes med 38.000 kr. til den afledte drift.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget

08.04.2014

Børne- og Skoleudvalget

08.04.2014

Økonomiudvalget

23.04.2014

Kommunalbestyrelsen

29.04.2014

Projektering og udbud

april - juni 2014

Forventet byggeperiode

juli - december 2014

Bilag

Bilag 1: Åbning af Islev Skole Projektforslag af 15. marts 2014
Bilag 2: Beskrivelsen ID linjen Åbning af Islev Skole af 15. marts 2014

Islev ID linjen, ansøgning om anlægsbevilling samt godkendelse af projektforslag til forsøgsåbning af tunnel under M3
Sag nr. 32

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24.09.2013 blev ideudkast "Helhedsplan for Islev" godkendt. I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning blandt andet arbejdet på et projektforslag til åbningen af tunellen under Motorring 3 for biltrafik. Udarbejdelsen af projektforslaget er koordineret med projektforslaget "ID linjen - en forbindelse langs Islevbrovej fra Vestvolden til Ringvejen".

På anlægsbudgettet i budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.

Projektforslaget for tunellen fremlægges nu til godkendelse samtidig med, at der søges om en anlægsbevilling til at foretage en forsøgsåbning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at tunellen forsøgsåbnes,
 2. at projektforslaget med ensrettet biltrafik (scenarie A) gennem tunnellen godkendes, samt
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til gennemførelse af forsøgsåbning, samt efterfølgende evaluering.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har som led i den videre bearbejdning af "Helhedsplan for Islev", og som en naturlig sammenhæng med projektforslaget "ID linjen - en forbindelse langs Islevbrovej fra Vestvolden til Ringvejen", arbejdet på et projektforslag vedrørende en forsøgsåbning af den eksisterende tunnel under Motorring 3 (M3) for biltrafik. Projektforslaget vedrørende Islevbrovej fremlægges som en særskilt sag i samme møderække.
Formålet med forsøgsåbningen er, at skabe en sammenhængende Islevbrovej via en tryg og attraktiv tunnel under M3 som kasalysator for, at skabe mere liv på og omkring Islev Torv - blandt andet med henblik på, at sikre et større kundegrundlag til butikkerne på torvet. Samtidig ønskes der en sammenbinding mellem Islevbrovej med Islev Torv og Brunevang.

For at underbygge den lokale identitet ved tunnellen vil Teknisk Forvaltning i det videre arbejde undersøge mulighederne for, at supplere med lokale elementer - eksempelvis i form af smedejernsgitteret fra SPF grunden.

Igennem udarbejdelsen af projektforslaget til åbningen af tunnellen har Teknisk Forvaltning arbejdet med 2 forskellige trafikale scenarier; et med ensrettet trafik fra øst mod vest (scenarie A), og et med dobbeltrettet biltrafik (scenarie B) gennem tunnellen.
Som grundlag for vurderingen af begge scenarier er der foretaget trafiktællinger i signalregulerede kryds i området og trafiktællinger på udvalgte vejstrækninger. Trafiktællingerne danner baggrund for den effekt/ændring i trafikken som henholdsvist scenarie A og B forventes, at medføre i lokalområdet.
De trafikale ændringer er vurderet gennem beregninger i OTM-modellen. OTM-modellen er en avanceret trafikmodel for hovedstadsområdet som bruges til, at beregne trafikale ændringer på det overordnede vejnet - i dette tilfælde primært for biltrafikken. Modelberegningen tager udgangspunkt i, at den planlagte udvidelse af boligområdet langs Brunevang er realiseret. Modellens trafikberegninger har en usikkerhed på mellem 10-15 %.

En nærmere gennemgang af scenarie A og B, samt hvilke trafikale konsekvenser de forventes, at medføre gennemgås herunder.

Fælles forudsætninger for scenarie A og B

Fælles for både scenarie A og B er, at tunnellen deles op således, at den ene side anvendes til en dobbeltrettet fællessti for gående og cyklende (2,5 meter), mens den anden side anvendes til biltrafik (3,2 meter). For at opnå en god tryg adskillelse mellem de hårde og bløde trafikanter vil der blive opsat punktvise beton eller granit-plinter med kort afstand. Plinterne udgør samtidig tunellens belysning som skal være med til, at tunellen opleves mere indbydende og tryg end i dag.

I begge scenarier antages det, at de eksisterende belægninger i tunellen bibeholdes. Dog vil begge scenarier kræve, at der foretages en ombygning af vejarealerne på hver side af tunnellen for, at sikre en god sikker tilslutning af den dobbeltrettede fællessti til de eksisterende arealer. På den østlige side af tunnellen medfører det, at der skal nedlægges et langsgående parkeringsareal langs Islevbrovej, samt at vejtilslutningen til vejen Ved Vandløbet skal bygges om.

Scenarie A: ensrettet biltrafik fra øst mod vest

Ved en åbning af tunnellen for biltrafik i vestgående retning mod Islev Torv forventes det, at der vil færdes cirka 1.400 køretøjer igennem tunnellen i døgnet. Hvis Islev Torv åbnes for trafik i samme retning som ensretningen forventes trafiktallet, at stige med cirka 450 køretøjer. Viemosevej er spærret ved kommunegrænsen til Herlev. Det forventes således ikke, at der vil være betydende trafik fra tunnellen som kører nord på af Viemosevej. Trafikken forventes primært, at fortsætte ad Sommerfuglevej mod Slotsherrensvej.

Trafikken på henholdsvis Tårnvej og Slotsherrensvej (indtil krydset med Sommerfuglevej) forventes, at falde tilsvarende i og med, at disse trafikanter nu anvender tunnellen, når de skal mod vest.

Ved en ensrettet løsning under M3 kan trafikanterne ledes direkte ned i tunnellen, igennem og videre op til signalanlægget Viemosevej / Sommerfuglevej / Islevbrovej uden, at det kræver en ombygning af det eksisterende signalanlæg. Ved gennemførelsen af "Islev ID-linjen" med ensrettet biltrafik over Islev Torv forventes det, at signalanlægget kan nedlægges.

Scenarie B: dobbeltrettet biltrafik

Ved en åbning af tunnellen for biltrafik i begge retninger (en retning ad gangen) forventes det, at cirka 2.700 køretøjer vil benytte tunnellen i døgnet. Hvis Islev Torv er åbnet for dobbeltrettet trafik forventes det, at trafiktallet vil stige med cirka 1.200 køretøjer, som vil færdes over torvet (samlet tal for begge retninger).

Trafikken på henholdsvist Tårnvej og Slotsherrensvej (indtil krydset med Sommerfuglevej) forventes, at falde tilsvarende i og med, at disse trafikanter nu anvender tunnellen både i øst og vestgående retning.

En åbning af tunnellen for trafik i begge retninger medfører flere tekniske problemer. Da der kun er plads til færdsel i én retning ad gangen skal der opsættes et signalanlæg ved tunnellen. På grund af tunnellens længde og den lave hastighed som køretøjerne vil færdes gennem tunnellen med, vil det være nødvendigt med en sikkerhedstid på cirka 30 sekunder (tiden fra den ene retning får rødt, til den anden retning får grønt). Ud over sikkerhedstiden skal hver retning også have en tilpas lang grøntid, hvor de kan køre igennem tunnellen. Det vurderes, at signalanlægget vil have en omløbstid på cirka 120 sekunder. Til sammenligning kan det nævnes, at signalanlæggene på de primære trafikveje generelt kører med omløbstider på 80 sekunder i myldretiden. Når den høje omløbstid sammenholdes med antallet af forventede køretøjer opstår der stor risiko for kødannelser på hver side af tunnellen - særligt i myldretiden.

På Viemosevej ved Islev Torv er der i dag et eksisterende signalanlæg. Hvis tunnellen skal åbnes for biltrafik i begge retninger vil det kræve, at signalanlægget til tunnellen kobles sammen med det eksisterende signalanlæg, da det skal sikres, at trafikanter som kører gennem tunnellen mod Islev Torv har grønt i dette anlæg. Ellers vil der opstå kødannelse som helt blokerer tunnellen.

En sammenkobling vil medføre, at det eksisterende signalanlæg også skal have en omløbstid på cirka 120 sekunder. Det betyder, at trafikanter langs Viemosevej og Sommerfuglevej ofte vil skulle holde for rødt - selv i perioder, hvor der ikke er trafikanter som kører igennem tunnellen. En sådan ændring vil medføre kødannelser på Viemosevej og Sommerfuglevej og en særlig risiko for rødkørsel.

Yderligere skal det bemærkes, at der på den vestlige side af tunnellen kun er plads til, at der kan holde 3 biler og vente på grønt signal. I de tilfælde hvor der vil holde flere end 3 biler, vil det skabe tilbagestuvning ud på Viemosevej og Sommerfuglevej, som hurtigt vil blokere for færdslen på vejene. Når den lange omløbstid sammenholdes med det forventede antal køretøjer der vil anvende tunnellen ved en dobbeltrettet løsning må det forventes, at der opstår tilbagestuvninger ud på Viemosevej og Sommerfuglevej flere gange i timen - også uden for myldretiden.

Teknisk Forvaltnings vurdering

I både scenarie A og B opnås der en god sikker adskillelse mellem de hårde og bløde trafikanter. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at scenarie A er det mest hensigtsmæssige i og med, at der sikres det bedste trafikale miljø og fremkommelighed på Islevbrovej, uden at det kræver større ombygninger af den eksisterende vej eller udstyr. Teknisk Forvaltning anbefaler således, at forsøgsåbningen foretages som foreslået i scenarie A.

Evaluering af forsøgsåbning

Teknisk Forvaltning anbefaler, at forsøgsåbningen evalueres efter at have været i drift i 6 måneder. Som led i evalueringen vil borgere og virksomheder i lokalområdet blive opfordret til, at sende deres bemærkninger og oplevelser af forsøgsåbningen. Samtidig vil relevante myndigheder som eksempelvis Vejdirektoratet og Københavns Vestegns Politi blive inddraget. I forbindelse med evalueringen vil der blive foretaget trafiktællinger i tunnellen.
Mens evalueringen foretages vil forsøgsåbningen af tunnellen stadig være i drift.

På baggrund af evalueringen vil der blive fremlagt en sag til politisk drøftelse.

Tunnellen ejes og vedligeholdes i dag af Vejdirektoratet. Teknisk Forvaltning har løbende været i dialog med Vejdirektoratet omkring udformningen af en åbning for biltrafik. Projektforslaget er tilpasset Vejdirektoratets umiddelbare kommentarer - eksempelvis, at der skal opsættes "portaler" i hver ende med en overlægger 2,2 meter over terræn. Dermed vil det ikke være fysisk muligt, at køre ned til tunnellen, hvis køretøjet er for højt. Vejdirektoratet har meddelt, at de generelt er positivt indstillet over for en åbning af tunnellen for biltrafik, men de har ikke fremsendt en officiel godkendelse med endelige vilkår. Vilkårene forventes, at kunne opfyldes inden for anlægsbevillingen. Når den officielle godkendelse fra Vejdirektoratet er modtaget skal Københavns Vestegns Politi godkende projektforslaget. Politiet har - i lighed med Vejdirektoratet - meddelt, at de generelt er positivt indstillet over for forslaget om, at åbne tunellen for biltrafik.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011) med senere ændringer.
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11.12.2013) med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Forsøgsåbningen ved en enkeltrettet løsning (scenarie A), samt evaluering forventes, at kunne afholdes inden for anlægsbevillingen på 2.000.000 kr.
Det forventes ikke, at der kan anlægges en rød klinkebelægning gennem tunnellen og ved tilslutningerne inden for anlægsbevillingen.

Hvis forsøgsåbningen skal gennemføres med dobbeltrettet trafik (scenarie B) forventes det, at medføre en ekstra udgift til signalarbejder på cirka 300.000 kr. ud over den ansøgte anlægsbevilling.

Tidsplan

Tunnellen forventes åbnet for trafik i løbet af 3. kvartal 2014. Herefter vil forsøgsåbningen løbe i 6 måneder.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort scenarie A og B
Bilag 2: AR 100 - Scenarie A
Bilag 3: AR 100 - Scenarie B

Ordinære generalforsamlinger 2014 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
Sag nr. 33

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S 21.05.2014. I lighed med sidste år foreslås det, at generalforsamlingerne afholdes som skrivebordsforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne som angivet i indstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
 4. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S: Leo Larsen som bestyrelsens formand, Steen Christiansen, Ib Terp, Allan Holst, Thomas Gyldal Petersen, Finn Gerdes, Steen Skriver Rasmussen og Henrik Rasmussen,
 5. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Spildevand Holding A/S: Leo Larsen som bestyrelsens formand, Steen Christiansen, Allan Holst, Thomas Gyldal Petersen, Finn Gerdes og Steen Skriver Rasmussen, samt
 6. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 01.07.2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner, samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner, dog med undtagelse af Brøndby og Vallensbæk kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune, fra Rødovre Kommune er Erik Nielsen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 21.05.2014.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,86 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2013 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne, samt årets resultat. I 2013 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 16,264 mio. kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 48,923 mio. kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkter 4 og 5 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner (i forlængelse af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 6 foreslås selskabernes nuværende revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 21.05.2014. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en 2-årig periode frem til den ordinære generalforsamling i 2016.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2013 HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 2: Årsrapport 2013 HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 3: Protokollatudkast ordinær generalforsamling 2014 HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 4: Protokollatudkast ordinær generalforsamling 2014 HOFOR Spildevand Holding A/S

Godkendelse af Islevbadet
Sag nr. 34

Sagens kerne

Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen har søgt om ny godkendelse af Islevbadet. Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der skal sikre, at svømmebadsanlægget drives på en sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig måde, og i overensstemmelse med de gældende lovkrav.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen meddeles godkendelse af Islevbadet med de i godkendelsen og sagsfremstillingen nævnte vilkår.

Beslutning

Godkendt.
Peter Michael Jensen (V) stemte imod.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen har søgt om ny godkendelse af Islevbadet efter svømmebadsbekendtgørelsen. Baggrunden for ansøgningen er, at den godkendelse, der blev meddelt af Sundhedskommissionen ved svømmebadets åbning i 1972, er bortkommet. Ifølge svømmebadsbekendtgørelsens §3 må svømmebadsanlæg ikke opføres eller drives uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Med bekendtgørelse nr. 623 af 13.06.2012 blev der indført nye krav til vandkvalitet og omsætningstid i svømmebade. Disse krav gælder kun for nye godkendelser, idet eksisterende godkendelser, ifølge bekendtgørelsens §15, stk. 4, fortsat er gyldige. Da der med denne tilladelse er tale om genskabelse af en godkendelse, der tidligere er meddelt af Sundhedskommissionen, men som i mellemtiden er bortkommet, kan svømmebadsanlægget lovligt drives videre efter de krav til vandkvalitet og omsætningstid, der blev indført med den første udgave af svømmebadsbekendtgørelsen i 1988.

Islevbadets vandbehandlingsanlæg lever ikke op til de krav om maksimal omsætningstid, der gælder for ældre svømmebade. Årsagen hertil er, at anlægget er opført i 1972 og dermed inden, disse krav blev indført med svømmebadsbekendtgørelsen i 1988. Godkendelsens vilkår 15 indeholder derfor en tidsbegrænset dispensation fra kravene til omsætningstid og cirkulerende vandmængde. Dispensationen gælder, indtil der er installeret nyt vandbehandlingsanlæg, hvilket jævnfør vilkår 16 skal ske senest 30.06.2017.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarlig, at meddele en dispensation fra kravene til omsætningstid, fordi overskridelsen af den maksimale omsætningstid er af forholdsvis marginal karakter, og fordi de gældende krav til vandkvalitet i ældre svømmebade er overholdt med god margin.

Dispensationen meddeles tidsbegrænset frem til 30.06.2017, fordi der på det tidspunkt træder nye lovkrav i kraft om vandkvalitet i ældre svømmebade, som under alle omstændigheder vil nødvendiggøre investering i et nyt vandbehandlingsanlæg og ændret bassincirkulation. Ved at meddele dispensation for kravene til omsætningstid frem til 30.06.2017 sikres, at der bliver tilstrækkelig tid til, at planlægge og gennemføre den nødvendige investering i nyt vandbehandlinganlæg og ændret bassincirkulation.

Friluftsbassinet og 50-meter bassinet på Vestbadet har i forvejen lignende dispensationer fra kravene til omsætningstid, der er meddelt tidsbegrænset frem til 31.12.2016.

Håndtering og opbevaring af kemikalier på Islevbadet lever ikke op til hverken Rødovre Kommunes forskrift for opbevaring af kemikalier eller anbefalingerne i Dansk Standards publikation DS 477 Svømmebadsanlæg. Teknologisk Institut vurderer i rapporten "Islevbadet - opbevaring og håndtering af kemikalier", at såvel klorelektrolyseanlæg som syreanlæg til pH-justering repræsenterer udgør en alvorlig sikkerhedsmæssig risiko for kemikalieuheld. Rapporten er vedlagt mødesagen som bilag 2.

De sikkerheds- og miljømæssige risici består navnlig i:

 • Risiko for brinteksplosion i teknikkælder ved afbrydelse af vandcirkulation og svigt af flowsensor på klorelektrolyseanlæg
 • Risiko for udvikling af aggressive saltsyredampe ved syreudslip fra 1.000 liter lagertank for koncentreret saltsyre, som er placeret direkte i en skolegård
 • Risiko for skader på teknisk udstyr i teknikkælderen og på kloak ved syreudslip fra lagertanken pga. dennes placering ved skakt til teknikkælderen
 • Risiko for dannelse af giftig klorgas som følge af reaktion mellem natriumhypoklorit og syre, der begge opbevares/dannes i teknikkælderen

For at fjerne disse risici stilles der i vilkår 18 krav om, at der senest 01.11.2014 skal være indrettet to nye kemikalierum på Islevbadet, hvor kemikalier til henholdvis pH-justering og desinfektion opbevares hver for sig og på en sådan måde, at der hverken kan ske sammenblanding af dem eller udslip til omgivelserne andet end via kontrolleret udluftning af dampe til det fri.

Godkendelsen meddeles herudover på en række mere generelle vilkår, som skal sikre, at svømmebadet drives på en sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende lovkrav samt normer og vejledninger. Der stilles vilkår omkring:

 • Indretning og drift af omklædning og bruserrum
 • Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg, kemikalierum og bassinrum
 • Vandkvalitet og egenkontrol

Lov- og plangrundlag

 • Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010.
 • Svømmebadsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 623 af 13.06.2012.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsens vilkår 18 om opførsel af to nye separate kemikalierum vil medføre en udgift på 575.000 kr. ifølge overslag udført af Teknologisk Institut. Udgiften finansieres via bygningsvedligeholdelseskontoen inden for rammerne af akutte og afhjælpende foranstaltninger i 2014.

Tidsplan

Godkendelsen er gyldig fra den dato, hvor den bliver meddelt.
Senest 01.11.2014 skal der være installeret to nye kemikalierum på Islevbadet jævnfør godkendelsens vilkår 18.
Senest 30.06.2017 skal der være installeret nyt vandbehandlingsanlæg og gennemført ændring i cirkulationssystemet jævnfør godkendelsens vilkår 16 og 20.

Bilag

Bilag 1: Godkendelse af Islevbadet efter svømmebadsbekendtgørelsen
Bilag 2: Rapport om opbevaring og håndtering af kemikalier på Islevbadet

Ændring af indsamlingsordningen for nedgravede affaldsbeholdere
Sag nr. 35

Sagens kerne

Flere boligselskaber/-afdelinger i Rødovre Kommune har henvendt sig til Teknisk Forvaltning med et ønske om selv, at kunne indkøbe nedgravede affaldsbeholdere. Begrundelsen er et ønske om, at den enkelte afdeling selv kan præge udseendet på beholderne og de udendørs arealer. Endvidere har de et stort ønske om, at ordningen bliver billigere, så den kan blive et reelt alternativ til de almindelige affaldsbeholdere eller kuber.

Teknisk Forvaltning foreslår, at ordningen revideres, ved at åbne muligheden for at boligselskaberne/-afdelingerne selv kan indkøbe de nedgravede beholdere. Derudover foreslås det, at tillægsgebyrerne for de nedgravede beholdere fjernes for de genanvendelige fraktioner og sænkes for restaffaldet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at boligselskaber/-afdelinger og private etageejendomme selv kan anskaffe nedgravede affaldsbeholdere, samt vælge udseende og type, under forudsætning af, at disse kan tømmes af Rødovre Kommunes renovatør,
 2. at grundejere selv står for vedligeholdelsen af de nedgravede affaldsbeholdere, som de selv har måttet indkøbe,
 3. at tillægsgebyrerne for papir, plast, glas, metal og bioaffald bortfalder, samt
 4. at tillægsgebyret for en nedgravet beholder til restaffald i 2014 ændres til et beholdergebyr på 576,80 kr. ekskl. moms pr. lejlighed / bolig.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Indførelse af en indsamlingsordning for nedgravede affaldsbeholdere blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28.08.2012 (sag nr. 231). Indsamlingsordningen omfatter, at Rødovre Kommune leverer de nedgravede affaldsbeholdere, samt står for tømning og vedligeholdelsen af beholderne. Boligselskaberne skal selv stå for udgifterne til nedgravningen og etablering af belægningen, samt den ydre renholdelse af beholderne. Finansieringen af indkøb og tømning sker ved, at boligselskaberne betaler et tillægsgebyr pr. nedgravet affaldsfraktion fordelt pr. lejlighed, som er omfattet af ordningen.

Siden vedtagelsen har Teknisk Forvaltning haft kontakt med flere boligselskaber/-afdelinger. Tilbagemeldingen fra disse er, at ordningen er for dyr, samt at de gerne ville have muligheden for selv, at indkøbe de nedgravede beholdere, så de kunne passe til de lokale forhold, hos det enkelte boligselskab. Dem, der har overvejet nedgravede beholdere, har kun villet vælge nedgravede beholdere til restaffald og almindelige affaldsbeholdere eller kuber til de øvrige affaldsfraktioner. Denne kombination gør, at der kun betales tillægsgebyr for restaffaldet, men ikke for de øvrige affaldsbeholdere. I de fleste tilfælde vil det være de sorte kuber som pt. anvendes til papir og glas, men som også kan anvendes til de øvrige fraktioner, der ville blive valgt som supplement til de nedgravede.

På baggrund af ovenstående anbefaler Teknisk Forvaltning, at ændre indsamlingsordningen for de nedgravede affaldsbeholdere. Ændringen består i følgende:

 • Boligselskaberne får mulighed for selv, at stå for anskaffelse og vedligeholdelsen af de helt eller halvt nedgravede affaldsbeholdere. De nedgravede beholdere skal dog være påmonteret samme tømmesystem som Rødovre Kommunes nedgravede beholdere, så de kan tømmes af den samme bil. Dette vil i praksis ikke have den store betydning, da hovedparten af alle de nedgravede beholdere kan påmonteres forskellige tømme anordninger. Ved denne ændring kan boligselskaberne således frit vælge, om de vil benytte de beholdere, som Rødovre Kommune leverer eller nogen, som de selv indkøber. Rødovre Kommune vil fortsat stå for tømningen og behandlingen af affaldet fra de nedgravede beholdere.
 • Tillægsgebyrerne for de genanvendelige affaldsfraktioner bortfalder, således at boligselskabet ikke skal betale et ekstra gebyr for at vælge nedgravede affaldsbeholdere. Derudover sænkes tillægsgebyret for restaffald. Dette gælder både hvis de indkøber deres egne beholdere eller hvis de vælger dem Rødovre Kommune leverer.

Ved at fjerne tillægsgebyrerne for de genanvendelige affaldsfraktioner bortfalder indtægten til indkøb og tømning af de nedgravede affaldsbeholdere. Denne skal dog ses i forhold til den udgift der er for opstilling af og vedligeholdelse af almindelige affaldsbeholdere eller kuber, som er indeholdt i grundgebyret. Kuberne koster omkring en tredjedel af en nedgravet affaldsbeholder, til gengæld skal kuberne tømmes omkring 5 gange oftere end en nedgravet affaldsbeholder. Endvidere er de nedgravede affaldsbeholdere bedre sikret mod hærværk end de overjordiske affaldsbeholdere.

Udgifterne til kuberne er ikke reguleret via tillægsgebyrer, men indeholdt i grundgebyret. Ved også at lade de nedgravede beholdere være en del af grundgebyret, ligestilles de med kuberne og de øvrige affaldsbeholdere, som stilles til rådighed i affaldsordningen.

Affaldsgebyret for de boligselskaber/-afdelinger der selv indkøber de nedgravede affaldsbeholdere, vil være uændret i forhold til de boligselskaber/-afdelinger, der vælger at få de nedgravede affaldsbeholdere leveret af Rødovre Kommune. Der vil således ikke være nogen besparelse for boligselskaberne i at vælge selv at købe de nedgravede affaldsbeholdere. Baggrunden for dette er, at fastholde princippet om at Rødovre Kommune leverer alle affaldsbeholdere.

Det kunne vælges at de boligselskaber/-afdelinger der selv indkøber de nedgravede affaldsbeholdere fik et tilskud til indkøb af de nedgravede, som til en hvis grad modsvare de udgifter Rødovre Kommune ville have haft til indkøb af beholdere. Dette ville i så fald kræve at Rødovre Kommune skulle stille krav til kvalitet og størrelse af beholderne. Dels for at sikre at beholderne har lang holdbarhed inden de skal skiftes igen, og dels for at sikre så lave tømningsomkostninger så muligt. Dette bevirker dog at boligselskaber/-afdelinger ikke længere frit kan vælge, hvilken beholder de ønsker.

Ved at boligselskaberne/-afdelingerne frit kan vælge, er der en risiko for Rødovre Kommune. Denne består i, at de beholdere som boligselskaberne/-afdelingerne selv anskaffer, kan være svære og mere tidskrævende at tømme. Derudover kan de være mindre og derved skulle tømmes oftere. Dette vil være med til at gøre det dyrere at tømme beholderne ved disse ejendomme fremfor ved dem som har fået leveret beholderne af Rødovre Kommune. Ligeledes kan kvaliteten af beholderne være dårligere og derved øge risikoen for nedbrud, som gør at beholderne skal tømmes oftere og Rødovre Kommune skal stille backup løsninger til Rådighed.

Det er derfor Teknisk Forvaltnings anbefaling at der ikke gives nedslag i affaldsgebyrerne eller tilskud til indkøb af nedgravede affaldsbeholdere til de boligselskaber/-afdelinger som selv anskaffer disse. Med forslaget til de ændrede gebyrer i denne indstilling forventes det også at være meget få som vil ønske selv at indkøbe beholderne.

Udgifterne til nedgravning af beholderne og etablering af belægningen, samt den ydre renholdelse af de nedgravede affaldsbeholderne skal fortsat afholdes af boligselskaberne/-afdelingerne uanset om de selv har stået for anskaffelsen eller om beholderne er leveret af Rødovre Kommune.

De nedgravede affaldsbeholdere, som Rødovre Kommune kan levere til boligselskaberne er designet af I/S Vestforbrænding. De nedgravede beholdere vil blive anskaffet igennem I/S Vestforbrænding, som har gennemført udbud på disse. Designet af disse er netop ved, at blive afsluttet her i foråret 2014, så de kan blive leveret fra efteråret 2014. Der er siden indstillingen i 2012 sket en udvikling af de nedgravede affaldsbeholdere, som gør, at disse nu kan indeholde mere end en affaldsfraktion pr. beholder. Dette gør, at anskaffelsen kan gøres billigere, idet to af affaldsfraktionerne kan slås sammen i en beholder. Dette vil primært være fordelagtigt for glas og metal og ved mindre steder også for plast og papir.

Lov- og plangrundlag

Den eksisterende indsamlingsordning for nedgravede affaldsbeholdere er indarbejdet i Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Ændringen om, at boligselskaberne selv indkøber og vedligeholder de nedgravede beholdere, kræver en ændring af regulativet. Disse ændringer vil blive indarbejdet næste gang regulativet revideres. Indtil regulativet bliver revideret, vil de boligselskaber, som måtte ønske selv at indkøbe beholderne, få en dispensation i forhold til kravene i regulativet.

Økonomiske konsekvenser

I 2014 gælder følgende tillægsgebyrer for de nedgravede beholdere:

 • 200,00 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til bioaffald
 • 200,00 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til plast
 • 200,00 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til papir
 • 200,00 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til glas
 • 200,00 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til metal
 • 732,60 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til restaffald

Ændringen af tillægsgebyrerne forventes ikke, at få betydning for Budget 2014, blandt andet, fordi der endnu ikke er opstillet nogen nedgravede affaldsbeholdere, hvorved der ikke er indtægter eller udgifter til dette område. Det forventes tidligst, at der bliver opstillet nedgravede beholdere i 4. kvartal 2014. Betydningen for Budget 2014 vil dog i sidste ende afhænge af antallet af boligselskaber/afdelinger, som vælger at anskaffe de nedgravede beholdere. Ændringen i tillægsgebyrerne vil blive indregnet i budget 2015.

Tillægsgebyret for de nedgravede affaldsbeholdere til de genanvendelige fraktioner fjernes, og bliver i stedet indeholdt i de eksisterende grundgebyrer.

Tillægsgebyret for restaffald ændres fra 732,60 kr. til et beholdergebyr på 576,80 kr. pr. lejlighed/bolig for en nedgravet beholder til restaffald i 2014. Sænkningen i tillægsgebyret skyldes nye oplysninger om forventede tømningspriser.

Udgiften til anskaffelsen af beholderne vil ske indenfor det eksisterende budget, samt blive indregnet i Budget 2015. Så vidt det er muligt vil affaldsbeholderne blive anskaffet via en leje- eller leasingaftale igennem I/S Vestforbrænding.

Tidsplan

De første nedgravde affaldsbeholdere forventes, at kunne blive opstillet ultimo 2014, såfremt nogle boligselskaber/-afdelinger melder sig klar til dette.

Frigørelse af anlægsmidler fra sikre skoleveje til vejprojekter
Sag nr. 36

Sagens kerne

I budgettet for 2014 er der afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerhedens tiltag på skoleveje i Rødovre Kommune.

Disse midler søges frigivet, som en anlægsbevilling.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projekterne godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til udførelsen af projekterne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har sammen med Børne- og Kulturforvaltningen gennemgået de trafikale forhold ved skolerne i Rødovre Kommune, og er kommet frem til følgende tiltag til brugen af midlerne.

De foreslåede tiltag er anslået til, at udgøre et beløb på 1.000.000 kr., og er beskrevet nedenstående:

Generelt

Teknisk Forvaltning mangler et samlet overblik over skolebørnenes trafikmønstre, og hvilke vejelementer samt delstrækninger, som skaber utryghed. En Skolevejsanalyse kan give et bedre vidensgrundlag til prioritering af midler til forbedring af forholdene for skolebørn i trafikken. En analyse vil også kunne give mulighed for, at vurdere udviklingen af trafikmønsteret blandt børnene i Rødovre Kommune. Der forslås yderligere en pulje til mindre tiltag ved skolerne, som skolerne kan komme med.

 • Skolevejsanalyse af trafikmønsteret blandt skoleelever; 150.000 kr.
 • Pulje til mindre tiltag ved skolerne; 40.000 kr.

Hendriksholms Skole

Ved Hendriksholms Skole findes der ca. 9 p-pladser og 2 handicappladser lige foran skolen. Disse pladser er meget benyttet i morgentimerne. Det giver problemer med bilkø foran skolen på grund af forældre, som venter på ledige p-pladser. Det vurderes, at det vil være bedre for trafiksikkerheden og trygheden ved skolen, hvis disse p-pladser nedlægges på nær en handicapplads. Det vurderes, at der er tilstrækkelig p-pladser, da p-pladserne mellem Rødovre Gymnasium og Henriksholms Skole ikke udnyttes af forældrene.

 • Nedlæggelse af p-pladser lige foran skolen; 100.000 kr.

Islev Skole

Islev Skole er med i to anlægsprojekter i Islevområdet. Begge projekter inkluderer trafik- og adgangsforholdene ved skolen. Mulige tiltag ved Islev Skole udføres derfor i forbindelse med de to projekter.

Nyager Skole

På Ejbyvej har Nyager Skole indkørsel til deres p-plads. Indkørslen er placeret lige ved stiindgangen til skolen. Den placering skaber utryghed for de blødetrafikanter, da der er mange svingende cyklister og bilister meget tæt på hinanden. Det vurderes, at en samlet udkørsel/indkørsel, hvor den nuværende udkørsel ligger, vil skabe mere trygge og trafiksikre adgangsforhold til Nyager Skole. I forbindelse med en flytning af indkørsel kan den eksisterende fodgængerovergang flyttes hen til stiindgangen. Det forslås, at overgangen udføres, som en hævet flade.

 • Flytning af indkørslen til p-plads ved Ejbyvej; 150.000 kr.
 • Flytning af fodgængerovergang ved Ejbyvej, udført som en hævet flade; 170.000 kr.

Rødovre Skole

Ved Kirkesvinget findes en fællesti, som benyttes af mange børn, når de skal møde i skole på Rødovre Skole. Belægningen på stien skaber dog forvirring blandt børnene, da den er tilsvarende et almindeligt fortov. Det resulterer i, at mange børn vælger at køre i gennem den meget benyttet p-plads foran Rødovre Kirke. Det vurderes, at flere børn vil benytte stien, hvis belægningen ændres til en belægning børnene bedre opfatter, som en fællesti.
Rødovre Skole ligger ud til Rødovrevej, som er en mindre trafikvej. Det forslås opstillet digitale hastighedstavler, så der kan indføres lokale hastighedsbegrænsninger i morgentimerne ved skolen.

 • Ændring af belægningen på fællesstien ved Kirkesvinget; 100.000 kr.
 • Opstilling af digitale hastighedstavler; 200.000 kr.

Valhøj Skole

Ved indkørslen til Valhøj Skoles lærerparkeringsplads er der mange forældre, der vælger at standse og parkere ulovligt. Det vurderes, at en ændring af asfaltbelægningen på den delstrækning vil skabe større opmærksomhed omkring standsnings- og parkeringsbegrænsningerne.

 • Rød overfladebelægning ved indskolingen; 90.000 kr.

Tinderhøj Skole

Fortvej skal trafiksaneres i den nære fremtid. Det forslås, at udviklingen af forholdene ved Tinderhøj Skole tages op i forbindelse med trafiksaneringen af Fortvej.

Lov- og plangrundlag

Budget 2014.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til tiltag på skoleveje. Ovennævnte anlægsprojekter kan finansieres af dette rådighedsbeløb.

Tidsplan

Arbejderne forventes udført i 2014.

Bilag

Bilag 1: Tiltag til Sikkerskolevejspuljen

Sti-, vej- og parkpulje 2014 - omprioritering af anlægsmidler
Sag nr. 37

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 25.02.2014 (Sag nr. 20) blev der frigivet en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til gennemførelsen af forskellige projekter på vej- og stinettet. Det anbefales nu, at der foretages en omprioritering af midlerne afsat til renoveringen af Højnæsvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at omprioriteringen godkendes, samt
 2. at orienteringen om Højnæsvej tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav på deres møde den 25.02.2014 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til realisering af ”Sti-, vej- og parkpulje 2014” med tilhørende projektforslag.

Igennem ”Sti-, vej- og parkpulje 2014” blev der blandt andet prioriteret en samlet sum på 3.300.000 kr. til ”renovering af veje, stier og fortove”. Herigennem var der afsat 880.000 kr. til en renovering af kørebanearealet på Højnæsvej på strækningen mellem Præstebakken – Rødager Allé.

På strækningen blev der sidste år nedlagt fjernvarme fra Rødovre Kommunale Fjernvarme. Garantiarbejderne er ikke afsluttet endnu, derfor anbefales det, at midlerne til den planlagte renovering af Højnæsvej på strækningen fra Præstebakken – Rødager Allé omprioriteres.

Igennem prioriteringen af midlerne til ”renovering af veje, stier og fortove” er der afsat midler til renoveringen af den vestlige del af Nyskiftevej. Det anbefales, at midlerne fra Højnæsvej bruges på, også at renovere den østlige del af Nyskiftevej, samt udføre asfaltreparationer på vejnettet syd for Roskildevej.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udføres i 2014.

Præstebakken - ændrede parkeringsforhold
Sag nr. 38

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har gennemgået de trafikale forhold langs Præstebakken og foreslået en lempelse af de eksisterende tidsbegrænsede standsnings- og parkeringsforbud langs begge vejsider.

Teknisk Forvaltning har orienteret borgerne langs vejen og bedt dem om, at komme med eventuelle bemærkninger. Bemærkningerne samt Teknisk Forvaltnings endelige vurdering fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at de indkomne bemærkninger tages til efterretning,
 2. at de eksisterende tidsbegrænsede standsnings- og parkeringsforbud langs begge vejsider ændres til et parkeringsforbud uden tidsbegrænsning langs begge vejsider på strækningen fra Rødovrevej – Axelhøj, samt
 3. at de eksisterende tidsbegrænsede standsnings- og parkeringsforbud fra Axelhøj – Højnæsvej ændres til et generelt standsnings- og parkeringsforbud uden tidsbegrænsning.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning gennemgår løbende kommunens vejnet og registrerer blandt andet vejenes og fortovenes tilstand, misvisende og/eller manglende skiltning og lignende forhold som har indflydelse på færdslen.

I forbindelse med en gennemgang af færdselstavlerne langs Præstebakken er det vurderet, at de opsatte standsnings- og parkeringsforbud ikke længere er tidssvarende. Skiltenes stand bærer præg af vejrliget og er vurderet til, at være sat op langs vejen for cirka 10 – 12 år siden.

Med henblik på, at øge parkeringsmulighederne for beboerne langs Præstebakken havde Teknisk Forvaltning planlagt, at udskifte den eksisterende skiltning ud med et parkeringsforbud langs den sydlige vejside.

Teknisk Forvaltning har i den forbindelse orienteret borgerne langs Præstebakken og anmodet om, at fremsende deres eventuelle bemærkninger.

Der er omdelt i alt 29 orienteringer, og modtaget 8 svar – både for og imod den foreslåede ændring (se bilag).

I forlængelse af den afsluttede høring har Teknisk Forvaltning vurderet sagen på ny.

Der er en generel utryghed blandt borgerne omkring risikoen for, at Præstebakken vil blive belastet af parkeringer til Rødovre Centrum. Det er ikke hensigten.

Samtidig er der flere positive tilbagemeldinger vedrørende den foreslåede ændring om, at ændre standsnings- og parkeringsforbuddene til kun at være parkeringsforbud. På den måde opnås der mulighed for, at foretage af- og pålæsning foran ejendommene på Præstebakken uden der tillades parkering.

Rødovre Centrum holder åbent mandag – fredag i tidsrummet 10-19, og lør- og søndag i tidsrummet 10-17.

De gældende standsnings- og parkeringsforbud er tidsbegrænset til, at gælde i tidsrummet mandag til fredag mellem 8-20 og lørdag mellem 8-14. De gælder således ikke på søn- og helligdage. Den opsatte skiltning er således ikke længere tidssvarende og bør opdateres.

Rødovre Centrums åbningstider dækker store dele af døgnet, hvor der generelt er færdsel til og fra private ejendomme. Det er oftest i forbindelse med sådan færdsel, at der foretages parkering langs vejene. Det er Teknisk Forvaltnings erfaring, at tidsbegrænsede forbud oftest skaber misforståelser hos trafikanterne – særligt omkring tidsrum på lørdage, samt søn- og helligdage.

Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at de eksisterende tidsbegrænsede standsnings- og parkeringsforbud langs Præstebakken ændres til generelle parkeringsforbud uden tidsbegrænsning på strækningen Rødovrevej – Axelhøj. På strækningen fra Axelhøj til Højnæsvej anbefales det, at der bibeholdes et standsnings- og parkeringsforbud for at sikre, at der er tilstrækkeligt med plads ved vejlukningen og de dertilhørende cykelbaner til, at de bløde trafikanter kan færdes sikkert til og fra området omkring Rødovre Centrum.

Efter endt behandling i Teknik- og Miljøudvalget vil Teknisk Forvaltning orientere borgerne langs Præstebakken omkring afgørelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse 1048 af 03.11.2011) med senere ændringer.
Færdselsloven (lovbekendtgørelse 1386 af 11.12.2013) med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Udskiftningen af skiltningen vil overslagsmæssigt beløbe sig til 20.000 kr. Udgiften vil blive afholdt over driften.

Tidsplan

Den ændrede skiltning forventes, at være opsat senest den 15.05.2014.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over høringssvar

Diverse
Sag nr. 39

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.