Teknik- og Miljøudvalget

13-05-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Peter Michael Jensen(V)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen(A)
Michel Berg (A)

Sager 42 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Orientering om Agenda 21-gruppen i Rødovre (se bilagene 2-5).
 3. Tilsynsberetning for miljøindsatsen i 2013 (bilagene 6-8).
 4. Luftkvalitetsvurdering i forbindelse med øget trafik ved forsøg med tunnelåbning under M3 (se bilag 9).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 28. marts 2014 til den 28. april 2014
Bilag 2: Orientering om Agenda 21-gruppen i Rødovre
Bilag 3: Udkast til aktiviteter i Agenda 21 Gruppen i 2014
Bilag 4: Plan for Agenda 21 Gruppens aktiviteter 2013/2014
Bilag 5: Vedtægter for Agenda 21-gruppen
Bilag 6: Tilsynsberetning for miljøindsatsen i 2013
Bilag 7: Den elektroniske indberetning til Miljøstyrelsen
Bilag 8: Miljøtilsynsberetning 2013 – version til offentliggørelse på kommunens hjemmeside
Bilag 9: Orientering om luftkvalitetsmåling

Integrationsrådets redegørelse for 2013
Sag nr. 43

Sagens kerne

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2013 forelægges hermed. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der har i 2013 været et godt samarbejde, både på politisk- og forvaltningsniveau, omkring integrationspolitikker og indsatser i kommunen.

I forbindelse med Kommunalvalget 2013, afholdt Integrationsrådet valgmøde på Rødovregård. Integrationsrådet har i 2013 indgivet høringssvar omkring kvalitetstandarder for handicapkørsel og kvalitetstandarder for personlig og praktisk hjælp fra Integrationsrådet.

Integrationsrådet har flere gange i løbet af 2013 været synlige i pressen og på digitale medier, især i forbindelse med Mangfoldighedsfestivalen, som med succes blev afholdt i juni 2013.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2013

Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan og Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018
Sag nr. 44

Sagens kerne

Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 indeholder den overordnede strategiske del af arbejdet med klimatilpasning. Kommuneplantillægget udmøntes blandt andet i en handlingsplan for klimatilpasning. Handlingsplanen for klimatilpasning beskriver de handlinger, som Rødovre Kommune vil igangsætte de kommende fire år for, at tilpasse Rødovre til det ændrede klima. Handlingsplanen er gældende for en fire årig periode, således at den skal revideres samtidig med kommuneplanen.

Forslagene har været i offentlig høring i ni uger fra den 22.12.2013 til den 24.02.2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
 3. at Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 og Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 17.12.2014 Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 og miljøvurdering af planen, samt Forslag til Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 (sag nr. 199).

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Regeringen og Kommunernes Landsforening som en del af økonomiaftalen for 2013 har indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til, at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal, udover, at indeholde en risikokortlægning for oversvømmelser, skabe overblik over og prioritere kommunens indsats. Kommunernes forslag til klimatilpasningsplaner skulle være offentliggjort inden udgangen af 2013, og Rødovre Kommunes forslag blev offentliggjort i december 2013.

Kommuneplantillægget indeholder den overordnede strategiske del af arbejdet med klimatilpasning, som blandt andet udmøntes i en handlingsplan for klimatilpasning. Konkret indeholder kommuneplantillægget kommunens mål og vision, status på klimatilpasning, risikokortlægning, samt 11 retningslinjer og en ramme. I klimatilpasningsplanen udpeges otte prioriterede risikoområder, hvor klimatilpasningindsatsen skal prioriteres først. For at opnå de størst mulige synergieffekter skal klimatilpasning også prioriteres uden for de otte udpegede områder i forbindelse med den fysiske planlægning og i konkrete projekter, som for eksempel byomdannelsesprojekter, vejprojekter og ledningsarbejder.

Handlingsplan for klimatilpasning

Handlingsplanen er en udmøntning af kommuneplantillægget. I planen beskrives de handlinger, som Rødovre Kommune vil igangsætte de kommende fire år for, at tilpasse Rødovre til det ændrede klima. Handlingerne drejer sig både om, at lave konkrete klimatilpasningsløsninger, gennemføre undersøgelser, og om at integrere klimatilpasningen i den fysiske planlægning og udvikling af Rødovre.

Miljøvurdering

En miljøvurdering er en vurdering af planens indvirkning på miljøet, og den følger kun planforslaget. Når en plan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integeret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, miljøvurdering af planen samt Forslag til Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 har været i høring i ni uger.

I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra Grundejerforeningen Voldum, Rødovre Boligselskab, afdelingsbestyrelsen i afdeling 11, Grundejerforeningen for parceller af matr. 11C Islev, Grundejerforeningen Nørregård og Danmarks Naturfredningsforening, Afdelingen i Rødovre. I fire af høringssvarene er der blandt andet bemærkninger eller indsigelser, som omhandler udpegningen af risikoområder.

En detaljeret gennemgang af de fem indkomne høringssvar er beskrevet i det vedlagte notat. Besvarelse af bemærkninger mv. sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af de endelige planer. To indsigelser medfører forslag til ændringer i det endelige kommuneplantillæg.

Foreslåede ændringer

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 og Handlingsplan for Klimatilpasning vedtages med følgende ændring:

Antallet af udpegede risikoområder er ændret fra syv til otte områder. Det nye udpegede område er et område ved Fæstningskanalen omkring den vestligste del af Fortvej og Tinderhøj Vænge. Det nye område kaldes område 2 og er vist på kortet i figur 1 i kommuneplantillægget, samt på figur 1 i handlingsplanen for klimatilpasning. De tidligere områder 2-7 hedder nu 3-8.

Det nye risikoområde er udpeget på baggrund af information i to høringssvar og det forhold, at oversvømmelseskortlægningen viser et område med oversvømmelser ved Fæstningskanalen omkring den vestligste del af Fortvej og Tinderhøj Vænge.

Det vurderes, at ændringen ikke giver anledning til en supplerende høring af hele eller dele af Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022. Dette begrundes med, at det nye risikoområde kun omfatter areal på matrikler under Rødovre Boligselskab, afdelingsbestyrelsen i afdeling 11 og Grundejerforeningen for parceller af matr. 11C Islev, og disse har i deres høringssvar ønsket, at blive udpeget som risikoområde.

Forslag til øvrige ændringer og tilretninger

I Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 står på side 8, at ”I 2014 igangsættes projekteringen af Fortvej, hvor regnvand fra vejen ligeledes bliver frakoblet den offentlige kloak, og enten nedsivet via regnbede eller udledt forsinket og renset til Harrestrup Å”. Teknisk Forvaltning foreslår, at denne sætning fjernes i det endelige kommuneplantillæg, da projekteringen er udskudt.

Derudover er den sammenfattende redegørelse indsat som bilag i kommuneplantillægget og afsnittet om offentliggørelse er tilpasset. I Handlingsplanen for klimatilpasning er indsat et afsnit om offentliggørelse. Dertil kommer, at der i begge planer er sket mindre redaktionelle rettelser, samt mindre betydende præciseringer.

Lov- og plangrundlag

Økonomiaftale for 2013 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
Vejledning for Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner udgivet af Miljøministeriet i marts 2013.
Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Realisering af handlingsplanen anslås at koste 860.000 kr. Dertil kommer, at der skal bruges 3,45 årsværk til, at realisere handlingerne i planen.

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter skal det vurderes om klimatilpasningtiltag kræver en ekstra bevilling.

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - maj 2014.
 • Offentliggørelse - juni 2014.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan
Bilag 2: Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Behandling af høringssvar til Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022

Opløsning af I/S SMOKA
Sag nr. 45

Sagens kerne

Som følge af etablering af samarbejde om håndtering af farligt affald og dannelsen af det nye SMOKA opløses den gamle I/S SMOKA med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2014. Aktiviteterne overdrages til et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenter, kaldet Nyt SMOKA.

Opløsning af I/S SMOKA skal godkendes af interessentkommunernes Kommunalbestyrelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalie Affald) godkendes, samt
 2. at den af revisionsfirmaet Deloitte A/S anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af SMOKA’s likvide formue godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

SMOKA står for: Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald.

SMOKA er ejet af kommunerne Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, og Tårnby. Formålet med SMOKA er at sikre, at alle virksomheder i ejerkommunerne kan skille sig af med deres farlige affald på en betryggende, fleksibel og billig måde, efter anvisning af affaldet fra kommunen, samt at opretholde et beredskab til opsamling af farligt affald, i tilfælde af uheld.

SMOKAs anlæg på Prøvestenen har årligt modtaget 10-12.000 ton farligt affald, hovedsageligt bestående af restprodukter fra procesindustrien og kemikalier, men også asbest fra isoleringsmåtter og filtre, oliefiltre, batterier, akkumulatorer og rester af maling, lim og lak.

SMOKA gør de forskellige typer affald klar til videre transport og sørger for korrekt pakning og faremærkning.

Der har siden 2006 været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne i I/S SMOKA vedrørende farligt affald, herunder en sammenlægning med de aktiviteter vedrørende farligt affald, som er varetaget i regi af andre kommunale fællesskaber, herunder I/S Vestforbrænding. Dette med henblik på sikring af en fremtidig håndtering af farligt affald i regionen og tilpasning af ledelsesstrukturen i forhold til virksomhedens størrelse.

Bestyrelsen for I/S SMOKA har under et bestyrelsesmøde den 18.09.2013 besluttet, at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne, at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses.

I/S SMOKA’s repræsentantskab besluttede under et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10.10.2013, at indstille til interessentkommunerne, at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald.

Model for omorganisering

Efter den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald opløses I/S SMOKA og aktiver mv. overdrages til interessentskabet (Nyt SMOKA) med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter.

Nyt SMOKA vil blive organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvorefter I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50. Udkast til samarbejdsaftale er udarbejdet efter samme model som deponisamarbejdet AV Miljø mellem I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

Det betyder, at Nyt SMOKA vil blive ledet af et driftsudvalg bestående af direktørerne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding. Alle beslutninger i driftsudvalget kræver enstemmighed. Bestyrelserne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding træffer beslutninger om Nyt SMOKA’s opgaver, budget, herunder takster, årsregnskab samt valg af revisor.

Udkast til samarbejdsaftale har været forelagt Statsforvaltningen, som i brev af 22.10.2013 har udtalt, at udkastet til samarbejdsaftale ikke indebærer en kompetenceoverdragelse, hvorfor der ikke er tale om et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. Samtidig har Statsforvaltningen forhåndsgodkendt I/S Amager Ressourcecenters og I/S Vestforbrændings deltagelse i Nyt SMOKA efter lånebekendtgørelsens § 14.

I/S SMOKA og I/S Vestforbrændings aktiver mv. vedrørende farligt affald overdrages til Nyt SMOKA, som ejes I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Overdragelsen skal ske i henhold til Deloittes rapport af 10.06.2013 omfattende estimering af værdierne af I/S SMOKA's aktiviteter og I/S Vestforbrændings aktiviteter. Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter.

Nyt SMOKA’s aktiviteter og finansiering

Nyt SMOKA skal varetage de samme aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding, herunder også de eksisterende tilvalgsordninger hos Vestforbrænding.

Formålet med det nye samarbejde er, at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald. Formålet er også, at effektivisere driften og ordninger til håndtering af farligt affald fra borgere og virksomheder i kommunerne.

Der er opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved, at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder. Ydelserne opdeles i en basisydelse og i andre tilvalgsydelser.

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse af farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld mv., samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt. I/S SMOKA har stillet en tilsvarende ydelse til rådighed. Basisydelsen finansieres af en kapacitetstakst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil således ikke blive beregnet på grundlag af brugen af Nyt SMOKA. Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke- forbrugsafhængige takster (a-takst) fastsat og opkrævet af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. indbygger.

Tilvalgsydelserne består af de ydelser, som I/S SMOKA også har varetaget, og er eksempelvis: indsamling, transport og behandling af farligt affald fra haveboliger, etageboliger, virksomheder, klinisk risikoaffald. Indsamling, transport og behandling af affald fra olie og benzinudskillere, salg af beholdere og emballage til farligt affald, rådgivning om farligt affald og pakning af farligt affald fra små og mellemstore virksomheder.Tilvalgsydelserne finansieres ved variable takster, der afregnes fra gang til gang, på grundlag af de omkostninger der er forbundet med med den enkelte ydelse. Rødovre Kommunes udgifter til tilvalgsydelser vil således afhænge af hvor mange ydelser der købes. Rødovre Kommune har hidtil benyttet Smoka til håndtering af medicinaffald, hvor udgiften i 2013 var omkring 25.000 kr. Rødovre Kommune forventer ikke, at benytte Nyt Smoka til yderligere tilvalgsydelser.

Opløsning af I/S SMOKA og vilkår for opløsningen

Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt opløsningen af I/S SMOKA som selskab og fordelingsmodellen for formuen.

Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, som fremgår af Deloittes notat af 09.09.2013. Notatet indeholder forslag til forskellige modeller for opløsningsvilkår. De af Deloitte anbefalede vilkår (model 1) indebærer, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt Statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt disse i brev af 22.10.2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene.

I/S SMOKA's bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene for opløsningen.

Som baggrund for beslutningen er vedlagt et bilag indeholdende:

 • Redegørelse
 • Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen om opløsning af I/S SMOKA
 • Værdiansættelse af SMOKA
 • Notat fra Deloitte om udlodning af kapital i I/S SMOKA ved opløsning
 • Værdiansættelse af Modtageanlæg Høje Taastrup
 • Notat om håndtering af risici for jordforurening på Modtageanlæg Prøvestenen
 • Notat om opløsningsproces for I/S SMOKA

Lov- og plangrundlag

§ 14 i Bekendtgørelse nr. 68 af 25.01.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Efter opløsning af I/S SMOKA, fordeles formuen forholdsmæssigt interessentkommunerne imellem. Deloitte har opgjort kapitalen til 19 mio. kr. og Rødovre Kommunes andel heraf vil udgøre 601.916 kr.

Finansiering af Nyt SMOKA sker gennem takster på en basisydelse og tilvalgsydelser.

Basisydelsen financieres af en kapacitetstakst, der fordeles i forhold til indbyggertal i interessentkommunerne. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes at falde til 2,17 kr. pr. indbygger i 2015.

Tidsplan

I/S SMOKA opløses med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2014 og aktiviteter overdrages til Nyt SMOKA.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om opløsning af SMOKA samlet materiale

Trafikuheld i Rødovre Kommune 2013
Sag nr. 46

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning orienterer om udviklingen i trafikuheld for 2013.
Der er sket en reduktion i antallet af tilskadekomne i perioden 2009-2013.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over de uheld, der er sket i det forgangne år 2013. Registreringen af uheld sker på baggrund af politiets indberetninger af uheld.

Vedlagte notat ”Trafikuheld 2013” giver en oversigt over uheldshyppigheden, udviklingen i uheldsmønstret og de igangsatte uheldsbekæmpede arbejder.

I 2013 er der registreret 48 materielskadeuheld og 14 personskadeuheld, fordelt på 2 lettere tilskadekomne og 13 alvorligt tilskadekomne. Der er ingen dræbte.

Uheldssituation

De mest hyppige uheldssituationer i Rødovre Kommune er;

 • bil og fodgænger på kørebanen udenfor kryds,
 • venstresvingende bil eller cyklist ud foran ligeud kørende
 • højresvingende bil mod cyklist.

Udvikling i Rødovre Kommune

Andelen af uheld, hvor sprit er involveret er i perioden 2009-2013 halveret, og ligger nu under landsgennemsnittet.

Rødovre Kommune har fået en reduktion af tilskadekomne i perioden 2009-2013. Reduktionen af lettere tilskadekomne er dog større end udviklingen for resten af landet.

I 2009 blev hastighedsgrænsen på de gamle amtsveje sænket fra 70 km/t til 60 km/t. Det kan være medvirkende til reduktionen i personskader, som er sket fra 2009 til 2010.

Ny National Målsætning

Færdselssikkerhedskommissionen har i 2013 lavet en ny målsætning, om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020 med udgangspunkt i døds- og personskadestallene fra 2010.

For Rødovre Kommune svarer det til et årligt personskadetal for 2020 på 0-1 dræbte, 0-5 alvorlige tilskadekomne og 0-3 lettere tilskadekomne.

Lov- og plangrundlag

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020.

Økonomiske konsekvenser

Cowi har i 2013 lavet en udregning, som viser, at hvert politiregistreret personskadeuheld koster i gennemsnit en dansk kommune ca. 400.000 kr.

Omkostningerne skyldes nedsat arbejdsevne og øget behov for kommunal hjælp i borgerens dagligdag.

De samlede personrelaterede uheldsomkostninger i 2013 var for en dræbt 18.907.903 kr., for en alvorligt tilskadekommen 3.239.402 kr. og en let tilskadekommen 487.952 kr. Omkostningerne dækker over udgifter til:

politi og redningsomkostninger, behandlingsomkostninger, produktionstab, materielskadeomkostninger og velfærdstab.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Trafikuheld 2013

Trafikforsøg med højresving for rødt - for cyklister
Sag nr. 47

Sagens kerne

Vejdirektoratet er i gang med et trafikforsøg, hvor cyklister får lov i udvalgte kryds, at foretage højresving for rødt.
Trafikforsøget er nu åbent for, at alle kommunerne nu også kan deltage i forsøget, i udvalgte signalregulerede kryds.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om Teknisk Forvaltning skal arbejde videre med deltagelse i trafikforsøget.

Beslutning

Sagen udsættes. Genoptages når der er flere erfaringer fra andre kommuner.
Michel Berg (A) stemte for godkendelse.

Sagsfremstilling

Transportministeret arbejder med formuleringen af en ny national cykelstrategi. En del af denne strategi er, at forbedre fremkommeligheden for cyklister.

Et af initiativerne er et trafikforsøg, hvor det tillades i udvalgte signalregulerede kryds, at cyklister må foretage højresving for rødt. Trafikforsøget har til hensigt, at indsamle erfaringer om cyklisternes højresving for rødt.

Erfaringerne har indtil videre været positive i Danmark, Belgien og Frankrig. De foreløbige erfaringer har dog klargjort følgende problemstillinger:

 • Cyklister, der svinger til højre for rødt, orienterer sig ikke altid, inden de svinger.
 • I myldretiden spærrer ligeud kørende ofte for de højresvingende – det kan få de højresvingende cyklister til at benytte fortovet eller kørebanen.
 • Højresvingende cyklister for rødt kan betyde, at gående børn og ældre bliver utrygge.
 • Det kan være problematisk for krydsende fodgængere, især blinde og dårligt gående.

Det kan give øget utryghed og forøge risikoen for trafikuheld mellem fodgængere og cyklister i de signalregulerede kryds, der deltager i trafikforsøget.

På baggrund af de foreløbige erfaringer har Vejdirektoratet i trafikforsøget opstillet følgende krav til krydsene, som skal overholdes:

 • Der skal være en separat cykelsti både op til krydset og på den vej, cyklisterne skal svinge ind på.
 • Cykelstien skal være mindst 1,85 m bred, og der skal være en afstand til faste genstande på mindst 30 cm.
 • Cykelstien på vej ind i krydset skal deles i en højresvingsbane og en ligeudbane for cyklisterne.
 • Krydset skal være tilpas simpelt til, at der ikke er for mange potentielle konflikter, og der skal være et lavt hastighedsniveau.
 • Højresving for cyklister er ikke velegnet, hvor der er for mange fodgængere.

Teknisk Forvaltning har gennemgået de signalregulerede kryds i Rødovre Kommune, og er nået frem til følgende mulige kryds til trafikforsøget:

 • Jyllingevej/Rødovrevej
 • Jyllingvej/Tårnvej
 • Slotsherrensvej/Rødovrevej

Krydsene skal før de kan deltage i trafikforsøget først godkendes af Politiet, og derefter skal der søges dispensation for den særlige vejafmærkning hos Vejdirektoratet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Kryds der er en del af trafikforsøget skal have ny afmærkning og skiltning; i form af en højresvingbane på cykelstien, og en informationstavle, der fortæller om forsøget. Udgifterne til afmærkningen afhænger af antallet lyskryds, som deltager i forsøget.

Tidsplan

Forsøget løber til udgangen af 2015, hvor det efterfølgende skal evalueres.

Bilag

Bilag 1: Cykelforsøgsfolder

Anmodning om gennemkørselsforbud for tung trafik i Nyagerområdet
Sag nr. 48

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har modtaget en anmodning, om etablering af gennemkørselsforbud for tung trafik i Nyagerområdet.
Anmodningen er sendt af Nygårds Grundejerforening og omhandler opstilling af gennemkørselsforbud for tung trafik på Lucernevej, Korsdalsvej og Knud Anchers Vej for trafik kommende fra Tårnvej og Rødovre Parkvej.

Teknisk Forvaltning har gennemført en nummerskrivningsanalyse for, at kortlægge andelen af den gennemkørende trafik til hele Nyagerområdet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik og Miljøudvalget afslår anmodningen, om forbud for gennemkørende tung trafik på Lucernevej, Korsdalsvej og Knud Anchers Vej,

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har den 22.03.2014 modtaget en anmodning fra Nygårds Grundejerforening, om indførsel af gennemkørselsforbud for tung trafik på Lucernevej, Korsdalsvej og Knud Anchersvej for trafik kommende fra Tårnvej og Rødovre Parkvej. Forbuddet ønskes skiltet, som forbud for tung trafik med undtagelse for tung trafik med ærinde på vejene.

De nævnte veje er alle registreret som lokale fordelingsveje i Rødovres Trafikplan 2012-2024. Denne kategori af veje fungerer, som fordelingsveje for trafik med ærinde i lokalområdet. Fordelingsvejene er typisk trafiksaneret med hastighedsnedsættende foranstaltninger.

Teknisk Forvaltning vurderer, at et eventuelt forbud for gennemkørende tung trafik - på grund af udformningen af hele vejnettet i området - skal være gældende for alle lokaleveje og fordelingsveje, som leder ind til Nyagerområdet fra de større og mindre trafikveje; Jyllingevej, Tårnvej og Rødovre Parkvej. Hvis forbuddet kun er gældende nogle veje i området vil det resultere i, at gennemkørende tung trafik skulle cirkulere rundt for, at komme ud af området, da forbuddet ikke vil være synligt for tung trafik kommende øst- og nordfra af Jyllingevej og Tårnvej.

De andre veje i området er tilsvarende udformet og vejklassificeret, som Lucernevej, Korsdalsvej og Knud Anchersvej.

Nygårds Grundejerforening har den 12.10.2012 fået behandlet en lignende anmodning af Teknisk Forvaltning. Denne anmodning vedrørte et forbud på Korsdalsvej og Knud Anchersvej for tung trafik kommende fra Tårnvej og Rødovre Parkvej. Tung trafik med ærinde på vejene er tilladt.

Teknisk Forvaltning afslog, at indføre et forbud med begrundelsen, at der ikke var registeret et trafikmønster, som pegede på en større andel gennemkørende trafik end på andre lokale fordelingsveje, og at andelen af tung trafik er tilsvarende andre lokale fordelingsveje i Rødovre Kommune. Trafikmålingerne for Korsdalsvej og Knud Anchersvej viste også, at den totale trafikmængde på vejene var faldet siden forrige trafikmålinger. Den registrerede reduktion i trafikken kan skyldes, at brugen af "Irmagrunden" i samme periode blev afviklet.

Teknisk Forvaltning har den 09.04.2014 udført en nummerskrivningsanalyse for hele området i tidsrummet kl. 7.00 - 9.00. En nummerskrivningsanalyse vil bedre kunne give et indtryk af den gennemkørende trafik i Nyagerområdet end trafiktællinger, som kun viser tidsintervallet, trafikintensiteten, trafiktypen og hastighederne. Det valgte tidsrum er blevet udpeget efter en forespørgsel hos Nygårds Grundejerforening, om hvilket tidsrum trafikken opfattes, som specielt problematisk af beboerne i området.

Registrering af køretøjer

Nummerskrivningsanalysen er foretaget af alle køretøjer på følgende veje;

 • Korsdalsvej ved Rødovre Parkvej,
 • Bjødstrupvej ved Rødovre Parkvej,
 • Lucernevej ved Tårnvej,
 • Knud Anchersvej ved Tårnvej,
 • Ejbyvej ved Tårnvej,
 • Nørregårdsvej ved Tårnvej,
 • Lørenskogvej ved Jyllingevej.

Et køretøj med en mulig totalvægt på over 3.500 kg er registret, som en lastbil.

Det er muligt for et køretøj, at blive registreret flere gange, hvis det kører ind og ud flere gange fra Nyagerområdet.

Resultat

Nummerskrivningsanalysen indeholder registreringer af 1241 personbiler og 20 lastbiler, som kørte ind og ud af området i tælleperioden; kl. 7.00-9.00 på en almindelig onsdag. Den tunge trafik udgør 1,6 % af trafikmængden registreret i tidsrummet.

Rødovre Kommunes driftskøretøjer er ikke inkludreret i trafiktællingen, da de har et naturligt ærinde på vejene i kommunen.

Af de 1261 registeringer har 668 personbilregistreringer og 16 lastbilregistreringer både kørte ind og ud af området i tidsperioden. Det udgør samlet 53,8 % af alle personbilregistreringerne og 90 % af alle lastbilregistreringerne i tidsperioden.

Andelen af gennemkørende trafik udgør 4,4 % af alle personbilregistreringerne og 10 % af alle lastbilregistreringerne til Nyagerområdet i tidsperioden kl. 7.00 - 9.00. Det svarer konkret til, at en lastbil kørte ind og ud af området ved at benytte to forskellige veje indenfor et 10 minutters interval.

Den gennemkørende tunge trafik udgør i tidsrummet; kl. 7.00-9.00, kun 0,2 % af trafikmængden registreret i løbet af tidsperioden.

Teknisk Forvaltnings vurdering

Alle vejene ind til Nyagerområdet, på nær Bjødstrupvej er klassificeret, som lokale fordelingsveje. Denne type veje tjener, som fordelingsveje for trafik, der har ærinde i et lokalområde. Da vejene er en del af vejnettet, kan der forekomme gennemkørende trafik, men trafikmængden er primært lokal trafik med ærinde i lokalområdet. I Rødovre Kommune ligger andelen af tung trafik på lokale fordelingsveje på ca. 10% af trafikken. Veje i erhvervskvarter har dog en højere andel tung trafik.

Registeringerne viser, at andelen af trafik, som kan anses for gennemkørende trafik, kun udgør 4,4 % af personbilregisteringerne og 10 % af lastbilregisteringerne til Nyagerområdet i tidsperioden kl. 7.00 - 9.00. For lastbilerne svarer det konkret til, at en lastbil kørte ind og ud af området ved, at benytte to forskellige veje indenfor et 10 minutters interval.

Teknisk Forvaltning vurderer udfra den fortaget nummerskrivningsanalyse og de tidligere trafikmålinger, at der ikke er et problem med gennemkørende personbil- eller tung trafik i Nyagerområdet.

Hvis et forbud for gennemkørende tung trafik indføres i Nyagerområdet med baggrund i de faktiske trafiktællinger, bør forbuddet udvides yderligere til alle lokalområder i Rødovre Kommune, da Nyagerområdets trafikforhold svarer til resten af de lokale fordelingsveje i kommunen.

Teknisk Forvaltning har siden efteråret 2013 været i gang med ændringer af vejudformningen på Lørenskogvej. Det kan have påvirket mængden af gennemkørende trafik, som er registreret ved Lørenskogvej. Det forventes, at den fremtidige vejprofil langs Lørenskogvej vil bidrage til en permanent reduktion af gennemkørende trafik til området fra Jyllingevej. Den præcise reduktion af gennemkørende trafik på Lørenskogvej kan dog først vurderes, når vejarbejdet på Lørenskogvej har været helt afsluttet i en periode.

Politiets vurdering af et forbud

Teknisk Forvaltning har anmodet Købehavns Vestegn Politi om, at vurdere muligheden og problemstillingerne ved indførslen af et forbud for gennemkørende tung trafik, med ærinde kørsel tilladt.

Politiet vurderer, at eksisterende typer færdselstavler kan vise forbuddet. Håndhævelsen af et forbud vil give udfordringer i form af dokumentation af ærindekørsel, da gennemkørende lastbiler først vil have brudt forbuddet ved udkørsel fra området. Politiet har heller ikke ressourcer til at reagere på alle henvendelser, der vedrører en lastbil kørende rundt i området.

Københavns Vestegn Politi vil derfor kun give samtykke til et forbud, hvis der forelægger et konkret problem med gennemkørende tung trafik.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Trafikplan 2012-2024.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til indkøb, opstilling og vedligehold af skiltning, ved etablering af et forbud.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning vil følge op på trafikmønsteret efter færdiggørelsen af Lørenskogvej.

Projektforslag for fjernvarmekonvertering af boligområde på Horsevænget, Kærbyvej mfl.
Sag nr. 49

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har udarbejdet projektforslag for konvertering af boligområde på Horsevænget, Kærbyvej, samt Rødovrevej 367 fra mulighed for kollektiv varmeforsyning med naturgas til fjernvarme.Projektforslaget søges godkendt af Rødovre Kommune, der så indebærer ansøgning om anlægsbevilling.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslag for fjernvarme ved boligafdelingerne Horsevænget, Krogsbæk og Rødovrevej 367 godkendes og sendes til høring, samt ansøgning om anlægsbevilling.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan.

Projektforslaget behandler et område med et samlet varmebehov i størrelsesordenen 2500 MWh.

Der er 188 potentielle kunder (matrikler) i området. Heraf har ca. 180 opvarmning med naturgas. De øvrige anden opvarmning.

I projektforslaget er belyst såvel de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsningen af CO2 belastningen. Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt.

Endvidere medfører konvertering til fjernvarme økonomiske fordele for såvel de nye kunder (brugerøkonomien), som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien). Det er beregnet, at der er tilstrækkelig forsyningskapacitet i det eksisterende ledningsnet til denne udbygning.

Godkendelse af projektforslaget indebærer en ansøgning om anlægsbevilling på 6.800.000 kr. af anlægsbudgettet i budget 2014, hvor der er afsat 20.000.000 kr. til RKF udbygningsplaner.

Samfundsøkonomi:

Projektet indebærer en samfundsøkonomisk forrentning på 7 %.

Den samfundsøkonomiske gevinst er kr. 2,6 mio.kr.

Dermed lever projektet op til Energistyrelsens krav om en samfundsøkonomisk forrentning på 4 %.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Regeringens energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I Københavnsområdet er fjernvarmen en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Selskabsøkonomi:

Projektets selskabsøkonomiske gevinst for RKF indebærer en intern forrentning af anlægsomkostningerne på 6 %.

Dette vurderes, at være tilfredsstillende set i forhold til en diskonteringsrente på 3 %.

Brugerøkonomi:

I henhold til projektforslaget ses en samlet brugerøkonomisk gevinst på 0,4 mio. kr. (Nutidsværdi ved 20 års investeringshorisont).

Den gennemsnitlige gevinst for en typisk kunde ved, at konvertere til fjernvarme, er beregnet til 5 % det første år.

Brugerøkonomien vurderes, at være tilfredsstillende.

Projektforslaget vedlagt som bilag involverer 2 afgrænsede områder, som er nærmere beskrevet nedenfor:

Projektområde 1 – KAB Boligafdeling Horsevænget og Rødovrevej 367:

KAB Boligafdeling Horsevænget består af punkthuse og rækkehuse.

Boligforeningen har på en generalforsamling i marts 2014 vedtaget en 100 % tilslutning til fjernvarme. Ved 100 % tilslutning yder RKF en rabat på 40.000 kr. pr. tilslutning, samt evt. afpropning af naturgas.

For Rødovrevej 367 (Børnehuset Kompasset) og en erhvervsbygning forventer RKF tilslutning i byggeperioden, og der vil også kunne gives en rabat på maksimalt kr. 40.000, samt evt. afpropning af naturgas.

I alt 147 forbrugere, forbrug ca. 1980 MWh.

Projektområde 2 – KAB Boligafdeling Krogsbæk:

Boligafdelingen består af rækkehuse og medtages i projektforslaget, fordi de naturligt er en del af det område, hvor udbygningen vil foregå.

Boligafdelingen vil blive tilbudt samme rabat på kr. 40.000, samt evt. afpropning af naturgas ved tilslutning i byggeperioden.

I alt 41 forbrugere, forbrug ca. 513 MWh.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2011 (sag nr. 163).
 • Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14.12.2011.
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 1295 af 13.12.2005.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen er anslået til 6,8 mio. kr. excl. moms, der indebærer ansøgning om anlægsbevilling. Heri er indregnet, at RKF giver rabat på tilslutningsbidrag.

RKFs rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder RKF, og er som sådan indregnet i projektforslaget.

Energibesparelser ved konverteringen tilfalder RKF.

Tidsplan

Maj 2014: Politisk sagsbehandling i Rødovre Kommune.
Juni 2014: Høringsfase på 4 uger.
August 2014: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling i august 2014.

Såfremt høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget, opstartes projekteringsforløb. Bindende aftaler med kunder, samt entrepriseaftaler indgås kun med forudsætning om Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget.

Projektet etableres i to etaper:
Etape 1, 2014-2015 - Området Horsevænget og Rødovrevej 367.
Etape 2, 2019-2020 - Området Krogsbæk (seneste).

Bilag

Bilag 1: Ekstraordinært Afdelingsmøde 6 marts 2014
Bilag 2: RFK-Projektforslag-001-Fjernvarme til Horsevænget 210314
Bilag 3: Projektforslag Horsevænget 210314 Bilag 3

Diverse
Sag nr. 50

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.